Giáo án Tin học khối 7 - Trường THCS Kim Ngoc

 A.Mục tiêu:

+ Kiến thức: cung cấp cho học sinh các kiến thức về bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng. Giới thiệu về chương trình bảng tính.

+ Kỹ năng: HS hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản, để từ đó giúp thao tác nhanh trên máy vi tính

+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.

 B.Chuẩn bị:

+ Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan.

+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).

 C.Tiến trình giờ dạy:

I. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số: 7B 7C 7D

 

doc 219 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Trường THCS Kim Ngoc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra 
 .A. Môc tiªu
-HS Bưíc ®Çu hiÓu ®ưîc c¸c ®èi tưîng h×nh häc c¬ b¶n cña phÇn mÒm vµ quan hÖ gi÷a chóng, n¾m ®ưîc c¸c lÖnh thưêng dïng.
- Häc sinh hiÓu vµ thao t¸c ®ưîc mét sè lÖnh ®¬n gi¶n liªn quan ®Õn ®iÓm, ®o¹n vµ c¸ch thiÕt lËp quan hÖ gi÷a chóng.
- BiÕt vµ hiÓu ®ưîc c¸c øng dông cña phÇn mÒm trong viÖc vÏ vµ minh häa c¸c h×nh h×nh häc trong chư¬ng tr×nh m«n To¸n
 B. chuÈn bÞ.
* Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn. PhÇn mÒm GeoGebra, gi¸o ¸n, sgk
* Häc sinh: S¸ch, vë, bót, «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. tæ chøc :
 SÜ sè : 7A / 7B. / 7C. / 29
 II. KiÓm tra
- Nªu c¸c thao t¸c ®Ó khëi ®«ng, tho¸t khái phÇn mÒm GeoGebra ?
- Nªu c¸c thao t¸c ®Ó më tÖp vµ ghi tÖp vÏ h×nh ?
 III. Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
HĐ1: 4. Quan hÖ gi÷a c¸c ®èi tưîng h×nh häc.
GV: Yªu cÇu HS ®äc SGK kÕt hîp quan s¸t GV thùc hµnh.
+ Yªu cÇu HS ®äc tõng ý trong SGK -> sau ®ã GV thùc hµnh mÉu.
- §iÓm n»m trªn ®o¹n th¼ng, ®ưêng th¼ng.
- Giao ®iÓm cña hai ®ưêng th¼ng
- Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
- §ưêng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®ưêng th¼ng kh¸c.
- §ưêng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ vu«ng gãc víi mét ®ưêng th¼ng kh¸c.
- §ưêng ph©n gi¸c cña mét gãc.
H§2: 5. Mét sè lÖnh hay dïng
GV: Yªu cÇu HS ®äc SGK vµ quan s¸t GV 
hưíng dÉn mét sè lÖnh hay dïng b»ng c¸ch nh¸y chuét ph¶i vµo ®èi tưîng
HS:
 §äc SGK vµ quan s¸t GV thùc hµnh mÉu.
HS: Thùc hµnh nhãm theo néi dung bµi
HS ®äc SGK vµ quan s¸t GV hưíng dÉn mét sè lÖnh hay dïng.
a) DÞch chuyÓn nh·n cña ®èi tưîng
b) Lµm Èn mét ®èi tưîng h×nh häc.
c) Lµm Èn/hiÖn nh·n cña ®èi tưîng.
d) Xãa ®èi tưîng
e) Thay ®æi tªn, nh·n ®èi tưîng.
g) Phãng to thu nhá trªn mµn h×nh.
h) DÞch chuyÓn toµn bé c¸c ®èi tưîng h×nh häc trªn mµn h×nh.
Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc thùc hµnh
GV: Yªu cÇu HS thùc hµnh
GV: KhuyÕn khÝch HS tù t×m hiÓu b»ng c¸ch thö c¸c nót lÖnh.
HS: 
+ Thùc hµnh nhãm theo néi dung bµi thùc hµnh
 IV. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè.
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS:
+ §Õn tõng m¸y tÝnh kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS
+ §Æt c©u hái, gîi ý t×nh huèng yªu cÇu HS thùc hµnh theo néi dung bµi thùc hµnh. 
+ Tæng kÕt l¹i néi dung cho ®iÓm tuyªn dư¬ng HS thùc hµnh tèt
+ NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS thao t¸c tr¶ lêi
HS nghe gi¶ng
 V: Hưíng dÉn vÒ nhµ
- Häc bµi cò, n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ phÇn mÒm GeoGebra. Thùc hµnh trªn m¸y 
( nÕu cã thÓ )
- Lµm c¸c bµi tËp thùc hµnh trang 125.sgk
- §äc trưíc néi dung bµi thùc hµnh 10 SGK.
 ....................
So¹n:04/04/ 2011. TiÕt 60.
Gi¶ng:07/04/ 2011. Häc vÏ h×nh h×nh häc ®éng víi geogebra 
 A. Môc tiªu
- Cñng cè cho hs c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ phÇn mÒm GeoGebra
- Häc sinh hiÓu vµ lµm thµnh th¹o c¸c thao t¸c trong phÇn mÒm nµy.
- BiÕt vµ hiÓu ®ưîc c¸c øng dông cña phÇn mÒm trong viÖc vÏ vµ minh häa c¸c h×nh h×nh häc trong chư¬ng tr×nh m«n To¸n
 B. chuÈn bÞ.
* Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt. PhÇn mÒm GeoGebra, sgk
* Häc sinh: S¸ch, vë, bót, «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A. / 7B. / 7C. / 29.
 II. KiÓm tra 
 ( thùc hiÖn trong khi thùc hµnh)
 III. thùc hµnh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
HĐ1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi häc 
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
	- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi häc
	- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.	
HS: 
-chia nhãm thùc hµnh trªn m¸y 
- Nghe gi¶ng
 Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV: Yªu cÇu HS thùc hµnh theo néi dung bµi tËp 
- quan s¸t hs thùc hµnh.
- Nh¾c nhë, tr¶ lêi c¸c th¾c m¾c cña HS.
GV L ưu ý HS: 
- Chưa nhÊt thiÕt ph¶i hoµn thµnh bµi thùc hµnh
- CÇn thö c¸c lÖnh nÕu kh«ng thÝch hîp cã thÓ dïng lÖnh Undo, Redo
HS: -BËt m¸y tÝnh 
 - ®äc Bµi tËp thùc hµnh
HS: + Thùc hµnh nhãm theo néi dung bµi thùc hµnh ®· hưíng dÉn tiÕt häc trưíc.
+ Thay nhau thùc hµnh theo hưíng dÉn cña gi¸o viªn.
HS: Tr¶ lêi theo néi dung thùc hµnh
 IV. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè.
GV:	+ §Õn tõng m¸y tÝnh quan s¸t kÕt qu¶ thùc hµnh
	+ NhËn xÐt nh÷ng mÆt cßn tån t¹i khi thùc hµnh
 + NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
 V: Hưíng dÉn vÒ nhµ
- xem l¹i bµi cò ®· häc
Xem l¹i néi dung bµi thùc hµnh ®Ó giê sau hoµn thµnh bµi tËp thùc hµnh.
So¹n:04/04/ 2011. TiÕt 61.
Gi¶ng: /04/ 2011. Häc vÏ h×nh h×nh häc ®éng víi geogebra 
 A. Môc tiªu
- Cñng cè cho hs c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ phÇn mÒm GeoGebra
- RÌn kü n¨ng vÏ h×nh h×nh häc ®éng víi phÇn mÒm GeoGebra.
- BiÕt vµ hiÓu ®ưîc c¸c øng dông cña phÇn mÒm trong viÖc vÏ vµ minh häa c¸c h×nh h×nh häc trong chu¬ng tr×nh m«n To¸n
 B. chuÈn bÞ.
* Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn. PhÇn mÒm GeoGebra, gi¸o ¸n, sgk
* Häc sinh: S¸ch, vë, bót, «n bµi cò
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè : 7A. / 7B. / 7C. / 29.
KiÓm tra. 
 ( thùc hiÖn trong giê thùc hµnh )
III. Thùc hµnh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
HĐ1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi häc 
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
	- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi häc
	- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.	
HS:
- chia nhãm thùc hµnh trªn m¸y 
- Nghe gi¶ng
 Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV: Yªu cÇu HS thùc hµnh theo néi dung bµi tËp thùc hµnh
- quan s¸t c¸c nhãm hs thùc hµnh.
 - Nh¾c nhë, tr¶ lêi c¸c th¾c m¾c cña HS.
GV Lưu ý HS: 
- NhÊt thiÕt ph¶i hoµn thµnh bµi thùc hµnh. C¸c nh·n ph¶i ®óng như bµi tËp (c¸c bµi tËp ph¶i lưu ë c¸c tÖp kh¸c nhau th× ®iÓm míi thay ®æi như yªu cÇu cña bµi)
- Cã thÓ dïng lÖnh Undo, Redo nÕu dïng sai lÖnh
HS: BËt m¸y tÝnh
HS: 
+ Thùc hµnh nhãm theo néi dung bµi thùc hµnh ®· hưíng dÉn tiÕt häc trưíc.
+ Thay nhau thùc hµnh theo hưíng dÉn cña gi¸o viªn.
HS: Tr¶ lêi theo néi dung thùc hµnh
 IV. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè.
GV:	+ §Õn tõng m¸y tÝnh quan s¸t vµ yªu cÇu HS thùc hµnh
 + NhËn xÐt nh÷ng mÆt cßn tån t¹i khi thùc hµnh
	+ NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS	
 V: Hưíng dÉn vÒ nhµ
¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m.
Xem l¹i néi dung c¸c bµi thùc hµnh tư¬ng øng tõ ®Çu n¨m.
®äc trưíc néi dung bµi thùc hµnh 10.
 So¹n:04/ 04/ 2011. TiÕt 62. Bµi thùc hµnh 10
Gi¶ng: /04/ 2011. Thùc hµnh tæng hîp
 . A. Môc tiªu
-Nh»m «n luyÖn cho häc sinh c¸c néi dung liªn quan ®Õn nhËp d÷ liÖu, ®Þnh d¹ng, sö dông c«ng thøc vµ tr×nh bµy trang in.
-RÌn kü n¨ng thùc hµnh trªn m¸y vi tÝnh.
- HS cã ý thøc vËn dông häc tËp vµ yªu thÝch m«n häc h¬n
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt, gi¸o ¸n, sgk ....
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót, «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A / 7B. / 7C. / 29.
 II. KiÓm tra. 
 ( thùc hiÖn trong khi thùc hµnh)
 III. thùchµnh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
HĐ1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi 
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh.
- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.
HS:	
- Chia nhãm thùc hµnh
- Nghe GV gi¶ng 
 Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV:	- Yªu cÇu mçi m¸y tÝnh lµ mét nhãm ®Ó HS t×m hiÓu, th¶o luËn.
- yªu cÇu hs ®äc vµ quan s¸t kü néi dung bµi tËp 1 råi thùc hµnh.
GV: 	Quan s¸t, nh¾c nhë HS thùc hµnh.
Bµi tËp 1. LËp trang tÝnh, ®Þnh d¹ng, sö dông c«ng thøc vµ tr×nh bµy trang in.
HS: 
- Mçi nhãm thay nhau thùc hµnh.
- Tù ®äc vµ t×m hiÓu theo néi dung bµi thùc hµnh ®Ó hoµn thµnh bµi tËp 1 SGK
 IV. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè.
GV:- §Õn tõng m¸y kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.
§Æt c©u hái theo néi dung bµi thùc hµnh, yªu cÇu HS cña nhãm thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
GV: NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt
 V: Hưíng dÉn vÒ nhµ
GV:- «n bµi cò, xem l¹i néi dung bµi võa thùc hµnh
- Yªu cÇu HS «n l¹i c¸ch tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å.
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung, yªu cÇu bµi tËp 3 - Bµi thùc hµnh 9 chuÈn bÞ cho tiÕt thùc hµnh sau..
So¹n: 05/04/ 2011. TiÕt 63. Bµi thùc hµnh 10
Gi¶ng : / 04/ 2011. Thùc hµnh tæng hîp 
 A. Môc tiªu
- Nh»m «n luyÖn cho häc sinh c¸c néi dung liªn quan ®Õn nhËp d÷ liÖu, ®Þnh d¹ng
- LuyÖn kü n¨ng Sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
- HS cã ý thøc häc tËp vµ yªu thÝch m«n häc h¬n.
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt. Gi¸o ¸n, sgk, néi dung thùc hµnh.
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót; «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 7B / 7 C. / 29.
 II. KiÓm tra. 
 ( thùc hiÖn trong khi thùc hµnh)
III. Thùc hµnh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: 
Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh.
- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.
HS:	
- Chia nhãm thùc hµnh
-Nghe gi¶ng 
Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
Bµi tËp 2. LËp trang tÝnh, ®Þnh d¹ng, sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
GV:	- Yªu cÇu mçi m¸y tÝnh lµ mét nhãm ®Ó HS t×m hiÓu, th¶o luËn.
Gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt c¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh d¹ng cña d÷ liÖu
GV yªu cÇu.
- Dïng c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó tÝnh tæng céng:
- Dïng c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó tÝnh trung b×nh céng:
GV yªu cÇu C¸c ®Þnh d¹ng kh¸c
- §Þnh d¹ng cña néi dung hµng 2
- §Þnh d¹ng ch÷: “§¬n vÞ...”
- §Þnh d¹ng néi dung “trung b×nh chung” 
GV: 	Quan s¸t, hưíng dÉn vµ nh¾c nhë HS thùc hµnh.
HS: - Mçi nhãm thay nhau thùc hµnh.
- Tù ®äc vµ t×m hiÓu theo néi dung bµi thùc hµnh ®Ó hoµn thµnh bµi tËp 2 SGK
a) Khëi ®éng Excel vµ nhËp d÷ liÖu
* Cét tæng céng:
C«ng thøc ë « G5: Sum(C5:F5)
	hoÆc: (C5+D5+E5+G5)
Sao chÐp c«ng thøc sang c¸c « cßn l¹i.
* Hµng Trung b×nh chung
C«ng thøc ë « C13: =Sum(C5:C12)/8 hoÆc =(C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12)/8
	hoÆc 	=average(C5:C12)
- Sao chÐp c«ng thøc sang c¸c « cßn l¹i.
b) ChØnh söa, chÌn thªm hµng, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n vµ sè cña trang tÝnh
* Gi¶m cßn 2 ch÷ sè thËp ph©n
* C¨n lÒ ë c¸c cét
* Mµu nÒn cña hµng tiªu ®Ò, cét tæng céng, hµng dưíi cïng
* KÎ ®ưêng biªn c¸c « tÝnh
c) S¾p xÕp c¸c x· Theo yªu cÇu cña bµi
d) Läc ra c¸c x· Theo yªu cÇu cña bµi
* Tho¸t khái chÕ ®é läc vµ lu trang tÝnh víi tªn: Thong ke.xls
 IV. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè
GV:	§Õn tõng m¸y kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.
§Æt c©u hái theo néi dung bµi thùc hµnh, yªu cÇu HS cña nhãm thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
GV: 	
+ NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt
 V: Hưíng dÉn vÒ nhµ
- Yªu cÇu HS «n l¹i c¸ch tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å.
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung, yªu cÇu bµi tËp 3- Bµi thùc hµnh 10 chuÈn bÞ cho tiÕt thùc hµnh sau.
 .
So¹n:25/04/ 2010. TiÕt 63. Bµi thùc hµnh 10
Gi¶ng : / / 2010. Thùc hµnh tæng hîp 
 A. Môc tiªu
- Nh»m «n luyÖn cho häc sinh c¸c néi dung liªn quan ®Õn nhËp d÷ liÖu, ®Þnh d¹ng
- LuyÖn kü n¨ng Sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
- HS cã ý thøc häc tËp vµ yªu thÝch m«n häc h¬n.
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt. Gi¸o ¸n, sgk, néi dung thùc hµnh.
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót; «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 35. 7B / 36. 7 C. / 31.
 II. KiÓm tra. ( thùc hiÖn trong khi thùc hµnh)
III. Thùc hµnh.
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh.
- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.
HS:	
- Chia nhãm thùc hµnh
-Nghe gi¶ng 
Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV:	- Yªu cÇu mçi m¸y tÝnh lµ mét nhãm ®Ó HS t×m hiÓu, th¶o luËn.
Gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt c¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh d¹ng cña d÷ liÖu
GV yªu cÇu.
- Dïng c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó tÝnh tæng céng:
- Dïng c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó tÝnh trung b×nh céng:
GV yªu cÇu C¸c ®Þnh d¹ng kh¸c
- §Þnh d¹ng cña néi dung hµng 2
- §Þnh d¹ng ch÷: “§¬n vÞ...”
- §Þnh d¹ng néi dung “trung b×nh chung” 
GV: 	Quan s¸t, híng dÉn vµ nh¾c nhë HS thùc hµnh.
Bµi tËp 2. LËp trang tÝnh, ®Þnh d¹ng, sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
HS: - Mçi nhãm thay nhau thùc hµnh.
- Tù ®äc vµ t×m hiÓu theo néi dung bµi thùc hµnh ®Ó hoµn thµnh bµi tËp 2 SGK
a) Khëi ®éng Excel vµ nhËp d÷ liÖu
* Cét tæng céng:
C«ng thøc ë « G5: Sum(C5:F5)
	hoÆc: (C5+D5+E5+G5)
Sao chÐp c«ng thøc sang c¸c « cßn l¹i.
* Hµng Trung b×nh chung
C«ng thøc ë « C13: =Sum(C5:C12)/8 hoÆc =(C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12)/8
	hoÆc 	=average(C5:C12)
- Sao chÐp c«ng thøc sang c¸c « cßn l¹i.
b) ChØnh söa, chÌn thªm hµng, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n vµ sè cña trang tÝnh
* Gi¶m cßn 2 ch÷ sè thËp ph©n
* C¨n lÒ ë c¸c cét
* Mµu nÒn cña hµng tiªu ®Ò, cét tæng céng, hµng díi cïng
* KÎ ®êng biªn c¸c « tÝnh
c) S¾p xÕp c¸c x·
	Theo yªu cÇu cña bµi
d) Läc ra c¸c x·
	Theo yªu cÇu cña bµi
* Tho¸t khái chÕ ®é läc vµ lu trang tÝnh víi tªn: Thong ke.xls
 Ho¹t ®éng 3: Cñng cè
GV:	§Õn tõng m¸y kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.
§Æt c©u hái theo néi dung bµi thùc hµnh, yªu cÇu HS cña nhãm thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
GV: 	+ NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt
 IV: Híng dÉn vÒ nhµ
- Yªu cÇu HS «n l¹i c¸ch tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å.
- §äc vµ t×m hiÓu néi dung, yªu cÇu bµi tËp 3- Bµi thùc hµnh 10 chuÈn bÞ cho tiÕt thùc hµnh sau
 .
So¹n: /04/ 2011. TiÕt 64. Bµi thùc hµnh 10
Gi¶ng: /05/ 2010. Thùc hµnh tæng hîp 
 A. Môc tiªu
-Nh»m «n luyÖn cho häc sinh c¸c néi dung liªn quan ®Õn t¹o biÓu ®å vµ tr×nh bµy trang in.
- LuyÖn kü n¨ng Sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
- HS cã ý thøc häc tËp vµ yªu thÝch m«n häc h¬n.
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt. Gi¸o ¸n, sgk, néi dung thùc hµnh.
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót; «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 7B / 7 C. / 29.
 II. KiÓm tra. 
 ( thùc hiÖn trong khi thùc hµnh)
III. Thùc hµnh.
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh.
- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.
HS:	
Chia nhãm thùc hµnh
Nghe gi¶ng 
Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV:	- Yªu cÇu mçi m¸y tÝnh lµ mét nhãm ®Ó HS t×m hiÓu, th¶o luËn.
GV: h·y sö dông trang tÝnh thèng kª ® ưîc t¹o vµ lưu trong bµi tËp 2 vµ t¹o biÓu ®å.
GV: 	Quan s¸t, nh¾c nhë HS thùc hµnh.
Bµi tËp 2. LËp trang tÝnh, ®Þnh d¹ng, sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
Bµi tËp 3.
T¹o biÓu ®å vµ tr×nh bµy trang in
HS: - Mçi nhãm thay nhau thùc hµnh.
- Tù ®äc vµ t×m hiÓu theo néi dung bµi thùc hµnh ®Ó hoµn thµnh bµi tËp 3 SGK
 IV. Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt
GV:	§Õn tõng m¸y kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.
§Æt c©u hái theo néi dung bµi thùc hµnh, yªu cÇu HS cña nhãm thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
GV: 	
 NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt
 V. Híng dÉn vÒ nhµ
GV:	- Yªu cÇu HS «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc
Xem l¹i néi dung Bµi thùc hµnh tæng hîp chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.	
So¹n: / 04/ 2011. TiÕt 65. Bµi thùc hµnh 10
Gi¶ng : /04/ 2011. Thùc hµnh tæng hîp 
 A. Môc tiªu
Nh»m «n luyÖn cho häc sinh c¸c néi dung liªn quan ®Õn nhËp d÷ liÖu, ®Þnh d¹ng.
Sö dông c«ng thøc hoÆc hµm ®Ó thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.
KiÓm tra kiÕn thøc cña HS
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt. Gi¸o ¸n, sgk, néi dung thùc hµnh.
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót; «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 7B / 7 C. /29.
 II. KiÓm tra.
 ( thùc hiÖn trong khi thùc hµnh)
III. Thùc hµnh.
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh.
- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.
HS:	
Chia nhãm thùc hµnh
Nghe gi¶ng 
Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV:	- Yªu cÇu mçi m¸y tÝnh lµ mét nhãm ®Ó HS t×m hiÓu, th¶o luËn.
	Gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt c¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh d¹ng cña d÷ liÖu
GV: 	Quan s¸t, nh¾c nhë HS thùc hµnh.
HS: 	
- Mçi nhãm thay nhau thùc hµnh.
- ¤n tËp néi dung thùc hµnh tõ 3 tiÕt thùc hµnh tríc
Ho¹t ®éng 3: KiÓm tra thùc hµnh
GV:	§Õn tõng m¸y kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.
- §Æt c©u hái theo néi dung bµi thùc hµnh, yªu cÇu HS cña nhãm thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
	- NhËn xÐt cho ®iÓm HS
HS: 	
- Tr¶ lêi vµ thùc hµnh theo yªu cÇu
 IV. Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt
GV: - NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
	- Yªu cÇu HS vÖ sinh phßng m¸y
 V. Híng dÉn vÒ nhµ
GV:	- Yªu cÇu HS «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc chuÈn bÞ cho giê häc sau kiÓm tra thùc hµnh 1 tiÕt. 
 ....................................................................................................................
So¹n : / 04/ 2011. TiÕt 66
Gi¶ng : / 0 / 2011. KiÓm tra thùc hµnh 
 A. Môc tiªu
Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS.
Gióp HS ®¸nh gi¸ ®îc kiÕn thøc, kÜ n¨ng vÒ trang tÝnh. 
- HS cã ý thøc häc tËp vµ yªu thÝch m«n häc h¬n.
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn ho¹t ®éng tèt. Gi¸o ¸n, sgk, néi dung thùc hµnh.
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót; «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 7B / 7 C. / 29.
 II. KiÓm tra. 
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu yªu cÇu vµ néi dung bµi kiÓm tra
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
	- Giíi thiÖu yªu cÇu vµ néi dung bµi kiÓm tra
	- Nh¾c l¹i néi quy an toµn thùc hµnh.
HS:	
Chia nhãm thùc hµnh
	Nghe gi¶ng 
Ho¹t ®éng 2: KiÓm tra thùc hµnh
 §Ò bµi:	* NhËp néi dung d÷ liÖu
* Sö dông c«ng thøc, ®Þnh d¹ng d÷ liÖu ®Ó ®îc kÕt qu¶ nh b¶ng trªn.
* Lu tÖp d÷ liÖu trªn vµo æ C: víi tªn tÖp C:\Tªn HS.xls. Trong ®ã Tªn HS.xls lµ tªn thËt cña HS viÕt kh«ng dÊu
* VÏ biÓu ®å d÷ liÖu trªn
 III.Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt
GV:	§Õn tõng m¸y kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS.
§Æt c©u hái theo néi dung bµi thùc hµnh, yªu cÇu HS cña nhãm thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
Cho ®iÓm víi tõng nhãm hs.
GV: NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS
 thùc hµnh vµ tr¶ lêi.
HS Nhãm kh¸c nhËn xÐt
 IV: Híng dÉn vÒ nhµ
GV:	- Yªu cÇu HS «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc
 Xem l¹i c¸c bµi thùc hµnh t¬ng øng vµ c¸c c©u hái sau mçi bµi häc ®ã...
Xem l¹i néi dung Bµi thùc hµnh tæng hîp chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.	
 .
So¹n: /04/ 2011. TiÕt 67. ¤N tËp
Gi¶ng: / 05/ 2011. 
 Môc tiªu
- HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ chư¬ng tr×nh b¶ng tÝnh: 
§Þnh d¹ng trang tÝnh. Tr×nh bµy vµ in trang tÝnh. S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu. Tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å.
HS Cã niÒm ®am mª häc tËp.
 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: - B¶ng phô ghi hÖ thèng c©u hái Gi¸o ¸n, sgk, néi dung «n tËp.
Häc sinh:	S¸ch, vë, bót; «n bµi cò.
 C. TiÕn tr×nh D¹y – Häc
 I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 7B / 7 C. / 29.
 II. KiÓm tra. 
 ( thùc hiÖn trong khi «n tËp)
III. ¤n tËp
Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc cho HS «n tËp phÇn b¶ng tÝnh
GV: Treo b¶ng phô ghi néi dung häc trong häc k× II
Néi dung häc trong häc k× II
§Þnh d¹ng trang tÝnh
Tr×nh bµy vµ in trang tÝnh
S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu
Tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å
Sau ®ã GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK sau mçi bµi häc
Lu ý: Tr¸nh trưêng hîp mét HS tr¶ lêi nhiÒu c©u hái.
GV: Yªu cÇu HS c¸c nhãm nhËn xÐt
Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i
HS: 	
- Quan s¸t
- Th¶o luËn nhãm theo tæ.
- Mçi nhãm cö 1 HS tr¶ lêi
HS
C¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung.
Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho HS «n tËp phÇn phÇn mÒm häc tËp
GV: Ra c©u hái vµ bµi tËp trªn b¶ng phô.
	- Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi
	?1 Nªu c¸c ký hiÖu phÐp to¸n sö dông trong b¶ng tÝnh
	?2 Nªu c«ng dông cña c¸c lÖnh Simfily, Expand, Plot?
	?3 Dïng lÖnh thÝch hîp vµ viÕt có ph¸p tÝnh c¸c phÐp to¸n vµ biÓu thøc sau:
	a) 	20 + 15
	b) 	(4 – 7).3 +(7 – 4)2:3
	c)	72:(10 – 3)
	d)	x(x – y)
	e)	(x2 – y2	):(x – y) 
GV: Yªu cÇu HS nhËn xÐt
GV: NhËn xÐt bæ sung
HS: Th¶o luËn, tr¶ lêi
HS: Lªn b¶ng lµm bµi
a) Simplify (20 + 15)
b) Simplify (4 – 7)*3 +(7 – 4)^2/3
c)	Simplify 7^2/(10 – 3)
d)	Expand x*(x – y)
e)	Expand (x^2 – y^2)/(x – y)
HS: NhËn xÐt
 IV. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè.
GV:- nh¾c l¹i näi dung c¬ b¶n võa «n tËp
 - NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
 V: HƯíng dÉn vÒ nhµ
GV:	- Yªu cÇu HS tiÕp tôc «n tËp ë nhµ vÒ c¸c néi dung vÒ chƯ¬ng tr×nh b¶ng tÝnh vµ c¸c néi dung vÒ phÇn mÒm häc tËp.
	- xem l¹i c¸c bµi thùc hµnh tƯ¬ng øng, c¸c c©u hái sau mçi bµi häc ®ã.
 ..
So¹n: /04/ 2011
Gi¶ng: /05/ 2011. TiÕt 68. ¤N tËp
 A. Môc tiªu
- HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ ch ư¬ng tr×nh b¶ng tÝnh: 
§Þnh d¹ng trang tÝnh.Tr×nh bµy vµ in trang tÝnh. S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu.Tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å....
- BiÕt ¸p dông b¶ng tÝnh cho yªu cÇu bµi tËp.
- HS Cã niÒm ®am mª häc tËp. Cã høng thó häc tËp m«n häc
	 B. chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn: Phßng m¸y vi tÝnh an toµn. Sgk.
Néi dung d÷ liÖu c¸c bµi tËp 1, 2, 3 Bµi thùc hµnh 10
Häc sinh:	Vë, bót, sgk, «n bµi cò.
 C.TiÕn tr×nh D¹y – Häc
I. Tæ chøc :
 SÜ sè 7A : / 7B / . 7 C. / 29.
 II. KiÓm tra. 
 ( thùc hiÖn trong khi «n tËp)
III. ¤n tËp
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi «n tËp - thùc hµnh
Gv:	- Yªu cÇu HS æn ®Þnh
- Giíi thiÖu néi dung vµ môc tiªu bµi thùc hµnh.
- Nh¾c l¹i néi quy an toµn.
- Ph¸t cho mçi HS mét b¶n bµi tËp
HS:	
Chia nhãm thùc hµnh
Nghe gi¶ng 
Ho¹t ®éng 2: H ưíng dÉn thùc hµnh
GV:	
- Yªu cÇu HS bËt m¸y tÝnh, khëi ®éng Excel
- Thùc hµnh «n tËp néi dung bµi thùc hµnh 10
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK
- ¤n tËp c¸c c©u lÖnh cña phÇn mÒm Toolkit Math vµ GeoGebra 
HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh
GV: Yªu cÇu HS thùc hµnh
GV: 	+ Quan s¸t, hưíng dÉn HS thùc hµnh.
	+ Tr¶ lêi c¸c th¾c m¾c cña HS
GV: §Æt c©u hái, gîi ý t×nh huèng cho HS tr¶ lêi vµ thùc hµnh
HS: 
Thay nhau th¶o luËn «n tËp thùc hµnh theo néi dung bµi thùc hµnh
IV. Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt
GV:	+ §Õn tõng m¸y tÝnh kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS ®Æt c©u hái, gîi ý t×nh huèng yªu cÇu HS thùc hµnh. 
+ NhËn xÐt, tuyªn dư¬ng nh÷ng HS cã kÕt qu¶ thùc hµnh cao.
+ NhËn xÐt ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña HS
HS thao t¸c tr¶ lêi
HS nghe gi¶ng
 V. Hưíng dÉn vÒ nhµ
GV:	H·y ¤n tËp l¹i kiÕn thøc chuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra Häc kú 2 ( lý thuyÕt vµ thùc hµnh)
 ...........................................................................................................................
So¹n: /04/ 2011. TiÕt 69 vµ 70
Gi¶ng: /05/2011 kiÓm tra häc k× II
 A. Môc tiªu.
- ®¸nh gi¸ vi

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12271859.doc