Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS nắm được thế nào là hệ điều hành và vì sao cần có hệ điều hành.

- Kỹ năng: Hs tự rút ra được tầm quan trọng của hệ điều hành.

- Thái độ: HS tích cực trong học tập, tự tìm hiểu thêm kiến thức về hệ điều hành.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, máy vi tính.

- HS:SGK, đọc trước bài ở nhà.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1034Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:11
Tiết: 21
Ngày soạn: 06/10/2013 
Ngày dạy: 
 Chương III: HỆ ĐIỀU HÀNH
 Bài 9: Vè SAO CẦN Cể HỆ ĐIỀU HÀNH
 ----²----
I. MUẽC TIEÂU:
- Kieỏn thửực: HS naộm ủửụùc theỏ naứo laứ heọ ủieàu haứnh vaứ vỡ sao caàn coự heọ ủieàu haứnh.
- Kyừ naờng: Hs tự ruựt ra ủửụùc taàm quan troùng cuỷa heọ ủieàu haứnh.
- Thaựi ủoọ: HS tớch cửùc trong hoùc taọp, tửù tỡm hieồu theõm kieỏn thửực veà heọ ủieàu haứnh.
II. CHUAÅN Bề:
- GV: SGK, maựy vi tớnh.
- HS:SGK, ủoùc trửụực baứi ụỷ nhaứ.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷaHS
Hoaùt ủoọng 1: 3’
1/ OÅn ủũnh lụựp
2/ Giụựi thieọu baứi mụựi
- Tieỏt trửụực chuựng ta ủaừ tieỏn haứnh kieồm tra 1 tieỏt, ieỏt naứy chuựng ta sang chửụng 2: Heọ ủieàu haứnh
1/ Caực quan saựt:
 Quan saựt 1: ẹửụứng phoỏ
- Heọ thoỏng ủeứn giao thoõng coự vai troứ quan troùng, coự nhieọm vuù phaõn luoàng cho caực phửụng tieọn, ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng giao thoõng.
Quan saựt 2: Trửụứng hoùc
- Thụứi khoựa bieồu coự vai troứ quan troùng trong vieọc ủieàu khieồn caực hoaùt ủoọng hoùc taọp trong nhaứ trửụứng.
 Keỏt luaọn: Phửụng tieọn ủieàu khieồn coự vai troứ quan troùng.
Hoaùt ủoọng 2:15’
1/ Caực quan saựt:
- ẹửa tranh cho HS quan saựt caỷnh ủửụứng phoỏ.
- Caực em quan saựt treõn ủửụứng coự nhửừng gỡ?
- Luực naứo treõn ủửụứng cuừng ủoõng ngửụứi qua laùi ủaởc bieọt laứ vaứo giụứ cao ủieồm. Vaọy theo em nhửừng luực nhử theỏ caựi gỡ laứ quan troùng treõn ủửụứng luực ủoự?
- Vỡ sao?
- Luực ủoự ủeứn giao thoõng coự vai troứ quan troùng vỡ noự phaõn luoàng cho caực phửụng tieọn vaứ ủieàu khieồn hoaùt ủoọng giao thoõng.
- Cho quan saựt hỡnh 2 ,hỡnh aỷnh moọt trửụứng hoùc khi khoõng coự thụứi khoựa bieồu.
- Haừy cho bieỏt khi trửụứng hoùc khoõng coự thụứi khoựa bieồu thỡ chuyeọn gỡ seừ xaỷy ra?
- Vaọy thụứi khoựa bieồu raỏt quan troùng trong trửụứng hoùc vỡ noự ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng trong trửụứng.
- Qua 2 quan saựt treõn.Haừy cho bieỏt taàm quan troùng cuỷa phửụng tieọn ủieàu khieồn?
- Neỏu khoõng coự moọt phửụng tieọn ủieàu khieồn thỡ coự ủửụùc hay khoõng?
- Quan saựt
- Coự oõ toõ, xe buyựt, xe maựy, xe ủaùp, ngửụứi ủi boọ
- ẹeứn giao thoõng
- Vỡ noự ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng giao thoõng, phaõn ủửụứng cho xe chaùy.
- Quan saựt.
- Trửụứng hoùc seừ hoồn loaùn leõn vỡ HS khoõng bieỏt phaỷi vaứo lụựp naứo, GV khoõng bieỏt daùy lụựp naứo.
- Phửụng tieọn ủieàu khieồn coự vai troứ quan troùng vỡ noự ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng tham gia vaứo noự.
- Phửụng tieọn ủieàu khieồn raỏt quan troùng khoõng coự noự khoõng ủửụùc vỡ moùi hoaùt ủoọng tham gia vaứo noự seừ bũ roỏi loaùn leõn, khoõng theo moọt trỡnh tửù naứo.
2/ Caựi gỡ ủieàu khieồn maựy tớnh ?
Heọ ủieàu haứnh coự vai troứ quan troùng. Noự ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng cuỷa phaàn cửựng vaứ phaàn meàm tham gia vaứo quaự trỡnh xửỷ lyự thoõng tin.
Hoaùt ủoọng 3: 25’
2/ Caựi gỡ ủieàu khieồn maựy tớnh ?
- Khi maựy tớnh laứm vieọc coự raỏt nhieàu ủoỏi tửụùng cuứng hoaùt ủoọng vaứ tham gia vaứo quaự trỡnh xửỷ lyự thoõng tin, caực ủoỏi tửụùng naứy coự theồ laứ phaàn cửựng hay phaàn meàm. Hoaùt ủoọng cuỷa caực ủoỏi tửụùng naứy cuừng caàn ủửụùc ủieàu khieồn ,vaứ Heọ ủieàu haứnh laứm coõng vieọc naứy. Noự ủieàu khieồn caực thieỏt bũ phaàn cửựng, caực chửụng trỡnh phaàn meàm.
- Vaọy heọ ủieàu haứnh coự vai troứ gỡ?
- Coứn heọ ủieàu haứnh laứm gỡ.nhieọm vuù chớnh laứ gỡ, tieỏt sau chuựng ta tỡm hieồu. 
- Laộng nghe, ghi baứi.
- ẹieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng cuỷa phaàn cửựng vaứ phaàn meàm.
Hoaùt ủoọng 4: 2’
Cuỷng coỏ- dặn dũ.
- Vỡ sao caàn coự ủeứn giao thoõng, vaứ vớ sao caàn coự thụứi khoựa bieồu?
- Caực em veà nhaứ hoùc baứi vaứ ủoùc trửụực baứi 10
- Khoõng coự ủeứn giao thoõng moùi phửụng tieọn tham gia giao thoõng seừ ủi tuứy tieọn deó xaỷy ra tai naùn. Trong trửụứng caàn coự thụứi khoựa bieồu vỡ Hs bieỏt hoùc lụựp naứo, giaựo vieõn bieỏt daùy lụựp naứo.
Tuần:11
Tiết: 22
Ngày soạn: 16/10/2013 
Ngày dạy: 
 Bài 9: Vè SAO CẦN Cể HỆ ĐIỀU HÀNH(tt) 
 ----²----
I. MUẽC TIEÂU:
 - Kieỏn thửực: HS bieỏt ủửụùc heọ ủieàu haứnh laứ gỡ? Vaứ taàm quan troùng cuỷa Heọ ủieàu haứnh.
 - Kyừ naờng: HS coự khaỷ naờng phaõn bieọt heọ ủieàu haứnh vụựi caực phaàn meàm khaực.
 - Thaựi ủoọ: HS seừ tửù tỡm hieồu theõm caực kieỏn thửực veà heọ ủieàu haứnh sau khi hoùc xong baứi.
II. CHUAÅN Bề:
 - GV: SGK, giaựo aựn, saựch heọ ủieàu haứnh.
 - HS:SGK, ủoùc baứi trửụực khi ủeỏn lụựp.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC:
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1:7’
1/ OÅn ủũnh lụựp
2/ Kieồm tra baứi cũ:
- Haừy neõu vai troứ quan troùng cuỷa heọ ủieàu haứnh? Phaàn meàm Microsoft Word coự phaỷi laứ heọ ủieàu haứnh khoõng ? Vỡ sao?
- Nhaọn xeựt cho ủieồm.
- Heọ ủieàu haứnh coự vai troứ quan troùng noự ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng tham gia vaứo quaự trỡnh xửỷ lyự thoõng tin. Microsoft Word khoõng phaỷi laứ heọ ủieàu haứnh vỡ noự khoõng ủieàu khieồn caực hoaùt ủoọng cuỷa caực phaàn cửựng vaứ phaàn meàm tham gia vaứo quaự trỡnh xửỷ lyự thoõng tin.
1/ Heọ ủieàu haứnh laứ gỡ?
- Heọ ủieàu haứnh laứ moọt chửụng trỡnh maựy tớnh, taùo sửù lieõn heọ giửừa ngửụứi sửỷ duùng maựy tớnh vaứ maựy tớnh thoõng qua caực leọnh ủieàu khieồn. Khoõng coự heọ ủieàu haứnh maựy tớnh khoõng theồ hoaùt ủoọng ủửụùc.
Hoaùt ủoọng 2: 30’
1/ Heọ ủieàu haứnh laứ gỡ?
- Heọ thoỏng maựy tớnh goàm boọ xửỷ lyự trung taõm, boọ nhụự, caực thieỏt bũ vaứo ra. Chuựng taùo thaứnh moọt heọ thoỏng phửực taùp. Do ủoự ủeồ ủieàu khieồn caực boọ phaọn naứy hoaùt ủoọng moọt caựch nhũp nhaứng laứ moọt coõng vieọc khoự khaờn. Vỡ theỏ, ngửụứi ta ủaừ ủaởt moọt lụựp phaàn meàm beõn treõn phaàn cửựng maựy tớnh, coự chửực naờng quaỷn lyự caực phaàn cuỷa heọ 
thoỏng, che ủi sửù phửực taùp cuỷa phaàn cửựng, giụựi thieọu vụựi ngửụứi duứng moọt giao dieọn deó hieồu.ẹoự chớnh laứ heọ ủieàu haứnh.
- ễÛ phaàn ủaàu ủaừ noựi ngửụứi ta ủaởt beõn treõn phaàn cửựng moọt lụựp phaàn meàm ủeồ ủieàu khieồn ,quaỷn lyự caực boọ phaọn maựy tớnh. Nhaộc laùi phaàn meàm laứ gỡ? Tửứ ủoự cho bieỏt heọ ủieàu haứnh laứ gỡ?
- ẹuựng. Nhửng coự ủieàu noự laứ phaàn meàm ủaàu tieõn ủửụùc caứi ủaởt trong maựy tớnh. Maựy tớnh seừ khoõng theồ sửỷ duùng ủửụùc khi chửa caứi heọ ủieàu haứnh
- Heọ ủieàu haứnh ủửụùc duứng phoồ bieỏn hieọn nay laứ Windows cuỷa haừng Microsoft.
- Cho HS xem maứn hỡnh giao dieọn cuỷa heọ ủieàu haứnh Windows.
- Laộng nghe.
- Phaàn meàm laứ chửụng trỡnh maựy tớnh.
- Heọ ủieàu haứnh laứ moọt chửụng trỡnh maựy tớnh.
- Ghi baứi.
- Laộng nghe.
Hoaùt ủoọng 3: 8’
Cuỷng coỏ – dặn dũ.
- Heọ ủieàu haứnh laứ phaàn meàm hay phaàn cửựng?
- Haừy neõu sửù khaực nhau giửừa heọ ủieàu haứnh vaứ caực phaàn meàm ửựng duùng khaực?
- Phaàn meàm naứo ủửụùc caứi ủaởt ủaàu tieõn trong maựy?
Caực em veà nhaứ hoùc baứi vaứ ủoùc trửụực phaàn 2 cuỷa baứi.
- Laứ phaàn meàm.
- Heọ ủieàu haứnh ủửụùc caứi ủaởt trửụực, phaàn meàm ửựng duùng caứi sau.
- Heọ ủieàu haứnh ủửụùc caứi ủaàu tieõn.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Vì sao cần có hệ điều hành (4).doc