Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra được gọi là các bảng tính. Một bảng tính có thể có nhiều trang tính. Khi mở một bảng tính mới, bảng tính thường chỉ gồm ba trang tính. Các trang tính được phân biệt bằng các nhãn ở phía dưới màn hình. Trang tính đang được kích hoạt (hay đang được mở để sãn sàng nhận dữ liệu) là trang tính đang được hiển thị màn hình, có nhãn với chữ đậm. Để kích hoạt một trang tính, em nháy chuột vào nhãn trang tương ứng.