Bài 30: Tổng kết chương II

1.Khi nhiệt độ tăng thì thể tích các vật tăng.

Khi nhiệt độ giảm thì thể tích các vật giảm.

2.Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chÊt r¾n në v× nhiÖt Ýt nhÊt.

3. VÝ dô: Khi rãt n­íc nãng vµo cèc thuû tinh dµy.

4. Nhiệt kế hoạt động dựa vào sự nở vì nhiệt của các chất.

 

ppt 12 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 30: Tổng kết chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn:Vật Lý 6 NGƯỜI THỰC HIỆNGi¸o viªn: §Æng V¨n ThÞnhGDPHßng gi¸o dôc KIÕn X­¬ng – Th¸i B×nhTR­êng thcs quang trungBµi 30: tæng kÓt ch­¬ng III. Ôn tập:Trả lời câu hỏi:1.Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm?Khi nhiệt độ tăng thì thể tích các vật tăngKhi nhiệt độ giảm thì thể tích các vật giảm2.Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất?Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chÊt r¾n në v× nhiÖt Ýt nhÊt. bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/20093.Tìm một ví dụ chứng tỏ sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn trở có thể gây ra lực rất lớn?VÝ dô: Khi rãt n­íc nãng vµo cèc thuû tinh dµy4.Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Hãy kể tên và nêu công dụng của các nhiệt kế thường gặp trong đời sống.Nhiệt kế hoạt động dựa vào sự nở vì nhiệt của các chất.Nhiệt kế y tế:Đo nhiệt độ cơ thể người.Nhiệt kế rượu:Đo nhiệt độ phòng TN.Nhiệt kế thuỷ ngân:Đo nhiệt độ các vật.5.Hãy điền vào đường chấm chấm trong sơ đồ tên gọi của các sự chuyển thể ứng với các mũi tên.ThÓ lángThÓ khÝThÓ r¾nNóng chảyBay hơiĐông đặcNgưng tụ6. Mçi chất có nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ này gọi là gì?Mçi chất nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định. NhiÖt ®é nµy gäi lµ nhiÖt ®é nãng ch¶y.Nhiệt độ nóng chảy cña c¸c chÊt kh¸c nhau lµ kh¸c nhau.I. Ôn tập:Trả lời câu hỏi:1.Khi nhiệt độ tăng thì thể tích các vật tăng.Khi nhiệt độ giảm thì thể tích các vật giảm.2.Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chÊt r¾n në v× nhiÖt Ýt nhÊt. bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/20093. VÝ dô: Khi rãt n­íc nãng vµo cèc thuû tinh dµy.4. Nhiệt kế hoạt động dựa vào sự nở vì nhiệt của các chất.5. S¬ ®å sự chuyển thể cña c¸c chÊtThÓ lángThÓ khÝThÓ r¾nNóng chảyBay hơiĐông đặcNgưng tụ7. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn có tăng không khi ta vẫn tiếp tục đun?Nhiệt độ của chất rắn trong thời gian nóng chảy không tăng khi ta vẫn tiếp tục đun.8.Các chất lỏng có bay hơi ở cùng một nhiệt độ nhất định không? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?Các chất lỏng không bay hơi ở một nhiệt độ xác định.Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng.9. Ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ đó có đặc điểm gì?Ở nhiệt độ sôi thì chÊt lỏng dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ.Sự bay hơi ở nhiệt độ này có đặc điểm vừa bay hơi vào các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng chất lỏng.6.Mçi chất nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định. NhiÖt ®é nµy gäi lµ nhiÖt ®é nãng ch¶y.Nhiệt độ nóng chảy cña c¸c chÊt kh¸c nhau lµ kh¸c nhau.I. Ôn tập:Trả lời câu hỏi: bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/2009II. Vận dụng:1. Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?A. Rắn – khí - lỏng B. Lỏng - rắn - khíC. Rắn - lỏng - khíD. Lỏng – khí - rắn2. Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau đây có thể đo được nhiệt độ của hơi nước đang sôi?A. Nhiệt kế rượu B. Nhiệt kế y tếC. Nhiệt kế thuỷ ngânD.Cả 3 không dùng được3. Tại sao trên đường ống dẫn hơi phải có những đoạn uốn cong . Hãy vẽ lại đường ống này khi đường ống nóng lên, lạnh đi?Nóng lênLạnh điBan ®Çu4. Hãy sử dụng số liệu trong bảng 30.1 để trả lời các câu hỏi sau:ChấtNhiệt độ nóng chảy (oC)Nhôm660Nước đá0Rượu-117a. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Rượu có nhiệt độ nóng chảy thấp nhấtSắt1535Đồng1083Thuỷ ngân-39Muối ăn801I. Ôn tập:Trả lời câu hỏi: bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/2009II. Vận dụng:Sắt có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.b. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.c. Tại sao có thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ thấp tới –50oC. Có thể dùng nhiệt kế thuỷ ngân để đo nhiệt độ này được không? Tại sao?- V× ë nhiÖt ®é nµy r­îu vÉn cßn ë thÓ láng- Kh«ng. V× ë nhiÖt ®é nµy thuû ng©n ®· ®«ng ®Æcd.Ở nhiệt độ của lớp học, các chất nào trong bảng 30.1 ở thể rắn, ở thể lỏng.Thể rắn:Nhôm, sắt, đồng, muối ănThể lỏng:Nước, rượu, thuỷ ngân- Ở nhiệt độ của lớp học, có thể có hơi của chất nào trong các chất sau đây:+ Hơi nước?+ Hơi đồng?+ Hơi thuỷ ngân?+ Hơi sắt?I. Ôn tập:Trả lời câu hỏi: bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/2009II. Vận dụng:5. An và Bình cùng luộc khoai. Khi nồi khoi bắt đầu sôi, Bình bảo nên rút bớt củi ra, chỉ để ngọn lửa nhỏ, đủ cho nồi khoai tiếp tục sôi. An lại nói, tiếp tục chất thêm củi nữa, để ngọn lửa cháy thật to, thì nước luộc khoai càng nóng. Như vậy khoai càng mau chín. Ý kiến nào đúng? Tại sao?Ý kiến của Bình đúng. Vì khi nước đã sôi ta có đun mấy thì nhiệt độ vẫn không tăng.6. Hình 30.3 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi:a. Các đoạn BC và DE ứng với quá trình nào?b. Trong các đoạn AB và CD nước tồn tại ở thể nào?BC: nóng chảyDE: sôiAB: thể rắnCD: thể lỏngGIẢI TRÍÔ CH÷ VỀ SỰ CHUYỂN THỂHàng ngang1. Tên gọi sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng (8ô)NÓNG CHẢYNÓNGCHẢY2. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang khí (hay hơi) (6ô)BAY HƠIBAYHƠI3. Một yếu tố tác động đến sự bay hơi (3ô)GIÓGIÓ4. Việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán (9ô)THÍ NGHIỆMTHÍNGHIỆM5. Một yếu tố nữa tác động đến sự bay hơi (9ô)MẶT THOÁNGMẶTTHOÁNG6. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang rắn (7ô)ĐÔNG ĐẶCĐĐÔNGẶC7. Tứ dùng để chỉ sự nhanh chậm (7ô)TỐC ĐỘTỘỐCĐHàng dọcHãy diễn tả nội dung của từ trong các ô hàng dọc tô đậmNHIỆT ĐỘI. Ôn tập:Trả lời câu hỏi: bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/2009II. Vận dụng:Bµi tËp më réng051015202530-10050100NhiÖt ®« (0 C)Thêi gian(p)Bµi 1: H×nh vÏ bªn vÏ ®­êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é cña n­íc theo thêi gian ®un. Hái:1. N­íc ë thÓ nµo trong kho¶ng thêi gian tõ phót thø 0 ®Õn phót thø 5? Tõ phót thø 10 ®Õn phót thø 25?2. N­íc ë thÓ nµo trong kho¶ng thêi gian tõ phót thø 5 ®Õn phót thø 10? Tõ phót thø 25 ®Õn phót thø 30? 3. C¸c qu¸ tr×nh nãng ch¶y, bay h¬i, s«i diÔn ra trong c¸c kho¶ng thêi gian nµo?1.Tõ phót 0 ®Õn phót 5: R¾n.Tõ phót 10 ®Õn p 25: Láng, h¬i. 2.Tõ phót 5 ®Õn phót 10: R¾n, láng.Tõ phót 25 ®Õn p 30: Láng, h¬i. 3. Nãng ch¶y:Tõ phót 5 ®Õn phót 10 Bay h¬i: Tõ phót 10 ®Õn phót 25 S«i: Tõ phót 25 ®Õn phót 30I. Ôn tập:Trả lời câu hỏi: bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/2009II. Vận dụng:Bµi tËp më réngBµi 2: Sau ®©y lµ b¶ng theo dâi sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian cña mét sè chÊt láng khi ®­îc nung nãng?Thêi Gian(Phót)0246810121416NhiÖt®é (0C)2030405060708080801: VÏ ®­êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo tg?2: Cã hiÖn t­îng g× x¶y ra víi chÊt láng nµy tõ phót thø 12 ®Õn phót thø 16?3: ChÊt láng nµy cã ph¶i lµ n­íc kh«ng?02468101210203080NhiÖt ®« (0 C)Thêi gian(p)1416405060702.Ta thÊy dï vÉn ®­îc ®un s«i nh­ng chÊt láng cã nhiÖt ®éi kh«ng ®æi tøc lµ chÊt láng ®ang s«i3.Kh«ng ph¶i v× n­íc s«i ë 1000C, chÊt nµy lµ r­îu v× r­îu s«i ë 800C.I. Ôn tập:Trả lời câu hỏi:1.Khi nhiệt độ tăng thì thể tích các vật tăng.Khi nhiệt độ giảm thì thể tích các vật giảm.2.Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chÊt r¾n në v× nhiÖt Ýt nhÊt. bµi 30. tæng kÕt ch­¬ng ii: nhiÖt häcVËt lÝ 6Thø 5, ngµy 23/4/20093. VÝ dô: Khi rãt n­íc nãng vµo cèc thuû tinh dµy.4. Nhiệt kế hoạt động dựa vào sự nở vì nhiệt của các chất.5. S¬ ®å sự chuyển thể cña c¸c chÊt:ThÓ lángThÓ khÝThÓ r¾nNóng chảyBay hơiĐông đặcNgưng tụ7. Nhiệt độ của chất rắn trong thời gian nóng chảy không tăng khi ta vẫn tiếp tục đun.8. Các chất lỏng không bay hơi ở một nhiệt độ xác định.Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng.9. Ở nhiệt độ sôi thì chÊt lỏng dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ.Sự bay hơi ở nhiệt độ này có đặc điểm vừa bay hơi vào các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng chất lỏng.6.Mçi chất nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định. NhiÖt ®é nµy gäi lµ nhiÖt ®é nãng ch¶y.Nhiệt độ nóng chảy cña c¸c chÊt kh¸c nhau lµ kh¸c nhau.h­íng dÉn vÒ nhµLµm c¸c bµi tËp s¸ch bµi tËp¤n tËp chu¶n bÞ tiÕt sau kiÓm tra häc k× II Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh.tiÕt häc kÕt thóc

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 30. Tổng kết chương II - Nhiệt học - Đặng Văn Thịnh - Trường THCS Quang Trung.ppt