Giáo án Lớp 3 - Tuần thứ 24

 TiÕt 1: Chµo cê

Líp trùc tuÇn nhËn xÐt

 TiÕt 2+3 : TiÕng ViÖt

Bµi 24A: CÁC BẠN NHỎ THẬT GIỎI (Tiết 1,2)

I. MỤC TIÊU

- Đọc và hiểu câu chuyện Đối đáp với vua.

- Nói về chủ điểm nghệ thuật.

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

- Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 3 tập 2A

- Một đoạn video về câu chuyện Đối đáp với vua.

III. TIẾN TRÌNH

 

doc 33 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần thứ 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU
- HS biết nhân các số có bốn chữ số áp dụng tính và giải toán 
- HSCQT: Lµm 1 phÇn trong mçi bµi tËp.
- HSNB: Làm toàn bộ các bài tập
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- PhiÕu bµi tËp.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động
GV viên quan sát, tuyên dương.
 Ch¬i trß ch¬i TruyÒn ®iÖn : ( Các bảng nhân, chia ) 
A. Ho¹t ®éng thùc hµnh
Bài 1. Đặt tính rồi tính
- GV viên quan sát, hướng dẫn.
- GV chốt kết quả: 
1456 x 2 = 2912
5625 x 3 = 16875
5432 x 4 = 21728
1345 x 5 = 6725
Bài 1: Đặt tính rồi tính
1456 x 2 5625 x 3 
5432 x 4 1345 x 5
*HSCQT : 
1456 x 2 1345 x 5
Em làm bài vào vở.
Em và bạn đổi vở kiểm tra kết quả.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Mời từng bạn báo cáo kết quả.
Việc 2: Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. Báo cao giáo viên.
Bài 2 Giải toán có lời văn
- GV viên quan sát, hướng dẫn.
- GV chốt kết quả:
Lát nền 4 căn phòng như vậy hết số viên gạch là: 1235 x 4 = 4940 viên gạch)
Giải toán có lời văn
Lát nền một nền nhà hết 1235 viên gạch. Hỏi lát 4 nền nhà như vậy hết bao nhiêu viên gạch?
Em làm bài vào vở.
Em và bạn đổi vở kiểm tra kết quả.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Mời từng bạn báo cáo kết quả.
( lát nền 4 căn phòng như vậy hết số viên gạch là: 1235 x 4 = 4940 viên gạch)
Việc 2: Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. Báo cao giáo viên. 
B. Ho¹t ®éng øng dông:
GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc bảng nhân trước lớp cho các bạn nghe một lần
* GV nhận xét tiết học.
 Em đọc lại các bảng nhân, chia cho bố mẹ nghe.
Tiết 2: Hoạt động giáo dục lối sống
VĂN MINH NƠI CÔNG CỘNG (T6)
(Dạy theo kế hoạch HĐGDLS của nhà trường)
TiÕt 3: T¨ng cường TiÕng ViÖt
LuyÖn §äc: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. MỤC TIÊU
Häc sinh : 
- §äc ®óng các bµi tập đọc Đối đáp với vua
- HSNB: Đäc tr¬n c¶ bµi. RÌn kü n¨ng ®äc hiÓu. 
- HSCQT: Đäc ®o¹n 1
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 3 tập 2A
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Khởi động 
Quan sát, nhận xét
BVN cho lớp hát 1 bài quen thuật.
A. Ho¹t ®éng thùc hµnh
1. Luyện đọc
Việc 1: GV đọc mẫu.
Việc 2: quan sát, hướng dẫn HSCQT đọc và sủa lỗi.
GV chốt nội dung trong nhóm: Ca ngợi sự thông minh nhanh trí của Cao Bá Quát
- hs quan sát, lắng nghe.
Em đọc thầm lại toàn bài.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Đọc nối tiếp đến hết bài.
Việc 2: Nhóm nhận xét, nêu nội dung bài tập đọc và tuyên dương.
2. Thi đọc 
Quan sát, nhận xét.
Ban học tập điều hành:
Việc 1: Mời các nhóm thi đọc.
Việc 2: Trả lời câu hỏi do nhóm khác đặt ra, rút ra nội dung bài tập đọc.
Việc 3: Lớp nhận xét, tuyên dương.
B. Hoạt động ứng dụng
* GV hướng dẫn hoạt động ứng dụng.
* Nhận xét tiết học.
Em hãy kể lại nội dung chính của câu chuyện cho gia đình nghe. 
Thø ba ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2018 
TiÕt 1: To¸n
bµi 65: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ ( Tiết 1)
* ĐIỀU CHỈNH:
- Chuyển HĐCB 1 thành HĐ chung cả lớp.
I. MỤC TIÊU (TLHD trang 70)
II. TÀI LIÊU PHƯƠNG TIỆN
Tài liệu hướng dẫn học Toán 3 tập 2A.
Đồng hồ bằng số và đồng hồ bằng la mã.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
Quan sát, nhận xét, tuyên dương
Gv dẫn dắt vào bài học.
 BHT điều hành:
Việc 1: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi Cách viết các số của người La Mã.
Việc 2: Nhận xét – bổ sung.
Mục tiêu
GV chốt mục tiêu trong nhóm
Nhóm trưởng điều hành.
Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu
Việc 2: Mời từng bạn xác định mục tiêu, nhóm thống nhất báo cáo giáo viên.
A. Hoạt động cơ bản
1. Nghe thầy cô hướng dẫn
- Hướng dẫn cách viết và đọc chữ la mã.
- Giới thiệu các chữ la mã từ I đến XXI.
Nghe và quan sát.
Đọc thông tin trong TLHD
2. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã.
GV quan sát, hướng dẫn HSCQT.
Em và bạn đọc cho nhau nghe
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XX, XXI
Kết thúc tiết học 
GV nhận xét tiết học
Học sinh lắng nghe.
Tiết 2 : Hoat động giáo dục Thể chất
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN - TC  "NÉM TRÚNG ĐÍCH"
( GV chuyên biệt dạy)
Tiết 3: Hoạt động giáo dục Mĩ thuật
VẼ TRANH ĐỀ TÀI TỰ DO
( GV chuyên biệt dạy)
TiÕt 4: TiÕng ViÖt
 Bµi 24B : EM BIẾT NHỮNG MÔN NGHỆ THUẬT NÀO? ( Tiết 1)
* ĐIỀU CHỈNH.
Đổi HĐCB 1 thành hoạt động chung cả lớp.
I. MỤC TIÊU
- Kể câu chuyện Đối đáp với vua
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
+ Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 3 tập 2A
III TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động
 Quan sát, nhận xét.
BHT điều hành:
Việc 1: Cá nhân đọc thông tin trong TLHD trang 95.
Việc 2: BHT hỏi:
Kể tên một số môn nghệ thuật mà em biết? (hài, chuyện, hát...)
A Hoạt động cơ bản
1. sắp xếp lại tranh theo thứ tự nội dung câu chuyện Đối đáp với vua.
GV quan sát nhận xét.
Việc 1: Quan sát tranh (TLHD trang 96) và sắp xếp lại theo đung thứ tự.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn báo cáo, nhóm thống nhất (đoạn 1 -tranh 3; đoạn 2 – tranh 1; đoạn 3 – tranh 2; đoạn 4 – tranh 4) 
2. Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
GV quan sát nhận xét.
Việc 1: Quan sát tranh (TLHD trang 96)
Việc 2: nối tiếp kể từng đoạn theo tranh. ( HSCQT đọc lại câu chuyện)
Việc 3: nhận xét – bình chon bạn kể hay.
*Thi kể trước lớp.
HĐTQ điều hành
Việc 1: Thi kể với các bạn của nhóm khác.
Việc 2: Nhận xét, bầu bạn kể hay.
Kết thúc tiết học
GV nhận xét tiết học
 Lắng nghe.
 Em kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
BUỔI CHIỀU
TiÕt 1: T¨ng c­êng To¸n
NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU
- HS biết nhân các số có bốn chữ số với số có 1 chư số.
- Áp dụng tính và giải toán 
- HSCQT: Lµm 1 phÇn trong mçi bµi tËp.
- HSNB: Làm toàn bộ các bài tập
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- PhiÕu bµi tËp.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
GV viên quan sát, tuyên dương.
 Ch¬i trß ch¬i TruyÒn ®iÖn : ( Các bảng nhân, chia ) 
A. Ho¹t ®éng thùc hµnh
Bài 1. Đặt tính rồi tính
 - Gv quan sát, giúp đỡ
- Gv thống nhất kết quả trong nhóm:
 3656
x 2 
 6312
 5679
x 3 
 17037
 1462
x 4 
 5848
 5345
x 6 
 32070
Bài 1: Đặt tính rồi tính
3656 x 2 5679 x 3 
1462 x 4 5345 x 6
*HSCQT : 
1462 x 4 3656 x 2 
Em làm bài vào vở.
Em và bạn đổi vở kiểm tra kết quả.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Mời từng bạn báo cáo kết quả.
Việc 2: Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. Báo cao giáo viên.
Bài 2 Giải toán có lời văn
- GV viên quan sát, hướng dẫn.
- GV chốt kết quả:
Lát nền 3 nền nhà như vậy hết sô viên gạch là: 2345 x 3 = 7035 (viên gạch)
Giải toán có lời văn
Lát nền một nền nhà hết 2345 viên gạch. Hỏi lát 3 nền nhà như vậy hết bao nhiêu viên gạch?
Em làm bài vào vở.
Em và bạn đổi vở kiểm tra kết quả.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Mời từng bạn báo cáo kết quả.
Lát nền 3 nền nhà như vậy hết sô viên gạch là: 2345 x 3 = 7035 (viên gạch)
Việc 2: Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. Báo cao giáo viên. 
B. Ho¹t ®éng øng dông:
GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc bảng nhân trước lớp cho các bạn nghe một lần
* GV nhận xét tiết học.
 Em đọc lại các bảng nhân, chia cho bố mẹ nghe.
TiÕt 2: T¨ng cường TiÕng ViÖt
LuyÖn §äc: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. MỤC TIÊU
Häc sinh : 
- §äc ®óng các bµi tập đọc Đối đáp với vua
- HSNB: Đäc tr¬n c¶ bµi. RÌn kü n¨ng ®äc hiÓu. 
- HSCQT: Đäc ®o¹n 1,2
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 3 tập 2A
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
Quan sát, nhận xét
BVN cho lớp hát 1 bài quen thuật.
A. Ho¹t ®éng thùc hµnh
1. Luyện đọc
Việc 1: GV đọc mẫu.
Việc 2: quan sát, hướng dẫn HSCQT đọc và sủa lỗi.
GV chốt nội dung trong nhóm: Ca ngợi sự thông minh của Cao Bá Quát
- hs quan sát, lắng nghe.
Em đọc thầm lại toàn bài.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Đọc nối tiếp đến hết bài.
Việc 2: Nhóm nhận xét, nêu nội dung bài tập đọc và tuyên dương.
2. Thi đọc 
Quan sát, nhận xét.
Ban học tập điều hành:
Việc 1: Mời các nhóm thi đọc.
Việc 2: Trả lời câu hỏi do nhóm khác đặt ra, rút ra nội dung bài tập đọc.
Việc 3: Lớp nhận xét, tuyên dương.
B. Hoạt động ứng dụng
* GV hướng dẫn hoạt động ứng dụng.
* Nhận xét tiết học.
Em hãy kể lại nội dung chính của câu chuyện cho gia đình nghe. 
TiÕt 3: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
MÓN ĂN HẰNG NGÀY TRONG GIA ĐÌNH EM (T4)
( Dạy theo kế hoạch HĐTNST của nhà trường)
Thø t­ ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2018
 TiÕt 1+2: TiÕng ViÖt
Bµi 24B : EM BIẾT NHỮNG MÔN NGHỆ THUẬT NÀO? ( Tiết 2, 3 )
* ĐIỀU CHỈNH
- Đổi HDDTH1 thành hoạt động chung cả lớp
I. MỤC TIÊU
- Củng cố cách viết chữ hoa R. Nghe viết một đoạn văn. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã. Nghe viết một đoạn văn
- Mở rộng vốn từ về nghệ thuật.
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
TLHD học Tiếng Việt 3 tập 2A
Mẫu chữ hoa R
Phiếu bài tập HĐTH 4.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động
 Gv quan sát, nhận xét
BVN cho lớp hát 1 bài quen thuật.
B. Hoạt động thực hành 
1. Luyện viết chữ hoa R
Giới thiệu mẫu chữ hoa R.
+ Treo chữ hoa R lên bảng.
Gv hỏi: 
+ chữ hoa R cỡ nhỏ cao mấy ô li? ( 2,5 ô)
+ Độ rộng mấy ô li ? (2,5 )
+ Chữ Phan Rang chữ nào được viết hoa? ( chữ P và R)
+ Khi viết chúng ta cần lưu ý điều gì? ( viết đúng độ rộng, độ cao và viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ...)
Việc 3: Gv viết mẫu lên bảng.
- GV quan sát và giúp đỡ HSCQT ( viết mẫu vào vở cho hs)
- Quan sát và sửa lỗi sai
Việc 1: cá nhân quan sát mẫu chữ.
Việc 2: Trả lời câu hỏi của thầy/cô.
+ chữ hoa Q cỡ nhỏ cao mấy ô li?
 ( 2,5 ô)
+ Độ rộng mấy ô li ? (2,5 )
+ Chữ Phan Rang chữ nào được viết hoa? ( chữ P và R)
+ Khi viết chúng ta cần lưu ý điều gì? ( viết đúng độ rộng, độ cao và viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ...)
Việc 3: nhận xét – bổ sung.
* Viết vào vở
Việc 1: Đọc yêu cầu việc 2 trong TLHD.
Việc 2: viết vào vở
 Em và bạn đổi vở kiểm tra cho nhau
2. Tìm từ ngữ ( chọn phần a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô)
- yêu cầu làm phần a.
Gv nhận xét, chốt kết quả trong nhóm: 
+ cây sáo
+ xiếc
Việc 1: Đọc yêu cầu trong TLHD.
Việc 2: Tìm từ
 Em và bạn đổi bài viết kiểm tra cho nhau
3. Nghe viết “ Đối đáp với vua”( từ Thấy nói là học trò.... người trói người)
- GV đánh giá nhanh 1 số bài
 Đọc bài “ Đối đáp với vua”( từ Thấy nói là học trò.... người trói người 
Nghe thầy cô đọc viết vào vở.
 Em và bạn đổi vở kiểm tra cho nhau
4. Thảo luận tìm từ ngữ
Gv quan sát, nhận xét, chốt kết quả.
Tên môn NT
Tên gọi những hđ NT
Tên gọi người hđNT
Điện ảnh
Đóng phim
Diễn viên
Hội họa
Vẽ
Họa sĩ
Âm nhạc
Hát, sáng tác nhạc
Ca sĩ, nhạc sĩ
Văn học
Viết văn, thơ
Nhà văn, thơ
Nhóm trưởng điều hành
Việc 1: đọc yêu cầu trong tài liệu
Việc 2: thảo luận tìm từ ngữ để điền vào từng ô tương ứng
Việc 3: Báo cáo kết quả vói giáo viên
C. Hoạt động ứng dụng Yêu cầu: kể cho người thân nghe câu chuyện Đối đáp với vua
* Nhận xét tiết học
 Kể cho người thân nghe câu chuyện Đối đáp với vua
Tiết 3 : Hoat động giáo dục Thể chất
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN - TC  "LÒ CÒ TIẾP SỨC
( GV chuyên biệt dạy)
TiÕt 4: To¸n 
bµi 65: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ ( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU (TLHD trang 70)
II. TÀI LIÊU PHƯƠNG TIỆN
Tài liệu hướng dẫn học Toán 3 tập 2A.
Đồng hồ bằng số và đồng hồ bằng la mã.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
Quan sát, nhận xét, tuyên dương
Gv dẫn dắt vào bài học.
 BHT điều hành:
Việc 1: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi viết các số của người La Mã.
Việc 2: Nhận xét – bổ sung.
Mục tiêu
GV chốt mục tiêu trong nhóm
Nhóm trưởng điều hành.
Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu
Việc 2: Mời từng bạn xác định mục tiêu, nhóm thống nhất báo cáo giáo viên.
B. Hoạt động thực hành
1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Hướng dẫn HSCQT
- Nhận xét, bổ sung 
quan sát đồng hồ.
Em và bạn đọc cho nhau nghe
a, 4 giờ; b, 8 giờ 15 phút; c, 9 giờ 30 phút.
2. Hai bạn đố nhau
GV hướng dẫn HSCQT.
Em và bạn đố nhau đọc và viết số la mã
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
 HD học sinh CQT.
Chốt kết quả trong cặp:
Em làm vào phiếu
 em và bạn đổi phiếu kiểm ta kết quả.
4. Xếp chữ La Mã
Gv quan sát, nhận xét
 em và bạn cùng xếp các chữ La Mã.
5. Giải bài toán
GV hướng dẫn HSCQT ( làm mẫu)
Em tìm cách giải để nhấc 1 que tính được số 4
 em và bạn thảo luận thống nhất kết quả.
C. Hoạt động ứng dụng
GV hướng dẫn 
Em dùng que tính xếp số chỉ tuổi của em ( bằng chữ số La Mã)
BUỔI CHIỀU
TiÕt 1: HĐGD âm nhạc 
 ÔN HAI BÀI HÁT : EM YÊU TRƯỜNG EM 
 CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG
I. MỤC TIÊU
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách .
- GDKNS: Giáo dục tinh thần đoàn kết.
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
1.Giáo viên
- Nhạc cụ đệm.
- Nhạc cụ gõ
2. Học sinh 
- Tập bài hát
- Thanh phách
III. TIẾN TRÌNH
A.Hoạt động cơ bản:
- Khởi động giọng: Cả lớp hát một bài hát quen thuộc
- Giới thiệu bài : Em yêu trườn em - Cùng nhau múa hát dưới trăng
- Gv thể hiện bài hát cho HS nghe và cảm thụ.
- Hướng dẫn HS đọc lời ca từng câu.
B.Hoạt động thực hành:
- Hát cả bài: GV bắt nhịp cho HS hát toàn bộ bài hát.
- Củng cố, kiểm tra HS: Kiểm tra theo nhóm, cá nhân ( Chú ý diều chỉnh cách láy hơi, sắc thái cho HS).
- Tổ chức cho HS hát và gõ đệm theo nhịp, phách.
- Tổ chức hát và kết hợp vận động theo bài hát.
- Trả lời câu hỏi:
+ Bài hát do nhạc sĩ nào sáng tác?
* Học sinh tự kiểm tra mức độ tiếp thu của bản thân qua giờ học.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà hát bài : Em yêu trườn em - Cùng nhau múa hát dưới trăng
cho bố mẹ, anh, chị nghe.
- Cùng với gia đình tìm động tác phụ họa cho bài hát.
Tiết 2: Tăng cường Tiếng Việt
 LUYỆN VIẾT : ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. MỤC TIÊU
- Nghe – viết đúng bài CT; Trình bày khoa học, sạch sẽ.
- HSCQT: ViÕt đoạn 1.
- HSNB: Viết đúng, đẹp toàn đoạn. Trả lời được câu hỏi
*Kĩ năng sống: Học sinh tự học, tự giác, chủ động trong mọi hoạt động
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- Phiếu bài tập
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động. 
Quan sát, lắng nghe
BVN cho lớp hát 1 bài quen thuộc.
A. Hoạt động thưc hành.
1. HD chuẩn bị
- GV đọc 1 lần bài chính tả 
Đoạn chuyện gồm mấy câu?
- HS nghe 
- HS đọc lại 
- 3 câu
- Các chữ đầu dòng viết hoa và đều nhau.
2. HD HS viết từ khó:
- GV đọc: ngắm, thét đuổi... 
- GV sửa sai cho HS
- HS luyện viết vào nháp
3 Viết bài 
- HS luyện viết vào nháp
GV đọc bài
GV quan sát, sửa sai cho HS 
- đánh giá nhận xét 1 số bài:
 Nghe thầy cô đọc viết vào vở.
 Em và bạn đổi vở kiểm tra cho nhau
B. Hoạt động ứng dụng 
Gv yêu cầu: kể chuyện Đối đáp với vua cho bố mẹ nghe
 Em h·y đọc thuộc lòng bài thơ Đối đáp với vua cho bố mẹ nghe
TiÕt 3: Tù nhiªn vµ x· héi
Bài 19 : RỄ CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? (Tiết 2)
(Dạy theo TLHD học TN&XH 3)
Ghi nhớ.
Rễ cây có hai loại chính: rễ cọc( cây đậu, rau cải, ...) và rễ chùm ( cây hành, tỏi, lúa, ngô...). Ngoài ra, một số cây còn có rễ phình ra thành củ (cải củ, củ đậu, cà rốt)
 Rễ cây có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất để nuôi cây. Ngoài ra, rễ còn giúp cây bám chặt váo đất để giữ cho cây không bị đổ.
Thø n¨m ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2018
 TiÕt 1 + 2 : TiÕng ViÖt
Bµi 24c :NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG (Tiết 1, 2)
I. MỤC TIÊU ( TLHD trang 100)
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 3 tập 2A
Phiếu bài tập HĐCB 7, HĐTH 1.
Một đoạn video về diễn xiếc
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động.
+ Các em quan sát tranh trong tài liệu trang 84 và cho biết: 
+ Tranh vẽ gì?
+Người trong tranh làm gì? người đó có tài gì?
=> GV chốt và dẫn vào bài đọc.
+ Tranh vẽ 1 cô gái đang đánh đàn
+ Người trong tranh đang đánh đàn. Người đó có tài đánh đàn. 
A. Hoạt động cơ bản
1. Nghe thầy cô đọc câu chuyên: Tiếng đàn.
- Việc 1: GV đọc mẫu.
- Việc 2: GV đọc hướng dẫn giọng đọc: Đọc với giọng háo hức, tò mò và thông báo
- Việc 1: nghe gv đọc
- Việc 2: Nghe GV hướng dẫn giọng đọc.
2. Tìm hiểu nghĩa của từ.
Gv quan sát, giúp đỡ học sinh đọc
Đọc từ và lời giải nghĩa
Em và bạn thay nhau đọc từ ngữ và giải nghĩa từ tương ứng.
3. Luyện đọc từ ngữ, câu.
- GV quan sát hướng dẫn
( Hướng dẫn học sinh cần quan tâm đọc)
- GV nhận xét, tuyên dương.
Cá nhân đọc thầm từ và câu.
Em và bạn cùng luyện đọc và sửa cho nhau.
- Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn lần lượt luyện phát âm.
- Việc 2: Nhóm nhận xét đánh giá, báo cáo giáo viên.
4. Luyện đọc đoạn, bài
 - GV quan sát giúp đỡ học sinh cần quan tâm
- GV nhận xét, tuyên dương.
Cá nhân đọc thầm 2 lần ( HSCQT 1 lần)
- Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn trong nhóm đọc nối tiếp theo đoạn.
- Việc 2: Nhóm nhận xét, tuyên dương.
5. Thảo luận trả lời câu hỏi
 - GV quan sát, hướng dẫn.
- GV đi từng nhóm để giúp đỡ, hỗ trợ.
Việc 1: đọc thầm đoạn 1
Việc 2: hỏi - đáp
+ Thủy làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi? ( Thủy lên dây và kéo thử đàn)
+ Cử chỉ nét mặt của Thủy khi kéo dây đàn thể hiện điều gì? (vẻ đẹp tự nhiên của Thủy)
Việc 3: nhận xét- bổ sung.
7. Thi viết nhanh ý kiến của nhóm
- Gv quan sát, hướng dẫn
- GV chốt kết quả trong nhóm:
a, các từ ngữ tả tiếng đàn: trong trẻo, bay...
b, Hoa mười giờ: nở đỏ quanh lối đi ven đường.
Chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
Việc 1: cá nhân đọc thầm yêu cầu 
Việc 2: nhóm thảo luận, viết ý kiến nhóm vào phiếu nhóm.
Việc 3: Báo cáo giáo viên.
B. Hoạt động thực hành
1. Thực hiện yêu cầu trên phiếu bài tập.
- Gv quan sát, hướng dẫn
GV chốt kết quả trong nhóm: 
Cá nhân đọc phiếu rồi đặt dấu phải cho phù hợp.
Em và bạn cùng sửa cho nhau.
Kết thúc tiết học 
Gv nhận xét tiết học.
 Kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe
Tiết 3: Hoạt động giáo dục Thủ công
ĐAN NONG ĐÔI (Tiết 2 )
I. MỤC TIÊU
- Biết cách đan nong đôi.
- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan.
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
Giáo viên:
	- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...
	- Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong đôi.
Học sinh:	
	- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...
III. TIẾN TRÌNH
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
A. Hoạt động thực hành:
 Nghe giới thiệu bài
HS thực hành đan nong đôi
- GV yêu cầu một số HS nêu lại quy trình đan nong đôi.
- GV nhận xét, nêu lại quy trình
+ Kẻ cắt nan đan.
+ Đan nong đôi
+ Dán nẹp xung quanh tấm đan
- GV tổ chức cho HS thực hành đan nong đôi.
- Trong khi thực hành GV quán sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.
Nhận xét đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá:
+ Cách cắt nan, đan nan đều, đẹp...
- GV nhận xét, đánh giá
GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.
B. Hoạt động ứng dụng:
- Trưng bày tại góc học tập.
- Tìm hiểu về ứng dụng của đan nong đôi trong các sản phẩm thực tế.
TiÕt 4: To¸n 
bµi 66:THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ ( Tiết 1) 
I. MỤC TIÊU (TLHD trang 73)
II. TÀI LIÊU PHƯƠNG TIỆN
Tài liệu hướng dẫn học Toán 3 tập 2A.
Đồng hồ bằng số và đồng hồ bằng la mã.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
Quan sát, nhận xét, tuyên dương
Gv dẫn dắt vào bài học.
 BVN cho lớp hát 1 bài quen thuộc.
Mục tiêu
GV chốt mục tiêu trong nhóm
Nhóm trưởng điều hành.
Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu
Việc 2: Mời từng bạn xác định mục tiêu, nhóm thống nhất báo cáo giáo viên.
A Hoạt động cơ bản.
1. cùng đọc bài “ Tích tắc- tích tắc”
- Hướng dẫn HSCQT
- Nhận xét, bổ sung 
Nhóm trưởng điều hành.
Việc 1: Cá nhân đọc thầm bài
Việc 2: Mời từng bạn đọc, nhận xét bổ sung, báo cáo giáo viên.
.
2. Thảo luận trả lời câu hỏi
GV hướng dẫn HSCQT.
GV hướng dẫn cách đọc giờ kém:
Khi kim phút chỉ quá 30 phút thì ta có thể đọc giờ kém.
Ví dụ: Đồn hồ B: 11 giờ kém 15 phút.
Nhóm trưởng điều hành.
Việc 1: Cá nhân quan sát đồng hồ.
Việc 2: Mời từng bạn đọc giờ, nhận xét – bổ sung, báo cáo giáo viên.
a, A: 6giờ 20 phút
B : 10 giờ 45 phút
C: 7 giờ 50 phút.
b, Đồng hồ B và Ccó thể đọc giờ kém.
3. Quan sát và đọc giờ.
 HD học sinh CQT.
Em quan sát và đọc giờ 
4. Quan sát tranh và nói về giờ theo tranh.
Gv quan sát, nhận xét
 Em và bạn nói cho nhau nghe:trong tranh Tùng đang làm gì? Vào lúc nào?
A,Tùng đang tập thể dục buổi sáng lúc 6 giờ.
B, Tùng đang ăn sáng lúc 7 giờ kém 15 phút.
C, Tùng đang đi học lúc 7 giờ 20 phút.
D, Tùng đang học lúc 10 giờ kem 5 phút.
E, Tùng đang xem ti vi lúc 8 giờ 20 phút
G, Tung đang ngủ lúc 10 giờ đêm.
Kết thúc tiết học
GV nhận xét tiết học
Em thực hành xem đồng hồ ở nhà.
BUỔI CHIỀU
TiÕt 1: T¨ng c­êng To¸n
NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU
- HS biết nhân, chia các số có bốn chữ số áp dụng tính và giải toán. 
- HSCQT: Lµm 1 phÇn trong mçi bµi tËp.
- HSNB: Làm toàn bộ các bài tập
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- PhiÕu bµi tËp.
III. TIẾN TRÌNH
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
GV viên quan sát, tuyên dương.
 Ch¬i trß ch¬i TruyÒn ®iÖn : ( Các bảng nhân, chia ) 
A. Ho¹t ®éng thùc hµnh
Bài 1. Đặt tính rồi tính - GV viên quan sát, hướng dẫn.
- GV chốt kết quả: 
 2654
x 2 
 5308
 5625
x 3 
 16875
9684 06
 08
 24
 0
3
3228
2496 
 09
 36
 0
6
416
Bài 1: Đặt tính rồi tính
2654 x 2 5625 x 3 
9684 : 3 2496 : 6
*HSCQT : 
9684 : 3 2654 x 2 
Em làm bài vào vở.
Em và bạn đổi vở kiểm tra kết quả.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Mời từng bạn báo cáo kết quả.
Việc 2: Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. Báo cao giáo viên.
Bài 2 Giải toán có lời văn
- GV viên quan sát, hướng dẫn.
- GV chốt kết quả:
Cả 3 thùng có số quyển vở là:
2500 x 3 = 7500 (quyển)
Còn lại số quyển vở là:
7500 – 4500 = 3000 (quyển)
Giải toán có lời văn
Có 3 thùng, mỗi thùng đựng 2500 quyển vở. Người ta chuyển đi 4500 quyển vở từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quyển vở?
Em làm bài vào vở.
Em và bạn đổi vở kiểm tra kết quả.
Nhóm trưởng điều hành:
Việc 1: Mời từng bạn báo cáo kết quả.
Lát nền 2 phòng ở như vậy hết số viên gạch là: 1286 : 2 = 643 (viên gạch)
Việc 2: Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. Báo cao giáo viên. 
B. Ho¹t ®éng øng dông:
GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc bảng nhân trước lớp cho các bạn nghe một lần
* GV

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 24 Lop 3_12274830.doc