Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt trong túi… chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong túi… Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó Đơn vị của khối lượng là kilogam (kg) Người ta dùng cân để đo khối lượng