Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón. Màn hình chính của màn hình sau khi khởi động có dạng tương tự như sau: Trên màn hình em sẽ thấy hệ thống bảng chọn chính (File, Student, Lessons). Khi nháy chuột tại các khu vực này, một bảng chọn xuất hiện chứa các lệnh có thể chọn tiếp để thực hiện