Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Họ và tên: HOÀNG THỊ MINH NGỌC Sinh năm : 1982

Ngày vào ngành: 01/11/2004

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 Chức vụ: Giáo viên, tổ trưởng CM tổ 4 + 5

 Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Thực hiên Kế hoạch số 07/KH-PGD ngày 11/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho giáo viên tiểu học năm học: 2017 – 2018.

Căn cứ vào kế hoạch Số: 12 /KH-BDTX của trường về các nội dung cần học tập trong năm học 2017-2018, tổ chuyên môn 4+5 cũng như nhu cầu, năng lực học tập, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao kiến thức chuyên môn – nghiệp vụ của bản thân, tôi đã xây dựng Kế hoạch BDTX cho bản thân năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Bản thân học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

 

doc 15 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cương Gián, ngày 18 tháng 9 năm 2017
KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 
NĂM HỌC 2017 - 2018
Họ và tên: HOÀNG THỊ MINH NGỌC Sinh năm : 1982
Ngày vào ngành: 01/11/2004 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
 Chức vụ: Giáo viên, tổ trưởng CM tổ 4 + 5 
 Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Thực hiên Kế hoạch số 07/KH-PGD ngày 11/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho giáo viên tiểu học năm học: 2017 – 2018.
Căn cứ vào kế hoạch Số: 12 /KH-BDTX của trường về các nội dung cần học tập trong năm học 2017-2018, tổ chuyên môn 4+5 cũng như nhu cầu, năng lực học tập, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao kiến thức chuyên môn – nghiệp vụ của bản thân, tôi đã xây dựng Kế hoạch BDTX cho bản thân năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU 
1. Mục đích:
- Bản thân học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, ý thức tự học, tự bồi dưỡng.
2. Yêu cầu:
Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân phải dựa trên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng, trường, tổ chuyên môn; gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo qua từng năm.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học.
 1.1.1. Nội dung học tập:
- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 - Chuyên đề: Âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh. 
 - Tình hình thời sự quốc tế và khu vực trong thời gian gần đây. 
- Chuyên đề: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 - Chuyên đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến" “tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
- Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thực trạng, kỹ năng, nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới. 
- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT (theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành trung ương)
1.1.2. Kế hoạch học tập cụ thể: 
TT
Nội dung
Số tiết
DK thời gian thực hiện
Ghi chú
1
- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 - Chuyên đề: Âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh. 
 - Chuyên đề: Tình hình thời sự quốc tế và khu vực trong thời gian gần đây. 
- Chuyên đề: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 - Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến" “tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
5
19/8/2017
Đã học tập trung ở huyện .
2
- Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thực trạng, kỹ năng, nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới. 
10
 Tháng
8/2017
3
- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
5
Tháng 8/2017
4
- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT (theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành trung ương)
10
Tháng 9/2017
Cộng
30 tiết
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
1.2.1. Nội dung học tập:
- Tham giai lớp tập huấn dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam 
- Tham gia học tập chuyên đề dạy Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục .
- Tham gia lớp tập huấn hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ.
- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa tiếng Anh.
1.2.2. Kế hoạch học tập cụ thể:
Tên chuyên đề
Mục
Phân bố
 thời gian
Tham gia học tập.
Mục tiêu bồi dưỡng
Chuyên đề 1:
Bồi dưỡng giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh
 ( 10 tiết)
Trình bày lí thuyết
 Sáng
14/8/2017
( 5 tiết)
Tham gia học tập chuyên đề do cô Lê Thu Hà phụ trách
Nắm được cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
Dạy thể nghiệm
Chiều
(14/8/2017) 1 tiết
Tham gia dự giờ, nhận xét, góp ý giờ dạy thể nghiệm do cô Nguyễn Thị Nguyệt thực hiện.
Ghi chép tiến trình dạy học và tìm ra những mặt được, chưa được của tiết dạy thể nghệm.
Thảo luận
 Chiều
14/8/2017
 ( 2 Tiết )
Thảo luận dưới sự điều hành của BGH.
- Nêu ra các những ưu khuyết điểm, các ý kiến thắc mắc sau khi học tập chuyên đề để cùng nhau thảo luận và đi đến thống nhất chung.
Tổng kết chuyên đề
 Chiều
14/8/2017
 ( 2 Tiết )
Nghe cô Lê Thu Hà thống nhất lại cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
- Nắm quy trình và PP dạy học phù học đã thống nhất.
Chuyên đề 2:
Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột”; 
( 10 tiết)
Trình bày lí thuyết
Sáng
15/8/2017
( 5 tiết)
Tham gia học tập chuyên đề do cô Nguyễn Thanh Hà phụ trách.
Nắm được phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”
Dạy thể nghiệm
Chiều
(15/8/2017) 1 tiết
Tham gia dự giờ, nhận xét, góp ý giờ dạy thể nghiệm do cô Phan Thị Thu Hường thực hiện.
Ghi chép tiến trình dạy học và tìm ra những mặt được, chưa được của tiết dạy thể nghệm.
Thảo luận
Chiều
15/8/2017
 ( 2 Tiết )
Thảo luận dưới sự điều hành của BGH.
Nêu ra các những ưu khuyết điểm, các ý kiến thắc mắc sau khi học tập chuyên đề để cùng nhau thảo luận và đi đến thống nhất chung.
Tổng kết chuyên đề
Chiều
15/8/2017
 ( 2 Tiết )
 Nghe cô Nguyễn Thanh Hà thống nhất lại phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”
- Nắm quy trình và PP dạy học phù học đã thống nhất
Chuyên đề 3:
Vận dụng mô hình trường học mới vào dạy học chương trình hiền hành ( 5 tiết)
Trình bày lí thuyết
Chiều 
16/8/2017
( 2 tiết)
Tham gia học tập chuyên đề do cô Trần Thị Thủy phụ trách.
Nắm được cách vận dụng dụng mô hình trường học mới vào dạy học chương trình hiền hành .
Thảo luận
Chiều 
16/8/2017
 ( 2 Tiết )
Tham gia thảo luận dưới sự điều hành của cô Thủy
- Nêu các ý kiến thắc mắc sau khi học tập chuyên đề;
- Tổng hợp ý kiến GV trong tổ yêu cầu giải đáp và thống nhất.
Tổng kết chuyên đề
Chiều 
16/8/2017
 ( 1 Tiết )
Tham gia học do Cô: Trần Thị Thủy điều hành
- Học tập và tiếp thu cô Thủy giải đáp các ý kiến thắc mắc.
2. Khối kiến thức tự chọn : Nội dung bồi dưỡng 3 : (60 tiết/năm học).
 Căn cứ vào kế hoạch BDTX trường, tổ chuyên môn, của cá nhân về khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; bản thân thực hiện các mô đun bồi dưỡng như sau:
 2.1. Nội dung học tập
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã
mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
TH
(tiết)
Thời gian học
TT (tiết)
LT
TH
VIII. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
TH8
 Thư viện trường học thân thiện
1. Ôn tập lại các hình thức trong một tiết đọc thư viện.
2. Điểm làm tốt và điểm cần cải thiện trong các hình thức dạy của một tiết đọc thư viện.
3. Mong muốn với ban giám hiệu nhà trường để tiết học thư viện được diễn ra tốt hơn.
4. Phối hợp với phụ huynh trong việc xây dựng môi trường thư viện thân thiện
Nắm được các hình thức tổ chức tiết đọc thư viện trường học thân thiện.
Biết cách phát huy các điểm làm tốt và cải thiện các việc làm chưa tốt để tiết đọc thư viện mang lại hiệu quả tốt nhất. 
Chủ động, linh hoạt trong việc phối hợp với phụ huynh, học sinh xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương.
12
1
2
VIII. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
TH13
Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực:
1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).
2. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.
Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
10
5
TH14
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
1. Xác định mục tiêu bài học
2. Thiết kế các hoạt động học tập
3. Đánh giá kế hoạch bài học
Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực.
Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.
15
VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
TH38
Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
1. Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2. Hình thức và phương pháp hoạt động:
Nắm được nội dung, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.
14
1
Cộng
35
2
23
 2.2. Kế hoạch học tập cụ thể:
Tên Môdun
Mục
Phân bố t/g
Tham gia học tập.
Mục tiêu BD
 Mô dun TH8:
Thư viện trường học thân thiện ( theo dự án Room toread)
Tự học
Từ 07-14/10/2017
(12 tiết)
Cá nhân GV tự học
- Nắm được các hình thức tổ chức tiết đọc thư viện trường học thân thiện.
- Biết cách phát huy các điểm làm tốt và cải thiện các việc làm chưa tốt để tiết đọc thư viện mang lại hiệu quả tốt nhất. 
- Chủ động, linh hoạt trong việc phối hợp với phụ huynh, học sinh xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương, nhà trường, của tổ CM, của lớp học.
Lý thuyết
Chiều 14/10/2017
( 1 tiết)
Tham gia học tập chuyên đề do cô Trần Thị Thơi phụ trách.
Thực hành
Chiều 14/ 10/2017:
( 2 tiết)
- Tham khảo cách xây dựng các mô hình hoạt động: góc đọc, góc viết, góc nghệ thuật, góc vui chơi của cô 
Hồ Thị Bích Thủy
- Tham khảo cách bài trí trong thư viện thân thiện của cô Phan Thị Thương.
Biết xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học và biết xây dựng các mô hình hpạt động, các góc và cách bài trí trong thư viện thân thiện.
 Mô dun TH13:
 Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Tự học
Từ 04-12/ 11/2017
(10 tiết)
Cá nhân GV tự học
Sau khi học tập biết:
1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).
2. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
Thực hành
Ngày 
22/11/2017(5 tiết)
. Nghe cô Trần Thị Phương Nam trình bày kế hoach bài học
Lập được KH bài học cho một tiết về dạng bài thực hành môn Tiếng Việt
Nghe cô Hoàng Thị Thùy trình bày kế hoach bài học
Lập được KH bài học cho một tiết về dạng bài thực hành môn Toán
Trình bày KH bài học cho một tiết về dạng bài kiểm tra.
Lập được KH bài học cho một tiết về dạng bài kiểm tra.
4 Nghe cô Nguyễn Thị Lý trình bày kế hoach bài học
Lập được KH bài học một tiết về dạng bài ôn tập.
Cùng với tổ thảo luận để thống nhất quy trình Lập KH bài học của các dạng bài dưới sự chỉ đạo của cô Cô Trần Thị Thơi
Nắm được quy trình lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 Mô dun TH14:
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Thực hành
6/12/2017
(5 tiết)
Nghe cô Nguyễn Bích Thúy trình bày khbh môn Tiếng Việt 1dưới sự điều hành của cô Trần Thị Phương Nam.
- Nghe cô Nguyễn Thị Minh trình bày khbh môn Toán, cô Trần Thanh Hiên môn TN&XH dưới sự điều hành của cô Hoàng Thị Thùy. 
- Thảo luận cùng GV các tổ đi đến thống nhất chung.
- Lập được KH bài học cho dạng bài hình thành kiến thức mới theo hướng dạy học tích cực : môn TV1, Toán, TN&XH 
Ngày 13/12/2017
(5 tiết)
- Trình bày nội dung chuyên đề xây dựng kế hoach 1 bài dạy dạng bài ôn tập môn Khoa học, LTVC điều hành tổ hoạt động. Phân công cô (Nguyễn Thị Thanh Hà), Lê Thị Thu Hà) đại diện tổ trình bày kế hoạch bài học sau khi tổ đã xây dựng.
- Thống nhất và kết luận.
- Nghe thầy Lê Thanh Huế trình bày khbh môn Tiếng Anh dưới sự điều hành của cô Nguyễn Thị Lý
- Thảo luận cùng GV các tổ đi đến thống nhất chung.
- Lập được KH bài học dạng bài ôn tập theo hướng dạy học tích cực: Khoa học, LT&C, Tiếng Anh.
Ngày 20/12/2017
(5 tiết)
- Nghe cô Đinh Thu Tình trình bày môn TNXH dưới sự điều hành của cô Nguyễn Thị Như Quỳnh
- Trình bày kế hoạch bài học dạng bài thực hành : Ra đề kiểm tra môn Toán 
 dưới sự điều hành của cô Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nghe Phạm Thị Huyên trình bày khbh mô Mỹ thuật dưới sự điều hành của - Hoàng Trí Chiến
- Thảo luận cùng GV các tổ đi đến thống nhất chung.
- Lập được KH bài học dạng bài thực hành theo hướng dạy học tích cực: TNXH, Mỹ thuật; Biết ra đề kiểm tra môn Toán.
Mô dun TH38:
 Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
Tự học
Từ 02-20/01/2018
(14 tiết)
Cá nhân GV tự học
Sau khi học tập năm được:
1. Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2. Hình thức và phương pháp hoạt động NGLL
Lý thuyết
Ngày
24/01/2018
(1tiết)
Nghe cô Hoàng Thị Thu Giang trình bày nội dung chuyên đề.
Trao đổi những băn khoăn trong quá trình tự học. 
- Tham gia thảo luận, xây dựng một số hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương, của HS tổ khối mình phụ trách.
V. KẾ HOẠCH HỌC TẬP HÀNG THÁNG
Thời gian
Nội dung BDTX
Tự học
Tập trung
Ghi chú
Lí thuyết
Thực hành
Tháng 8/2017
Nội dung 2 (CĐ 1): 
Bồi dưỡng giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh ( 10 tiết)
5 tiết 
( 14/8)
5 tiết 
(14/8)
Tháng 8/2017
Nội dung 2 (CĐ 2):
Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột”; 
( 10 tiết)
5 tiết 
(15/8)
5 tiết 
(15/8)
Nội dung 2:
CĐ 3: ( 5 tiết) 
Vận dụng mô hình trường học mới vào dạy học chương trình hiện hành 
Chiều 
16/8/2017
( 2 tiết)
Chiều 
16/8/2017
 ( 3 Tiết)
- Nêu các ý kiến thắc mắc sau khi học tập chuyên đề;
- Tổng hợp ý kiến GV trong tổ yêu cầu giải đáp.
- Học tập và tiếp thu ý kiến giải đáp thắc mắc của cô Thủy
Nội dung 1 (CĐ 1): 
- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 - Chuyên đề: Âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh. 
 - Chuyên đề: Tình hình thời sự quốc tế và khu vực trong thời gian gần đây. 
- Chuyên đề: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 - Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến" “tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Nội dung 1 (CĐ 2): 
Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thực trạng, kỹ năng, nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới.
Nội dung 1 (CĐ 3): 
 Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
5 tiết
(19/8)
10 tiết
5 tiết
Đã học tập trung tại Nhà văn hóa Nguyễn Du
Tháng 9/2017
 Nội dung 1: (CĐ 4)
Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT ( theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành trung ương)
10 tiết
Học tập trung tại trường
Tháng 
10/2017
Nội dung 3 : 
Học tập Mô đun TH8: Thư viện trường học thân thiện
( 15 tiết)
12 tiết
(07-14/10/2017)
Chiều
1 tiết
(10/10)
Chiều
3 tiết
( 11/10/2017)
Tham gia thảo luận để xây dựng các mô hình hoạt động trong thư viện và cách bài trí trong thư viện thân thiện.
Tháng 11/2017
Nội dung 3:
 (15 tiết)
Học tập Mô dun TH13:
Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Từ 04-12/ 11/2017
(10 tiết)
22/11/2017
(5 tiết))
Trình bày KH bài học cho 1 tiết về dạng bài kiểm tra Tổng hợp ý kiến thống nhất quy trình lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực để áp dụng vào dạy học trong thực tiễn có hiệu quả.
Tháng 12/2017
Nội dung 3:
( 15 tiết)
Học tập Mô dun TH14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.
 Ngày 6/12/2017
(5 tiết).
- Tổ 1: 1 tiết TV1; 
- Tổ 2,3: 2 tiết Toán ( Nguyễn Thị Minh) , TNXH (Trần Thanh Hiên).
 Ngày 13/12/2017
(5 tiết)
- Tổ 4, 5: 2 tiết Khoa học, LTVC.
- Tổ chuyên trách: 1 tiết Anh văn.
Ngày 20/12/2017
(5 tiết).
- Tổ 2,3: 1 tiết TNXH ( Đinh Thị Thu Tình)
- Tổ chuyên trách: 1 tiết Mỹ thuật.
 Học tập cách lập kế hoạch bài học cho dạng bài hình thành kiến thức mới theo hướng dạy học tích cực ( các môn : TV1. Toán lớp 2 TNXH lớp 3, KH lớp 4, LTVC lớp 5, Anh văn lớp 5,TNXH lớp 2, Mỹ thuật); - 
- Thảo luận cách ra đề kiểm tra môn toán với cả tổ.
- Tham gia thảo luận đi đến thống nhất quy trình.
- Ra đề kiểm tra môn Toán cuối học kì 1 lớp 5
Tháng 01/2018
Nội dung 3:
Học tập Mô dun TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
14 tiết
(02- 20/01/2018)
1 tiết
(24/01)
Tham gia thảo luận trao đổi những băn khoăn trong quá trình tự học. 
- Tham gia xây dựng một số hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương.
Tháng 2/2018
ViÕt bµi thu ho¹ch
10 tiÕt
Tham gia viết bài thu hoạch
Tháng 3/2018
¤n tËp chuÈn bÞ cho k× thi
Ôn thi chuản bị cho kì thi sát hạch của phòng.
 Trên đây là kế hoạch BDTX của bản thân tôi trong năm học 2017-2018 
Kí duyệt BGH Kí duyệt của tổ Người lập kế hoạch
 Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Như Quỳnh Hoàng Thị Minh Ngọc

Tài liệu đính kèm:

  • docBDTX_12195138.doc