Giáo án Tin học khối 7 - Trường THCS Quỳnh Long - Năm học 2017 - 2018

BÀI 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH

A/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm vững các kí hiệu phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lấy luỹ thừa (^), lấy phần trăm (%) và thứ tự ưu tiên các phép toán trong công thức.

- Nắm vững cách nhập công thức theo đúng thứ tự các bước.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kí hiệu phép toán vào việc nhập công thức tính trong bảng tính.

- Rèn luyện kĩ năng nhập công thức trong bảng tính một cách chính xác, nhanh nhẹn.

3. Thái độ:

- Biết hợp tác trong việc học nhóm.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

- Có thái độ học tập đúng đắn, say mê sáng tạo

 

doc 125 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 428Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Trường THCS Quỳnh Long - Năm học 2017 - 2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
em coù theå söû duïng tính naêng trình baøy trang in cuøa chöông trình ñeà khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm, laøm cho baûng tính deã ñoïc vaø haáp daãn hôn. Ñoù cuõng laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay cuûa chuùng ta.
GV: Tại sao ta phải kiểm tra trước khi in?
HS: Trả lơi theo sự hiểu biết
GV: Xem trước khi in cho phép em kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Các trang được in ra sẽ giống hệt như hình 70.
HS: Lắng nghe
GV: Thực hành trên máy tính cho HS quan sát
HS: Quan sát và lên thực hiện lại
1. Xem trước khi in
- Nháy vào nút Print Preview trên thanh công cụ hoặc vào File chọn Print Preview
HOẠT ĐỘNG 2: ĐIỀU CHỈNH NGẮT TRANG
GV: Các em thấy chương trình bảng tính tự động phân chia trang in tùy theo kích cở của trang tính. Vậy có cách nào để điều chỉnh cho hợp lý hơn không? Giống như hình 69 ta cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp và có thể in trên một trang có được không? Nếu được thì ta phải làm như thế nào?
GV: Cho HS hoạt động theo nhóm đại diện nhóm trả lời và các nhóm khác bổ sung.
HS: Làm theo yêu cầu của GV
GV: Bổ sung
GV: Để điều chỉnh ngắt trang, em cần sử dụng lệnh nào?
HS: Trả lời
GV: Bổ sung
GV: Em hãy nêu các thao tác thực hiện?
HS: Nêu các thao tác thực hiện
GV: Thực hiện trên máy cho cả lớp quan sát
HS: Quan sát và lên thực hiện lại
2. Điều chỉnh ngắt trang
- Để điều chỉnh ngắt trang ta sử dụng:
Lệnh Page Break Preview trong bảng chọn View
- Các bước thực hiện
Bước1: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview
Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào đường kẻ xanh mà em cho rằng đường đó phân chia trang không đúng ý muốn của em. Con trỏ chuột chuyển thành dạng 1 (Đường ngang) hoặc dạng2(đường kẻ đứng) hình 73a
Bước 3: Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn( Hình 73 b)
HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
* Củng cố
- Nhắc lại một số kiến thức vừa học
- Làm bài tập 1,2 trong SGK
* Dặn dò:
- Đọc phần lý thuyết còn lại của bài
Tuần 	Ngày soạn: 
Tiết	Ngày dạy: 
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
	- Bieát caùch trình baøy trang in
	- Bieát caùch tieán haønh in trang tính
2/ Kyõ naêng :
	- Trình baøy ñöôïc trang in theo yù muoán hay theo yeâu caàu
	- Tieán haønh in ñöôïc trang tính
3/ Thaùi ñoä :
- Nghiêm túc học 
B.CHUAÅN BÒ 
	1.Giáo viên:
	- Giáo án, SGK, máy tính
	2. Hoïc sinh :
	- Ñoïc tröôùc baøi 7 : “Trình baøy vaø in trang tính” ôû nhaø
	- Tìm hieåu tröôùc veà vieäc in trang tính baèng maùy in
C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
	1. OÅn ñònh lôùp.
	2.Kieåm tra baøi cuõ : 
HS1:Nêu cách xem trang trước khi in.
HS2:Nêu cách điều chỉnh ngắt trang.
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: ĐẶT LỀ VÀ HƯỚNG GIẤY IN
GV: Cho HS quan sát hình 74. Các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in là hướng đứng (H74)
GV: Em có thể thay đổi các lề và hướng giấy in cho phù hợp yêu cầu của mình. Việc thay đổi các lề cũng như hướng giấy khi in ra được thực hiện bằng hộp thoại Page Setup.
GV: Quan sát hình 75. Em hãy cho biết các bước thay đổi các lề của một bảng tính như thế nào?
HS: Quan sát và trả lời
GV: Thực hiện các bước trên máy tính cho HS quan sát
HS: Quan sát và thực hiện lại trên máy tính.
GV: Em hãy cho biết các bước thay đổi hướng giấy như thế nào?
HS: Nêu các bước
GV: Thực hiện trên máy tính cho HS quan sát
HS: Quan sát và thực hiện lại trên máy tính
Đặt lề và hướng giấy in
* Đặt lề:
- Sữ dụng hộp thoại Page Setup/Margins 
- Các bước thực hiện:
B1: Nháy chuột vào Page Setup trong bảng chọn File. Hộp thoại Page setup xuất hiện (H75).
B2: Nháy chuột để mở trang Mảgín. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom, Right, left.
B3: Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề.
* Hướng giấy in
- Sữ dụng hộp thoại Page Setup/Page
- Các bước thực hiện:
B 1: Nháy chuột để mở trang Page.
B 2: Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm ngang
HOẠT ĐỘNG 2: IN TRANG TÍNH
GV: Sau khi thiết đặt và kiểm tra các trang in, nếu em thấy các trang đã được ngắt một cách hợp lí, cách trình bày trên từng trang đã phù hợp thì việc in trang tính chỉ còn là thao tác đơn giản. Em chỉ cần nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ. Các trang được in sẽ giống hệt những gì em thấy trên màn hình.
GV: Thực hiện trên máy cho HS quan sát
HS: Quan sát
In trang tính
Các bước để in trang tính
- Nháy vào nút Print hoặc
- File / Print hoặc
- Ctrl + P
HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
* CỦNG CỐ
- Thực hiện lại các bước đã được học trên máy tính cho HS quan sát
- Gọi một số HS lên thực hiện lại trên máy tính
* DẶN DÒ
- Làm các bài tập trong SGK
- Đọc bài thực hành
Tuần 	Ngày soạn: 
Tiết	Ngày dạy: 
BÀI THỰC HÀNH 7: 
IN DANH SÁCH LỚP EM
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: 
- Biết kiểm tra trang trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, 
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
2. Kỹ năng: 
- HS thực hành thành thạo.
3.Thái độ: 
- Nghiêm túc, tích cực học tập.
B.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án , SGK và chuẩn bị phòng máy.
2. Học sinh: Vở ghi ,SGK và đồ dùng học tập
C.TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: ÔN LẠI LÝ THUYẾT
Gv: Hãy nêu các bước để xem trước khi in?
HS: Lên thực hiện các thao tác xem trước khi in trên máy tính cho HS quan sát.
GV: Hỗ trợ
GV: Hãy nêu các bước để ngắt trang? 
HS: Lên thực hiện thao tác trên máy tính cho HS quan sát
GV: Hỗ trợ
GV: Thực hiện các bước đặt lề và hướng giấy in cho trang tính
HS: Thực hiện trên máy cho cả lớp quan sát
GV: Hỗ trợ quá trình HS thực hiện trên máy.
1. Ôn lại lý thuyết
HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH CÁC BÀI TẬP TRÊN MÁY
GV: Cho HS đọc yêu cầu của bài toán và yêu cầu HS thực hành trên máy các yêu cầu đó
HS: Thực hành
GV: Quan sát và hỗ trợ quá trình thực hành
GV: Cho điểm những HS thực hành tốt
Bài tập 1: Mở bảng tính Bang diem lop em( đã lưu trong bài thực hành 6) 
HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
* CỦNG CỐ
Đánh giá và nhận xét tiết thực hành
* DẶN DÒ
Đọc phần thực hành còn lại
Tuần 	Ngày soạn: 
Tiết	Ngày dạy: 
BÀI THỰC HÀNH 7: 
IN DANH SÁCH LỚP EM (tt)
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: 
- Biết kiểm tra trang trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, 
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
2. Kỹ năng: 
- HS thực hành thành thạo.
3.Thái độ: 
- Nghiêm túc, tích cực học tập.
B.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án , SGK và chuẩn bị phòng máy.
2. Học sinh: Vở ghi ,SGK và đồ dùng học tập
C.TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: THỰC HÀNH CÁC BÀI TẬP TRÊN MÁY
GV: Cho HS đọc nội dung và yêu cầu của bài tập
GV: Cho HS thực hành trên máy tính bài tập 2.
HS: Thực hành trên máy
GV: Quan sát, hỗ trợ và cho điểm 
GV: Cho HS đọc nội dung và yêu cầu của bài tập
GV: Cho HS thực hành trên máy tính bài tập 3.
HS: Thực hành trên máy
GV: Quan sát, hỗ trợ và cho điểm
Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang bằng cách mở bảng tính Bang diem lop em
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính bằng cách mở bảng tính so theo doi the luc đã được lưu ở bài thực hành 5
HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
CỦNG CỐ:
- Đánh giá và nhận xét tiết thực hành
DẶN DÒ
- Đọc bài mới
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Đánh giá kiến thức của HS qua bài kiểm tra
- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra
2. Kỹ năng
- Bổ sung những kiến thức cơ bản về chương trình bảng tính
3. Thái độ
- Nghiêm túc làm bài
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Bài kiểm tra.
2. Học sinh
- Một số đồ dùng học tập
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp
2. Phát đề kiểm tra
Trường THCS Đăk Nang 
Họ và tên:.	Bài kiểm tra 1 tiết
Môn: Tin học 	Thời gian: 45 phút
Lớp: 7.
MA TRẬN ĐỀ
 Nội dung
Mức độ
Bài 1:Chương trình bảng tính
Bài 5:Thao tác với tranh tính
Bài 6:Định dạng trang tính
Bài 7:Trình bày và in trang tính
Tổng
Nhận biết
I12 
 0.25
0.25
Thông hiểu
 I2,10
 0.25
I3,4,5,6,7,8,9
 1.75
I1,11 
 0.5 
2.5
Vận dụng
II1,2,3
 6
II4
 1
7
I. TRẮC NGHIỆM( 3 điểm)
Câu 1. Nút lệnh dùng để:
	a. Khởi động máy in	 	b. In trang tính	 	c. Tắt máy in	d. Xem trước khi in
Câu 2. Muốn di chuyển phần dữ liệu trang tính, ta phải thực hiện theo đường dẫn lệnh nào sau đây?
	a. nháy vào nút ->chon vị trí mới\nháy vào nút 	b. nháy vào nút 
	c. nháy vào nút -> chọn vị trí mới\nháy vào nút 	d. cả a và c đúng
Câu 3. Muốn căn giữa dữ liệu ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
	 a. 	b 	c 	d 
Câu 4. Nút lệnh nào dùng để tô màu chữ trong trang tính?
	a. 	 b. 	c. 	d. 
Câu 5. Muốn định dạng chữ in nghiêng và gạch chân ta sử dụng những nút lệnh nào?
	a	 và 	b	 và 	c	 và 	d và
Câu 6. Để thay đổi cỡ chữ trong trang tính ta chọn nút lệnh nào sau đây?
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 7. Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 
	a.	 và 	b. và 	c. và 	d. và 
Câu 8. Nút lệnh nào dùng để tô màu nền?
	a. 	 b.	c. 	d. 
Câu 9. Nút lệnh nào dùng để kẻ đường biên cho trang tính?
	a. 	 b.	c. 	d. 
Câu 10 :Để sao chép nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A. (copy).	B. (cut).
C. (paste). 	D. (new)
Câu 11 : Cho biết ý nghĩa của nút lệnh sau : 
Dán vùng trang tính được chọn vào Clipboard
Cắt vùng trang tính được chọn và ghi vào Clipboard
Sao chép vùng trang tính được chọn vào Clipboard
Xem trang tính trước khi in
Câu 12 : Cho biết tên gọi của thanh này: 
Thanh bảng chọn	C. Thanh công thức
Thanh trạng thái	D. Thanh công cụ
II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Hãy nêu các bước chèn thêm cột điểm môn Văn vào trước môn Lý(2đ)
Hãy nêu các bước xóa cột ghi chú (2 đ)
Hãy nêu các bước chèn thêm một hàng sau Lê Thị Hoàng Yến(2đ)
Hãy nêu các bước đưa điểm các môn vào căn lề giữa (1đ)
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 1 TIÊT
TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Câu1
Câu2
Câu3
Câu4
Câu5
Câu6
Câu7
Câu8
Câu9
Câu10
Câu11
Câu12
b
c
a
a
c
b
a
b
b
a
d
c
TỰ LUẬN (7Đ).
Các bước chèn thêm cột điểm môn văn vào trước cột môn lý
 	B1. Chọn cột D
B2. Vào bảng chọn Insert chọn Columns
Các bước xoá cột ghi chú
B1. Chọn cột ghi chú cần xoá
B2. Vào bảng chon Edit chọn Delete
Các bước chèn thêm hàng sau Lê Thị Hoàng Yến
B1. Chọn hàng có tên Đỗ Thị Nga
B2: Vào bảng chọn Insert chọn Rows
Các bước để đưa điểm các môn vào căn lề giữa
B1. Chọn khôi có dữ liệu điểm
B2: Vào nut lệnh 
Tuần 	Ngày soạn: 
Tiết	Ngày dạy: 
ÔN TẬP
MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học
2. Kỷ năng:
- Bổ sung những kỷ năng về chương trình bảng tính
3. Thái độ:
- Nghiêm túc học
B. CHUẨN BỊ
	1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính..
	2. Học sinh: Sgk, đồ dùng học tập
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
	1. Ổn định lớp
	2. Kiểm tra bài cũ
	- Trong quá trình học
	3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: ÔN LẠI LÝ THUYẾT
C©u 1: Trong c¸c c«ng thøc sau c«ng thøc nµo viÕt ®óng
A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B. =SUM(A1,A2,A3,A4)
C. =sum(A1;A4)	 D. =Sum(A1-A4)
C©u 2: Trong c¸c c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng, c«ng thøc nµo viÕt sai
A. =Average(A1:A5)	B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5
C©u 7: Cho hàm =Sum(A5:A10) ®Ó thùc hiÖn:
A. TÝnh tæng cña « A5 và « A10	
B. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña « A5 và « A10
C. TÝnh tæng tõ « A5 ®Õn « A10 	 
D. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt tõ « A5 ®Õn « A10
C©u 9: §Ó tÝnh gi¸ trÞ lín nhÊt ta sö dông hàm:
A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE
C©u 10: §Ó tÝnh tæng ta sö dông hàm:
A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE
C©u 11: Gi¶ sö « A2 cã gi¸ trÞ 5, « B8 cã gi¸ trÞ 27. 
TÝnh gi¸ trÞ « E2, biÕt r»ng: E2=MIN(A2,B8)
A. 30	 B. 27	 C. 34	 D. 5
C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng:
A. = (H2 + I2)*G2	C. (H2 + I2)*G2
B. H2 + I2*G2 	D. = G2*(H2 + I2)
C©u 7: ë chÕ ®é mÆc ®inh Excel c¸ch nhËp hµm nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. = SUM(5,A3,B1)	C. =sum(5,A3,B1)
B. =SUM(5,A3,B1)	D. =SUM (5,A3,B1)
Câu 6: Giả sử trong các ô A1, A5, A7,A9 lần lượt chứa các số 5, 10, 15, 20. Công thức tính trung bình nào sau được viết đúng.
a) = A1+A5+A7+A9/4.	b) (A1+A5+A7+A9)/4.
c) =(A9+A1+A5+A7)/4.	d) =(A1+A5+A7+A9)
Câu 7: Giả sử tại các ô A2,B2,C2,D2 và A4,B4,C4,D4 lần lượt chứa dữ liệu 2, 4, 6, 8 và 5, 10, 15, 20. Cần tính trung bình các số trong các ô trên, cách nhập hàm nào sau đây đúng.
a) =Average(A2:D4)	b) =Average(A2:A4)
c) = Average(D2:D4)	d) =Average(A2:D2,A4:D4)
Câu 9: Giả sử tại các ô A3, B3, C3, D3 lần lượt chứa dữ liệu -10, 4, 5, 10. Kết quả của hàm tính giá trị cao nhất: =Max(A3:C3) là.
a) -10	b) 10	c) 4	 	d) 5
Câu 10: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt có giá trị 12 , 15. Các công thức sau công thức nào cho kết quả là 4.
a) =Average(A1,B1,-12)	b) =Average(B1,A1,-15)
c) =Average(A1,B1,A1)	d) =Average(A1,B1,B1)
Câu 11: Hàm nào sau đây cho kết quả như công thức = (A1+B1+C1+D1+E1)/5
	a) =Average(A1:E1)/5	b) = Average(A1:E1)
	c) =Average(A1:E1)*5	d) =Sum(A1:E1,5)
Câu 12: Các cách nhập hàm nào sau đây đúng.
a) Average(5,A4,A2)	b) =(Average(A1,A2,A2)
c) =Average(A1,A2,-5))	d) =Average(A1,A1,A2,A1)
Câu 3. Muốn căn giữa dữ liệu ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
a. 	b c 	d 
Câu : Để chèn thêm hàng vào trang tính ta thực hiện các bước
a. Insert / Row b. Table / row
c. Format / Row d. View / Row
 Câu : Để chèn thêm cột vào trang tính ta thực hiện các bước
a. Insert / Columns b. Table / Columns
c. Format / Columns d. View / Columns
Tiết	Ngày soạn
Tuần	Ngày dạy
tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å
A - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- BiÕt môc ®Ých cña viÖc sö dông biÓu ®å.
- Mét sè d¹ng biÓu ®å th«ng th­êng.
- C¸c b­íc cÇn thiÕt ®Ó t¹o mét biÓu ®å tõ b¶ng d÷ liÖu.
- Thay ®æi d¹ng biÓu ®å ®· t¹o, xo¸, sao chÐp biÓu ®å vµo v¨n b¶n Word.
2. Kü N¨ng
- Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thao t¸c víi biÓu ®å.
3. Th¸i ®é
- H×nh thµnh th¸i ®é ham mª häc hái, yªu thÝch m«n häc.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n, m¸y tÝnh.
2. Häc sinh: Nghiªn cøu tr­íc bµi häc ë nhµ. 
III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
A. æn ®Þnh 
	- æn ®Þnh trËt tù
	- KiÓm tra sÜ sè
B. KiÓm ra bµi cò 
Trong qu¸ tr×nh häc
C. Bµi míi 
Ho¹t ®éng cña GV Vµ HS
NéI DUNG
Ho¹t ®éng 1: minh häa sè liÖu b»ng biÓu ®å
GV: Em ®· ®­îc häc biÓu ®å ë nh÷ng m«n häc nµo?
Hs: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi
GV: Bæ sung
GV: Theo em t¹i sao mét sè lo¹i d÷ liÖu l¹i ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng biÓu ®å?
HS: Suy nghÜ tr¶ lêi.
1. Minh ho¹ sè liÖu b»ng biÓu ®å
- Môc ®Ých cña viÖc sö dông biÓu ®å:
BiÓu diÔn d÷ liÖu trùc quan, dÔ hiÓu, dÔ so s¸nh, dù ®o¸n xu thÕ t¨ng-gi¶m cña d÷ liÖu.
Ho¹t ®éng 2: mét sè d¹ng biÓu ®å
GV: Trong ch­¬ng tr×nh phæ th«ng em ®· ®­îc häc c¸c lo¹i biÓu ®å nµo? Em cã biÕt t¸c dông riªng cña mçi lo¹i biÓu ®å Êy kh«ng?
HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi.
GV: Giíi thiÖu mét sè d¹ng biÓu ®å cho HS quan s¸t
HS: Quan s¸t vµ l¾ng nghe
2. Mét sè d¹ng biÓu ®å
- BiÓu ®å cét: So s¸nh d÷ liÖu cã trong nhiÒu cét.
- BiÓu ®å ®­êng gÊp khóc: So s¸nh d÷ liÖu vµ dù ®o¸n xu thÕ t¨ng-gi¶m cña d÷ liÖu.
- BiÓu ®å h×nh trßn: M« t¶ tØ lÖ cña gÝ trÞ d÷ liÖu so víi tæng thÓ.
Ho¹t ®éng 3: t¹o biÓu ®å
Gv: Cho HS nghiªn cøu SGK vµ ®­a ra c¸c b­íc t¹o biÓu ®å
Hs: Tr¶ lêi
GV: Bæ sung vµ giíi thiÖu c¸ch t¹o biÓu 
®å trªn ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel.
Hs: Ghi bµi
Gv: Thùc hiÖn c¸c thao t¸c t¹o biÓu ®å cho c¶ líp cïng quan s¸t.
Hs: Quan s¸t vµ thùc hiÖn l¹i 
GV: H­íng dÉn HS c¸ch chän biÓu ®å phï hîp víi néi dung d÷ liÖu.
HS: Chó ý quan s¸t, nghe gi¶ng, ghi bµi
Gv: Thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh cho c¶ líp cïng quan s¸t.
Hs: Quan s¸t vµ lªn thùc hiÖn l¹i.
3. T¹o biÓu ®å
- Nh¸y nót lÖnh Chart Wizard. XHHT Chart Wizard. 
- Nh¸y nót Next trªn c¸c hép tho¹i vµ nh¸y nót Finish ®Ó kÕt thóc.
a) Chän d¹ng biÓu ®å
- Chart Types: Chän nhãm biÓu ®å.
- Chart Sub-types: Chän d¹ng biÓu ®å trong nhãm.
- Nh¸y Next ®Ó sang b­íc 2.
Ho¹t ®éng 4: cñng cè vµ dÆn dß
* Cñng cè:
- Cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc c¬n b¶n cña viÖc sö dông biÓu ®å trong ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh.
- C¸ch chÌn biÓu ®å vµo v¨n b¶n Word.
* DÆn dß:
- Häc l¹i kiÕn thøc ®· häc
- §äc phÇn bµi häc cßn lai.
Tiết	Ngày soạn
Tuần	Ngày dạy
tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å
A - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- BiÕt môc ®Ých cña viÖc sö dông biÓu ®å.
- Mét sè d¹ng biÓu ®å th«ng th­êng.
- C¸c b­íc cÇn thiÕt ®Ó t¹o mét biÓu ®å tõ b¶ng d÷ liÖu.
- Thay ®æi d¹ng biÓu ®å ®· t¹o, xo¸, sao chÐp biÓu ®å vµo v¨n b¶n Word.
2. Kü N¨ng
- Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thao t¸c víi biÓu ®å.
3. Th¸i ®é
- H×nh thµnh th¸i ®é ham mª häc hái, yªu thÝch m«n häc.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n, m¸y tÝnh.
2. Häc sinh: Nghiªn cøu tr­íc bµi häc ë nhµ. 
III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
A. æn ®Þnh 
	- æn ®Þnh trËt tù
	- KiÓm tra sÜ sè
B. KiÓm ra bµi cò 
- Môc ®Ých cña viÖc sö dông biÓu ®å? 
- H·y nªu c¸ch t¹o biÓu ®å? 
C. Bµi míi 
Ho¹t ®éng cña GV Vµ HS
NéI DUNG
HO¹T §éng 1: t¹o biÓu ®å
Gv: Cho HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái ®Ó x¸c ®Þnh miÒn d÷ liÖu ta cÇn thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµo?
GV: H­íng dÉn HS c¸ch x¸c ®Þnh miÒn d÷ liÖu.
Hs: Quan s¸t, l¾ng nghe vµ ghi bµi
Gv: Thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn m¸y tÝnh cho c¶ líp cïng quan s¸t.
Hs; Quan s¸t 
GV: Gi¶i thÝch cho HS c¸c th«ng tin trong biÓu ®å khi t¹o.
Hs: Quan s¸t vµ ghi bµi
Gv: Thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®Ó gi¶I thÝch th«ng tin trªn biÓu ®å.
HS: Quan s¸t vµ thùc hiÖn l¹i
GV: Khi t¹o biÓu ®å c¸c em cÇn biÕt vÞ trÝ n¬i ®Æt cña biÓu ®å.
Gv: Giíi thiÖu vÞ trÝ ®Æt biÓu ®å
Hs: Quan s¸t vµ l¾ng nghe
Gv: Thùc hiÖn thao t¸c ®Æt biÓu ®å trªn m¸y cho c¶ líp cïng quan s¸t.
Hs: Quan s¸t, l¾ng nghe vµ thùc hiÖn l¹i.
3. T¹o biÓu ®å.
b) X¸c ®Þnh miÒn d÷ liÖu 
- Data Range: KiÓm tra miÒn d÷ liÖu vµ söa ®æi nÕu cÇn.
- Series in: Chän d·y d÷ liÖu cÇn minh ho¹ theo hµng hay cét.
- Nh¸y Next ®Ó chuyÓn sang b­íc 3.
c) C¸c th«ng tin gi¶i thÝch biÓu ®å
- Chart title: Tiªu ®Ò.
- Ctegory (X) axis: Chó gi¶i trôc ngang.
- Value (Y) axis: Chó gi¶i trôc ®øng.
- Nh¸y Next ®Ó sang b­íc 4.
d. VÞ trÝ ®Æt biÓu ®å
- As a new sheet: Trªn trang tÝnh míi.
- As object in: Trªn trang chøa DL.
- Nh¸y Finish ®Ó kÕt thóc.
Ho¹t ®éng 2: chØnh söa biÓu ®å
GV: Sau khi tao song biÓu ®å ta cã thÓ chØnh söa l¹i ®­îc biÓu ®å ®ã kh«ng?
HS : tr¶ lêi – cã thÓ thay ®æi ®­îc
Gv: Thay ®æi vÞ trÝ cña biÓu ®å tao cÇn thùc hiÖn nh÷ng b­íc nh­ thÕ nµo?
HS: Nghiªn cøu s¸ch tr¶ lêi
Gv: Bæ sung
Hs: Nghi bµi
Gv: H·y nªu c¸c b­íc thay ®æi d¹ng biÓu ®å.
Hs: Tr¶ lêi
Gv: Bæ sung
Hs: Ghi bµi
Gv: Giíi thiÖu c¸ch xãa biÓu ®å
Hs: Quan s¸t, l¾ng nghe vµ ghi bµi
Gv: Giíi thiÖu c¸ch sao chÐp biÓu ®å vµo v¨n b¶n Word.
Hs: Quan s¸t, l¾ng nghe vµ ghi bµi
GV: Thùc hµnh trªn m¸y cho Hs quan s¸t
Hs: Quan s¸t vµ lªn thùc hµnh l¹i
4. ChØnh söa biÓu ®å
a) Thay ®æi vÞ trÝ cña biÓu ®å
- Thùc hiÖn thao t¸c kÐo th¶ chuét.
b) Thay ®æi d¹ng biÓu ®å
- Nh¸y mòi tªn ®Ó ë b¶ng chän B§.
- Chän kiÓu biÓu ®å thÝch hîp.
c) Xo¸ biÓu ®å
- Nh¸y chuét trªn biÓu ®å vµ nhÊn phÝm Delete.
d) Sao chÐp biÓu ®å vµo v¨n b¶n 
- Nh¸y chän biÓu ®å vµ nh¸y nót lÖnh Copy.
- Më v¨n b¶n Word vµ nh¸y chuét nót lÖnh Paste.
Ho¹t ®éng 3: cñng cè vµ dÆn dß
* cñng cè:
- Cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc c¬n b¶n cña viÖc sö dông biÓu ®å trong ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh
* DÆn dß:
Lµm bµi tËp vµ ®äc bµi thùc hµnh
.
Tiết	Ngày soạn
Tuần	Ngày dạy
	Bµi thùc hµnh 9
t¹o biÓu ®å ®Ó minh ho¹
A - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- ¤n l¹i c¸ch nhËp c¸c c«ng thøc vµ hµm vµo « tÝnh.
- Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c t¹o biÓu ®å ®¬n gi¶n.
2. Kü N¨ng
- Thùc hiÖn thµnh th¹o thao t¸c vÏ biÓu ®å, c¸c c¸ch tÝnh to¸n trong « tÝnh.
3. Th¸i ®é
- H×nh thµnh th¸i ®é nghiªm tóc, chó ý trong thùc hµnh.
- Cã ý thøc b¶o vÖ cña c«ng.
B - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: SGK. Gi¸o ¸n, Phßng m¸y ho¹t ®éng tèt
2. Häc sinh: Sgk, vë, nghiªn cøu tr­íc bµi häc ë nhµ. 
C - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
I. æn ®Þnh 
	- æn ®Þnh tr¹t tù
	- KiÓm tra sÜ sè
II. KiÓm ra bµi cò 
- KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
III. Bµi míi 
Ho¹t ®éng cña gv vµ hs
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn ban ®Çu
Gv : §ãng ®iÖn
Hs : Khëi ®éng vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y tÝnh cña m×nh => B¸o c¸o t×nh h×nh cho G.
Gv : X¸c nhËn kÕt qu¶ b¸o c¸o trªn tõng m¸y.
Hs : æn ®Þnh vÞ trÝ trªn c¸c m¸y.
Gv : Phæ biÕn néi dung yªu cÇu chung trong tiÕt thùc hµnh lµ ®Þnh d¹ng trang tÝnh.
Ho¹t ®éng 2 : «n l¹i kiÕn th­c
Gv : H·y nªu c¸ch t¹o biÓu ®å ?
Hs : Suy nghi vµ tr¶ lêi 
Gv : Bæ sung
Gv : H·y nªu c¸c d¹ng biÓu ®å mµ em biÕt
Hs : Tr¶ lêi
Gv : Bæ sung
Ho¹t ®éng 3 : thùc hµnh 
GV: Yªu cÇu HS khëi ®éng ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel, nhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh nh­ h×nh 113.
Gv: §Ó tÝnh cét Tæng céng ta lµm nh­ thÕ nµo? 
Hs: Tr¶ lêi
GV: Yªu cÇu HS thùc hiÖn t¹o biÓu ®å víi khèi d÷ liÖu A4:D9.
HS: Thùc hµnh theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
Gv: §Ó cã ®­îc d÷ liÖu nh­ h×nh 114 ta lµm nh­ thÕ nµo?
Hs: Tr¶ lêi vµ thùc hµnh trªn m¸y
GV: Yªu cÇu HS xo¸ cét Nam trong b¶ng d÷ liÖu.
HS: Thùc hiÖn thao t¸c xo¸ cét.
Gv: Yªu cÇu tõng HS t¹o biÓu ®å víi d÷ liÖukhèi A4:A9 víi c¸c th«ng tin gi¶i thÝch trªn biÓu ®å.
Gv: Quan s¸t kÕt qu¶ HS thùc hµnh vµ cho ®iÓm nh÷ng bµi thùc hµnh tèt.
Gv:Cho HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp2
Hs: §äc
GV: H·y nªu c¸ch thay ®æi d¹ng biÓu ®å?
Hs: Tr¶ lêi
Gv: Bæ sung
Gv: H·y 
- Yªu cÇu HS ®æi biÓu ®å môc d cña BT1 thµnh biÓu ®å ®­êng gÊp khóc.
HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu.
- Yªu cÇu HS so s¸nh kÕt qu¶ nhËn ®­îc ë môc a.
? §Ó thay ®æi d¹ng biÓu ®å ta lµm ntn?
HS: Tr¶ lêi.
- Yªu cÇu HS thay ®æi d¹g biÓu ®å nh­ h×nh 116.
? §Ó xo¸ cét ta lµm ntn?
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn thao t¸c xo¸ cét ®Ó cã trang tÝnh nh­ h×nh 117.
GV : Yªu cÇu HS t¹o biÓu ®å h×nh trßn trªn c¬ së d÷ liÖu cña khèi A4:B9.
- Yªu cÇu HS ®æi biÓu ®å nhËn ®­îc thµnh biÓu ® ®­êng gÊp khóc vµ biÓu ®å cét.
? §Ó l­u b¶ng tÝnh ta lµm ntn?
GV: Yªu cÇu HS më b¶ng tÝnh “B¶ng ®iÓm líp em” ®· l­u trong bµi thùc hµnh 7.
GV: Yªu cÇu HS tÝnh ®iÓm trung b×nh theo tõng m«n.
- Yªu cÇu HS t¹o biÎu ®å cét ®Ó minh ho¹ §TB cña c¸c m«n häc.
? §Ó sao chÐp biÓu ®å trªn trang tÝnh vµo Word ta lµm ntn?
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn thao t¸c sao chÐp sang Word.
1. Bµi tËp 1
a) NhËp d÷ liÖu
=SUM(B5,C5)
b) T¹o biÓu ®å víi d÷ liÖu khèi A:D9
c) Thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®Ó cã trang tÝnh nh­ h×nh 114
d) T¹o biÓu ®å víi d÷ liÖu khèi A4:C9
2. Bµi tËp 2
a) T¹o bi

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 7trai nghien sang tao_12227050.doc