Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì - Nguyễn Thị Vy - Trường THCS Ba Lòng

 A. MỤC TIấU BÀI HỌC

 1. Kiến thức:

 - Học sinh biết được khỏi niệm của hệ điều hành.

 2. Kỹ năng:

 - Phân biệt được hệ điều hành với những phần mềm khác.

 - Biết và làm quen với một số hệ điều hành trong máy tính.

 3. Thái độ:

 Thấy được vai trũ quan trọng của hệ điều hành.

 B. PHƯƠNG PHÁP

 - Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại, thực hành.

 C. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên :

 - Máy vi tính, giáo án, sách giáo khoa tin học, sách GV tham khảo, màn hình máy chiếu (projector), máy tính cho học sinh

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1055Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì - Nguyễn Thị Vy - Trường THCS Ba Lòng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 21:
	 Ngày soạn: 14/02/2011
BÀI 10 : HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ?
 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. KiÕn thøc: 
 - Học sinh biết được khái niệm của hệ điều hành.
 2. Kü n¨ng:
 - Phân biệt được hệ điều hành với những phần mềm khác.
 - Biết và làm quen với một số hệ điều hành trong máy tính.
 3. Th¸i ®é: 
 Thấy được vai trò quan trọng của hệ điều hành.
 b. ph­¬ng ph¸p
 - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®µm tho¹i, thực hành.
 C. CHUẨN BỊ	
 1. Gi¸o viªn :
 - M¸y vi tÝnh, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o khoa tin häc, s¸ch GV tham kh¶o, mµn h×nh m¸y chiÕu (projector), m¸y tÝnh cho häc sinh.
 2. Häc sinh : 
 - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi chÐp, sách bài tập.
 D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1. Ổn định tổ chức:
 Lớp 7A :
 Lớp 7B :...
 2. KiÓm tra bµi cò: 
 Câu hỏi: Vai trò quan trọng của hệ điều hành là gì?
 a) Điều khiển sự hoạt động của phần cứng.
 b) Tham gia vào quá trình xữ lí thông tin.
 c) Tổ chức việc thực hiện các chương trình.
 d) Cả a và c.
 3. Bài mới : 
 a) Đặt vấn đề: 
 Chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành đối với sự hoạt động của máy tính. Nhưng hệ điều hành là gì? Nó có phải là một thiết bị được lắp đặt trong máy tính không? Hình thù của nó ra sao? Để biết được chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
 b) Triển khai bài:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung bµi d¹y
 HĐ1: Tìm hiểu khái niệm của hệ điều hành.
Gv: Cho hs quan sát giao diện của hệ điều hành.
Hs: Quan sát.
Gv: Hỏi: Theo em, hệ điều hành là gì?
Nó có phải là một thiết bị được lắp đặt trong máy tính không?
Hình thù của nó ra sao?
Hs: Lần lượt trả lời các câu hỏi.
Gv: Nhận xét và bổ sung.
HĐ2: Phân biệt hệ điều hành với các phần mềm khác.
Gv: Cho hs quan sát giao diện của hệ điều hành và chỉ ra rằng hệ điều hành là một chương trình được cài đặt đầu tiên trong máy tính, các phần mềm khác phải có nó mới thực hiện được.
Hs: Quan sát và ghi chép.
Gv: Giới thiệu một số hệ điều hành cho hs quan sát.
Giao diện hệ điều hành MS- DOS
Giao diện tiện ích NC
Hs: Quan sát.
1. Hệ điều hành là gì? 
- Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính.
- Hệ điều hành là một phần mềm máy tính.
- Tuy nhiên, khác với phần mềm khác:
 + Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.
 + Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành.
 + Máy tính chỉ có thể sử dụng được sau khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.
- Trên thế giới có nhiều hệ điều hành khác nhau: MS- DOS, Windows XP, các chương trình tiện ích NC,...
- Hệ điều hành dùng phổ biến nhất hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.
4. Cñng cè: 
 Trình bày khái niệm hệ điều hành và phân biệt hệ điều hành với những phần mềm khác.
 5. H­íng dÉn vÒ nhµ :
- Học bài cũ.
- Làm bài tập 1, 2, 3 sgk trang 43.
 - Chuẩn bị tiết 2 của bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Hệ điều hành làm những việc gì - Nguyễn Thị Vy - Trường THCS Ba Lòng.doc