Giáo án môn Tin học 7 - Tuần 1 đến tuần 18

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm chương trình bảng tính.

- Nắm được các tính chất cơ bản của bảng tính, các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Excel.

2. Kỹ năng:

- Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính.

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong giờ học, tập trung cao độ

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: Giáo án lý thuyết, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy tính

2. Học sinh. HS: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

2. Bài mới:

 

doc 79 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 661Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tuần 1 đến tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dụ trong sách giáo khoa.
- Học sinh đưa ra ý kiến về cách tính điểm trung bình của mình để cùng thảo luận.
 + Có thể tính: = (8+ 9+ 7+ ..)/11
 + Có thể tính: = (C3+ D3+ D4+ .)/11
 + Tương tự như hàm SUM học sinh có thể đưa ra cách áp dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình.
= AVERAGE(C3:M3)
- Gọi học sinh khá lên làm
- Cú pháp: =AVERAGE(a, b, c ....)
Các biến a, b, c, .... thông thường được ngăn cách nhau bởi dấu (,), có thể là giá trị số nhập trực tiếp, địa chỉ ô hay phạm vi ô. Số lượng các biến là không hạn chế.
 Hoạt động 3: Hàm xác định giá trị lớn nhất 
 a/ Phương pháp......................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
Giáo viên giới thiệu cú pháp, giải thích cú pháp và tác dụng của hàm, đưa ra ví dụ và phân tích.
.
- Ví dụ: = MAX(47, 5, 64, 13, 56) à KQ: 64
* Hướng dẫn học sinh làm ví dụ sách giáo khoa
- Học sinh lắng nghe, quan sát trên máy chiếu
- Gọi học sinh khá lên làm bài
- Cú pháp: =MAX(a, b, c, ....)
Các biến a, b, c, .... thông thường được ngăn cách nhau bởi dấu (,), có thể là giá trị số nhập trực tiếp, địa chỉ ô hay phạm vi ô. Số lượng các biến là không hạn chế
Hoạt động 4: Hàm xác định nhỏ nhất. 
 a/ Phương pháp......................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
Giáo viên giới thiệu cú pháp, giải thích cú pháp và tác dụng của hàm, đưa ra ví dụ và phân tích.
- Ví dụ: = MIN(47, 5, 64, 13, 56) à KQ: 5
* Hướng dẫn học sinh làm ví dụ sách giáo khoa.
Học sinh lắng nghe, quan sát trên máy chiếu
- Gọi học sinh khá lên làm bài
- Cú pháp: =MIN(a, b, c, ....)
Các biến a, b, c, .... thông thường được ngăn cách nhau bởi dấu (,), có thể là giá trị số nhập trực tiếp, địa chỉ ô hay phạm vi ô. Số lượng các biến là không hạn chế.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố 
	- Gọi HS1: nhắc lại hàm tính tổng cộng
	- Gọi HS2: nhắc lại hàm tính trung bình cộng
	- Gọi HS3 : nhắc lại hàm xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
	2. Hướng dẫn bài về nhà.
	- Trả lời câu hỏi và bài tập sgk và bài tập trong sách bài tập.
	- Giờ sau thực hành bài thực hành số 4 : Bảng điểm của lớp em.
THỰC HÀNH BÀI SỐ 4: BẢNG ĐIỂM LỚP EM
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:16
Tuần :8
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
 1. Kiến thức
	- Biết làm một số bài tập đơn giản
2. Kỹ năng:
 	- áp dụng linh hoạt các hàm cơ bản.
3. Thái độ
 	- Rèn tính cẩn thận trong quá trình làm bài.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1- GV: Giáo án thực hành, phòng máy máy tính có cài Excel.
2- HS: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình làm bài thực hành
2 Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung- 
 Hoạt động 1: Mục đích - yêu cầu
 a/ Phương pháp......................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
- Giáo viên giới thiệu mục đích bài thực hành.
- Kiến thức liên quan:
Giáo viên gợi nhớ cho học sinh các kiến thức đã học:
- Làm mẫu: 
Giáo viên trình bày mẫu các thao tác theo tuần tự như trên.
- Học sinh chú ý lắng nghe
- Học sinh nhớ lại kiến thức cũ, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra
- Học sinh ngồi thực hành theo nhóm
+ Cách khởi động chương trình Excel
 + Cách nhập dữ liệu
 + Các phép toán cơ bản
 + Cấu trúc một số hàm cở bản
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên 
 a/ Phương pháp......................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
Giáo viên phân công vị trí thực hành theo nhóm
- Giao bài tập: 
Giáo viên phát tài liệu phát tay cho học sinh
 - Luyện tập: Giáo viên quan sát, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh làm bài.
- Học sinh nhận bài tập, đọc đề bài đưa ra các câu hỏi (nếu cần).
- Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Bài 1: Thực hiện tính điểm trung bình môn học
 + Bài 2: Tính chiều cao và cân nặng trung bình của các bạn trong nhóm dựa trên bài “Theo dõi thể lực”
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố - luyện tập
	- Kiểm tra, đánh giá các nhóm học sinh thực hiện 
	2. Hướng dẫn bài về nhà
	- Xem bài tập trong sách bài tập giờ sau thực hành tiếp
BÀI THỰC HÀNH 4: BẢNG ĐIỂM LỚP EM (TT)
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:17 
Tuần : 9
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
 	1. Kiến thức
	- Biết làm một số bài tập đơn giản
 	2. Kỹ năng
	- Áp dụng linh hoạt các hàm cơ bản.
 	3. Thái độ
	- Rèn tính cẩn thận trong quá trình làm bài.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN V À HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án thực hành, phòng máy máy tính có cài Excel.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình thực hành
 2. Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn thường xuyên (tiếp) 
GV: Đưa nội dung yêu cầu trên bảng màn chiếu.
a) Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên màn chiếu ( Lập danh sách 15 HS ).
? Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột điểm trung bình
? Sử dụng hàm AVERAGE để tính cột điểm trung bình
? So sánh kết quả của hai cách tính
 Lưu bảng tính với tên bảng điểm của lớp em.
GV: Yêu cầu học sinh sử dụng bảng tính trong bài tập 1.
a) (Thay cột Điểm trung bình = cột tổng điểm)
+ Tính tổng điểm 3 môn toán + Lý + Ngữ văn của từng học sinh
b) Thêm cột điểm lớn nhất và cột điểm nhỏ nhất:
Sử dụng hàm MAX, MIN để tìm điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất
GV: Lần lượt kiểm tra các nhóm thực hành trên máy và sửa chữa chỗ sai nếu có.
HS quan sát trên màn chiếu.
HS làm bài tập theo nhóm bàn và trả lời kết quả.
HS mở lại bài 1 và thực hành theo yêu cầu của GV
HS thực hành trên máy
1. Bài 1
 Lập trang tính và sử dụng công thức
2. Bài 2
3. Bài 3
Tìm điểm trung bình của cả lớp của cả 3 môn ( Toán, Lý, Văn)
Hoạt động 2: Hướng dẫn kết thúc 
- Tổng kết, đánh giá buổi thực hành
Học sinh chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố 
	- Chấm một số bài tập hoàn thành tốt và đưa lên làm mẫu 
	2. Hướng dẫn bài về nhà 
 	- Xem lại các bài tập trong Sách bài tập
	- Giờ sau giờ bài tập xem lại phần lý thuyết bài 3 và bài 4
BÀI THỰC HÀNH 4: BẢNG ĐIỂM LỚP EM (TT)
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:18 
Tuần : 9
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
 	1. Kiến thức
	- Biết làm một số bài tập đơn giản
 	2. Kỹ năng
	- Áp dụng linh hoạt các hàm cơ bản.
 	3. Thái độ
	- Rèn tính cẩn thận trong quá trình làm bài.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN V À HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án thực hành, phòng máy máy tính có cài Excel.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình thực hành
 2. Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn thường xuyên (tiếp) 
- Giáo viên giao bài tập cho học sinh
- Luyện tập: Giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh làm bài
- Học sinh nhận bài tập, đọc đề bài đưa ra các câu hỏi (nếu cần).
- Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.
- 
- Học sinh làm theo chỉ dẫn của giáo viên.
+ Bài tập 3: Sử dụng AVERAGE, MAX, MIN
 + Bài tập 4: Sử dụng hàm SUM
Hoạt động 2: Hướng dẫn kết thúc 
- Tổng kết, đánh giá buổi thực hành
Học sinh chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố 
	- Chấm một số bài tập hoàn thành tốt và đưa lên làm mẫu 
	2. Hướng dẫn bài về nhà 
 	- Xem lại các bài tập trong Sách bài tập
	- Giờ sau giờ bài tập xem lại phần lý thuyết bài 3 và bài 4
PHẦN 2
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:19 -20
Tuần : 10
1. MỤC TIÊU
Kiến thức
HS hiểu và biết cách sử dụng phần mềm học tập đã trình bày trong SGK.
 Thông qua các phần mềm HS hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống (ví dụ học toán, địa lí, rèn luyện tư duy, tập gõ bàn phím nhanh).
Kỹ năng
 HS có kĩ năng sử dụng và khai thác các phần mềm học tập đã được giới thiệu;
Thông qua hoạt động học và chơi bằng phần mềm HS được rèn luyện khả năng thao tác nhanh với bàn phím và chuột máy tính.
Thái độ
Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
2. ĐỒ DÙNG
 a. Chuẩn bị của Giáo viên :
- SGK, Giáo án, hình ảnh minh hoạ, phần mềm 
- Phòng máy vi tính.
b. Chuẩn bị của Học sinh :
- Sách giáo khoa, vở ghi chép.
- Chuẩn bị kỹ kiến thức để thực hành.
3. PHƯƠNG PHÁP
 Phương pháp thuyết trình, giảng giải, thực hành
4. TIếN TRìNH BàI GIảNG
 a. Tổ chức lớp	
ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số 
 b. Kiểm tra bài cũ: 
 c. Giảng bài mới:
 * Giới thiệu bài 
Như các em đã được tìm hiểu trong chương trình lớp 6, để soạn thảo một văn bản nhanh, chính xác chúng ta sử dụng phần mềm gì? Tương tự vầy, trong chương trình lớp 7, chúng ta tìm hiểu chương trình giúp ta soạn thảo nhanh đó là “Phần mềm Typing Test”, phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Cách sử dụng phần mềm này thế nào tiết học này ta tìm hiểu.
 * Tiến trình bài dạy
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1:Tìm hiểu về phần mềm.
a/ Phương pháp...................................................................................................
 b/ Các bước của hoạt động...............................................................................
Nhắc lại cách gõ bàn phím 10 ngón thông qua phần mềm Mario (lớp 6). Dẫn dắt HS đến với phần mềm Typing Test
Typing Test giúp chúng ta rèn luyện được kĩ năng gì?
- Nhận xét
- Giới thiệu phần mềm Typing Test
GV giới thiệu sơ lược về phần mềm Typing Test: là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn
- Xem sách giáo khoa.
.
- Chú ý lắng nghe
- Ghi nhớ nội dung chính.
1. Giới thiệu phần mềm.
- Typing Test được dùng để luyện gõ bàn phím 
nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khởi động phần mềm
a/ Phương pháp..................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
- Yêu cầu HS nêu cách khởi động phần mềm Mario?
- Cũng tương tự các phần mềm khác, để khởi động ta cũng nháy đúp chuột vào biểu tượng Typing test trên màn hình.
- Giới thiệu cách sử dụng phần mềm, treo tranh phần mềm.
Yêu cầu HS lên thực hiện thao tác.
- Sau khi nhập tên, ta sang một giao diện mới, ở giao diện này ta nháy chuột chọn vào lệnh Warm up games để hiện lên giao diện các màn luyện tập
- Nháy chuột vào một trong 4 chế độ luyện tập trên màn hình.
- Trả lời: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario trên màn hình.
- Chú ý lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát hình và ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hành.
2. Khởi động phần mềm
-C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền
- C2: Nháy chuột vào Start\Program\
Typing Test\ Free Typing Test. 
*Sử dụng phần mềm.
- Sau khi khởi động ta tiến hành gõ tên (hoặc chọn trong danh sách) học sinh luyện tập vào ô 
Enter your name, nháy chọn , nháy chọn Yes.
- ở giao diện tiếp theo ta nháy chuột chọn Warm up games
- Nháy chọn một trong 4 chương trình games sau để luyên tập.
+ Start Clouds
+ Start ABC
+ Start Bubbles
+ Start Wordtris
- Để bắt đầu một trị chơi ta 
thực hiện thế nào? 
- Yêu cầu HS lên thực hiện chọn một trò chơi bất kì trên giao diện.
Tiết theo PPCT: 20
Hoạt động 3: Tìm hiểu trò chơi Bubbles
a/ Phương pháp..................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động.................................................................................
-GV hướng dẫn cách chơi trong trò chơi Bubbles(bong bóng)
- Hoạt động nhóm Hãy trình bày qui luật của trò chơi 
bubbles (bong bóng) 
Trong màn hình này, các bọt khí có các chữ cái xuất hiện. -GV hướng dẫn cách tính điểm của trò chơi Bubbles
-Nếu gõ đúng thì bọt khí biến mất. 
Điểm số sẽ được tăng lên tại Score 
-GV hướng dẫn cách trừ số lần gõ sai của trò chơi Bubbles
-Nếu gõ sai thì bọt khí vẫn tiếp tục chuyển động lên trên đến khi chạm vào khung trên màn hình rồi biến mất. Tại Missed bị đánh dấu là bỏ qua
-Đang ở chế độ gõ thường, cho biết muốn gõ chữ hoa làm thế nào?
-HS lắng nghe, theo dõi
-HS lắng nghe, theo dõi
-HS lắng nghe, theo dõi
-HS lắng nghe, theo dõi
- đại diện nhóm trả lời
- Lắng nghe 
-Để gõ chữ in hoa kết hợp nhấn phím Shift
3.Trò chơi Bubbles 
(bong bóng)
Bắt đầu trò chơi: Nháy nút Start Bubbles
-Nháy nút để kthúc và xem kquả đạt được.
- Trên màn hình sẽ xuất hiện các bọt khí có chứa các chữ cái bay theo chiều từ dưới lên trên. 
 Gõ đúng thì ghi điểm 
Gõ không đúng bọt khí sẽ chuyển động lên trên, chạm vào khung trên màn hình và biến mất ( bị tính là bỏ qua). Bỏ qua 6 lần trị chơi kết thúc 
*Lưu ý: Khi gõ cần phân biệt chữ hoa chữ thường. Ta cần nhấn phím Shift để gõ chữ in hoa.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố bài học: 
	- Hệ thống lại nội dung tiết học.
	- Nêu cách khởi động các trò chơi của phần mềm Typing Test
	2. Hướng dẫn bài tập 
Xem lại bài cũ để tiết sau thực hành mục 3 (Trò chơi Bubbles) 
Xem Trước mục 4 Trò chơi abc (bảng chữ cái) mục 5 Trò chơi Clouds (đám mây)
LUYỆN GÕ PHÍM VỚI TYPING TEST
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:21 -22
Tuần :11
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
	1. Kiến thức
	 Biết gõ và nhớ được những phím cơ bản trên bàn phím bằng phần mềm Typing Test.
	2. Kỹ nằng
	 Học sinh bài này học sinh có khả năng sau: 
 	- Làm quen với một số trò chơi gõ phím nhanh bằng phần mềm Typing test.
 	- Nhớ được các phím trên bàn phím.
 	- Gõ một bài thực hành trong khoảng thời gian quy định.
	3. Thái độ: Học nghiêm túc, tự giác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Giáo viên: Giáo án lý thuyết, máy chiếu đa năng, máy tính, phòng máy tính.
 	2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình thực hành
	2. bài mới 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu trò chơi abc
a/Phươngpháp......................................................................................................
b/Các bước của hoạt động...................................................................................
-Một dãy các chữ cái xuất hiện
 theo thứ tự trong một vòng tròn.
-Cho biết cách chơi trò chơi này?
-Cho biết thời gian quy định khi gõ là bao nhiêu?
-Giống như trò chơi bong bóng, nếu gõ đúng thì điểm số ghi được tại đâu?
-Riêng trò chơi này có quy định thời gian tại Time, đồng hồ tự động sẽ tự nhảy đến khi đúng 5 phút.
-Xuất phát từ vị trí ban đầu, ta cần gõ chính xác...
-Trong 5 phút.
-Tại Score
-HS lắng nghe
4.Trò chơi abc (bảng chữ cái)
Một dãy các chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn.
- Xuất phát từ vị trí ban đầu, cần gõ chính xác các chữ có trên vòng tròn này theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng. 
- Thời gian có hạn, em cần gõ nhanh và chính xác để hoàn thiện công việc gõ trong vòng 5 phút.
+Score: Điểm số ghi được
+Time: Thời gian quy định trong 5 phút
Tiết theo PPCT: 22
Hoạt động 2:Tìm hiểu trò chơi Clouds
a/ Phương pháp......................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
- GV: Giảng giải, làm mẫu, hướng dẫn học sinh chơi.
- GV: Quan sát học sinh thực hiện, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện.
- HS: Quan sát, làm theo, từ chậm đến nhanh.
- HS: Học sinh luyện tập tích cực
5.Trò chơi Clouds (đám mây)
- Trên màn hình sẽ xuất hiện các đám mây và chúng chuyển động từ phải sang trái màn hình. Đám mây hiện thời là đám mây được đóng khung. Gõ chữ xuất hiện theo đám mây.
- Nếu gõ đúng đám mây biến mất. 
- Dùng phím Space hoặc Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo. Nếu muốn quay lại đám mây đã đi qua dùng phím Backspace.
- Điểm số hiển thị tại SCORE.
- Số từ tối đa cho phép bỏ qua là 6
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố - luyện tập
Nhắc lại một số quy định gõ mười ngón.
	2. Hướng dẫn bài về nhà.	
-Xem hình ảnh qua sách giáo khoa để ghi nhớ về cách gõ mười ngón
LUYỆN GÕ PHÍM VỚI TYPING TEST
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:23
Tuần :12
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
	1. Kiến thức
	 Biết gõ và nhớ được những phím cơ bản trên bàn phím bằng phần mềm Typing Test.
	2. Kỹ nằng
	 Học sinh bài này học sinh có khả năng sau: 
 	- Làm quen với một số trò chơi gõ phím nhanh bằng phần mềm Typing test.
 	- Nhớ được các phím trên bàn phím.
 	- Gõ một bài thực hành trong khoảng thời gian quy định.
	3. Thái độ: Học nghiêm túc, tự giác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Giáo viên: Giáo án lý thuyết, máy chiếu đa năng, máy tính, phòng máy tính.
 	2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình thực hành
	2. bài mới 
1. Hoạt đông 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện:
a/ Phương pháp......................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
- GV: Giảng giải, làm mẫu, hướng dẫn học sinh chơi.
- GV: Quan sát học sinh thực hiện, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện.
- HS: Học sinh luyện tập tích cực.
- HS: Quan sát, làm theo, từ chậm đến nhanh.
 6.Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh).
- Có một khung hình chữ U chỉ cho phép chứa 6 thanh chữ. Các thanh chữ xuất hiện trên màn hình và trôi dần xuống khung chữ U. Khi xuất hiện thanh chữ gõ nhanh và chính xác.
- Nếu gõ xong trước khi thanh chữ rơi xuống đáy khung chữ thì thanh chữ biến mất. Ngược lại thanh chữ nằm lại trong khung gỗ.
- Điểm số hiển thị tại SCORE.
2. Hoạt đông2: Kết Thúc Phần Mềm:
a/ Phương pháp......................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
GV: Yêu cầu HS thoát khỏi phần mềm và tắt máy tính.
GV: Nhận xét đánh giá tiết thực hành?
- Những cái đã đạt được, những cái 
chưa đạt được. Cần tập luyện thêm gì? 
Cách khắc phục.
HS: Thao tác
HS: Lắng nghe, tiếp thu
5.Kết Thúc
Nháy chuột tại vị trí phía trên màn hình để thoát khỏi phần mềm luyện gõ bàn phím nhanh.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố - luyện tập
Nhắc lại một số quy định gõ mười ngón.
	2. Hướng dẫn bài về nhà.	
-Xem hình ảnh qua sách giáo khoa để ghi nhớ về cách gõ mười ngón
 BÀI TẬP
Ngày soạn: ..../..../2015
Tiết theo PPCT:24
Tuần :12
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
 	1. Kiến thức
 	- Hệ thống lại các kiến thức đã học.
	2. Kỹ năng
 	- Nhớ lại các thao tác cơ bản trên trang tính. 
	3. Thái độ
	- Rèn tính cẩn thận trong quá trình làm việc với chương trình bảng tính.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Giáo viên: Giáo án thực hành, phòng máy máy tính có cài Excel.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ 
 	- CH1: Khái niệm về hàm và cách nhập hàm trong ô tính? Cho ví dụ?
	- CH2: Nêu cấu trúc hàm tính tổng, tính trung bình, giải thích cú pháp và cho ví dụ?
2. Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
1. Hoạt động 1: Một số khái niệm cơ bản về trang tính?
a/ Phương pháp......................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
Giáo viên đàm thoại gợi nhớ cùng học sinh, đưa ra bài tập về các khái niệm dưới dạng câu hỏi tự luận và yêu cầu học sinh trả lời.
Sau mỗi câu trả lời giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh và giải đáp câu hỏi. 
- Ghi chép nội dung câu hỏi và vở ghi.
- Tư duy và suy nghĩ trả lời các câu hỏi và bài tập.
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- Học sinh chú ý lắng nghe câu hỏi, tư duy và làm bài.
- Học sinh các nhóm cử đại diện lên làm bài trực tiếp trên máy.
- Câu hỏi 1: Em hãy nêu một số ví dụ về bảng trong đó có thực hiện tính toán. Em hãy cho biết các bảng thực hiện tính toán bằng tay có ưu nhược điểm gì?
- CH2: Dùng hệ soạn thảo cũng tạo được bảng. Vậy đâu là điểm khác biệt giữa tạo bảng bằng chương trình bảng tính và bảng tạo bằng hệ soạn thảo văn bản? 
- CH3: Các thành phần cơ bản trong trang tính?Trong chương trình bảng tính có điểm nào đặc trưng?
- CH4: Việc thực hiện tính toán trên trang tính có ưu điểm gì nổi bật?
- CH5: Hàm trong chương trình bảng tính có nghĩa gì? Nêu các hàm tính toán cơ bản?
2. Hoạt động 2: Một số bài tập cơ bản
a/ Phương pháp......................................................................................................
b/ Các bước của hoạt động...................................................................................
Giáo viên đưa ra bài tập về các thao tác thực hiện tính toán trên trang tính và yêu cầu học sinh trả lời.
Giáo viên giao bài tập theo nhóm và yêu cầu các nhóm lên làm bài trực tiếp trên máy.
Sau mỗi câu trả lời giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh và giải đáp câu hỏi. 
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- Bài tập 1: Tính điểm trung bình cá nhân các môn học của bản thân
- Bài tập 2: Tính lượng hàng hoá tồn kho của kho A mỗi khi có sự thay đổi hàng hóa.
- Bài tập 3: Tính điểm trung bình cuối kỳ của cả lớp.
- Bài tập 4: Thực hiện một số phép toán cơ bản.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	1. Củng cố - luyện tập
- Xem lại các hàm,các bài tập đã làm
	2. Hướng dẫn bài 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chuong_trinh_bang_tinh_la_gi.doc