Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi

1. Mục đích yêu cầu - Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu - Biết và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu 2. Nội dung Bài tập 1. Sắp xếp dữ liệu Bài tập 2. Sắp xếp và lọc dữ liệu