Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức, kĩ năng : Biết vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản. Biết có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản. Nhận biết được biểu tượng của Word và biết cách thực hiện thao tác khởi động Word. Phân biệt được các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Word. Biết vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh. Biết cách thực hiện lệnh trong các bảng chọn và trên thanh công cụ. Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản trên đĩa và kết thúc phiên làm việc với Word.

2. Thái độ: Thấy được lợi ích của bộ môn và yêu thích môn học.

II. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.

III. Chuẩn bị: Phòng máy

IV. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 1'

2. Kiểm tra bài cũ: KKT

3. Nội dung bài mới: Giới thiệu chương 4:

GV: Nội dung của chương này nhằm cung cấp cho các em một số kiến thức mở đầu về soạn thảo văn bản trên máy tính thông qua phần mềm soạn thảo Microsoft Word.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 377Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Tiết 37
Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
HS vắng mặt
Ghi chú
6A
28/12/2017
../...../2017
6B
28/12/2017
../...../2017
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức, kĩ năng : Biết vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản. Biết có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản. Nhận biết được biểu tượng của Word và biết cách thực hiện thao tác khởi động Word. Phân biệt được các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Word. Biết vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh. Biết cách thực hiện lệnh trong các bảng chọn và trên thanh công cụ. Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản trên đĩa và kết thúc phiên làm việc với Word.
2. Thái độ: Thấy được lợi ích của bộ môn và yêu thích môn học.
II. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
III. Chuẩn bị: Phòng máy
IV. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định tổ chức: 1'
2. Kiểm tra bài cũ: KKT
3. Nội dung bài mới: Giới thiệu chương 4:
GV: Nội dung của chương này nhằm cung cấp cho các em một số kiến thức mở đầu về soạn thảo văn bản trên máy tính thông qua phần mềm soạn thảo Microsoft Word.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản
GV:Giới thiệu cho HS thế nào là văn bản, có 2 cách soạn thảo văn bản
GV: Giới thiệu phần mềm Microsoft Word
HS: Nghe 
2. Khởi động Word
GV: Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk và cho biết có mấy cách khởi động Word?
GV: Giới thiệu cho HS biết 2 cách mở Word
C1: Nháy nút Start\All Program\ Microsoft Word.
C2: Đúp click biểu tượng trên màn hình nền.
GV: Giới thiệu HS cách đưa biểu tượng của chương trình ra màn hình nền.
HS: Đọc và trả lời
HS: chú ý và nhận biết được cách nào nhanh nhất
HS: Nghe và thực hành
3. Có gì trên cửa sổ Word.
GV: Giới thiệu cho HS biết thanh bảng chọn
VD: Chọn File\ New để mở một cửa sổ mới với văn bản trống.
GV: Giới thiệu thanh công cụ
VD: Nháy nút lệnh New để mở một cửa sổ mới với văn bản trống.
? Em hãy cho biết khi sử dụng lệnh File\ New và nháy nút lệnh New thì cho ra kết qua như thế nào?
GV: Hướng dẫn HS cách mở tệp tin có trên máy tính
Chú ý: Tên các tệp văn bản trong Word có phần mở rộng là .doc
GV: Hướng dẫn HS cách lưu tệp tin vào máy tính
Chú ý: Nếu tệp văn bản đã lưu ít nhất một lần thì các lần sau không có đặt tên chỉ cần click vào biểu tượng cái đĩa.
GV: Nháy nút Close(x) ở trên để kết thúc việc soạn thảo
GV: Nháy nút Close(x) ở dưới để đóng văn bản.
GV: Yêu cầu Hs ®äc môc 3 - SGK
? Vậy cöa sæ Word cã nh÷ng thµnh phÇn nµo.
GV: Chóng ta chØ nghiªn cøu vÒ b¶ng chän vµ nót lÖnh
a. B¶ng chän:
? B¶ng chän lµ g×?
GV: Giíi thiÖu mét sè nhãm lÖnh: File, Edit, Insert, Format...
b. Nót lÖnh:
? Nót lÖnh lµ g×?
GV: Giíi thiÖu cho Hs biÕt mét sè nót lÖGV: Khi sö dông c¸c nót lÖnh nµy th× t­¬ng tù nh­ sö dông lÖnh New, Open, Save trong b¶ng chän File
GV: Yêu cầu HS quan sát và tìm các bảng chọn và nút lệnh trên cửa sổ
GV: Quan sát và hướng dẫn rồi kết luận
HS: a) Thanh bảng chọn:
- Trên thanh bảng chọn nó chứa các nhóm lệnh của tất cả các lệnh.
- Để thực hiện một lệnh nào đó ta nháy chuột vào nhóm lệnh chứa lệnh đó.
b) Thanh công cụ:
- Thanh công cụ chứa các nút lệnh. Mỗi nút lệnh điều có tên để phân biệt
HS: Điều cho kết quả giống nhau.
HS: Thực hiện
HS: Đọc
HS: Cöa sæ Word cã: C¸c b¶ng chän, Nót lÖnh, Thanh c«ng cô, Con trá so¹n th¶o, Vïng so¹n th¶o, C¸c thanh cuèn
HS: Bao gåm c¸c lÖnh ®­îc xÕp theo tõng nhãm
HS: Nghe và ghi chép 
- File: (New- Më v¨n b¶n trèng, Open- Më v¨n b¶n l­u trong m¸y, Save- L­u v¨n b¶n vµo m¸y...)
- Edit: (Cut, Copy, Paste...)
- Insert: (Numbers, Picture...)
- Format: (Font, Paraghrap...)
HS: - Nót lÖnh lµ biÓu t­îng cña nh÷ng lÖnh th­êng dïng
HS: Nghe và ghi chép
- 2 (New): Më v¨n b¶n míi
- 1(Open): Më VB l­u trªn m¸y
- < (Save): L­u v¨n b¶n vµo m¸y
HS: Thực hiện
4. Củng cố bài giảng: GV cho HS ®äc phÇn ghi nhí(SGK) sau đó chốt lại nội dung bài
5. Hướng dẫn về nhà:
- Häc thao t¸c më, l­u v¨n b¶n, Lµm BT5 vµ BT6 - SGK
V. Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 38
Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN (Tiếp)
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
HS vắng mặt
Ghi chú
6A
28/12/2017
../...../2017
6B
28/12/2017
../...../2017
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức, kĩ năng :
- Biết vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản.
- Biết có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản
- Nhận biết được biểu tượng của Word và biết cách thực hiện thao tác khởi động Word. Phân biệt được các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Word.
- Biết vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh. Biết cách thực hiện lệnh trong các bảng chọn và trên thanh công cụ.
- Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản trên đĩa và kết thúc phiên làm việc với Word.
2. Thái độ: Thấy được lợi ích của bộ môn và yêu thích môn học.
II. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
III. Chuẩn bị: Phòng máy
IV. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định tổ chức: 1'
2. Kiểm tra bài cũ: KKT
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
4. Mở văn bản
GV: Yªu cÇu HS ®äc môc 4 - SGK
? Më mét v¨n b¶n ®· l­u trªn m¸y, ta lµm nh­ thÕ nµo?
? ë b­íc 1: Ngoµi sö dông nót lÖnh 1(Open) ta cã thÓ sö dông lÖnh nµo? (File\ Open)
? Ở bước 1 ngoài cách đó ra ta còn có thêm cách nào nữa
? Dùa vµo ®©u ®Ó em biÕt tÖp tin m×nh chän lµ tÖp v¨n b¶n.
GV: ? LÊy VD
GV: Yêu cầu HS thực hành
GV: Quan sát và hướng dẫn
HS: Đọc
HS: Më v¨n b¶n ®· l­u trªn m¸y:
- Nh¸y nót lÖnh 1(Open)
Hép tho¹i Open xuÊt hiÖn
- Trong hép tho¹i Open, chän tªn v¨n b¶n cÇn më
- Nh¸y nót Open
HS: ë b­íc 1: Ngoµi sö dông nót lÖnh 1 ta cã thÓ sö dông lÖnh File\ Open
HS: TÖp v¨n b¶n trong Word cã phÇn më réng lµ . doc
VD: - BacHo. Doc
 - VinhHaLong. Doc
 - Tin hoc. doc
HS: Thực hành
5. Lưu văn bản
GV: Gäi HS ®äc môc 5 - SGK
? Nªu c¸c b­íc l­u v¨n b¶n vµo m¸y
? ë b­íc 1: Ngoµi c¸ch dïng nót lÖnh, ta cã thÓ dïng lÖnh nµo ®Ó më cöa sæ Save as.
GV: L­u ý: Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, em nªn th­êng xuyªn thùc hiÖn thao t¸c l­u ®Ò phßng mÊt ®iÖn. 
HS : Đäc bµi
HS: C¸c b­íc l­u v¨n b¶n vµo m¸y:
- Nh¸y nót lÖnh <(Save)
 Cöa sæ Save as xuÊt hiÖn
- T¹i File name: Gâ tªn tÖp VB
- Nh¸y nót lÖnh Save ®Ó l­u 
HS: ë b­íc 1: Ngoµi c¸ch dïng nót lÖnh < ta cã thÓ dïng lÖnh File\ Save
HS: Nghe và ghi nhớ
6. T×m hiÓu thao t¸c ®ãng v¨n b¶n
? §Ó kÕt thóc viÖc so¹n th¶o, em lµm nh­ thÕ nµo?
? §Ó ®ãng v¨n b¶n ta lµm nh­ thÕ nµo?
GV: Nh¾c Hs mét sè ®iÓm l­u ý khi kÕt thóc so¹n th¶o.
? Khi thực hiện thao tác kết thúc em có nhận xét gì?
? Trong hộp thoại đó có mấy lựa chọn 
GV: Chốt lại
 - §Ó kÕt thóc viÖc so¹n th¶o:
 Nh¸y vµo nót x ë thanh tiªu ®Ò
- §Ó ®ãng v¨n b¶n:
 Nh¸y vµo nót x trªn thanh b¶ng chän
HS: Khi thùc hiÖn thao t¸c kÕt thóc mµ ch­a l­u v¨n b¶n vµo m¸y, m¸y sÏ hái: Do you want to save the changes you made to ....?
HS: Khi ®ã cã ba lùa chän:
- Chän Yes: L­u v¨n b¶n + kÕt thóc 
- Chän No: Kh«ng l­u + kÕt thóc - Chän Cancel: Hñy thao t¸c kÕt thóc 
4. Củng cố bài giảng: GV cho HS ®äc phÇn ghi nhí(SGK) sau đó chốt lại nội dung bài
5. Hướng dẫn về nhà:
- Häc thao t¸c më, l­u v¨n b¶n; Lµm BT5 vµ BT6 - SGK; - §äc tr­íc bµi 14.
V. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 2_12243971.doc