Ma trận đề môn Giáo dục công dân 9

Tên

chủ đề TNKQ TL

TNKQ

 TL Cấp đđộ thấp Cấpđđộ cao

 TNKQ TL TNKQ TL

1. Bảo vệ Tổ quốc Hiểu được bảo vệ Tổ quốc là gì Vì sao ta phỉ bảo vệ Tổ Quốc

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ 1/2

1

10% 1/2

1

10%

 1

2

20%

2.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Hiểu được lao động là gì Hiểu được khi tham gia quan hệ lao động, người lao động cần phải ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động Biết được cái đúng, cái sai khi sử dụng người lao động

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1302Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề môn Giáo dục công dân 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ma trận đề : MÔN : GDCD 9
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Tên
chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp đđộ thấp
Cấpđđộ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Bảo vệ Tổ quốc
Hiểu được bảo vệ Tổ quốc là gì
Vì sao ta phỉ bảo vệ Tổ Quốc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/2
1
10%
1/2
1
10% 
1
2
20%
2.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Hiểu được lao động là gì
Hiểu được khi tham gia quan hệ lao động, người lao động cần phải ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động
Biết được cái đúng, cái sai khi sử dụng người lao động
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/3
1,5
15%
1/3
1
10%
1/3
2,5
25%
1
5
50%
3.Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân
Tham gia quản lý nhà nước , quản lý xã hội bằng mấy cách
Cách thực hiện tham gia quản lý nhà nước và xã hội
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/2
1
10%
1/2
2
20%
1
3
30%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
5/6
2,5
25%
4/3
3
30%
1/2
2
20%
1/3
2,5
25%
3
10
100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: GDCD 9
Thời gian làm bài: 60 phút
NỘI DUNG ĐỀ
	 Caâu 1 (2 ñieåm) : Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?
 Caâu 2 (5 ñieåm) . Lao ñoäng laø gì ? Tại sao khi tham gia quan hệ lao động, người lao động cần phải ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động? 
	Cho tình huống sau :
 Quán cơm gần nhà Hoa có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cũng phải gaùnh những thùng nước to, nặng quá sức của mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chưởi mắng .
 Hỏi : 
 a – Bà chủ quán cơm đã có những hành vi sai phạm gì ?
 b - Nếu là người chứng kiến, em sẽ ứng xử như thế nào ?
	Caâu 3(3 ñieåm). Coâng daân thöïc hieän quyeàn quyeàn tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc, quaûn lyù xaõ hoäi baèng maáy caùch? Neâu roõ bieän phaùp thöïc hieän töøng caùch?
---------// -------
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: GDCD 9
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
 Caâu 
	Noäi dung
Ñieåm
 Câu 1
 Câu 2
 Câu 3
 - Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và
 toàn vẹn lảnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN và nhà nước CHXH CNVN.
- Đó là thành quả của hàng ngàn năm dựng nước
- Các thế lực thù địch vẫn đang âm mưu thôn tính, pha 1 hoại công cuộc xây dựng và đổi mới đất .nước của ta
 - Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lạo động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại
 - Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động phải ký hợp đồng với người sử dụng lao động nhằm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, hợp đồng lao động phải có đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, để làm cơ sở giải quyết tranh chấp, nếu tranh chấp lao động xảy ra
 a - Bà chủ cơm có những sai phạm sau :
- Sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc
 - Bắt trẻ em làm việc nặng nhọc, quá sức
 - Ngược đãi người lao động
 b – Nếu là người chứng kiến, em sẽ
 - Góp ý để bà chủ quán biết những vi phạm của bà ta
 - Báo cho người có trách nhiệm biết nếu bà ta không sửa chữa những vi phạm
- Công dân thực hiện quyền tham gia tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng 2 cách : Trực tiếp và gián tiếp
+ Trực tiếp : Là tham gia vào các công các công việc của nhà nước; bàn bạc , góp ý kiến và giám sát các hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước
+ Gián tiếp: là tham gia thông qua đại biểu của nhân dân( nhờ các đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân các cấp) để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
1
0,5
0,5
1, 5
1 
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
1
1
1
-----//-----

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI GDCD 9 HKII.doc