Bài toán tính tuổi

Bài 1:

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Ta xem:

Tuổi em hiện nay: |____________|

Tuổi anh hiện nay: |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.

Tuổi em: |________| |

Tuổi anh: |________|____| |

 2 phần

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.

Tuổi em hiện nay: |____|____|____|

Tuổi anh hiện nay: |____|____|____|____| 63 tuổi

Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.

Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7 (phần)

Tuổi của em hiện nay: 63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)

Tuổi của anh hiện nay: 63 – 27 = 36 (tuổi)

 

doc 8 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài toán tính tuổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1:  
        Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
Ta xem:
Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|
Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________||
Tuổi anh:         |________|____||
                                      2 phần
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)
Bài 2: 
        Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi 2 mẹ con hiện nay?
                                                                                            Lữ Đại Hoàng Minh
Tuổi con          |___|20 n...|
Tuổi mẹ           |___|___|___|___|20 n...|
Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.
Tuổi con hiện nay:   20 : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay:  10 x 4 = 40 (tuổi)
Bài 3: 
        Hiện nay tổng số tuổi An, Bình Chi kém cô giáo là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của ba bạn bằng cô giáo?
Một năm thì mỗi người tăng 1 tuổi nên An, Bình và Chi tăng 3 tuổi và cô giáo tăng 1 tuổi.
Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô cô giáo   3 – 1 = 2 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi cô giáo sau:  12 : 2 = 6 năm. 
Bài 4:
        Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.
Hiện nay
Tuổi anh:  |__________|__________|2t|
Tuổi em:   |__________|
Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:
Tuổi anh:  |__________|__________|2t|__________|2t|
Tuổi em:   |__________|__________|2t|                                         Tổng  36 tuổi
Xem tuổi em hiện nay là 1 phần thì lúc này tuổi anh có 3 phần và 4 tuổi, tuổi em có 2 phần và 2 tuổi:
Tổng số phần bằng nhau:
3 + 2 = 5 (phần)
Tuổi em hiện nay:
(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)
Tuổi anh hiện nay:
6 x 2 + 2 = 14 (tuổi) 
Đáp số:  14 tuổi
Bài 5:  (tính ngày)
        Cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2013 là Thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 tháng 6 năm 2020 là thứ mấy?                                                                                    Huỳnh Thị Thanh
Theo quy luật nếu cộng 7 vào ngày hiện tại ta được ngày cùng thứ
hay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ.
Năm 2013 không kể 23/4/2013 thì còn:  365-(31+28+31+23)= 252
Từ 2014 đến 2019 có    (2019-2014+1)x365+1=2191      (năm 2016 nhuận)
Năm 2020 có: 31+29+31+30+31+1=153
Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2020 có
252+2191+153=2596
Mà  2596 : 7 = 170 (dư 6)
Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày 01/06/2020 là ngày Thứ Hai
                                                                    Toán Tiểu Học Pl 
Bài 6
    10 năm trước đây, tuổi bố gấp 10 lần tuổi con ; 22 năm sau nữa thì tuổi bố sẽ gấp đôi tuổi con . Tính tuổi bố , tuổi con hiện nay ?
                                                            Nguyễn Ngọc Phương
Ta có sơ đồ:
10 năm trước
Con:                                               |__|
Bố:                                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
22 năm sau   
Con:             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Bố:               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con.
Tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần.
Bố hơn con 10 – 1 = 9 (phần).
22 năm sau, Bố gấp đôi tuổi con thì có:
9 x 2 = 18 (phần)
Khoảng thời gian 10 năm trước đến 22 năm sau:
10 + 22 = 32 (năm)
Hiệu số phần bằng nhau của bố:
18 – 10 = 8 (phần)
Giá trị 1 phần:
32 : 8 = 4 (tuổi)
Tuổi bố 10 năm trước:
4 x 10 = 40 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay:
40 + 10 = 50 (tuổi)
Tuổi con hiện nay:
(40 : 10) + 10 = 14 (tuổi)
Đáp số:  Bố 50 tuổi ; con 14 tuổi. 
Bài 7:
        Cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2013 là Thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 tháng 6 năm 2020 là thứ mấy?
Theo quy luật nếu cộng 7 vào ngày hiện tại ta được ngày cùng thứ
hay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ.
Năm 2013 không kể 23/4/2013 thì còn:  365-(31+28+31+23)= 252
Từ 2014 đến 2019 có    (2019-2014+1)x365+1=2191      (năm 2018 nhuận)
Năm 2020 có: 31+29+31+30+31+1=153
Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2020 có
252+2191+153=2596
Mà  2596 : 7 = 170 (dư 6)
Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày 01/06/2020 là ngày Thứ Hai 
Bài 8:
        Vào năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi cháu hiện nay thì ông của cháu 60 tuổi. Biết tổng số tuổi của 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Hỏi số tuổi của cháu hiện nay ?
Sơ đồ:
Cháu:               |---|---|---|---|---|---|      Tổng số tuổi của 2 ông cháu bằng 82
Ông:        |.60|.....|
Tổng số phần bằng nhau ngoại trừ 60 tuổi của ông:   6 + 5 = 11 (phần)
Giá trị mỗi phần:     (82 - 60) : 11 = 2 (tuổi)
Tuổi của cháu hiện nay là:  2 x 6 = 12 (tuổi)
Đáp số:  12 tuổi. 
Bài 9
        Ngày đầu tiên của năm 2012 là Chủ nhật. Hỏi trong năm 2012 có bao nhiêu ngày thứ Hai?
Năm 2012 là năm nhuận nên có 366 ngày.
Ngày đầu tiên (01-01-2012) là Chủ nhật, số ngày Chủ nhật trong năm là:
(366-1) : 7 + 1 = 53 (dư 1 ngày _ ngày đó là ngày Thứ Hai)
Vậy năm 2012 cũng có 53 ngày THỨ HAI.
(ngày Thứ Hai cuối năm là 31-12-2112) 
Bài 10
        Tuổi của em tôi hiện nay bằng 4 lần tuổi của nó khi tuổi của anh tôi bằng tuổi của em tôi hiện nay. Đến khi tuổi của em tôi bằng tuổi của anh tôi hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 51. Hỏi hiện nay anh tôi, em tôi bao nhiêu tuổi?
Hiệu số tuổi của hai anh em là một số không đổi.
Ta có sơ đồ biểu diễn số tuổi của hai anh em ở các thời điểm : Trước đây (TĐ), hiện nay (HN), sau này (SN)
Giá trị một phần là:
51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)
Tuổi em hiện nay là:
3 x 4 = 12 (tuổi)
Tuổi anh hiện nay là:
3 x 7 = 21 (tuổi) 
Bài 11:
        Hùng hỏi Tuyết và Lan: “Năm nay cô giáo chủ nhiệm lớp các bạn bao nhiêu tuổi ?”Tuyết cười : “ Sang năm tuổi cô sẽ gấp 3 lần tuổi mình!”
Lan cũng cười : “ Cách đây 5 năm , tuổi cô gấp 5 lần tuổi mình.” Nếu Tuyết và Lan bằng tuổi nhau thì em hãy nói cho Toán biết tuổi của cô không ?
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ta thấy : sang năm tuổi cô giáo có 6 phần bằng nhau , mỗi phần là 6 tuổi . Vậy tuổi cô hiện nay là  :  6 x 6 - 1 = 35 tuổi. 
Bài 11:
        Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó em bao nhiêu tuổi?
Anh hơn em 8 tuổi nên ở lúc nào cũng không thay đổi.
Ta có sơ dồ:
Tuổi anh:          |--------------------|---8 tuổi--|
Tuổi em:           |--------------------|                         Tổng của 2 anh em  40 tuổi.
Tuổi của em khi ấy là:  (40 – 8) : 2 = 16 (tuổi)
Đáp số:   16 tuổi. 
Bài 12:
        Hải hỏi Dương : “Anh phải hơn 30 tuổi phải không ?”. Anh Dương nói : “Sao già thế ! Nếu tuổi của anh nhân với 6 thì được số có ba chữ số, hai chữ số cuối chính là tuổi anh”. Các bạn cùng Hải tính tuổi của anh Dương nhé.
Cách 1: Tuổi của anh Dương không quá 30, khi nhân với 6 sẽ là số có 3 chữ số. Vậy chữ số hàng trăm của tích là 1. Hai chữ số cuối của số có 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậy tuổi anh Dương khi nhân với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi. 
Ta có sơ đồ:
Tuổi của anh Dương là :
100 : (6 - 1) = 20 (tuổi)
Cách 2:
Gọi tuổi của Dương là số có 2 chữ số ab. Vì ab không quá 30 và khi nhân với 6 sẽ được số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm là 1.
Ta được:  ab x 6 = 1ab
=> ab x 5 + ab = 100 + ab
=> ab x 5  = 100
ab = 100 : 5 = 20
Đáp số:  20 
Bài 13:
        Hiện nay tuổi bố gấp 9 lần tuổi con.15 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi mỗi người hiện nay. 
Bài 14:
        Tuổi của 3 bố con là 55 tuổi. Tuổi bố hơn tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Anh hơn em 5 tuổi . Tính số tuổi của em ?
Tổng số tuổi của 2 anh em là:  (55-25):2=15 (tuổi)
Tuổi của em là:   (15-5):2= 5 (tuổi)
Đáp số:  5 tuổi 
Bài 15:
        Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi .Vậy tuổi bố hiên nay là bao nhiêu tuổi.
Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phần bằng nhau thì tuổi bố sẽ có:  3 x 4 = 12 (phần).
Tuổi anh có:  12 : 3 = 4 (phần)
Tuổi em có:   12 : 4 = 3 (phần)
Hiệu số phần của hai anh em:  4 – 3 = 1 (phần)
1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:
4 x 12 = 48 (tuổi)
Đáp số:   48 tuổi. 
Bài 16:
        Hiện nay tổng số tuổi hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bô gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi 2 bố con hiện nay
Tổng số tuổi của 2 bố con 4 năm trước:
68 – 4x2 = 60 (tuổi)
Tổng số phần bằng nhau (4 năm trước).
3 + 1 = 4 (phần)
Tuổi con 4 năm trước là:  60 : 4 = 15 (tuổi)
Tuổi con hiện nay:  15 + 4 = 19 (tuổi)
Tuổi cha hiện nay:  68 – 19 = 49 (tuổi)
Đáp số:  49 tuổi  ;  19 tuổi
Bài 17:
        Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi .Vậy tuổi bố hiên nay là bao nhiêu tuổi.
Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phần bằng nhau thì tuổi bố sẽ có:  
3 x 4 = 12 (phần).
Tuổi anh có:  12 : 3 = 4 (phần)
Tuổi em có:   12 : 4 = 3 (phần)
Hiệu số phần của hai anh em:  4 – 3 = 1 (phần)
1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:
4 x 12 = 48 (tuổi)
Đáp số:   48 tuổi. 
Bài 18:        
    Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, 4 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay? 
Bài 19:        
        Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trước, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi tuổi hiện nay của mỗi người ? 
Bài 20:        
        Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần .tuổi cháu Mười năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông và tuổi cháu hiện nay. 
Bài 21:        
        Trước đây 4 năm, tuổi của ba gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi con sẽ bằng 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Bài 22:
        Hiện Tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi. Tính tuổi bố hiện nay.
Tuổi bố:           |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuổi anh:         |--------------|
Tuổi em:          |----------| 4t
Ta thấy 3 x 4 = 12.
Nếu tuổi bố có 12 phần bằng nhau thì tuổi anh có:
12 : 3 = 4 (phần)
Tuổi em có:
12 : 4 = 3 (phần)
Hiệu số phần bằng nhau;
4 – 3 = 1 (phần)
1 phần ứng với 4 tuổi.
Tuổi của bối là;
4 x 12 = 48 (tuổi)
Đáp số:  48 tuổi

Tài liệu đính kèm:

  • docBài toan tinh tuoi.doc