Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành

Khi máy tính làm việc, có nhiều đối tượng cùng hoạt động và tham gia vào quá trình xử lý thông tin. Các đối tượng này có thể là phần cứng hoặc phần mềm máy tính. Hoạt động của các đối tượng đó cúng cấn được điều khiển một cách tương tự như trong các quan sát trên. Công việc này do hệ điều hành máy tính đảm nhận. Cụ thể, hệ điều hành thực hiện: - Điều khiển các thiết bị (phần cứng); - Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm).