Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

1. Những sự biến đổi của chuyển động - Vật đang chuyển động bị dừng lại - Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động - Vật chuyển động nhanh lên - Vật chuyển động chậm lại - Vật đang chuyển động theo hướng này , bỗng chuyển động theo hướng khác