Giáo án soạn Tuần 31 - Lớp 5

 DẠY LỚP 5C

 LUYỆN TOÁN : LUYỆN TẬP

I-MỤC TIÊU: Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học trong tuần.

II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 1: - Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a. 1m³ = 1000dm³ ; 7,268m³ = 7268dm³ ; 0,5m³ = 500dm³ ; 3m³2dm³ = 3002dm³;

1dm³ = 1000cm³ ; 4,351dm³ = 4351cm³ ; 0,2dm³ = 200cm³ ; 1dm³9cm³= 1009cm³.

Bài 2: - Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 6m³272dm³ = 6,272m³ ; 2105dm³ = 2,105m³ ; 3m³82dm³ = 3,082m³.

 

doc 20 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 377Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án soạn Tuần 31 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về giải toán với các số đo phân số. II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hướng dẫn HS làm bài tập
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
6’
6’
6’
7’
8’
8’
Bài 1:
 Mét ng­êi b¸n hµng v¶i b¸n lÇn thø nhÊt 1/5 tÊm v¶i, lÇn thø hai b¸n 4/7 chç v¶i cßn l¹i th× tÊm v¶ichØ cßn 12 m.
 Hái : 
TÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt ?
Mçi lÇn b¸n bao nhiªu mÐt ?
Bài 2: 
Mét ng­êi ®i tõ A vÒ B hÕt 7 giê. Mét ng­êi kh¸c ®i tõ B vÒ A hÕt 5 giê. Hái nÕu hai ng­êi ®ã khëi hµnh cïng mét lóc : mét tõ A, mét tõ B th× sau bao l©u hä gÆp nhau ?
Bài 3.
 Ba ng­êi thî nhËn lµm chung mét c«ng viÖc. Ng­êi thø nhÊt lµm mét m×nh th× sau 10 giê sÏ xong c«ng viÖc ®ã. Ng­êi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i 12 giê míi xong, ng­êi thø ba lµm mét m×nh th× 15 giê míi xong. Hái 3 ng­êi cïng lµm th× mÊy giê sÏ xong ?
Bài 4.
Mét thöa ruéng n¨m nay thu ho¹ch nhiÒu h¬n n¨m ngo¸i 30 t¹.BiÕt 1/7 sè thu ho¹ch n¨m ngo¸i th× b»ng 1/12 sè thu ho¹ch n¨m nay. Hái thöa ruéng ®ã n¨m nay thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu t¹ ?
Bài 5.
Cuối học kì 1lớp 5A có số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi kém tổng số HS của lớp là 2 em.số còn lại đạt HS khá và nhiều hơn số học sinh của lớp là 12.Tính:
a, Số học sinh của lớp 5A
b, Số nhọc sinh giỏi của lớp 5A .
2- Hướng dẫn học sinh chữa bài vào vở
-Gọi hS nối tiếp nhau chữa bài lớp nhận xét và chữa bài vào vở. 
1 HS nêu yêu cầu của bài,cả lớp làm bài vào vở một số em nêu kết quả bài làm của mình ,lớp nhận xét chữa bài
1 HS nêu yêu cầu của bài,cả lớp làm bài vào vở một số em nêu kết quả bài làm của mình ,lớp nhận xét chữa bài
1 HS nêu yêu cầu của bài,cả lớp làm bài vào vở một số em nêu kết quả bài làm của mình ,lớp nhận xét chữa bài
1 HS nêu yêu cầu của bài,cả lớp làm bài vào vở một số em nêu kết quả bài làm của mình ,lớp nhận xét chữa bài
HS chữa bài vào vở,học bài và làm bài ở nhà.
HS chữa bài vào vở.
	LUYỆN TIẾNG VIỆT 
 	TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.MỤC TIÊU:
-HiÓu thÐ nµo lµ tõ ®ång nghÜa, tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn
- Më réng, n©ng cao hiÓu biÕt vÒ tõ ®ång nghÜa.
- VËn dông lµm bµi tËp, ®Æt c©u, ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa.
II.Lªn Líp:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
5’
20’
15’
3’
5’
10’
25’
1’
A. Bµi Cò:
Häc sinh ch÷a bµi, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ bæ sung.
B. Bµi míi:
1. Lý thuyÕt:
? ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? Cho vÝ dô.
X©y dông- kiÕn thiÕt
M¬ ­íc- mong ­íc
? Ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn.
? Tõ ®ång nghÜa cã t¸c dông g×?
Cã thÓ thay thÕ cho nhau
2. Thùc hµnh:
XÕp nh÷ng tõ in ®Ëm thµnh nhãm tõ ®ång nghÜa(t×m thªm):
a.N­íc nhµ, hoµn cÇu, non s«ng n¨m ch©u
 N­íc nhµ	hoµn cÇu
 Non s«ng	n¨m ch©u
 GÊm vãc	thÕ giíi
 Giang s¬n	toµn cÇu
 Tæ quèc	n¨m ch©u bèn biÓn
 §Êt n­íc 
b. T×m nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi mçi tõ sau ®©y:
§Ñp	To lín	Häc tËp
Xinh	to lín, to ®ïng	häc
mÜ lÖ	to t­íng, to kÒnh	häc hµnh
®Ñp ®Ï	vÜ ®¹i	häc hái
Xinh x¾n	khæng lå
Xinh ®Ñp
T­¬i ®Ñp
c. §Æt c©u víi mçi tõ vïa t×m ®­îc.
d. Ph©n biÖt nghÜa trong tõng cÆp tõ d­íi ®©y:
c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ, gang, thÐp.
+ C«ng nghiÖp nÆng: Ngµnh c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ra nh÷ng thø nh­:®iÖn, than, thÐp, m¸y mãc.
+C«ng nghiÖp nhÑ: Nghµnh c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ra hµng tiªu dïng nh­: quÇn ¸o, bãng ®Ìn, phÝch n­íc.
+ Gang: S¾t lÉn c¸c- bon, gißn, khã d¸t máng, th­êng dïng ®Ó ®óc c¸c ®å vËt.
+ ThÐp: Kim lo¹i cã ®é bÒn, cã thÓ d¸t máng, ®­îc luyªn ra tõ s¾t.
e. C¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ ng«i nhµ( T« Hµ)
Häc sinh chÐp bµi th¬.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh vÒ c¸ch c¶m thô bµi th¬.
Nªu ®­îc h×nh ¶nh
Nªu d­îc nghÖ thuËt
Nªu d­îc néi dung
Bµi th¬ gåm3 khæ th¬ b¾t ®Çu tõ ng«i nhµ, kh«ng gian më réng ra t©n hµng xoan, s©n ph¬i, m¸i vµng th¬m phøc, ®­îc n©ng cao lªn víi h×nh ¶nh tiÕng chim l¶nh lãt ®µu hÌ, ®ñ c¶ ©m thanh vµ h­¬ng s¾c. Kh«ng gian xiÕt baothan th­¬ng Êy ®­îc c¶m nhËn b»ng nhiÒu gi¸c quan: tõ thÝnh gi¸c( tiÕng chim ca), ®Õn thÞ gi¸c( m¸i nhµ th¬m phøc), vµ con b»ng c¶ t©m hån. C¸i xao xuyÕn cña hoa trong c©u “ hoa xao xuyÕn në” còng lµ c¸I xao xuyÕn trong lßng ng­êi khi c¶m nhËn vÒ ng«I nhµ cña m×nh.
Víi nghÖ thuËt ®¶o ng÷: Hoa xao xuyÕn në 
 §Çu håi l¶nh lãt 
 Nh»m nhÊn m¹nh, lµm næi bËt Ên t­îng vµ c¶m xóc tr­íc c¶nh vËt.
ChØ víi nh÷ng ph¸c ho¹, nh÷ng nÐt chÊm ph¸ hÕt søc chän läc vµ tiªu biÓu h×nh ¶nh ng«i nhµ hiÖn lªn thËt t×nh c¶m vµ giµu chÊt th¬, tõ t×nh yªu ng«i nhµ ®Õn t×nh yªu ®Êt n­íc víi khung c¶nh réng lín. Bµi th¬ diÔn ®¹t ®­îc t×nh c¶m thiªng liªng trong mçi con ng­êi n¬i m×nh sinh ra vµ lín lªn ®ång thêi kh¼ng mét triÕt lý sèng ®óng ®¾n vµ cao ®Ñp.
Häc sinh lµm bµi, gi¸o viªn nhËnn xÐt, ch÷a bµi vµ bæ sung 
 III. Cñng cè- DÆn dß: 
C. Cñng cè:
-ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? vÝ dô.
- T¸c dung cña tõ ®ång nghÜa?
D. DÆn dß:
HiÓu, n¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông
 TIẾT 2 - CHỦ NGỮ VỊ NGỮ
I.Yªu cÇu:
- C ñng cè vÒ c¸ch x¸c ®Þnh bé phËn tr¹ng ng÷ trong c©u.
- BiÕt nhËn biÕt c©u ®ñ bé phËn chÝnh, sö dông tõ ®Ó ®Æt c©u. 
II.Lªn Líp:
 A.Bµi Cò:
1. ¤n tËp vÒ chñ ng÷, vÞ ng÷.
2. Ch÷a bµi tËp.
 1 Ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ:
-Nhá nhá: Nhá víi møc ®é Ýt
- Nhá nh¾n: Nhá vÒ tÇm vãc, tr«ng c©n ®èi, dÔ th­¬ng.
- Nhá nhoi: Ýt ái, g©y Ên t­îng máng manh, yÕu ít.
- Nhá nhÎ( nãi n¨ng, ¨n uèng): thong th¶, chËm r·i víi vÎ gi÷ g×n, tõ tèn.
- Nhá nhen: Tá ra hÑp hßi, ®Ó ý ®Õn c¶ nh÷ng ®iÒu rÊt nhá vÒ quyÒn lîi trong ®èi xö
2 §o¹n th¬ cã nhiÒu h×nh ¶nh ®Ñp: n¾ng vµng, cê ®á, c¸c c« thÇy( ¨n mÆc ®Ñp, vui vÎ) trong ngµy khai tr­êng. §Ó diÔn t¶ ®­îc c¶n gi¸c cña m×nh tr­íc quang c¶nh buæi s¸ng cña ngµy khai tr­êng, t¸c gi¶ ®· sö dung nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt: PhÐp nh©n ho¸( L¸ cê bay nh­ reo), h×nh ¶nh so s¸nh( Ai còng nh­ trÎ l¹i).
Ngµy khai tr­êng lµ ngµy më ®Çu n¨m häc míi, ®èi víi häc sinh cã thÓ coi ®ã nh­ ngµy héi.§o¹n th¬ ®· miªu t¶ ®­îc quang c¶nh “ vui nh­ TÕt” víi nh÷ng h×nh ¶nh sèng ®éng, hån nhiªn, ®Çy mµu s¾c.
* Bµi tËp:
1 ChØ ra bé phËn chñ ng÷- vÞ ng÷ trong c©u sau:
 C« Bèn t«i/ rÊt nghÌo. C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«/ 
 CN	VN	CN	 	
®Õn b©y giê/ vÉn cßn râ nÐt.
TN	 VN
Ngµy th¸ng/ ®i thËt chËm mµ còng thËt nhanh 
CN	VN
Mét b¸c giun bß ®ông ch©n nã m¸t l¹nh hay mét chó dÕ róc rÝch (CN)/ còng khiÕn nã giËt 
m×nh(VN1), s½n sµng tôt nhanh xuèng hè s©u.(VN2 )
	Nh÷ng con bä nÑt bÐo nóc, m×nh ®Çy l«ng l¸ d÷ tîn/ b¸m ®Çy cµnh c©y. 
CN	VN
2 C¸c dßng sau ®· lµ c©u ch­a? V× sao?
- Nh÷ng b«ng hoa nhµi xinh x¾n to¶ h­¬ng th¬m ng¸t Êy.
- Trªn c¸nh ®«ng ®· ®­îc gÆt h¸i.
- Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· trë thµnh.
- Nh÷ng kiÕn tróc s­ x©y dùng l©u ®µi, nhµ cöa trªn ®Êt n­íc ta.
=> C¸c dßng trªn ch­a lµ c©u v× nã ch­a diÔn ®¹t ®­îc ý trän vÑn.
Häc sinh nªu c¸ch söa thµnh c©u b»ng hai c¸ch: 
C1: Cã thÓ bá tõ “ Êy” hoÆc thªm vµo “lu«n lµm cho khu v­ên thªm quyÕn rò”.
C2: Cã thÓ bá tõ “trªn” hoÆc thªm vµo “mäi ng­êi ®ang cµy vì ®Êt”.
C3: Thay tõ “trë” b»ng tõ “tr­ëng” hoÆc thªm vµo “ nh÷ng thiÕu n÷ kiÒu diÔm”
C4: Cã thÓ bá tõ “ nh÷ng” hoÆc thªm vµo “lµ nh÷ng ng­êi rÊt giái”
*Tr¹ng ng÷:
?Tr¹ng ng÷ lµ g×?
	? Tr¹ng ng÷ th­êng ®øng ë vÞ trÝ nµo trong c©u? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷:
Råi lÆng lÏ, tõ tõ, khã nhäc mµ thanh th¶n, 
 TN	 TN	TN
hÖt nhu m¶nh tr¨ng xanh non mäc trong ®ªm,
	TN
 c¸i ®Çu chó ve/ lã ra, chui ®Çu khái x¸c ve.
	CN	 VN1	VN2
2-Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học dặn HS học bài và làm bài ở nhà.
HS trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
Vài HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
Vài HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
 ..
Sáng Thứ 5 ngày 15 tháng 4 năm 2013.
DẠY LỚP 5B
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNGsoạn bổ sung ở trang cuối
LỊCH SỬ: 	ÔN TẬP: LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ
GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 - Học sinh nhớ lại và hệ thống hoá các thời kỳ lịch sử và nội dung cốt lõi của thời kỳ đó kể từ năm 1858 đến nay.
2. Kĩ năng: 	- Phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
3. Thái độ: 	- yêu thích, tự học lịch sử nước nhà.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập.
+ HS: Nội dung ôn tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
1’
4’
1’
30’
12’
10’
6’
2’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
Nêu những mốc thời gian quan trọng trong quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình?
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình ra đời có ý nghĩa gì?
® Giáo viên nhận xét bài cũ.
3. Giới thiệu bài mới: 
Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Nêu các sự kiện tiêu biểu nhất.
Phương pháp: Đàm thoại.
Hãy nêu các thời kì lịch sử đã học?
v	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung từng thời kì lịch sử.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu, ôn tập một thời kì.
Giáo viên nêu câu hỏi thảo luận.
+ Nội dung chính của từng thời kì.
+ Các niên đại quan trọng.
+ Các sự kiện lịch sử chính.
® Giáo viên kết luận.
v	Hoạt động 3: Phân tích ý nghĩa lịch sử.
Phương pháp: Đàm thoại, động não, thảo luân.
Hãy phân tích ý nghĩa của 2 sự kiện trọng đại cách mạng tháng 8 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
® Giáo viên nhận xét + chốt.
v	Hoạt động 4: Củng cố.
Giáo viên nêu:
Từ sau 1975, cả nước ta cùng bước vào công cuộc xây dựng CNXH.
Từ 1986 đến nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước nhà tiến vào giai đoạn CNH – HĐH đất nước.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Học bài.
Chuẩn bị: “Ôn tập thi HKII”.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
Học sinh nêu (2 em).
Hoạt động lớp.
Học sinh nêu 4 thời kì:
+ Từ 1858 đến 1930
+ Từ 1930 đến 1945
+ Từ 1945 đến 1954
+ Từ 1954 đến 1975
Hoạt động lớp, nhóm.
Chia lớp làm 4 nhóm, bốc thăm nội dung thảo luận.
Học sinh thảo luận theo nhóm với 3 nội dung câu hỏi.
Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả học tập.
Các nhóm khác, cá nhân nêu thắc mắc, nhận xét (nếu có).
Hoạt động nhóm đôi.
Thảo luận nhóm đôi trình bày ý nghĩa lịch sử của 2 sự kiện.
Cách mạng tháng 8 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
1 số nhóm trình bày.
Học sinh lắng nghe.
	ĐỊA LÍ: TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG.
MỤC TIÊU:
Học sinh nắm được những nét cơ bản về đặc điểm tự nhiên dân cư,kinh tế ,xã hội của địa phương mình đang sống,các em say mê tìm hiểu về địa lí của địa phương mình.(tỉnh,huyện, xã)
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
1’
10’
10’
12’
2’
Kiểm tra bài cũ:
Nêu tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?
B- Bài mới: 
1-,Giới thiệu bài
2- Tìm hiểu bài:Nêu đặc điểm tự nhiên ,dân cư,kinh tế của xã Thanh Hương?
GV cho HS thảo luận cặp trả lời.
GV nhận xét chung
Nêu đặc điểm tự nhiên ,dân cư,kinh tế của huyện Thanh Chương?
GV cho HS thảo luận cặp trả lời.
GV nhận xét chung
Nêu đặc điểm tự nhiên ,dân cư,kinh tế của tỉnh Nghệ An ?
GV cho HS thảo luận cặp trả lời.
GV nhận xét chung
3- Củng cố dặn dò:
 GV nhận xét tiết học,dặn HS tìm hiểu thêm Một số danh lam thắng cảnh của địa phương,phong tục tập quán
1 HS nêu lớp nhận xét.
Vài HS nêu lớp nhận xét bổ sung.
Vị trí địa lí
diện tích chủ yếu là đồi núi.
Khí hậu
sông ngòi
Dân cư: có 13 xóm 560 hộ 1200 nhân khẩu,dân tộc kinh.
Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp công nghiệp chưa phát triển.
Vài HS nêu lớp nhận xét bổ sung.
Vị trí địa lí :T/Chương huyện miền núi của Nghệ An.Đông giáp Nam Đàn và Đô Lương.Bắc giáp Đô Lương,Tây bắc giáp Anh Sơn,tây giáp Tỉnh Pô li Khăm xai Lào.nam giáp Hương Sơn Hà Tĩnh.
diện tích 1128,3106 km2 chủ yếu là đồi núi.
Khí hậu
sông ngòi
Dân cư: có 252455người thuộc 40 xã thị trấn .dân tộc kinh.thái,mông,đan lai.
Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp công nghiệp chưa phát triển.
Vài HS nêu lớp nhận xét bổ sung.
Vị trí địa lí :Nghệ An thuộc khu vực Bắc trung Bộ. .Đông giáp biển với 82 km bờ biển.Bắc giáp Thanh Hoá,Tây giáp Tỉnh Pô li Khăm xai Lào.nam giáp Hà Tĩnh.
diện tích 16487km2 chủ yếu là đồi núi.83% DT có đỉnh Pu lai leng cao2711m ở Kì Sơn.
Khí hậu nhiệt đới gió mùa,mùa khô từ tháng 4-T8.Mùa mưa rét từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.
sông ngòi
Dân cư: có 2915055 người thuộc 17 huyện 2 thị xã 1 thành phố.dân tộc kinh.thái,mông,đan lai,ơ đu,khơ mú, sán dìu
Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp công nghiệp đang phát triển.Khu công nghiệp bắc Vinh.Tây nghệ An Nghĩa Đàn ,Quỳ Hợp.
Giao Thông:sân bay,Bến cảng,đường sát,đường bộ,92km quố lộ 1a đi qua. đi qua.
HS học bài và tìm hiểu thêm ở nhà.chuẩn bị bài ôn tập.
	Khoa häc :
ÔN TẬP: THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT. 
i.môc tiªu: ¤n tËp vÒ:
- Một số hoa thụ phấn nhờ gió , một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng
 - Một số loài động vật đẻ trứng , một số loài động vật đẻ con
- Mét sè h×nh thøc sinh s¶n cña thùc vËt vµ ®éng vËt th«ng qua mét sè ®¹i diÖn .
ii. chuÈn bÞ:
GV: - Phiếu học tập.
HS: - SGK.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
3’
10’
12’
5’
3’
A. Bài cũ: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
Giáo viên nhận xét.
B. Bài mới :“Ôn tập: Thực vật – động vật.
Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập.
Giáo viên yêu cầu từng cá nhân học sinh làm bài thực hành trang 116/ SGK vào phiếu học tập.
3® Giáo viên kết luận:
Thực vật và động vật có những hình thức sinh sản khác nhau.
 Hoạt động 2: Thảo luận.
Phương pháp: Thảo luận.
Giáo viên yêu cầu cả lớp thảo luận câu hỏi
® Giáo viên kết luận:
Nhờ có sự sinh sản mà thực vật và động vật mới bảo tồn được nòi giống của mình.
 Hoạt động 3: Củng cố.
Thi đua kể tên các con vật đẻ trừng, đẻ con.
C.Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Môi trường”.
Nhận xét tiết học .
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời học sinh khác trả lời.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh trình bày bài làm.
Học sinh khác nhận xét.
 Hoạt động nhóm, lớp.
Nêu ý nghĩa của sự sinh sản của thực vật và động vật.
Học sinh trình bày.
3 HS nhắc lại nội dung bài..
LUYỆN TOÁN BÀI ĐÃ SOẠN Ở NGÀY THỨ 2-SOẠN BỔ SUNG MÔN THỂ DỤC.
 ..
Chiều Thứ 5 ngày 18 tháng 4 năm 2013.
DẠY LỚP 5A.
 BÀI ĐÃ SOẠN Ở SÁNG THỨ 5-SOẠN BỔ SUNG MÔN THỂ DỤC
	THỂ DỤC 
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”.
I-MỤC TIÊU:- T-
- Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Dụng cụ kẻ sân.
II- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy 
Ho¹t ®éng cña trß
8’
20’
7’
A. Phần mở đầu.
-Gv nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu kiểm tra.
B) Phần cơ bản.
a)Ôn tập hoặc kiểm tra môn thể thao tự chọn.
-ôn tập:
+Đá cầu.
-ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. 
-Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân. Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 HS, GV cử số HS tương đương làm nhiệm vụ đếm số lần bạn tâng cầu được.
+Ném bóng.
b)Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
Nội dung và phương pháp như bài 58.
C. Phần kết thúc.
- -Một số động tác hồi tĩnh do 
-GV nhận xét và công bố kết quả kiểm trả.
-GV giao bài tập về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên một hàng dọc 
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
- Đội hình tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau
-Thi phát cầu bằng mu bàn chân. 
- Hs thực hiện .
- Đứng vỗ tay, hát 1 bài .
-Một số động tác hồi tĩnh .
 Sáng Thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2013.
	 DẠY LỚP 5A.
	Khoa häc :	MÔI TRƯỜNG.
i. Môc tiªu:
Sau bài học, học sinh biết
- Khái niệm ban đầu về môi trường.
- Nêu một số thành phần của môi trường địa phương .
ii. chuÈn bÞ:
GV: - Hình vẽ trong SGK trang 118, 119.
HS: - SGK.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
3’
15’
10’
2’
 3’
A. Bài cũ: Ôn tập: Thực vật, động vật.
 Giáo viên nhận xét.
B.Bài mới: Môi trường.
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận.
Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm.
+ Nhóm 1 và 2: Quan sát hình 1, 2 và trả lời các câu hỏi trang 118 SGK.
+ Nhóm 3 và 4: Quan sát hình 3, 4 và trả lời các câu hỏi trang 119 SGK.
Môi trường là gì?
Giáo viên kết luận:
 Hoạt động 2: Thảo luận.
Phương pháp: Thảo luận.
+ Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?
 Giáo viên kết luận:
 Hoạt động 3: Củng cố.
Thế nào là môi trường?
Kể các loại môi trường?
Đọc lại nội dung ghi nhớ. 
C. Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Tài nguyên thiên nhiên”.
Nhận xét tiết học.
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.
 Hoạt động nhóm, lớp.
Nhóm trưởng điều khiển làm việc.
Địa diện nhóm trính bày.
Môi trường là tất cả những gì có xung quanh chúng ta, những gì có trên Trái Đất hoặc những gì tác động lên Trái Đất này.
HS liệt kê các thành phần của môi trường tự nhiên và nhân tạo có ở nơi hs đang sống.
Học sinh trả lời.
HS nêulại ND bài học ,chuẩn bị bài “Tài nguyên thiên nhiên”.
	LUYỆN KHOA HỌC
MỤC TIÊU:
 - Củng cố kiến thức cho học sinh về các bài học tuần 30 và bài sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
II- CHUẨN BỊ:
 - HS các nhóm tự phân vai một số tình huống phục vụ nội dung bài học.
 III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò.
5’
30’
5’
Hoạt động 1: Kiểm tra: Nêu nội dung các bài học ở tuần 30 .và bài sự sinh sản và nuôi con của một số loài thú.
Hoạt động 2: GV nêu câu hỏi học sinh trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
Câu 1:
 Hổ là loài động vật ăn gì?Chúng thường sinh sản vào mùa nào?
Câu 2 :
 Mỗi lứa hổ đẻ mấy con hổ nuôi và dạy con như thế nào?
Câu 3:
 Hươu nai là loài động vật ăn gì?chúng thường sống đơn độc hay sống theo bầy đàn?
Câu 4 : 
 Mỗi lứa hươu sinh mấy con ? Hươu nuôi và dạy con như thế nào?
Câu 5: 
 Theo em hươu là loài động vật có lợi hay có hại?Chúng ta cần làm gì để bảo vệ đàn hươu?
Hoạt động 2: Đóng vai sự dạy con của hổ và hươu .
GV nhận xét biểu dương nhóm đóng vai hay nhất.
Củng cố dặn dò :
- GV cho hS liên hệ thực tế về các loài thú rừng hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng,chúng ta cần làm gì để bảo vệ chúng?
GV nhận xét tiết học,dặn HS học bài và làm bài ở nhà.
Vài HS trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
Mỗi câu 1-2 học sinh trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
Mỗi câu 1-2 học sinh trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
 1-2 học sinh trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
HS các nhóm thi đua đóng vai lớp nhận xét .
HS nêu lớp bổ sung.
HS học bài và làm bài ở nhà.
 THỂ DỤC 
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN -TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” 
I.MỤC TIÊU:- Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn ch
 Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực và bằng một tay trên vai. 
- Biết cách lăn bóng bằng tay và đập dẫn bóng bằng tay. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Phương tiện: GV và cán bộ mỗi người một còi, mỗi tổ tối thiểu có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ,kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
8’
20’
7’
1)Phần mở đầu: 
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học: 1 phút.
- Khởi động các khớp
- Ôn các động tác bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác 2 lần 8 nhịp (do GV hoặc cán sự điều khiển).
* Trò chơi khởi động 
* Kiểm tra những HS chưa hoàn thành bài kiểm tra trong giờ học trước.
2- Phần cơ bản : 
a)Ném bóng: 
- Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (trước ngực): 
 GV nêu tên động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát và sửa cách cầm bảng, tư thế đứng và động tác ném bóng cho đúng cho từng đợt ném hoặc cho từng một vài HS.
c) Trò chơi “Chuyển đồ vật”: 5 - 6 phút
Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị,.
3- Phần kết thúc: 
- GV cùng HS hệ thống bài: 
- Một số động tác hồi 
* Trò chơi hồi tĩnh 
- GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà: Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
- Chạy nhẹ nhàng một hàng dọc
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay: 1-2 phút.
- Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy 
-Chơi trò chơi khởi động.
+ Ôn theo nhóm
 . Tập theo sân, bảng rổ đã chuẩn bị,, có thể cho từng nhóm 2 - 4 HS cùng ném vào mỗi rỗ 
HS chơi theo đội hình chơi đã chuẩn bị.
- Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát một bài 
-Làm một số động tác hồi tĩnh.
-Chơi trò chơi theo hướng dẫn.
 .
 LUYỆN TIẾNG VIỆT
I-MỤC TIÊU: Củng cố lại các kiến thức đã học trong tuần
II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hướng dẫn HS làm bài tập:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
5’
5’
15’
10’
Bài 1: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ chấm: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Chị Võ Thị Sáu ................ trước kẻ thù. (Bất khuất)
Gương mặt bà toát lên vẻ......................, hiền lành.(trung hậu)
Trong hai cuộc kháng chiến, Đảng và nhà nước đã tuyên dương các nữ..............như Nguyễn Thị Chiên, Tạ Thị Kiều, Kan Lịch.........( anh hùng) 
Chị Nguyễn Thị Út vừa đánh giặc giỏi, vừa............ công việc gia đình(đảm đang)
Bài 2 : Nối nghĩa với từ cho thích hợp ở cột A và cột B 
 B A 
độ lượng
nhân từ và hiền hậu
nhường nhịn
rộng lượng, dẽ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ
nhân hậu
chịu thiệt thòi về mình, đẻ người khác được hưởng phần hơn trong quan hệ đối xử.
Bài 3: Đặt câu ghép với mỗi cặp từ sau.
Vì – nên: Vì trời mưa nên chúng em không đi lao động.
Tuy – nhưng: Tuy gia đình Lan nghèo nhưng Lan vẫn học tập chăm chỉ.
Nếu – thì: Nếu trời mưa thì cuộc tham quan tạm hoãn.
chẳng những ..........mà.......... còn: Chẳng những Lan học giỏi toán mà LAn còn học giỏi Tiếng Việt.
càng.....càng: Trời càng mưa đường càng trơn.
Bài 4:
 Hãy viết bài văn tả lại cảnh một ngày mới bắt đầu ở quê em.
GV gợi ý để HS viết đúng yêu cầu bài văn. HS viết bài vào vở sau đó gọi HS đọc trước lớp cả lớp bổ sung nhận xét.
2. Hướng dẫn HS chữa bài: Gọi HS nối tiếp chữa bài cả lớp bổ sung và chữa vào vở.
1 HS nêu yêu cầu của bài tập HS làm bài vào vở vài em trình bày bài của mình trước lớp,lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
1 HS nêu yêu cầu của bài tập HS làm bài vào vở vài em trình bày bài của mình trước lớp,lớp nhận xét bổ sun nếu cần.
1 HS nêu yêu c

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 31.doc