Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 49: Kiểm tra I tiết

I. Mục tiêu đánh giá:

 a.Kiến thức:

- HS hiểu: Cách định dạng bảng tính, in bảng tính, sắp xếp dữ liệu trên trang tính.

- HS biết: thực hiện định dạng bảng tính, in bảng tính, sắp xếp dữ liệu trên trang tính.

 b.Kỹ năng:

- HS thực hiện được: Kĩ năng làm bài KT trắc nghiệm, kĩ năng trình bày sự hiểu biết của mình

- HS thực hiện thành thạo: Kĩ năng làm bài KT trắc nghiệm, kĩ năng trình bày.

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 794Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 49: Kiểm tra I tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26
Tiết 49
KIỂM TRA I TIẾT
I. Mục tiêu đánh giá: 
 a.Kiến thức: 
- HS hiểu: Cách định dạng bảng tính, in bảng tính, sắp xếp dữ liệu trên trang tính.
- HS biết: thực hiện định dạng bảng tính, in bảng tính, sắp xếp dữ liệu trên trang tính.
 b.Kỹ năng: 
- HS thực hiện được: Kĩ năng làm bài KT trắc nghiệm, kĩ năng trình bày sự hiểu biết của mình 
- HS thực hiện thành thạo: Kĩ năng làm bài KT trắc nghiệm, kĩ năng trình bày. 
 c.Thái độ:
- Thói quen: Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.
- Tính cách: Hình thành tính trung thực trong kiểm tra.
II. Ma trận đề:
NỘI DUNG
CHUẨN
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG 
TỔNG
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Định dạng trang tính 
KT:Học sinh hiểu cách định dạng trang tính 
6c
3đ
1c
 1,5đ
1c
1,5đ
8c
6đ
Sắp xếp và lọc dữ liệu 
KT:Học sinh biết cách sắp xếp và lọc dữ liệu theo hai tiêu chuẩn 
1c
 2đ
1c
2đ
2c 
4đ
 TỔNG
7c
3đ
1c
 1,5đ
2c
3,5đ
1c
2đ
10c
10đ
III.Nội dung đề :
 Phần 1: Trắc nghiệm (3đ):
Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại thực hiện thao tác nào?
a. Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.
b. Nháy chuột trên thanh công cụ.
c. Nháy đúp chuột đúp trên ô tính và sửa dữ liệu.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Trong ô E10 có công thức = A1+B3. Công thức sẽ được đều chỉnh như thế nào nếu sao chép ô E10 vào ô G12?
a. G3+D5	b. C2+B2	c. C4+D1	d. A2+B3
Để chỉnh độ rộng của cột vừa khích với dữ liệu đã có trong cột cần thực hiện thao tác nào sau đây?
a. Nháy chuột trên vạch phân cách cột.	b. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.
c. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng.	d. Cả 3 câu trên đều sai.
Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7A”. Để căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (Giữa các cột từ A đến G). Sau khi chọn các ô từ A1 đến G1, em sẽ nháy chuột vào nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
a. 	 	b. 	c. 	d. 
Ô A1 có nền màu vàng, chữ đỏ. Ô A3 có nền trắng, chữ đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3, em thử dự đoán sau khi chép thì ô A3 có nền và font chữ màu gì?
a. Nền trắng, chữ đen.	b. Nền trắng, chữ đỏ.
c. Nền vàng, chữ đỏ.	d. Nền vàng, chữ đen.
Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút . Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
a. 1.753	b. 1.75	c. 1.76	d. Một kết quả khác
Phần 2: Tự luận (6đ)
Câu 1:(3đ)
Hãy nêu các bước để thực hiện việc 
 	 a. Chọn và thay đổi cỡ chữ
 	 b. Chọn và thay đổi màu chữ 
Câu 2: Em hãy nêu cách sắp xếp và lọc dữ liệu?(3đ): 
IV.Hướng dẫn chấm 
Phần 1: Trắc nghiệm (4đ):
Câu
1
2
3
4
5
6
ĐA
c
d
a
b
c
b
Phần 2: Tự luận (6đ)
Câu 1:(3 đ)
a/ Để thay đổi cỡ chữ
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
- Nháy mủi tên ở ô Size
- Chọn cỡ chữ thích hợp
 b/Đề thay đổi màu chữ
Chọn ô (các ô) cần định dạng.
- Nháy chuột vào nút Font Color -> bảng màu xuất hiện.
- Nháy chuột chọn màu thích hợp
Câu 2:(4 đ)
a/ Các bước để lọc dữ liệu theo tiêu chuẩn cho trước :
1. Nháy chuột vào một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
2. Vào Data -> Fitter -> AutoFilter
3. Nháy chuột vào nút trên cột tiêu đề, chọn tiêu chuẩn lọc
b/ Các bước để lọc dữ liệu (theo tiêu chuẩn lớn nhất hoặc nhỏ nhất)
1. Nháy chuột vào một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
2. Vào Data -> Fitter -> AutoFilter
3. Nháy chuột vào nút trên cột tiêu đề, chọn chọn (Top 10), xuất hiện bảng:
IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA 
Lớp
TS
KÉM
YẾU
DƯỚITB
TB
KHÁ
GIỎI
ĐẠT YC
GHI CHÚ
7A1
7A2
V/ RÚT KINH NGHIỆM:
Nội dung đề:	
Tồn tại:	
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng khắc phục:	
Tuần 26
Tiết : 51
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
1.Muïc tieâu
1.1Kiến thức: 
HS biÕt: biết cách sử dụng phần mềm.
HS hiÓu: Chức năng của phần mềm.
1.2.Kỹ năng: 
HS thùc hiÖn ®­îc: HS biÕt khëi ®éng vµ sö dông mét sè lÖnh ®¬n gi¶n cña phÇn mÒm.
HS Thùc hiÖn thµnh th¹o: mét sè lÖnh trong phÇn mÒm toolkit math.
1.3.Thái độ: 
Thãi Quen: Giáo dục học sinh tính nghiêm túc.
TÝnh c¸ch: tích cực trong học tập học tập.
 2.Nội dung học tập
 Chức năng của phần mềm , một số lệnh đơn giản của phần mềm 
 3. Chuaån bò :
 3.1.Giaùo vieân : Giaùo aùn, SGK, saùch tham khaûo, phßng m¸y cài đặt sẵn phần mềm , m¸y chiÕu 
 3.2.Hoïc sinh : SGK , duïng cuï hoïc taäp 
4. Tổ chức các hoạt động học tập.
4.1. OÅn ñònh toå chöùc : (1’)
4.2. Kiểm tra miệng: 
 Kiểm tra xen trong phần bài mới 
 4.3. Tiến trình dạy học
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh
Néi dung 
Hoạt động 1. Giới thiệu phần mềm.(5’)
Mục tiêu: Hiểu biết về phần mềm.
GV: Giới thiệu phần mềm.
Hoạt động 2. Khởi động phần mềm: (15’)
Mục tiêu: rèn luyện kĩ năng thực hành trên máy.
GV:Khởi động phần mềm Toolkit Math cũng giống như khởi động các phần mềm các em đã học. Em hãy nêu cách khởi động?
HS : Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Toolkit Math trên màn hình nền DeskTop
GV: Nhận xét→Kết luận
GV: Làm mẫu cho HS quan sát.
HS quan sát nhìn trên màn hình máy tính.
Hoạt động 3.Màn hình làm việc của phần mềm: (20’)
Mục tiêu: Hiểu biết thêm về màn hình làm việc của phần mềm.
GV giới thiệu:
Thanh bảng chọn
Cửa sổ dòng lệnh
Cửa sổ làm việc chính
Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số
1. Giới thiệu phần mềm
 Lµ mét phÇn mÒm ®¬n gi¶n nh­ng rÊt h÷u Ých. PhÇn mÒm thiÕt kÕ ®Ó hç trî gi¶i c¸c bµi tËp tÝnh to¸n vµ vÏ ®å thÞ
2. Khởi động phần mềm
Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Toolkit Math trên màn hình nền DeskTop
3. Mµn h×nh lµm viÖc cña phÇn mÒm
a. Thanh b¶ng chän: lµ n¬i thùc hiÖn c¸c lÖnh chÝnh cña phÇn mÒm.
b. Cöa sæ dßng lÖnh: N»m ë phÝa d­íi mµn h×nh lµm viÖc cña phÇn mÒm. Lµ n¬i gâ c¸c dßng lÖnh.
c. Cöa sæ lµm viÖc chÝnh: Lµ n¬i thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c lÖnh ®· ®­îc thÓ hiÖn cña phÇn mÒm.
d. Cöa sæ vÏ ®å thÞ cña hµm sè: lµ n¬i thÓ hiÖn kÕt qu¶ c¸c dßng lÖnh liªn quan ®Õn ®å thÞ.
4.4. Tổng kết : (4’)
- Nhắc lại về các thành phần trên màn hình làm việc của phần mềm. 
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	- Xem lại nội dung bài học 
- Tiết sau tiếp tục học bài học toán với toolkit math
- Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 26.doc