Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Võ Thị Mai Chi

* Vật đang chuyển động, bị dừng lại.

* Vật đang đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.

* Vật chuyển động nhanh lên.

* Vật chuyển động chậm lại.

* Vật đang chuyển động theo hướng này, bổng chuyển động theo hướng khác.

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1409Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Võ Thị Mai Chi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂUVËt Lý 6NGƯỜI THỰC HIỆNGi¸o viªn: Vâ ThÞ Mai Chi1* Nhìn vào 2 hình trên làm sao biết được cung nào đang được giươngHình 1Hình 2ĐẶT VẤN ĐỀDây cung biến dạng do lực kéo của tay2TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂUBÀI 7T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông lùc3I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng.1. Những sự biến đổi của chuyển động .* Vật đang chuyển động, bị dừng lại.* Vật đang đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.* Vật chuyển động nhanh lên.* Vật chuyển động chậm lại.* Vật đang chuyển động theo hướng này, bổng chuyển động theo hướng khác.C1: Hãy tìm 4 ví dụ cụ thể để minh hoạ sự biến đổi của chuyển động.4562. Những sự biến dạng.I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng.1. Những sự biến đổi của chuyển động:Khi có lực tác dụng vào vật thì vật sẽ biến đổi chuyển độngQuan sát thí nghiệm72. Những sự biến dạng.I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng.1. Những sự biến đổi của chuyển động:Khi có lực tác dụng vào vật thì vật sẽ biến đổi chuyển độngQuan sát thí nghiệmLò xo biến dạngDây cung biến dạng8Nhìn vào hình cho biết: Vật nào đã biến dạng?92. Những sự biến dạng.I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng.1. Những sự biến đổi của chuyển động:Khi có lực tác dụng vào vật thì vật sẽ biến đổi chuyển độngKhi có lực tác dụng vào vật thì vật sẽ biến dạng101. Thí nghiệmII. Những kết quả tác dụng của lực.111. Thí nghiệmKết quả là xe đã chuyển độngC3: bài 6 (hình 6.1)Đang giữ xe, đột nhiên buông tay, nhận xét kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó12C4: (hình 7.1)Kết quả là xe đã dừng lại.1. Thí nghiệmBuộc sợi dây vào xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh dốc mặt phẳng nghiêng. Giữ dây lại nhận xét kết quả tác dụng lực mà tay ta tác dung lên xe lăn13Lực căng của dây đã giữ cho xe dừng lại, xe bị biến đổi chuyển động Nhận xét kết quả lực căng của dây tác dụng lên xe?14 Thí nghiệmC5: (hình7.2)Kết quả là hòn bi chuyển động theo hướng khác.Thả hòn bi lăn từ lăn từ đỉnh dốc sao cho nó va chạm vào lò xo lá tròn từ lưng dốc. Nhận xét kết quả mà lực của lò xo tác dụng lên hòn bi15Lực của lò xo lá tròn làm đổi hướng chuyển động của hòn bi, hòn bi bị biến đổi chuyển động.3. Thí nghiệm 3 : C5Nhận xét kết quả của lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi ?16 Thí nghiệmC6: Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết qủa của lưc mà tay ta tác dụng lên lò xoKết quả là lò xo bị biến dạng.TN ảo172. Những sự biến dạng.I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng.1. Những sự biến đổi của chuyển động:II. Những kết quả tác dụng của lực.Lực tác dụng lên vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm nó biến dạng. Hai kết quả có thể xảy ra đồng thờiIII. Vận dụng18Caâu 2: Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây không được xem laø chuyeån ñoäng cuûa vaät bò bieán ñoåi 	A- Xe ñang chaïy treân ñöôøng, taøi xeá haõm phanh, xe chaïy chaäm daàn.	B- Xe ngöïa ñang ñöùng yeân, sau ñoù ngöïa keùo laøm xe baét ñaàu chuyeån ñoäng vaø chaïy nhanh daàn.	C- Xe chaïy treân ñöôøng dài vôùi vaän toác khoâng ñoåi.	D- Xe ñi qua moät khuùc quanh vôùi vaän toác khoâng thay ñoåi.	E- Maùy bay ñang bay ôû cheá ñoä oån ñònh.	G- Quaû boùng ñaäp vaøo böùc töôøng roài quay trôû laïi.Caâu 1: Hình veõ sau ñaây moâ taû quaù trình va chaïm giöõa hai vật.Vaät naøo bò bieán daïng ? Taïi sao ? Hình 1Hình 2Hình 3BÀI TẬP ÁP DỤNG19VỀ NHÀ Học thuộc ghi nhớ, tìm ví dụ minh hoạ cho kết quả tác dụng của lực Làm bài tập sách bài tập20

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Võ Thị Mai Chi - Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.ppt