Giáo án Tuần 29 - Lớp 4

TẬP ĐỌC

TCT 57: ĐƯỜNG ĐI SA PA

I-MỤC TIÊU:

 1 KT: Hs hiểu nghĩa một số từ ngữ trong bài

- Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp của đất nước( trả lời được các câu hỏi SGK; thuộc hai đoạn cuối bài ).

2 KN: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng , tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

 3 TĐ:

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

 

doc 25 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 29 - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á HS laàn löôït phaùt bieåu. Lôùp nhaän xeùt.
+ YÙ b: Du lòch laø ñi chôi xa ñeå nghæ ngôi, ngaém caûnh.
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2
- HS laàn löôït phaùt bieåu. Lôùp nhaän xeùt.
+ YÙ c: Thaùm hieåm laø thaêm doø, tìm hieåu nhöõng nôi xa laï, khoù khaên, coù theå nguy hieåm.
1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe.
2 hs trình bày
Ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøn khoân. Nghóa laø: Ai ñöôïc ñi nhieàu nôi seõ môû roäng taàm hieåu bieát, seõ khoân ngoan tröôûng thaønh hôn. Hoaëc: Chòu khoù ñi ñaây, ñi ñoù ñeå hoïc hoûi, con ngöôøi môùi sôùm khoân ngoan, hieåu bieát.
1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe.
Hs hỏi đáp trước lớp để tìm câu đố
a). Soâng Hoàng b). Soâng Cöûu Long
c). Soâng Caàu d). Soâng Lam
 đ). Soâng Mã e). Soâng Ñaùy
g). Soâng Tieàn, soâng Haäu
 h). Soâng Baïch Ñaèng
+ Thấy được cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước ta.
+ Có ý thức bảo vệ
2 hs trả lời
TOÁN
TCT142: TÌM HAI SOÁ KHI BIEÁT HIEÄU
VAØ TÆ SOÁ CUÛA HAI SOÁ ÑO
 I-MUÏC TIEÂU:
- Bieát caùch giaûi baøi toaùn daïng Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
- HS làm bài 1. HS khá, giỏi làm bài tập 3.
 II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 GV goïi HS leân baûng laøm BT 2 ở VBT - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
3.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 b).Höôùng daãn giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù
 ô Baøi toaùn 1 
 Baøi toaùn cho ta bieát nhöõng gì ?
 + Baøi toaùn hoûi gì ?
 HD HS TÓM TẮT
 HD hs giải
 Theo sô ñoà thì soá lôùn hôn soá beù maáy phaàn baèng nhau ?
 Em laøm theá naøo ñeå tìm ñöôïc 2 phaàn ?
 Nhö vaäy hieäu soá phaàn baèng nhau laø maáy?
 +Soá lôùn hôn soá beù bao nhieâu ñôn vò ?
 +Theo sô ñoà thì soá lôùn hôn soá beù 2 phaàn, theo ñeà baøi thì soá lôùn hôn soá beù 24 ñôn vò, vaäy 24 töông öùng vôùi maáy phaàn baèng nhau?
 +Nhö vaäy hieäu hai soá töông öùng vôùi hieäu soá phaàn baèng nhau.
 +Bieát 24 töông öùng vôùi 2 phaàn baèng nhau, haõy tìm giaù trò cuûa 1 phaàn.
 Vaäy soá beù laø bao nhieâu ?Soá lôùn laø bao nhieâu ?
 Hd trình bày bài giải
 Baøi toaùn 2 : 
 Hd tưng tự bài toán 1
 Thöïc haønh 
 Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
Nhận xét sửa sai
 Baøi 3: Dành cho HS khá, giỏi
 - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn, sau ñoù giải.
Nhận xét sửa sai
4.Cuûng coá - Daën doø:
 - Yeâu caàu HS neâu laïi caùc böôùc giaûi cuûa baøi toaùn tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
Liên hệ gd hs
Daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp ở VBT vaø chuaån bò baøi sau.
- 2 HS leân baûng 
- HS laéng nghe. 
- HS nghe vaø neâu laïi baøi toaùn.
+ Baøi toaùn cho bieát hieäu cuûa hai soá laø 24, tæ soá cuûa hai soá laø .
+Yeâu caàu tìm hai soá.
Tóm tắt
Số bé :
Số lớn :
+ Soá lôùn hôn soá beù 2 phaàn baèng nhau.
 Em ñeám, thöïc hieän pheùp tröø: 
5 – 3 = 2 (phaàn).
+ Theo sô ñoà hieäu soá phaàn baèng nhau laø :
5 – 3 = 2 (phaàn)
+ 24 ñôn vò.
 24 töông öùng vôùi hai phaàn baèng nhau.
+ Giaù trò cuûa moät phaàn laø: 24 : 2 = 12.
+ Soá beù laø: 12 Í 3 = 36.
+ Soá lôùn laø: 36 + 24 = 60.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø;
5 – 3 = 2 (phaàn)
Soá beù laø: 24 : 2 Í 3 = 36
Soá lôùn laø:36 + 24 = 60
 Ñaùp soá: Số bé : 36 
 Số lớn: 60
1 HS ñoïc tröôùc lôùp, 
- 1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo 
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
5 – 2 = 3 (phaàn)
Soá thứ nhất laø: 123 : 3 Í 2 = 82
Soá thứ hai laø: 123 + 28 = 205
 Ñaùp soá: Soá thứ nhất : 82
 Soá thứ hai : 205
Baøi giaûi
Soá beù nhaát coù ba chöõ soá laø 100. Vaäy hieäu cuûa hai soá laø 100.
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
9 – 5 = 4 (phaàn)
Soá lôùn laø: 100 : 4 Í 9 = 225
Soá beù laø: 255 – 100 = 125
 Ñaùp soá: Soá lôùn: 225 
 Soá beù: 125
KEÅ CHUYEÄN
TCT29: ÑOÂI CAÙNH CUÛA NGÖÏA TRAÉNG
 I-MUÏC TIEÂU:
 1 KT: - Döïa theo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï ( SGK ); keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø kể nói tiếp toaøn boä caâu chuyeän Ñoâi caùnh cuûa ngöïa traéng rỏ ràng đủ ý ( BT1 )
 - Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện ( BT2 ).
 2 KN: Rèn kĩ năng kể diễn cảm, mạnh dạn
 3 TĐ: Gd hs yêu quí loài vật. Ý thức BVMT
 II- ÑOÀ DUØNG DAỴ HỌC
 Tranh minh hoaï ( cc ) .
 III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b).Giảng bài
 GV keå laàn 1 (khoâng chæ tranh).
 GV keå laàn 2 kết hợp với tranh
 Cho hs tìm hiểu từng tranh
 Hd hs kể và troa đổi về ý nghĩa câu chuyện
 Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1 + 2.
 Cho HS keå chuyeän theo nhoùm.
Cho HS thi keå.
GV nhaän xeùt + bình choïn HS keå hay nhaát.
GV choát laïi yù nghóa cuûa caâu chuyeän:
 Caâu chuyeän khuyeân moïi ngöôøi phaûi maïnh daïn ñi ñoù, ñi ñaây môùi môû roäng taàm hieåu bieát, môùi mau khoân lôùn, vöõng vaøng 
3. Cuûng coá, daën doø:
 Qua bài cho ta thấy được điều gì? Chúng ta cần làm gì đối với các động vật hoang dã?
 Yeâu caàu HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. 
4. GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS laéng nghe.
HS laéng nghe 
HS vöøa quan saùt tranh vöøa nghe GV keå.
Tranh 1: Hai meï con ngöïa traéng quaán quyùt beân nhau.
Tranh 2: Gaàn nhaø ngöïa coù anh Ñaïi Baøng nuùi.
Tranh 3: Theá laø ngöïa traéng xin pheùp meï leân ñöôøng 
 Tranh 4 + 5: Boãng coù tieáng “huùuùuù”
Tranh 6: 
- 1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe.
- Moãi nhoùm 3 hS, moãi HS keå theo 2 tranh. Sau ñoù moãi em keå caû chuyeän trong nhoùm.
- 5 HS leân thi keå töøng ñoaïn.
- 2 HS leân thi keå caû caâu chuyeän. Sau khi keå xong, HS neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän.
- Lôùp nhaän xeùt.
+ Thấy ngựa Trắng rất đáng yêu. Chúng ta cần phải biết bảo vệ.
 THỨ TƯ NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2013
TẬP LÀM VĂN
TCT 57 : LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU: 
1 KT: - Lập dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu trong đề bài.
- Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định.
2 KN: Rèn kĩ năng trình bày bài vămn miêu tả cây cối
3 TĐ: Gd hs yêu quí và chăm sóc cây cối
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Một số ảnh cây có bóng mát , cây ăn quả , cây hoa . 
 III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Kiểm tra bài cũ :
GV kiểm tra 2 hs đọc lại đoạn kết bài mở rộng làm ở nhà .
GV nhận xét – ghi điểm .
2. Bài mới:
 a.Giới thiệu bài:
 b. Giảng bài
Gọi HS đọc yêu cầu đề bài 
GV yêu cầu hs chú ý và gạch chân các từ ngữ quan trọng trong đề bài .
- Gọi hs nhắc lại dàn ý của bài văn miêu tả 
- HS đọc thầm bài 2 cách mở bài bài chọn 1 trong 2 mở bài mà mình thích 
- Gv dán một số tranh ảnh lên bảng 
Gv nhắc nhở HS nên lập dàn ý trước khi viết hoặc tham khảo bài viết trước và làm vào giấy kiểm tra . 
GV nhận xét .
- GV thu chấm nhận xét chấm điểm .
3. Củng cố – dặn dò:
Các cây có bóng mát, cây ăn quả có lợi ích gì cho môi trường ?
-Liên hệ gd hs
- Dặn HS về nhà hoàn thành bài văn của mình và chuẩn bị bài sau.
4. Nhận xét tiết học.
- 2 hs lên bảng đọc bài 
- HS lắng nghe 
- 1HS đọc thành tiếng 
2 hs nhắc lại
HS trao đổi theo cặp và lập dàn ý .
Gọi 4 - 5 hs phát biểu về cây em chọn tả - 
HS đọc thầm đề bài - quan sát cây .
HS viết bài :Hs lập dàn ý , tạo lập từng đoạn, hoàn chỉnh cả bài .
- HS nối tiếp nhau đọc bài 
- 1-2 Hs đọc bài làm của mình – nhận xét
Làm cho môi trường , đẹp, cho ta bầu không khí trong lành. 
TAÄP ÑOÏC
TCT58: TRAÊNG ÔI . . .TÖØ ÑAÂU ÑEÁN ?
I-MUÏC TIEÂU:
1 KT: Hiểu nghĩa một số từ ngữ trong bài.
-Hieåu ND : tình caûm yeâu meán, gắn bó cuûa nhaø thô vôùi traêng và thiên nhiên đất nước ( trả lời được các CH trong SGK ; thuộc 3,4 khổ thơ trong bài )
2KN: Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng , tình cảm , bước đầu biết ngắt nhịp đúng ở các dòng thơ.
3 TĐ: Gd hs yêu thiên nhiên
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Tranh minh hoaï , bảng phụ
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. KTBC:
 Kieåm tra baøi Ñöôøng ñi Sa Pa
 Vì sao taùc giaû goïi Sa Pa laø “moùn quaø taëng dieäu kyø” cuûa thieân nhieân ?
Taùc giaû coù tình caûm theá naøo ñoái vôùi caûnh ñeïp Sa Pa ?
GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Luyeän ñoïc:
GV hd cách đọc toàn bài thơ 
Chia từng đoạn thơ
Hd cách đọc đoạn
Goïi HS ñoïc noái tieáp 
GV keát hôïp söûa sai töø HS phaùt aâm sai 
Keát hôïp giaûi nghóa caùc töø ngöõ 
GV tổ chức cho HS đọc theo nhóm 
Thi đọc trước lớp
- GV nhận xét.
- Gv đọc mẫu toaøn baøi 
* Tìm hieåu baøi:
 -Cho HS ñoïc 2 khoå thô.
 + Trong 2 khoå thô ñaàu, traêng ñöôïc so saùnh vôùi nhöõng gì ?
 Vì sao taùc giaû nghó traêng ñeán töø caùnh ñoàng xa, töø bieån xanh ?
 Cho HS ñoïc 4 khoå thô.
 Trong moãi khoå thô, vaàng traêng gaén vôùi moät ñoái töôïng cuï theå. Ñoù laø nhöõng gì ? Nhöõng ai ?
 * Baøi thô theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi queâ höông ñaát nöôùc nhö theá naøo ?
Nhận xét bổ sung
? Nêu nội dung bài ? 
- GV ghi bảng
* Ñoïc dieãn caûm:
GV höôùng daãn HS luyeän taäp ñoïc 3 khoå thô ñaàu.
Thi đọc diễn cảm
 Cho HS nhaåm ñoïc thuoäc loøng 3 khoå thô.
 - Cho HS thi ñoïc thuoäc loøng.
Nhận xét tuyên dương
3. Cuûng coá, daën doø:
 Em thích nhaát hình aûnh naøo trong baøi 
thô ?
 Liên hệ gd hs
Veà nhaø tieáp tuïc HTL baøi thô.
4. GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- 2 HS ñoïc.
* Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp, vì söï ñoåi muøa trong moät ngaøy ôû Sa Pa raát laï luøng hieám coù.
* Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp cuûa Sa Pa : Sa Pa quaû laø moùn quaø kì dieäu cuûa thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.
HS laéng nghe.
1 hs đọc cả bài
6 đoạn thơ
HS ñoïc noái tieáp ( 2 löôït ) 
3-4 hs đọc từ khó : Trăng ơi, soi, vàng, sáng hơn
1 hs đọc chú giải
Hs luyện đọc trong nhóm
Hs thi đọc
- 1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
Traêng ñöôïc so saùnh vôùi : Traêng hoàng nhö quaû chín . Traêng troøn nhö maét caù.
+ Vì traêng hoàng nhö moät quaû chín treo lô löûng tröôùc nhaø.
* Traêng ñeán töø bieån xanh vì traêng troøn nhö maét caù khoâng bao giôø chôùp mi.
-HS ñoïc thaàm 4 khoå thô.
Vaàng traêng gaén vôùi nhöõng ñoà chôi, söï vaät gaàn guõi vôùi caùc em: saân chôi, quaû boùng, lôøi meï ru, chuù Cuoäi, ñöôøng haønh quaân, chuù boä ñoäi, goùc saân, 
* Taùc giaû raát yeâu traêng, yeâu meán, töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc. Taùc giaû cho raèng khoâng coù traêng nôi naøo saùng hôn ñaát nöôùc em.
ND: baøi thô theå hieän tình caûm yeâu meán, gắn bó cuûa nhaø thô vôùi traêng và thiên nhiên đất nước
 HS nhắc lại.
 HS ñoïc tieáp noái 6 khoå thô 
- HS ñoïc 3 khoå thô ñaàu.
1 hs đọc
Hs thi đọc trước lớp
HS nhaåm ñoïc thuoäc loøng.
- HS thi ñoïc thuoäc loøng 
TOÁN
TCT143: LUYEÄN TAÄP
 I-MUÏC TIEÂU:
 1 KT: Giải được bài toán. Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
 - HS làm bài 1,2. HS khá, giỏi làm bài 3
2 KN: Rèn kĩ năng giải toán về hiệu tỉ thành thạo
3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận chính xác
 II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 - GV goïi HS leân baûng laøm BT2 ở VBT
 - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
3.Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Höôùng daãn luyeän taäp
 Baøi 1 : Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi
Hd xác định đề, hướng dẫn giải
Nhận xét sửa sai
Baøi 2 :Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi.
 - GV chöõa baøi 
 Baøi 3: Dành cho HS khá, giỏi
 - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
 GV höôùng daãn giaûi
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
Nhận xét sửa sai
 4.Cuûng coá- Daën doø:
 -Hệ thống bài hoc
Liên hệ gd hs
 Daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp ở VBT vaø chuaån bò baøi sau.
- 1 HS leân baûng, HS döôùi lôùp theo doõi 
HS laéng nghe. 
2 HS đọc đề bài
1 hs lên bảng- lớp làm vở
Tóm tắt
Số bé: 
Số lớn:
	Giải
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
8 – 3 = 5 (phaàn)
Soá beù laø: 83 : 5 Í 3 = 51
Soá lôùn laø: 51 + 85 = 136
 Ñaùp soá: Soá beù: 51 
 Soá lôùn: 136
-1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vở
Tóm tắt:
Boùng ñeøn maøu	
Boùng ñeøn traéng
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
5 – 3 = 2 (phaàn)
Soá boùng ñeøn maøu laø: 250 : 2 Í 5 = 625 (boùng)
Soá boùng ñeøn traéng laø: 625 – 250 = 375 (boùng)
 Ñaùp soá: Ñeøn maøu: 625 boùng 
 Ñeøn traéng: 375 boùng.
- 1 HS ñoïc tröôùc lôùp
- HS trình baøy lôøi giaûi baøi toaùn:
Baøi giaûi
Soá HS lôùp 4A nhieàu hôn lôùp 4B laø:
35 – 33 = 2 (hoïc sinh)
Moãi hoïc sinh troàng soá caây laø: 10 : 2 = 5 (caây)
Lôùp 4A troàng soá caây laø: 35 Í 5 = 175 (caây)
Lôùp 4B troàng soá caây laø: 175 – 10 = 165 (caây)
 Ñaùp soá: 4A: 175 caây 4B: 165 caây
CHÍNH TAÛ ( nghe – viết )
TCT 29: AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1,2,3,4,?
 I-MUÏC TIEÂU:
 1 KT : - Nghe – viết đúng bài CT ; trình bài đúng bài báo ngắn có các chữ số.
 - Làm đúng bài tập 3 ( kết hợp đọc lại mẩu chuyện sau khi hoàng chỉnh BT), hoặc BTCT phương ngữ (2) a / b .
2 KN: Rèn kĩ năng trình bày bài rõ ràng
3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận sạch sẽ
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Bảng nhóm làm BT2, BT3.
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Baøi môùi:
a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Giảng bài
 GV ñoïc baøi chính taû moät löôït.
Ai là người nghĩ ra các chữ số?
Yêu cầu HS tìm các từ khó dễ lẫn khi viết - Cho HS luyeän viết caùc töø ngöõ sau: A – Raäp, Baùt – ña, AÁn Ñoä, quoác vöông, truyeàn baù.
 Nhận xét sửa sai
Cho hs đọc lại các từ
? Nêu cách trình bày bài viết ? 
GV ñoïc cho HS vieát
GV ñoïc laïi moät laàn cho HS soaùt baøi.
 Thu bài 7 baøi chấm.
 - Nhaän xeùt chung.
* Luyện tập
Baøi taäp 2:b
b). Gheùp vaàn eât, eâch vôùi aâm ñaàu.
 .
Nhận xét bổ sung
 Baøi taäp 3: Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3.
 - GV giao vieäc.
 - Cho HS laøm baøi.
 - GV nhaän xeùt 
- Gọi HS đọc lại mẫu truyện 
3. Cuûng coá, daën doø:
-Cho hs viết một số từ ngữ
Liên hệ gd hs
Daën HS veà nhaø keå laïi truyeän vui Trí nhôù toát cho ngöôøi thaân nghe.
- HS laéng nghe.
- 1 HS đọc lại 
Là một người Ấn Độ.
Hs tìm và nêu
 HS vieát bảng lớp - baûng con: A – raäp, Baùt – ña, AÁn Ñoä, quoác vöông, truyeàn baù rộng rãi, dâng tặng
2 hs đọc 
1 hs nêu cách trình bày
 HS nghe tự vieát.
HS soaùt baøi.
-1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe.
HS laøm baøi caù nhaân.
Moät soá HS phaùt bieåu yù kieán
+Vaàn eât coù theå keát hôïp ñöôïc vôùi caùc aâm ñaàu : b, ch, d, h, k, t.
 +Vaàn eâch keát hôïp vôùi aâm ñaàu: b, ch, h, k, t. 
-1 HS ñoïc, lôùp theo doõi trong SGK.
 3 HS leân baûng - HS coøn laïi laøm vaøo VBT.
+Các từ cần điền: Ngheách mắt, chaâu Mĩ, keát thúc – ngheät mặt, traàm trồ, trí nhớ.
2 hs đọc
 THỨ NĂM NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2013
TOÁN
TCT144: LUYEÄN TAÄP
 I-MUÏC TIEÂU:
 1 KT: - Giaûi baøi toaùn Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
 - Biết nêu baøi toaùn Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù theo sô đồ cho trước.
 - HS làm bài 1,3,4. HS khá, giỏi làm bài 2
 2 KN: Rèn kĩ năng giải toán về hiệu tỉ thành thạo
 3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận chính xác
 II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 - GV gọi HS leân baûng laøm BT 2 ở VBT 
 - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
3.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 b).Höôùng daãn luyeän taäp
 Baøi 1 : Gọi hs nêu yêu cầu bài
Hd hs tóm tắt và giải
Nhận xét sửa sai
 Baøi 2: Dành cho HS khá, giỏi
 Goïi HS ñoïc ñeà baøi
 Hd hs giải
 Yeâu caàu HS laøm baøi.
 - GV chöõa baøi 
 Baøi 3
 -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi. 
- GV chöõa baøi
 Baøi 4
- GV chöõa baøi
4.Cuûng coá- Daën doø:
 Hệ thống bài học
 Liên hệ gd 
 Về nhà làm bài ở VBT, xem trước bài
- 1 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu, HS döôùi lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
1 HS laøm baøi bảng – Lớp làm vở
Tóm tắt
Số bé: 
Số lớn	
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
3 – 1 = 2 (phaàn)
Soá beù laø: 30 : 2 = 15
Soá lôùn laø: 15 + 30 = 45
 Ñaùp soá: Soá beù: 15 
 Soá lôùn: 45
HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT.
Baøi giaûi
Vì soá thöù nhaát gaáp leân 5 laàn thì ñöôïc soá thöù hai neân soá thöù nhaát baèng soá thöù hai.
Tóm tắt
Soá thöù nhaát 
Soá thöù hai
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
5 – 1 = 4 (phaàn)
 Soá thöù nhaát laø: 60 : 4 = 15
Soá thöù hai laø: 15 + 60 = 75
 Ñaùp soá: Soá thöù nhaát:15 
 Soá thöù hai: 75
- HS laøm baøi vaøo VBT.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
4 – 1 = 3 (phaàn)
Cöûa haøng coù soá gaïo neáp laø: 540 : 3 = 180 (kg)
Cöûa haøng coù soá gaïo teû laø: 180 + 540 = 720 (kg)
 Ñaùp soá: 
 Gaïo neáp: 180 kg ; Gaïo teû: 720 kg.
-1 HS laøm bảng 
Baøi giaûi
Soá caây döùa nhieàu hôn soá caây cam laø 170 caây. Bieát soá caây cam baèng , tính soá caây moãi loaïi 
Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là
6 – 1 = 5 (phaàn)
Soá caây cam laø: 170 : 5 = 34 (caây)
Soá caây döùa laø: 34 + 170 = 204 (caây)
 Ñaùp soá: Cam: 34 caây 
 Döùa: 204 caây
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TCT58: GIÖÕ PHEÙP LÒCH SÖÏ KHI BAØY TOÛ YEÂU CAÀU, ÑEÀ NGHÒ
 I-MUÏC TIEÂU:
 1 KT : - Hieåu theá naøo laø lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï ( ND ghi nhớ )
 - Bước đầu biết noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï ( BT1, BT2 ) phân biệt được lời yêu cầu , đề nghị lịch sự và lời yêu cầu , đề nghị không giữ được phép lịch sự ( BT3 ); bước đầu biết đặt câu khiến phù hợp với một tình huống giao tiếp cho trước ( BT4 ).
 2 KN: Rèn kĩ năng đặt câu thành thạo
KNS: Giao tiếp: ứng xử, thể hiện sự cảm thông; Thương lượng ; Đặt mục tiêu
 3 TĐ: gd hs dùng từ đặt câu khi nói, viết
 II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Bảng nhóm
 III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. KTBC:
Theo em nhöõng hoaït ñoäng naøo ñöôïc goïi laø du lòch ?
Theo em thaùm hieåm laø gì 
 - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
b ) Giảng bài
b1 ) Phần nhận xét
Bài 1 : Cho HS ñoïc mẩu chuyện
Bài 2:Cho HS ñoïc yeâu caàu BT 2 * Tìm nhöõng caâu neâu yeâu caàu, ñeà nghò trong maãu chuyeän ñaõ ñoïc.
Nhận xét bổ sung
Bài 3: Em haõy neâu nhaän xeùt veà caùch neâu yeâu caàu cuûa 2 baïn Huøng vaø Hoa.
 - GV nhaän xeùt
Baøi taäp 4: Cho HS ñoïc yeâu caàu BT4.
 - Cho HS phaùt bieåu.
- GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
 b 2 ). Ghi nhôù:
 - Cho HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù.
b 3 ). Phaàn luyeän taäp:
Baøi taäp 1: Cho HS ñoïc yeâu caàu BT1.
 - GV giao vieäc.
 - Cho HS laøm baøi.
 - GV nhaän xeùt
 Baøi taäp 2: Cho HS ñoïc yeâu caàu BT.
 - GV giao vieäc.
 - Cho HS laøm baøi.
GV nhaän xeùt
Baøi taäp 3: Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT.
 GV giao vieäc.
 - Cho HS laøm baøi.
 - Cho HS trình baøy.
 - GV nhaän xeùt vaø choát laïi yù ñuùng.
Baøi taäp 4 : Cho HS ñoïc yeâu caàu BT4.
 GV giao vieäc.
Cho HS laøm baøi: GV phaùt bảng nhóm cho 3 HS.
- Cho HS trình baøy keát quaû.
 - GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
3. Cuûng coá, daën doø:
Nhắc lại ghi nhớ
Liên hệ gd hs
Yeâu caàu HS hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù, vieát vaøo vôû 4 caâu khieán.
4 GV nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñi du lòch laø hoaït ñoäng ñi chôi xa ñeå nghæ ngôi, ngaém caûnh.
Thaùm hieåm laø thaêm doø, tìm hieåu nhöõng nôi xa laï, khoù khaên, coù theå nguy hieåm.
- HS ñoïc thaàm maåu chuyeän.
- HS thảo luận cặp – trình bày.
 Caùc caâu: neâu yeâu caàu, ñeà nghò coù trong maãu chuyeän laø: 
* Bôm cho caùi baùnh tröôùc. Nhanh leân nheù, treã giôø hoïc roài 
* Vaäy, cho möôïn caùi bôm, toâi bôm laáy vaäy 
* Baùc ôi, cho chaùu möôïn caùi bôm nheù. 
Nhaän xeùt veà caùch noùi cuûa Huøng vaø Hoa. 
Câu 1, 2 : lôøi Huøng noùi vôùi baùc Hai laø baát lòch söï.
 Câu 3 : Lôøi cuûa Hoa noùi vôùi baùc Hai laø caùch noùi lòch söï.
-1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe.
- HS laàn löôït phaùt bieåu.
 Lôøi yeâu caàu lòch söï laø lôøi yeâu caàu phuø hôïp vôùi quan heä giöõa ngöôøi noùi vaø ngöôøi nghe, coù caùch xöng hoâ phuø hôïp.
- 3 HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.
 1 HS ñoïc yeâu caàu, lôùp laéng nghe.
Hs thảo luận cặp – trình bày kết quả
 + YÙ b: Lan ôi, cho tôù möôïn caùi buùt !
 + YÙ c: Lan ôi, caäu coù theå cho tôù möôïn caùi buùt ñöôïc khoâng ?
1 HS ñoïc yeâu caàu, lôùp laéng nghe.
Hs thảo luận cặp – trình bày kết quả
Caùch traû lôøi b, c, d laø caùch traû lôøi ñuùng. YÙ c, d laø caùch traû lôøi hay hôn.
1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe.
 a).Caâu Lan ôi, cho tôù veà vôùi ! laø lôøi noùi lòch söï vì coù töø xöng hoâ Lan, tôù. Töø ôi, vôùi theå hieän quan heä thaân maät.
 - Caâu: Cho ñi nhôø moät caùi ! laø caâu noùi baát lòch söï vì noùi troáng khoâng, thieáu töø xöng hoâ.
 b). Caâu Chieàu nay, chò ñoùn em nheù ! laø caâu noùi lòch söï, coù töø nheù theå hieän söï ñeà nghò thaân maät.
 - Caâu Chieàu nay, chò phaûi ñoùn em ñaáy ! laø caâu noùi khoâng lòch söï, coù tính baét buoäc.
 c). Caâu Ñöøng coù maø noùi nhö theá ! Caâu theå hieän söï khoâ khan, meänh leänh.
 - Caâu Theo tôù, caäu khoâng neân noùi nhö 
theá ! theå hieän söï lòch söï, khieâm toán, coù söùc thuyeát phuïc.
 d). Caâu Môû hoä chaùu caùi cöûa ! laø caâu noùi coäc loác.
 - Caâu Baùc môû giuùp chaùu caùi cöûa naøy vôùi ! theå hieän söï lòch söï, leã ñoä vì coù caëp töø xöng hoâ baùc, chaùu vaø töø giuùp.
-1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe.
-3 HS laøm baøi - HS coøn laïi laøm baøi vaøo giaáy nhaùp.
-3 HS daùn leân baûng lôùp.
- Lôùp nhaän xeùt
- HS nghe
ĐẠO ĐỨC
TCT29: TOÂN TROÏNG LUAÄT GIAO THOÂNG ( T 2 )
I-MUÏC TIEÂU:
1 KT: Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông (những quy định có liên quan đến HS).
- Phân biệt được hành vi tôn trọng luật giao thông và vi phạm luật giao thông.
2 KN: Hs có thói quen và hành vi đúng
KNS: Kĩ năng tham gia giao thông đúng luật; Kĩ năng phê phán những hành vi vi phạm luạt giao thông.
3 TĐ: Nghiên chỉnh chấp hành luật giao thông trong cuộc sống hằng ngày.
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS nêu ghi nhớ bài “Tôn trọng luật giao thông”
- GV nhận xét và đánh giá.
2 .Bài mới
 a. Giới thiệu bài.
 b. Giảng bài
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm (Baøi taäp 3- SGK/42)
 -GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 29.doc