Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính

1. MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

HS biết:

Hoạt động 1: Học sinh biết định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính.

Hoạt động 2: Học sinh biết định dạng màu chữ trên trang tính.

Hoạt động 3: Học sinh biết căn lề trong ô tính.

HS hiểu:

Hoạt động 1: Học sinh hiểu các định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên trang tính.

Hoạt động 2: Học sinh hiểu các định dạng màu chữ trên trang tính.

Hoạt động 3: Học sinh hiểu cách căn lề trong ô tính.

1.2 Kĩ năng

- Học sinh thực hiện được việc định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính, định dạng màu chử, cách căn lề ô trên trang tính.

- Học sinh thực hiện thành thạo việc định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính, định dạng màu chử, cách căn lề ô trên trang tính.

 

doc 9 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1002Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18: Tiết 37
 Ngày dạy: 16/12/2014
Baøi 6: ÑÒNH DAÏNG TRANG TÍNH 
1. MỤC TIÊU
Kiến thức 
HS biết:
Hoạt động 1: Học sinh biết định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính.
Hoạt động 2: Học sinh biết định dạng màu chữ trên trang tính.
Hoạt động 3: Học sinh biết căn lề trong ô tính.
HS hiểu:
Hoạt động 1: Học sinh hiểu các định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên trang tính.
Hoạt động 2: Học sinh hiểu các định dạng màu chữ trên trang tính.
Hoạt động 3: Học sinh hiểu cách căn lề trong ô tính.
1.2 Kĩ năng 
- Học sinh thực hiện được việc định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính, định dạng màu chử, cách căn lề ô trên trang tính.
- Học sinh thực hiện thành thạo việc định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính, định dạng màu chử, cách căn lề ô trên trang tính. 
1.3Thái độ
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cở chữ.
- Định dạng màu chử.
- Căn lề trong ô tính.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, kế hoạch bài học.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng 
* Caâu hoûi 1:Trình baøy caùch ñeå xem thoâng tin chi tieát baûn ñoà?(10Đ)
* Ñaùp aùn: 
Nhaùy chuoät vaøo baûng choïn Maps ñeå xem caùc thoâng tin:
ØÑeå hieän ñöôøng bieân giôùi giöõa caùc nöôùc: Political Boundaries (Ctrl+1) 
ØÑeå hieän caùc ñöôøng bôø bieån: Coastlines (Ctrl+2)
ØÑeå hieän caùc soâng: Rivers (Ctrl+3)
ØÑeå hieän caùc ñöôøng kinh tuyeán, vó tuyeán: Lat/Lon Grids (Ctrl+4)
ØÑeå hieän teân caùc quoác gia: Countries
ØÑeå hieän teân caùc tphoá Cities
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Höôùng daãn ñònh daïng phoâng chöõ, côõ chöõ vaø kieåu chöõ treân trang tính
1. Ñònh daïng phoâng chöõ, côõ chöõ vaø kieåu chöõ
GV: - Ñeå ñònh daïng noäi dung cuûa moät oâ tính (Hoaëc nhieàu oâ tính) em caàn choïn oâ tính (hoaëc nhieàu oâ tính) ñoù. Ñònh daïng khoâng laøm thay ñoåi noäi dung oâ tính.
HS: Chú ý lắng nghe.
GV: Yêu cầu HS: 
- Quan saùt hoäp thoaïi Sau:
Treo tranh hoäp thoaïi 
Arial: Choïn phoâng chöõ.
12: Choïn côõ cöõ.
B: Choïn chöõ ñaäm
I: choïn chöõ nghieâng.
U: Choïn chöõ gaïch chaân.
HS: - Quan saùt hoäp thoaïi trong tranh
 - Ghi nhôù kieán thöùc.
GV: - Ñònh daïng oâ tính tröôùc heát ta laøm gì?
HS: - Choïn oâ tính caàn ñònh daïng.
GV: - Nhaän xeùt.
Ta choïn oâ tính caàn ñònh daïng roài ñònh daïng baèng caùch söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï. 
- Ñeå ñònh daïng phoâng chöõ ta choïn6 ôû beân phaûi hoäp thoaïi . Ñeå ñònh daïng côõ chöõ ta choïn6 ôû beân phaûi hoäp thoaïi . Ñeå ñònh daïng kieåu chöõ ta choïn caùc kieåu chöõ töông öùng.
HS: Lắng nghe và ghi chép.
GV: -Haõy choïn phoâng VNI-CENTUR côõ chöõ 14, kieåu ñaäm cho Baûng ñieåm cuûa em.
HS: - Thöïc hieän thao taùc.
Arial: Choïn phoâng chöõ.
12: Choïn côõ cöõ.
B: Choïn chöõ ñaäm
I: choïn chöõ nghieâng.
U: Choïn chöõ gaïch chaân.
a. Thay đổi phông chữ:
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng à nhấp chuột vaøo muõi teân chọn font chữ thích hoäp trong hộp Font 
b. Thay ñoåi côõ chöõ:
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng à nhấp chuột vaøo muõi teân cỡ chữ thích hoäp trong hộp Font Size 
b. Thay đổi kiểu chữ:
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
Nhấp nút thích hoäp sau:
+ kiểu chữ đậm
+ kiểu chữ nghiêng
+ chữ gạch dưới.
Hoạt động 2: Höôùng daãn choïn maøu phoâng
2. Choïn maøu phoâng 
GV: - Ñeå trang tính cuûa minh ñeïp hôn vaø nổi bật hôn ta seõ toâ maøu cho phoâng chöõ.
HS: - Chuù yù laéng nghe.
GV: - Tröôùc khi choïn maøu cho phoâng chöõ ta phaûi thöïc hieän thao taùc gì?
HS: - Choïn oâ tính caàn choïn maøu phoâng. 
GV: Giôùi thieäu choïn maøu
- Haõy choïn maøu ñoû Baûng ñieåm cuûa em 
HS: Thực hiện thao tác.
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng
- Nhấp nút muõi tên 6beân phaûi Font Color 
- Nhấp chọn màu.
Hoạt động 3: Höôùng daãn Caên leà oâ tính
3. Căn lề trong ô tính
GV: -Khi ta môùi nhaäp döõ lieäu vaøo thì döõ lieäu soá caên leà naøo vaø döõ lieäu kí töï ñöôïc caên leà naøo?
HS: Döõ lieäu soá ñöôïc caên leà phaûi, döõ lieäu kí töï caên leà traùi.
GV: - Haõy quan saùt hình 59 trang 53 cho bieát ñieåm caùc moân ñöôïc caên leà gì?
HS: - Caên giöõa.
GV: - Nhaän xeùt
Ñieåm cuûa caùc moân laø döõ lieäu soá luoân ñöôïc caên phaûi tuy nhieân ñeå ñeïp hôn ta ñònh daïng laïi thaønh caên giöõa.söû duïng caùc nuùt ñeå ñònh daïng.
- Haõy ñònh daïng coät ÑTB caên giöõa.
- Chuù yù, muoán noái nhieàu oâ cuøng moät haøng, cuøng moät coät ta nháy nút Merge and Center để hợp nhất các ô thaønh moät oâ.
HS: Thực hiện thao tác.
Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Nháy nút Center để căn giữa.
- Nháy nút Align left để căn trái.
- Nháy nút Align right để căn phải.
*Chú ý:
- Chọn các ô cần hợp nhất.
- Nháy nút Merge and Center để hợp nhất các ô vào trong một hàng và canh dữ liệu vào giữa.
4.4 Tổng kết
- Heä thoáng laïi toaøn boä noäi dung tieát hoïc.
- Choïn maøu ñoû cho phoâng chöõ ôû coät hoï vaø teân.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Học thuộc lý thuyết trên.
- Thực hành lại các thao tác: Ñònh daïng phoâng chöõ, côõ chöõ vaø kieåu chöõ, Choïn maøu phoâng , Căn lề trong ô tính.
 - Làm các bài tập 1, 2,3.sgk 56.
+ Đối với bài học ở tiết sau:
- Đọc trước phần 4,5 còn lại của bài . 
5. PHỤ LỤC
- SGK tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel.
------------------------------------------------------
Tuần 18: Tiết 38
 Ngày dạy: 16/12/2014
Baøi 6: ÑÒNH DAÏNG TRANG TÍNH(tt) 
1. MỤC TIÊU
Kiến thức 
HS biết:
Hoạt động 1: Học sinh biết taêng giaûm chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá trong oâ tính .
Hoạt động 2: Học sinh biết toâ maøu neàn vaø keû ñöôøng bieân cuûa caùc oâ tính.
HS hiểu:
Hoạt động 1: Học sinh hiểu taêng giaûm chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá trong oâ tính .
Hoạt động 2: Học sinh hiểu cách toâ maøu neàn vaø keû ñöôøng bieân cuûa caùc oâ tính. 
1.2 Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính, định dạng màu chử, cách căn lề ô trên trang tính.
- Học sinh thực hiện thành thạo việc định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ trên trang tính, định dạng màu chử, cách căn lề ô trên trang tính. 
1.3 Thái độ:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cở chữ.
- Định dạng màu chử.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, kế hoạch bài học.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng 
	* Caâu hoûi: 
1. Trình baøy thao taùc thay ñoåi kieåu chöõ?(5đ)
2. Muoán caên döõ lieäu giöõa laøm theá naøo? (4đ)
 * Ñaùp aùn: 
 1. - Choïn oâ hoaëc caùc oâ caàn ñònh daïng.
Nhaáp nuùt:
+ Bold kieåu chöõ ñaäm
+ Italic kieåu chöõ nghieâng
+ Underline chöõ gaïch döôùi.
2. Choïn oâ hoaëc caùc oâ caàn ñònh daïng.
- Nhaùy nuùt Center ñeå caên giöõa.
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn taêng giaûm chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá trong oâ tính
4. Taêng hoaëc giaûm soá chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá
GV: - Trong khi thöïc hieän tính toaùn vôùi caùc soá, khi laøm vieäc vôùi chöõ soá thaäp phaân, chaúng haïn nhö ñieåm trung bình. Thì caùc em phaûi söû duïng caùc soá thaäp phaân.
Hs: Chú ý lắng nghe.
GV: - Ñieåm trung bình caùc em laáy bao nhieâu chöõ soá sau daáu phaåy thaäp phaân.
HS: - Laáy moät soá sau daáu phaåy
GV: - Höôùng daãn caùch taêng giaûm chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá
- taêng theâm moät chöõ soá thaäp phaân
- giaûm bôùt moät chöõ soá thaäp phaân.
HS: - Chuù yù laéng nghe, ghi nhôù kieán thöùc
GV: VD: 6.75 laáy moät chöõ soá thaäp phaân laø bao nhieâu?
HS: - Giaûm bôùt chöõ soá thaäp phaân.
GV: - Yeâu caàu hoïc sinh leân thöïc hieän giaûm bôùt chöõ soá thaäp phaân vaø ñoïc keát quaû?
HS: - Thöïc hieän
- Keát quaû 6,8.
GV: - Nhận xét.
- So saùnh keát quaû tröôùc vaø sau khi giaûm ?
HS: - Keát quaû tröôùc khi giaûm nhoû hôn keát quaû sau khi giaûm
- Ghi nhôù kieán thöùc
- Choïn oâ hoaëc caùc oâ caàn ñònh daïng
- Nhaùy bieåu töôïng taêng theâm moät chöõ soá thaäp phaân.
- Nhaùy bieåu töôïng giaûm bôùt moät chöõ soá thaäp phaân
* Khi giaûm moät chöõ soá thaäp phaân, chöông trinh seõ thöïc hieän theo quy taéc laøm troøn.
VD: 6.75 giaûm chöõ soá thaäp phaân baèng 6.8. 
 7.74 giaûm chöõ soá thaäp phaân baèng 7.7.
Hoaït Ñoäng 2: Höôùng daãn toâ maøu neàn vaø keõ ñöôøng bieân cho oâ tính trong baûng tính.
5. Toâ maøu neàn vaø keû ñöôøng bieân cuûa caùc oâ tính
GV: - Ñeå taïo ñöôïc moät trang tính ñeïp khoa hoïc deõ phaân bieät noäi dung ta toâ maøu neàn cho oâ tính.
HS: Chú ý lắng nghe.
GV: - Muoán toâ maøu neàn tröôùc heát caùc em phaûi laøm gì?
HS: - Choïn oâ tính hoaëc nhieàu oâ tính caàn toâ maøu.
GV: - Nhaän xeùt, giôùi theäu caùch toâ maøu.
GV: - Nhaùy nuùt Full Colors 
treân thanh coâng cuï.
HS: - Ghi nhôù noäi dung chính.
GV: - Ñeå baûng tính sinh ñoäng hôn thì vieàn khung cho baûng tính.
- Giôùi thieäu caùch keû ñöôøng bieân
- Choïn oâ hoaëc caùc oâ caàn keû ñöôøng bieân.
- Nhaùy nuùt Border ñeå choïn kieåu ñöôøng bieân.
HS: Chú ý lắng nghe và ghi nhôù noäi dung chính.
 a) Toâ maøu neàn oâ tính
- Choïn oâ hoaëc caùc oâ caàn toâ maøu neàn
- Nhaùy nuùt tam giaùc 6beân phaûi nuùt Full Colors 
treân thanh coâng cuï.
- Nhaùy choïn maøu neàn.
- Nhaùy choïn maøu neàn.
b) Keû ñöôøng bieân cuûa oâ tính:
- Choïn oâ hoaëc caùc oâ caàn keû ñöôøng bieân.
- Nhaùy nuùt muõi teân 6 beân phaûi nuùt Border ñeå choïn kieåu ñöôøng bieân.
4.4 Tổng kết
- Hệ thống lại kiến thức vừa học.
- Thực hiện lại các thao tác: Taêng hoaëc giaûm soá chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá, toâ maøu neàn vaø keû ñöôøng bieân cuûa caùc oâ tính
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Học thuộc lý thuyết trên.
- Thực hành lại các thao tác: Taêng hoaëc giaûm soá chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá, toâ maøu neàn vaø keû ñöôøng bieân cuûa caùc oâ tính
- Làm các bài tập 1, 2,3.sgk 56.
+ Đối với bài học ở tiết sau:
- Đọc trước bài thực hành sô 7: Trình bày bảng điểm lớp em. 57
5. PHỤ LỤC
- SGK tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel.
	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Định dạng trang tính (6).doc