Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Lớp 5

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

CHỦ ĐIỂM : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU CỦA EM – CHÀO NĂM HỌC MỚI

Tiết 2 : XÂY DỰNG SỔ TRUYỀN THỐNG LỚP EM

I. MỤC TIÊU:

-Hs biết đóng góp công sức xây dựng Sổ truyền thống lớp.

-Giáo dục Hs lòng tự hào là một thành viên của lớp và có ý thức bảo vệ danh dự truyền thống của lớp.

 II. TÀI LIỆU , PHƯƠNG TIỆN, CHUẨN BỊ:

-Giấy bìa cứng khổ 19x26,5 cm

-Ảnh chụp chung cả lớp , ảnh chụp chung Hs từng tổ , ảnh cá nhân từng Hs.

-Thông tin về cá nhân Hs , các tổ, lớp.

-Bút màu , keo dán.

-Bầu Ban biên tập ( 6 Hs )

 III. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

-Tại lớp học K5 .

 IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH :

 

doc 59 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 290Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiệu đó bằng lời hoặc bằng hình vẽ để nói cho những người khác biết về nội dung của biển báo hiệu GT
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
ChuÈn bÞ phiÕu lµm hoa d©n chñ. mét cµnh c©y lµm c©y hoa.
Câu hỏi, 2 bộ biển báo đã học và các biển báo sẽ học, bộ tên của biển báo. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PP
+Khôûi ñoäng:
 +Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu
*Ho¹t ®éng 1 : Trß ch¬i phãng viªn
GV giíi thiÖu trß ch¬i phãng viªn pháng vÊn vÒ viÖc häc tËp vµ vui ch¬i cña c¸c em.
- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, xin b¹n vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña b¹n vÒ dù ®Þnh cña b¹n vÒ mïa hÌ nµy ?
- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, xin b¹n vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña b¹n vÒ tr­êng b¹n ?
- T«i lµ phãng viªn b¸oTNTP, b¹n cã ý kiÕn g× vÒ ho¹t ®éng cña §éi TNTP HCM ë líp b¹n, tr­êng b¹n ?
KL: Qua trß ch¬i cho thÊy ý kiÕn cña c¸c em rÊt hay, râ rµng lµ c¸c em cã ®ñ hiÓu biÕt vµ th«ng minh ®Ó bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn b¶n th©n vµ tËp thÓ cña m×nh. 
*Ho¹t ®éng 2 : Trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ.
- GV tæ chøc cho HS h¸i hoa d©n chñ.
- GV gäi HS xung phong lªn h¸i hoa vµ nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ néi dung ®­îc hái.
 –Em muèn ®­îc tham gia vµo ®éi v¨n nghÖ cña nhµ tr­êng, em sÏ nãi lªn mong muèn cña m×nh nh­ thÕ nµo?
-ë líp em bÞ c« gi¸o hiÓu lÇm lµ em chÐp bµi cña b¹n. Em sÏ nãi víi c« gi¸o nh­ thÕ nµo ?
KL: ý kiÕn cña c¸c em muèn ®­îc t«n träng, ®­îc ng­êi lín chÊp nhËn cÇn ph¶i ch©n thùc, th¼ng th¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña gia ®×nh ,x· héi.
*Hoaït ñoäng 3: Tìm hiểu về ATGT
 * Câu hỏi:
+ Ở gần nhà bạn có những biển báo hiệu nào?
+ Những biển báo đó được đặt ở đâu?
+ Nội dung những biển báo mà đã nhìn thấy?
+ Biển báo hiệu đó cần thiết và có ích không? Đặt ở vị trí đó có đúng không?
+ Theo em, tại sao có những người lại không tuân theo biển báo hiệu GT?
+ Vậy làm thế nào để mọi người thực hiện theo hiệu lệnh của biển báo hiệu GT?
*Kết luận: Muốn phòng tránh ATGT mọi người cần có ý thức chấp hành những hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo hiệu GT.
+Ôn lại các biển báo đã học
- Giao mỗi nhóm 5 biển báo hiệu khác nhau viết tên 4 nhóm biển báo hiệu
+ Biển báo cấm
+ Biển báo nguy hiểm
+ Biển báo hiệu lệnh
+ Biển chỉ dẫn
- GV nhận xét và tuyên dương
*Kết luận: Biển báo hiệu GT là thể hiện hiệu lệnh điều khiển và sự chỉ dẫn GT để đảm bảo ATGT ; thực hiện đúng điều quy định của biển báo hiệu GT là thực hiện Luật GT đường bộ.
*Hoaït ñoäng 4: Nhận biết các biển báo hiệu GT và Luyện tập
-Bước 1: Nhận dạng các biển báo hiệu.
Bước 2:Tìm hiểu tác dụng của biển báo hiệu mới
+Biển báo cấm
+Biển báo nguy hiểm
+Biển chỉ dẫn
-GV hỏi thêm: Nếu em được bố mẹ đèo xe máy đi tới một con đường có gắn biển báo hiệu thì em sẽ làm gì?
*Kết luận: Biển báo hiệu GT đó là hiệu lệnh bắt buộc phải tuân theo, là những điều nhắc nhở phải cẩn thận hoặc những điều chỉ dẫn, những thông tin bổ ích trên đường.
- Y/C nêu nội dung của các biển báo dựa vào màu sắc và hình dạng
- Y/C mỗi HS vẽ 2 biển báo hiệu mà em nhớ có ghi tên
- Nhận xét và tuyên dương.
*Gíao dục HS: khi đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT và thực hiện theo hiệu lệnh, sự chỉ dẫn về ATGT
Nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành tốt ATGT
*Hoaït ñoäng nối tiếp:
-Chuẩn bị : Chủ đề : Biết ơn thầy giáo , cô giáo.
-HS hát
HS hátáu
é :
-1 HS lµm phãng viªn pháng vÊn c¸c b¹n trong líp.
-HS nèi tiÕp tr¶ lêi :
 + M×nh muèn ®­îc ®i du lÞch
 + M×nh muèn ®­îc vÒ quª th¨m «ng bµ.
- HS nèi tiÕp tr¶ lêi.
- HS tr¶ lêi.
- HS l¾ng nghe.
-HS tham gia trß tr¬i h¸i hoa d©n chñ.
-Em sÏ gÆp c« gi¸o nªu nguyÖn väng, mong muèn cña m×nh.
-Em sÏ g¨p c« gi¸o vµ gi¶i thÝch râ cho c« gi¸o hiÓu
HS l¾ng nghe vµ ghi nhí.
Hoaït ñoäng caù nhaân, nhom
-Nhóm hỏi đáp nhau
-HS nhắc lại
Các nhóm thực hiện.
- HS đọc tên các biển báo hiệu
-HS căn cứ vào màu sắc, hình dáng của biển báo hiệu và nêu
-HS trả lời
-HS nhắc lại
Lớp thực hành vẽ biển 
 báo hiệu 
 - Thi đua
Hs lắng nghe.
Hỏi đáp
Giảng giải
Thực hành
Thi đua 
KNS
Giảng giải
Ñaøm thoaïi, 
Tro chơi, 
Thöïc haønh , Đoäng naõo.
KNS
Ñaøm thoaïi, Thöïc haønh, Trực quan.
 Ñaøm thoaïi, Quan sat Thöïc haønh.
Ñaøm thoaïi, Thöïc haønh.
KNS
Giảng giải
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP
CHỦ ĐIỂM : BIẾT ƠN THẦY GIÁO , CÔ GIÁO .
Tiết 11 : VIẾT THƯ GỬI THIẾP CHÚC MỪNG 
 THẦY GIÁO, CÔ GIÁO CŨ
ATGT-Bài 2: KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN
I.MUÏC TIEÂU:
1.Kieán thöùc:- Ph¸t triÓn ë HS t×nh c¶m thiªng liªng thÇy vµ trß- HS biÕt kÝnh träng, lÔ phÐp, biÕt ¬n vµ yªu quý c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o thong qua việc viết thư , làm thiệp chúc mừng.
- Biết những qui định đối người đi xe đạp trên đường phố theo luật GTĐB
- B iết cách lên xuống xe và dừng, đỗ xe an toàn trên đường phố.
2.Kó naêng:- - Ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp, kÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh 
- Gỉai thích sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông.
- Thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau ( có hoặc không có vòng xuyến)
- Phán đoán và nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp ( có thể điều khiển tốc độ vòng tránh xe ô tô và các phương tiện khác đồng thời trách các nguy hiểm khác trên đường)
- Xây dựng liệt kê 1số phương án và nhân tố để đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.
3.Thaùi ñoä: - HS yªu tr­¬ng, yªu líp, thÝch ®i häc.
- Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn.
 II.CHUAÅN BÒ:
+ Thaày : Câu hỏi, vẽ một đường phố , thể hiện nhiều làn xe, có những vạch kẻ đường, dãi phân cách và mũi tên chỉ hướng ngã tư không có vòng xuyến hoặc ngã 5,6 có vòng xuyến. 
+Troø : - §Çu DVD, tivi. C¸c video clip vÒ t×nh c¶m thÇy trß trong dÞp khai tr­¬ng, ngµy 20/11.
- S­u tÇm c¸c bøc th­ hay göi thÇy gi¸o cò. Cao dao, tôc ng÷ vÒ ng­êi thÇy. C¸c c©u chuyÖn vÒ t×nh thÇy trß. C¸c bµi h¸t ca ngîi thÇy, nãi vÒ m¸i tr­êng, líp häc. 
 III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÀO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PP
1.Khôûi ñoäng: 
2.Giôùi thieäu baøi môùi: 
-NGLL: viết thư, gửi thiếp chúc mừng thầy giáo , cô giáo cũ.
ATGT-Bài 2: Kĩ năng đi xe đạp an toàn.
3.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
*Hoạt động 1: Viết thư, gửi thiếp chúc mừng thầy giáo , cô giáo cũ.
- C¶ líp h¸t (hoÆc nghe b¨ng) bµi h¸t “Bôi phÊn”, Nh¹c Vò Hoµn, lêi Lª V¨n Léc.
- GV trao ®æi víi HS: Néi dung bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? (Lßng kÝnh yªu, biÕt ¬n c«ng lao ng­êi thÇy của HS t×nh c¶m cña ng­êi HS dµnh cho ng­êi thÇy)
- Liªn hÖ c¸ nh©n. 
+ C¸c em ®· bao giê cã cö chØ, hµnh ®éng hoÆc lêi nãi thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý thÇy gi¸o, c« gi¸o ch­a? Lóc ®ã th¸i ®é cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o nh­ thÕ nµo?
+ C¸c em ®· bao giê ®­îc ®ãn nhËn t×nh c¶m cao quý (cö chØ, lêi nãi yªu th­¬ng hoÆc sù gióp ®ì ch©n thµnh) cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o? T©m tr¹ng cña em lóc ®ã ra sao? §iÒu ®ã cã ¶nh h­ëng ®èi víi em nh­ thÕ nµo? 
- GV ®äc cho HS nghe mét bµi bøc th­ göi thÇy gi¸o cò .
- H­íng dÉn HS viÕt th­, göi thiÕp chóc mõng c¸c thÇy c« gi¸o cò.
- HS viÕt th­ hoÆc lµm thiÕp chóc mõng c¸c thÇy c« gi¸o cò
- GV cã thÓ mêi mét sè HS chia sÎ c¸c bøc th­, c¸c b­u thiÕp c¸c em ®· viÕt
- GV khen gîi HS ®· biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý, biÕt ¬n ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o cò vµ nhÊn m¹nh c¸c thÇy c« gi¸o cò sÏ rÊt vui vµ tù hµo khi nhËn ®­îc nh÷ng bøc th­/ thiÕp chóc mõng cña c¸c em. 
- HS h¸t, ®äc th¬, ca dao tôc ng÷ vÒ t×nh c¶m thÇy - trß. 
*Hoaït ñoäng 2: Trò chơi đi xe đạp trên bức vẽ.
 * Câu hỏi:
+ Để rẽ trái người đi xe đạp phải đi như thế nào?
+ Người đi xe đạp nên đi như thế nào từ đường phụ sang đường chính mà ở ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông?
+ Người đi xe đạp đi như thế nào khi muốn rẽ phải?
+ Khi rẽ ở một đường giao nhau ai được quyền ưu tiên đi trước?
+ Người đi xe đạp nên đi qua vòng xuyến như thế nào?
+ Xe đạp nên đi vòng và vượt qua một xe đang đỗ ở phía làn xe bên phải như thế nào?
+ Khi đi xe đạp trên đường quốc lộ có rất nhiều xe chạy, muốn rẽ trái, người đi xe đạp phải đi như thế nào?
*Kết luận: Khi đi xe đạp trên đường có nhiều tình huống khác nhau, chúng ta đi đúng luật không sợ sai luật GTĐB.
*Hoaït ñoäng 3: Thực hành đi xe đạp trên tranh vẽ
- Y/C HS quan sát và nhận xét Thể hiện được cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau có vòng xuyến ( hoặc không có vòng xuyến).
+ Tại sao cần phải giơ tay xin đường khi muốn rẽ hoặc thay đổi làn đường?
+ Tại sao xe đạp phải đi vào làn đường sát bên phải?
- GV nhận xét và tuyên dương
*Kết luận: Điều cần nhớ khi đi xe đạp là:
Luôn luôn đi ở phía tay phải, khi đổi hướng( muốn rẽ phải, rẽ trái) đều phải đi chậm, quan sát và giơ tay xin đường.
Không bao giờ được rẽ ngoặt bất ngờ, vượt ẩu lướt qua người đi xe phía trước. Đến ngã ba, ngã tư, nơi có đèn tín hiệu GT phải đi theo hiệu lệnh cuả đèn.
* Hoaït ñoäng nối tiếp:
-Nhắc nhở HS nếu đi xe đạp phải đi theo đúng qui định của Luật GTĐB
Trên đường từ nhà đến trường em qua những đường phố nào? Có mấy ngã rẽ? đi trên đường chính hay đường phụ?
Có chỗ ngoặt (trái hay phải), có đi qua đoạn đường khó hay vật cản nào không?
Em hãy thống kê và đề ra cách xử lý khi đi đường đối với từng đoạn đường nguy hiểm.
*Gíao dục HS: khi đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT và thực hiện theo hiệu lệnh, sự chỉ dẫn về ATGT .Nếu đi xe đạp phải đi theo đúng qui định của Luật GTĐB
Nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành tốt ATGT
Chuẩn bị : -Ngll : Giao lưu tìm hiểu về ngày nhà giáo VN 20/11.
-ATGT : bài 3 .
-Hát
-Hs lắng nghe.
Hoạt động cá nhân.
-Hs nghe.
-Lßng kÝnh yªu, biÕt ¬n c«ng lao ng­êi thÇy của HS t×nh c¶m cña ng­êi HS dµnh cho ng­êi thÇy
-Hs trả lời.
-Hs trả lời.
-Hs lắng nghe.
-Hs lắng nghe.
-Hs thực hanh.
-Hs trinh bay, trưng bay sản phẩm theo tổ.
-Hs lắng nghe.
-Hs thực hiện.
Hoaït ñoäng caù nhaân
- hỏi đáp nhau
-HS nhắc lại
Các nhóm thực hiện.
- HS trả lời theo nhóm
- HS nhắc lại
-HS trả lời 
Trực quan.
Giảng giải
Hỏi đáp
Trực quan
Giảng giải
Thực hanh
KNS
Giảng giải.
Thực hành
KNS
Ñaøm thoaïi
Tro chơi 
Thöïc haønh Trực quan.
Ñaøm thoaïi Thöïc haønh, Trực quan.
Ñaøm thoaïi, Quan sat 
Thöïc haønh.
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP
CHỦ ĐIỂM : BIẾT ƠN THẦY GIÁO , CÔ GIÁO .
Tiết 12 : GIAO LƯU TÌM HIỂU VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11.
ATGT:Bài 3: CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN
 I.MUÏC TIEÂU:
 1.Kieán thöùc: - Gióp HS biÕt vµ hiÓu vÒ lÞch sö, nguån gèc vµ ý nghÜa to lín cña ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.Gi¸o dôc HS thªm kÝnh yªu, biÕt ¬n c«ng lao cña c¸c thÇy c« gi¸o
- Biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường và đường phố để lựa chọn con đường đi an toàn.
- Xác định những điểm, những tình huống không an toàn đối với người đi bộ và đối với người đi xe đạp để có cách phòng tránh tai nạn khi đi bộ và đi xe đạp trên đường.
2.Kó naêng: - RÌn kÜ n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng tËp thÓ, kÜ n¨ng hîp t¸c cho HS. 
- Lập bản đồ con đường an toàn cho riêng mình khi đi học hoặc đi chơi.
- Biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn ở những vị trí nguy hiểm trên đường để tránh tai nạn xảy ra.
3.Thaùi ñoä: - T¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn s«i næi trong HS. 
- Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB, có các hành vi an toàn khi đi đường (đội mũ bảo hiểm; đi đúng làn đường) 
- Tham gia tuyên truyền vận động mọi người thực hiện Luật giao thông và chú ý đề phòng ở những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn.
II.CHUAÅN BÒ: - C¸c s¸ch, b¸o, tµi liÖu, tranh ¶nh vÒ ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 
- PhÇn th­ëng cho c¸c ®éi thi.C¸c b¶n th«ng b¸o vÒ thÓ lÖ, néi dung thi 
-Câu hỏi, bộ tranh về những đoạn đường an toàn và kém an toàn.
-Bản đồ tượng trưng cho con đường từ nhà đến trường.
-Bản kê những điều kiện an toàn và không an toàn của con đường. 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PP
1.Khôûi ñoäng: 
2.Giôùi thieäu baøi môùi: 
3.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
ªHoaït ñoäng 1:
B­íc 1: Tæ chøc héi thi
- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu 
- Tr­ëng ban tæ chøc khai m¹c, giíi thiÖu vÒ chñ ®Ò vµ ý nghÜa cña buæi giao l­u. 
- Giíi thiÖu Ban gi¸m kh¶o vµ danh s¸ch nh÷ng ®éi tham gia dù thi
- Tr­ëng ban gi¸m kh¶o c«ng bè ch­¬ng tr×nh giao l­u vµ mêi c¸c ®éi vµo vÞ trÝ ®Ó tiÕn hµnh giao l­u. 
-TiÕn hµnh giao l­u những câu hỏi liên quan đến ngày 20/11, về tình cảm thầy trò.
B­íc 2: C«ng bè kÕt qu¶ vµ trao gi¶i 
- Tr­ëng Ban tæ chøc héi thi c«ng bè tæng sè ®iÓm cña mçi ®éi vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ héi thi. 
- Trao c¸c gi¶i th­ëng .
ªHoaït ñoäng 2: Tìm hiều con đường từ nhà em đến trường.
+ Em đến trường bằng phương tiện gì?
+ Em hãy kể các con đường hoặc các phố mà em phải đi qua, theo em con đường đó an toàn hay không an toàn?
+ Trên đường đi đó có mấy chỗ giao nhau? Đường lớn hay đường nhỏ ? 
+ Trên đường có biển báo hiệu giao thông không? Em có biết đó là những biển báo gì ?
+ Đường phố em đi qua là một chiều hay đường hai chiều? đường quốc lộ hay đường tỉnh huyện?
+ Trên đường có vạch kẻ hay giải phân cách không?
+ Là đường nhựa hay đá bê tông, nhẵn hay lồi lõm?
- Trên đường có nhiều xe qua lại không? Hai bên đường có nhiều xe ôtô đỗ không?
-Đường có vỉa hè không? Rộng hay hẹp?có vật cản không?
-Theo em, chỗ nào em cho là an toàn và không an toàn cho người qua lại?
- Gặp những chỗ nguy hiểm đó em có cách xử lí ntn?
*Kết luận: Trên đường đi học, chúng ta phải qua những đoạn đường khác nhau, chọn những con đường an toàn để đi, nếu có nhiều ngả đường khác nhau, ta nên đi con đường an toàn dù cho có vòng xa hơn.
ªHoaït ñoäng 3: Xác định con đường an toàn khi đi đến trường
*Cách tiến hành: chia nhóm
Bảng đánh giá con đường an toàn và kém an toàn cho người đi xe đạp và đi bộ:
-Phân tích các tình huống nguy hiểm và cách phòng tránh TNGT
- GV đưa ra 2 tình huống.
+ Người đi xe đạp đi vào phần đường dành cho xe cơ giới?
+ Mấy bạ HS đi dưới lòng đường?
- GV nhận xét và tuyên dương
*Kết luận: Chấp hành đúng Luật GTĐB là cần thiết để đảm bảo ATGT. Vân động mọi người cùng thực hiện.
 * Hoaït ñoäng 4 : Luyện tập
Xây dựng phương án lập con đường an toàn đến trường và bảo đảm ATGT ở khu vực trường học.
Em đi theo con đường nào từ Ađến B(SGK/ 13)
* * Ghi nhớ: Ta nên chọn những con đường đủ điều 
 kiện an toàn để đi.
 * Hoaït ñoäng nối tiếp:
Trên đường từ nhà đến trường em qua những đường phố nào? Có mấy ngã rẽ? đi trên đường chính hay đường phụ?
Có chỗ ngoặt (trái hay phải), có đi qua đoạn đường khó hay vật cản nào không?
*Gíao dục HS: khi đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT và thực hiện theo hiệu lệnh, sự chỉ dẫn về ATGT.
Nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành tốt ATGT.
-Chuẩn bị: Hát về thầy , cô giáo em.
ATGT: bài 4
-Hs hat
-Hoạt động cá nhân , lớp.
-Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe.
-Hs tiến hành thi văn nghệ. Hs có thể đọc thơ, hát, múa
-Hs tiến hành giao lưu.
-Hs hỏi đáp.
-Hs lắng nghe.
Hoaït ñoäng caù nhaân,nhom.
- Hs hỏi đáp nhau
-HS nhắc lại
Các nhóm thực hiện.
- HS trả lời theo nhóm
- HS nhắc lại
- Nhóm thực hành theo hình vẽ SGK
-HS trả lời 
-Hs lắng nghe.
Thực hành
Thi đua.
KNS
Hỏi đáp
Giảng giải
Ñaøm thoaïi
 Tro chơi Thöïc haønh Trực quan.
Giảng giải
Ñaøm thoaïi Thöïc haønh Trực quan.
Giảng giải
Ñaøm thoaïi Quan sat Thöïc haønh.
Giảng giải
KNS
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP
CHỦ ĐIỂM : BIẾT ƠN THẦY GIÁO , CÔ GIÁO .
 Tiết 13 : HÁT VỀ THẦY CÔ GIÁO EM
 ATGT:Bài 4: NGUYÊN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG
 I.MUÏC TIEÂU:
1.Kieán thöùc: - Giaùo duïc HS loøng kính yeâu, bieát ôn coâng lao cuûa caùc thaày coâ giaùo. 
- Hiểu được các nguyên nhân khác nhau gây ra TNGT ( do điều kiện đường xá; phương tiện giao thông; những hành vi và hành động không an toàn con người)
-Nhận xét, đánh giá được các hành vi an toàn và không an toàn của người tham gia giao thông .
 2.Kó naêng: - Reøn luyeän kó naêng toå chöùc hoaït ñoäng cho HS. 
- Biết vận dụng kiến thức để phán đoán nguyên nhân gây ra TNGT.
 3.Thaùi ñoä: - Taïo khoâng khí thi ñua hoïc taäp, reøn luyeän soâi noåi trong HS.
- Có ý thức chấp hành đúng Luật GTĐB để tránh TNGT.
 II.CHUAÅN BÒ:
-B¨ng r«n, hoa, loa ®µi
-Câu hỏi, câu chuyện về ATGT, tranh vẽ về ATGT; bộ biển báo đã học và các biển báo sẽ học, bộ tên của biển báo. 
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PP
1.Khôûi ñoäng: hát
2.Giôùi thieäu baøi môùi: 
3.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
ªHoaït ñoäng 1:
Böôùc 1:Chuẩn bị
- Gv thoâng baùo cho lôùp ­(Veõ tranh, keá hoaïch toå chöùc hoäi dieãn vaên ngheä chaøo möøng ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam. 
- Noäi dung vaø theå loaïi: toáp ca, ñôn ca, ngaâm thô, keå chuyeän, tieåu phaåm, muùa- kòch, bieåu dieãn vôùi caùc noäi dung:+ Ca ngợi coâng ôn cuûa caùc thaày coâ giaùo.+ Ca ngôïi tình thaày troø +Noùi veà tình caûm vôùi lôùp, tröôøng+ Ca ngôïi tình baïn + Caùc baøi haùt noùi veà Ñoäi thieáu nieân tieàn phong.
Böôùc 2: Tiến haønh caùc tieát muïc vaên ngheä nhö döï kieán .
- Chuaån bò saân khaáu vaø caùc phöông tieän. 
- Löïa choïn MC laø hai HS (moät nam, moät nöõ) daãn chöông trình. 
- MC tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu.
- Tröôûng ban toå chöùc khai maïc hoäi dieãn.
- MC höôùng daãn caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa lôùp laàn löôït bieåu dieãn. 
- Caùc tieát muïc vaên ngheä bieåu dieãn tieát muïc cuûa mình. .
- Keát thuùc hoäi dieãn MC môøi caùc ñaïi bieåu leân taëng hoa vaø qua cho caùc caù nhaân, caùc tieát muïc xuaát saéc. 
ªHoaït ñoäng 2: Tìm hiểu nguyên nhân một TNGT
-Tranh về ATGT để quan sát (SGK/14)
 * Câu hỏi:
- Hiện tượng: xe cộ đâm vào nhau đi cùng chiều.
+ Xảy ra ở đâu?+ Hậu quả?+ Nguyên nhân?
+ Theo em, nguyên nhân xảy ra TNGT nào là chính?
*Kết luận: Hàng ngày đều có các TNGT xảy ra. Ta cần biết rõ nguyên nhân chính để biết cách đề phòng xảy ra TNGT.
ªHoaït ñoäng 3: Thử xác định nguyên nhân gây ra TNGT.
*Y/C hs kể chuyện về ATGT mà em biết.
- Sau đó phân tích những nguyên nhân xảy ra TNGT.
- Những điều kiện để tránh TNGT.
- GV nhận xét và tuyên dương
*Kết luận: Hiện nay TNGT xảy ra rất nhhiều. Nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông không thực hiện đúng qui định của Luật GTĐB. Những điềuvề ATGT ta cần ghi nhớ và thực hiện đúng để đảm bảo ATGT.
ªHoaït ñoäng 4: Thực hành làm chủ tốc độ
-Bước 1: -GV hỏi thêm: 
+Để phòng tránh TNGT ta cần lưu ý vấn đề gì?
Bước 2: Trò chơi thử nghiệm: nếu đi bộ em đột ngột sang đường hoặc đi xe đạp mà đột ngột rẽ trái , rẽ phải
*Kết luận: Khi điều khiển bất cứ một phương tiện nào cần đảm bảo tốc độ hợp lí, không được phóng nhanh để tránh TNGT.
ªHoaït ñoäng nối tiếp:
Ghi nhớ ( SGK/15)
Nhắc lại những nguyên nhân gây ra TNGT từ các mẩu chuyện trên.
Hát bài hát về ATGT
*Gíao dục HS: khi đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT và thực hiện theo hiệu lệnh, sự chỉ dẫn về ATGT .Nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành tốt ATGT.
-Chuẩn bị: Ngày hội môi trường.
-ATGT: bài5
-Hs hát
Hoạt động cá nhân.
-Hs lắng nghe.
-Hs thực hiện ghi các tiết mục.
-Hs chuẩn bị.
-Hs bình chọn.
-Hs tiến hành văn nghệ.
-Hs thực hiện.
Hoaït ñoäng caù nhaân
-Xem tranh 
- hỏi đáp nhau
-HS nhắc lại
HS thực hiện kể câu chuyện về ATGT.
- HS nêu ra nguyên nhân xảy ra TNGT.
-HS trả lời
-HS chia nhóm thực hiện trò chơi
-HS nhắc lại
HS nêu
-HS hát
Giảng giải
KNS
Thực hành
KNS
Ñaøm thoaïi quan sat
 ñoäng naõo
Ñaøm thoaïi
thöïc haønh
 trực quan.
Ñaøm thoaïi quan sat
 thöïc haønh.
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP
CHỦ ĐIỂM : BIẾT ƠN THẦY GIÁO , CÔ GIÁO .
Tiết 14 : NGÀY HỘI MÔI TRƯỜNG
ATGT:Bài 5: EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG
 I.MUÏC TIEÂU:
1.Kieán thöùc: - N©ng cao nhËn thøc vÒ m«i tr­êng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cho HS 
- Gãp phµn thay ®æi nhËn thøc cña HS vÒ m«i tr­êng vµ tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i tr­êng.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về TNGT.
-HS biết phân tích nguyên nhân của TNGT theo Luật GTĐB.
2.Kó naêng:- - RÌn kü n¨ng giao tiÕp, hîp t¸c, tæ chøc ho¹t ®éng
- HS hiểu và giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè và những người khác.
-Đề ra phương án phòng tránh TNGT ở trường hay ở các địa điểm xảy ra tai nạn.
 3.Thaùi ñoä:- - Thùc hiÖn gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ, ë tr­êng vµ n¬i c«ng céng
- Tham gia các hoạt động của lớp, Đội, về công tác đảm bảo ATGT.
-Hiểu và phòng ngừa TNGT là trách nhiệm của mọi người
-Nhắc nhở những bạn bè hoặc người thực hiện đúng qui định của Luật GTĐB.
 II.CHUAÅN BÒ:- Tranh, ¶nh, clip vÒ sù « nhiÔm m«i tr­êng - CD c¸c bµi h¸t vÒ m«i tr­êng - C¸c trß ch¬i m«i tr­êng cho c¸c løa tuæi tiÓu häc - PhÇn th­ëng trong tæ chøc trß ch¬i
+ GV : Câu hỏi, số liệu thống kê về TNGT của địa phương ( nếu có); các tình huống về ATGT, tranh vẽ về ATGT; bộ biển báo đã học và các biển báo sẽ học, bộ tên của biển báo. 
+HS : quan sát biển báo ở dọc đường đi; câu chuyện về ATGT, tranh vẽ về ATGT
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PP
1.Khôûi ñoäng:
2.Giôùi thieäu baøi môùi: 
3.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
ªHoaït ñoäng 1: NGLL
B­íc 1: ChuÈn bÞ 
- GV th«ng b¸o cho HS vÒ néi dung, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch tæ chøc “ngµy héi m«i tr­êng” tr­íc mét th¸ng ®Ó chuÈn bÞ. 
- Thµnh lËp Ban tæ chøc, c¸c tiÓu ban néi dung vµ c¸c ban gi¸m kh¶o cho tõng néi dung thi trong ngµy héi. 
- H­íng dÉn HS thu nhËp c¸c th«ng tin, t­ liÖu vÒ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng vµ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 
- C¸c líp chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vµ luyÖn tËp c¸c néi dung tham gia thi trong “ngµy héi m«i tr­êng”. 
B­íc 2: Ngµy héi m«i tr­êng 
1- Ch­¬ng tr×nh ca nh¹c chµo mõng 
2- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu vµ c¸c kh¸ch mêi 
3- Tr­ëng ban tæ chøc lªn ph¸t biÓu khai m¹c ngµy héi; C«ng bè néi dung ch­¬ng tr×nh “ngµy héi m«i tr­êng”, giíi thiÖu thµnh phÇn Ban gi¸m kh¶o cho tõng néi dung thi 
B­íc 3: Tæng kÕt vµ trao gi¶i th­ëng 
- Tr­ëng Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ c¸c néi dung thi vµ mêi c¸c ®¹i biÓu lªn trao tÆng phÇn th­ëng, quµ l­u niÖm cña “ngµy héi M«i tr­êng” cho c¸c ®éi dù thi.
- v¨n nghÖ mõng thµnh c«ng cña “ngµy héi m«i tr­êng” 
- Tuyªn bè bÕ m¹c ngµy héi 
ªHoaït ñoäng 2: Phòng tránh TNGT là nhiệm vụ của mọi người
*Tranh về ATGT để quan sát (SGK/16)
-Câu hỏi:
+ quan sát tranh và nhận xét nội dung về 2 bức tranh
 * Tình huống:
- Bạn An đi sinh hoạt câu lạc bộ vì quá đam mê nên về muộn; trời tối, lại đi bằng xe đ

Tài liệu đính kèm:

  • docNGLL5.doc