Giáo án Tin học khối 7 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

GIO N

Tuần:09 Ngy soạn: 30/10/2017

Tiết: 17 Ngy dạy: 02/11/2017

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Biết được một số hàm trong chương trình bảng tính và biết cách sử dụng nó.

 2 Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng sử dụng được các hàm trên chương trình bảng tính Excel.

3 Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Sách giáo khoa, giáo án.

- Bảng phụ.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút thước.

- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Tổ chức lớp: (1)

- Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số:

 

doc 7 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 482Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TỐN
GIÁO ÁN
Tuần:09
Ngày soạn: 30/10/2017
Tiết: 17
Ngày dạy: 02/11/2017
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Biết được một số hàm trong chương trình bảng tính và biết cách sử dụng nó.
	2 Kỹ năng: 
	Rèn luyện kỹ năng sử dụng được các hàm trên chương trình bảng tính Excel.
3 Thái độ:
 	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Bảng phụ.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: Hãy trình bày các phép tốn đã học trong chương trình bảng tính. Thứ tự thực hiện các phép tốn?
* Đáp án: Các phép tốn là lũy thừa, nhân, chia, cộng, trừ. Thứ tự thực hiện là lũy thừa rồi đến nhân chia sau đĩ đến cộng trừ.
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
	Ở bài trước ta tìm hiểu về chương trình bảng tính, cách tính toán trên trang tính, thì hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
13’
Hoạt động 1: Tìm hiểu hàm trong chương trình bảng tính.
Mục tiêu: Học sinh hiểu được việc sử dụng một số hàm cĩ sẵn trong chương trình bảng tính sẽ hiệu quả, nhanh chĩng hơn nếu sử dụng cách nhập thơng thường đối với những ơ tính cĩ cơng thức phức tạp.
1.Hàm trong chương trình bảng tính.
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. 
- Trong bài trước em đã biết cách tính toán, với công thức trên trang tính.
- Hãy nêu cách nhập công thức vào trang tính?
- Lắng nghe
- Phát biểu:
+ Chọn ô cần nhập
+ Nhập dấu “=”
- Nhận xét
Sử dụng công thức tính toán trong chương trình bảng tính rất thuận lợi, tuy nhiên có những công thức rất đơn giản, nhưng cũng có những công thức rất phức tạp. Việc lập các công thức phức tạp và nhập vào ô tính không phải là công việc dễ dàng
- Hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba số 3,10, 2?
- Trong chương trình bảng tính những công thức đã được định nghĩa và sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị cụ thể được gọi là Hàm.
- Trong chương trình bảng tính có rất nhiều hàm có sẵn, ta sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán đễ dàng và nhanh chóng hơn.
- Ta có thể sử dụng địa chỉ Hàm của chương trình bảng tính được không?
- Giống như trong công thức, ta có thể sử dụng địa chỉ của ô tính trong Hàm, khi đó địa chỉ của ô tính đóng vai trò là biến trong hàm.
+ Nhập công thức.
+ Nhấn Enter kết thúc.
- Lắng nghe.
- Phát biểu: =(3+10+2)/3
- Ghi nhớ nội dung chính
- Chú ý lắng nghe
- Phát biểu
Ta có thể sử dụng địa chỉ ô tính trong Hàm.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Ví dụ 1: Hàm tính trung bình cộng của ba số 3,10,2 là:
=AVERAGE(3.10.2)
Ví dụ 2: Hàm tính trung bình cộng của ô tính A1, B1
=AVERAGE(A1,B1)
19’
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng hàm.
Mục tiêu: Học sinh hiểu được cách sử dụng hàm 
2.Cách sử dụng hàm
- Để nhập hàm vào một ô thì ta chọn ô cần nhập, gõ dấu =, sau đó gõ hàm theo đúng cú pháp rồi nhấn enter.
- Để sử dụng hàm em cần nhập hàm đó vào một ô tính theo cách tương tự như nhập công thức.
- Để cần nhập hàm vào một ô ta làm thế nào? Gồm các bước gì?
- Nhận xét
- Phát biểu
+ Chọn ô cần nhập.
+Gõ dấu =
+Sau đó gõ hàm 
+ Nhấn enter kết thúc.
- Khi nhập hàm vào ô tính ta cần chọn ô tính cần nhập, gõ dấu “=”, nhập hàm theo đúng cú pháp của nó, nhấn Enter kết thúc.
- Khi nhập hàm cũng như nhập công thức vào ô tính em cần chú ý điều gì?
- Các em chú ý, dấu “=” là ký tự bắt đầu công thức hoặc hàm trong chương trình bảng tính, đó là ký tự bắt buộc
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
-Phát biểu
 Gõ dấu “=” ở đầu là ký tự bắt buộc
- Ghi nhớ nội dung chính
- Khi nhập hàm vào ô tính, giống như nhập công thức, dấu “=” ở đầu là ký tự bắt buộc.
Ví dụ: Hàm tính trung bình cộng của ô tính A1, B1
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Hệ thống lại kiến thức tiết học
- Trình bày cách nhập Hàm vào ô tính.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời
 	4. Dặn dò : 	(1’)
	- Học kĩ kiến thức về cách sử dụng hàm.
	- Tìm hiểu phần bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
GIÁO ÁN
Tuần:09
Ngày soạn: 30/10/2017
Tiết: 18
Ngày dạy: 02/11/2017
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TỐN
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Biết được cách sử dụng một số hàm trong chương trình bảng tính. 
	- HiĨu ®­ỵc t¸c dơng cđa hµm trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n.
	2. Kỹ năng: 
	- Rèn luyện kỹ năng nhận biết các hàm trên chương trình Excel.
	- HS biÕt sư dơng mét sè hµm ®¬n gi¶n (AVERAGE, SUM, MIN, MAX) ®Ĩ tÝnh to¸n trªn trang tÝnh.
3. Thái độ:
	- Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.
	- Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: 
1. Hàm trong chương trình bảng tính là gì?
2. Trình bày cách nhập hàm vào ô tính?
* Đáp án: 
1. Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. 
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
2. Nhập Hàm vào ô tính
- Chọn ô tính cần nhập
- Gõ dấu “=”
- Nhập hàm đúng cú pháp của nó
- Nhấn Enter kết thúc
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
	Ở tiết học trước ta tìm hiểu về hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. Tiết học này ta tìm hiểu về cú pháp và mục đích sử dụng của một số hàm thông dụng trong chương trình bảng tính Excel.
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
32’
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số hàm trong chương trình bảng tính.
Mục tiêu: Học sinh biết và ghi nhớ một số hàm tính cơ bản trong chương trình bảng tính
1. Một số Hàm trong chương trình bảng tính.
a) Hàm tính tổng:
Tên hàm: SUM
Cú pháp: 
 =SUM (a,b,c,..)
- Trong đó các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. (Số lượng các biến là không hạn chế).
Công dụng: 
Cho kết quả là tổng của các dữ liệu số trong các biến.
VD1: = Sum(2,3,5)
--> Cho kết quả 10
VD2:
= Sum (A1,B1,5)
--> Cho kết quả 40
b) Hàm tính trung bình cộng:
Tªn hµm:AVERAGE
Cĩ ph¸p:
=AVERAGE (a,b,c,..)
- Trong ®ã a,b,c,.. lµ c¸c biÕn cã thĨ lµ c¸c sè, cã thĨ lµ ®Þa chØ « tÝnh. (sè l­ỵng c¸c biÕn kh«ng h¹n chÕ ).
- Giới thiệu một số hàm trong chướng trình bảng tính : Sum, Average, Max, Min.
GV: Võa thuyÕt tr×nh, võa h­íng dÉn häc sinh vỊ tªn vµ cĩ ph¸p cđa hµm tÝnh tỉng.
-Cho biết a, b, c,... là gì ?
-Cho biết hàm Sum có công dụng gì?
-Nhận xét.
GV: L­u ý cho HS: Cã thĨ tÝnh tỉng cđa c¸c sè hoỈc tÝnh theo ®Þa chØ « hoỈc cã thĨ kÕt hỵp c¶ sè vµ ®Þa chØ «.
- §Ỉc biƯt: Cã thĨ sư dơng c¸c khèi « trong c«ng thøc.
(C¸c khèi « viÕt ng¨n c¸ch nhau bëi dÊu “:”).
? Yªu cÇu HS lÊy VD tÝnh tỉng theo c¸ch cđa 3 trªn.
- Nhận xét.
- Giíi thiƯu tªn hµm vµ c¸ch thøc nhËp hµm tÝnh trung b×nh.
- Tr×nh bµy cĩ ph¸p cđa hµm tÝnh trung b×nh.
- NhËn xÐt
- Giíi thiƯu vỊ c¸c biÕn a,b,c 
- Chú ý lăng nghe
- Chú ý phát biểu ý kiến
- Phát biểu: a, b, c là các biến là các số hay địa chỉ của ô tính.
- Phát biểu: Hàm Sum dùng tính tổng.
- Chú ý, ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe.
- Ghi nhớ nội dung chính.
- Phát biểu:
+ Sum (5,10,5)
+Sum(A1,B1,5)
+Sum(A1:C1)
- Chĩ ý l¾ng nghe.
- Ph¸t biĨu:
Cĩ ph¸p:
AVERAGE (a,b,c,..)
- L¾ng nghe, ghi nhí néi dung chÝnh.
- Yªu cÇu HS tù lÊy VD ®Ĩ thùc hµnh.
- NhËn xÐt
GV Giíi thiƯu tªn hµm, mơc ®Ých vµ c¸ch thøc nhËp hµm
- Giíi thiƯu vỊ c¸c biÕn a,b,c trong c¸c tr­êng hỵp.
- LÊy VD minh ho¹ 
VD: 
= Max (7,5,6) --> KÕt qu¶: 7
= Min (7,6,5) --> KÕt qu¶: 5
=Max(A1,B1,7) --> KÕt qu¶: 20
=Min(A1,B1,7) --> KÕt qu¶: 7
- Yªu cÇu HS tù lÊy VD 
- NhËn xÐt
- LÊy vÝ dơ
+ =AVERAGE(A1,B1,7)
+ = AVERAGE (7,5,6)
- Ghi nhí c¸c vÝ dơ
- L¾ng nghe, ghi nhí néi dung chÝnh
- Chĩ ý l¾ng nghe
- Ghi nhí vÝ dơ
- LÊy vÝ dơ
= Max (7,5,6) --> KÕt qu¶: 7
= Min (7,6,5) --> KÕt qu¶: 5
=Max(A1,B1,7)-->KÕt qu¶ 20
=Min(A1,B1,7)--> KÕt qu¶: 7
VD: 
= AVERAGE (7,5,6)
--> KÕt qu¶: 6
=AVERAGE(A1,B1,7)
--> KÕt qu¶: 14
c) Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt.
 Mơc ®Ých: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt trong mét d·y sè.
Tªn hµm: MAX
Cĩph¸p:
=MAX(a,b,c,)
d. Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt:
Mơc ®Ých:T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt trong mét d·y sè.
Tªn hµm: MIN
Cĩ ph¸p:
=MIN(a,b,c,)
5’
Hoạt động 2: Củng cố
- Hệ thống lại kiến thức tiết học
- Trình bày cách nhập Hàm vào ô tính.
- Sù kh¸c nhau cđa hµm Max vµ hµm Min.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Lắng nghe, ghi nhớ kiến thức
 	4. Dặn dò : 	(1’)
	- Học kĩ kiến thức về cách sử dụng của các hàm trong chương trình bảng tính.
	- Tìm hiểu các ví dụ SGK, Làm các bài tập SGK trang 31.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 17 18.doc