Đề thi giải toán trên internet – Violympic – Lớp 5 - Vòng 14

BÀI THI SỐ 2

Câu hỏi 1 :

( câu hỏi đề bài này sai – Phải sửa lại Số lớn nhất trong 5 số đó là )

Bài giải

 Số lẻ thứ 3 của dãy là : 2011

Số lớn nhất trong 5 số đó là :

2011 + 2 + 2 = 2015

Câu hỏi 2 :

Bài giải

 1 người ăn hết sốgạo đó trong số ngày là:

45 x 120 = 5400 ( ngày )

Số gạo đó cho 200 người ăn hết số ngày là:

5400: 200 = 27 ( ngày)

 

doc 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 518Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giải toán trên internet – Violympic – Lớp 5 - Vòng 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 – ROUND 14
ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 5 - VÒNG 14
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 – CẤP HUYỆN - VÒNG 14 – NĂM HỌC 2013- 2014
HOW TO PASS THE VIOLYMPIC MATH ONLINE FOR STUDENT IN PRIMARY SCHOOL - 2014 – GRADE 5
BÀI THI SỐ 1
BÀI THI SỐ 2
Câu hỏi 1 : 
( câu hỏi đề bài này sai – Phải sửa lại Số lớn nhất trong 5 số đó là )
Bài giải
 Số lẻ thứ 3 của dãy là : 2011
Số lớn nhất trong 5 số đó là : 
2011 + 2 + 2 = 2015
Câu hỏi 2 : 
Bài giải
 1 người ăn hết sốgạo đó trong số ngày là:
45 x 120 = 5400 ( ngày )
Số gạo đó cho 200 người ăn hết số ngày là:
5400: 200 = 27 ( ngày)
 Câu hỏi 3 : 
Bài giải
Đặt tính và tính ta có 
19,7,5
1,8
 017
 175
 130
 4
10,97
Dùng thước kẻ dóng thẳng từ dấu phấy ban đầu để tìm số dư 
Các em sẽ thấy phép tính này dư 0,004
Hãy thử lại cho chính xác 
Số dư là : 19,75 – (1,8 x 10,97) = 0,004
Câu hỏi 4 : 
Bài giải
 Bán kính hình tròn là:
72,22 : 3,14 : 2 = 11,5 ( cm)
11,5 x 11, 5 x 3,14 = 	415,265 ( cm2)
Câu hỏi 5 : 
Bài giải
Tính chu vi hình vuông, biết diện tích của nó bằng 132, 25 cm2 ? ( Đây là bài rất khó cho học sinh lớp 5 . Vào câuhỏi này các em thường bỏ qua. Vì các em không được sử dụng máy tính để khai căn bậc 2 . Ai có cách giải nào hay hơn giúp 
Vì diện tích hình vuông là 132, 25 cm2 nên cạnh hình vuông là 11,5 cm vì 11,5 x11,5 = 132,25 
Vậy Chu vi hình vuông là: 
11,5 x 4 = 46 cm
Câu hỏi 6 : 
Bài giải
 Số lẻ có 4 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 5 là : 1005
Số lẻ có 4 chữ số lớn nhất chia hết cho 5 là : 9995
Có tất cả số các số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 5 là :
9995 - 1005) :10 + 1 = 900 ( số)
Câu hỏi 7 : 
Bài giải
Tổng của hai số là lẻ thì = SH lẻ + SH chẵn
Hiệu của hai số là :
12 x 2 + 1 = 25
Số bé là : ( 2013 – 25 ) : 2 = 994
Số lớn là : ( 2013 + 25 ) : 2 = 1019
Câu hỏi 8 : 
Bài giải
 Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhỏ hơn 300 là : 5
Số tự nhiên lớn nhất chia hết cho 5 nhỏ hơn 300 là : 295
Số các số tự nhiên chia hết cho 5 nhỏ hơn 300: 
(295 - 5) : 5 + 1 = 59
Tổng các số tự nhiên chia hết cho 5 nhỏ hơn 300: 5
(295 + 5) x 59 : 2 = 8850
Câu hỏi 9 : 
Bài giải
 Số chẵn nhỏ nhất nhỏ hơn 200 : 2
Số chẵn lớn nhất nhỏ hơn 200 : 198
Số các số hạng là số chẵn nhỏ hơn 200 : 
( 198 -2) : 2 + 1 = 99
Tổng các Số chẵn nhỏ hơn 200 : 
( 2 + 198) x 99 : 2 = 9900
Câu hỏi 10 : 
Bài giải
Số lớn |--------|--------|--------|-8--|
 Số bé : |--------| Tổng 352
Số lớn là :
( 352 – 8 ) : ( 1 + 3 ) x 3 + 8 = 266
Câu hỏi 11 : 
Bài giải
Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 : 9875
Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9 thì tổng 4 chữ số này phải chia hết cho9
mà 9 + 8 + 7 + 5 = 29 . Do vậy số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là : 9810
Câu hỏi 12 : 
Bài giải
 Vì số học sinh lớp 5 C ít hơn số hs trung bình của cả 3 lớp là 4 bạn nên
Trung bình cộng số học sinh của ba lớp 5A, 5B và 5C là
(37 + 39 - 4 ) : 2 =  36 (học sinh)
Số học sinh lớp 5C là:
36 – 4 = 32(học sinh)
Đáp số: 32 học sinh
BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ  (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có hiệu bằng 86,8. Tìm số bé.
Trả lời:     Số bé là 
Thương = 0,6 = 6/10 = 3/5
Số lớn |--------|--------|--------|--------|--------| 
Số bé : |--------|--------|--------| Hiệu 86,8.	
Số bé là : 86,8 : ( 5 – 3 ) x 3 = 130,2
Câu 2:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 2 ?
Trả lời :     Có tất cả số có 4 chữ số chia hết cho 2.
Số có 4 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2 là : 1000
Số có 4 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2 là : 9998
Số các số hạng có 4 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2 là : ( 9998 – 1000) : 2 + 1 = 4500
Câu 3:
Cho 2 số có thương bằng 0,25 và có tổng bằng 98,75. Tìm số lớn.
Trả lời:    Số lớn là 
thương bằng 0,25 = ¼
Số lớn |--------|--------|--------|--------| 
Số bé : |--------| tổng 98,75	
Số lớn là : 98,75 : ( 4 + 1 ) x 4 = 79
Câu 4:	
Hai số có tổng bằng 179,2. Biết 50 % số thứ nhất bằng 2/3 số thứ 2.
Vậy số thứ nhất là  
50 % = ½ - Quy đồng tử ta có ½ =2/4
Coi số thứ nhất bằng 4 phần thì số thứ 2 bằng 3 phần bằng nhau như thế. Tổng hai số là 179,2.
Vậy số thứ nhất là: ( 179,2: 7) x 4 = 102,4
Câu 5:
Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất.
Trả lời:     Vậy số thứ nhất là  
Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2 có nghĩa là 2/5 số thứ nhất bằng ¼ số thứ 2. Quy đồng tử số ¼ = 2/8. Coi số thứ nhất bằng 5 phần thì số thứ 2 bằng 8 phần bằng nhau như thế. Hai số có hiệu bằng 186,3.
Số thứ nhất là : ( 186,3 : ( 8 – 5) ) X 5 = 310,5 
Câu 6:
Cho 2 số có hiệu bằng 81,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ hai nhân với 2,5 thì được hai tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất.
Trả lời:    Vậy số thứ nhất là  
Gấp 3 lần số thứ nhất bằng gấp 2,5 lần số thứ hai
hay gấp số thứ nhất lên 6 (3x2) thì bằng số thứ hai gấp lên 5 (2,5x2) lần.
Nếu tích là 30 thì số thứ nhất có  30 : 6 = 5 (phần)
                             số thứ hai có   30 : 5 = 6 (phần)
Ta có sơ đồ: Số thứ nhất       |___|___|___|___|___|
                       Số thứ hai;    |___|___|___|___|___|___|      Hiệu 81,6
Tổng số phần bằng nhau:       6 - 5 = 1 (phần)
Số thứ nhất:      81,6 : 1 x 5 = 408
Hãy viết số thích hợp vào chỗ  (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 7:
265,3 x 0,06 + 265,3 x 0,04 = 
265,3 x ( 0,06 + 0,04 ) = 26,53
Câu 8:
125,86 x 17 – 125,86 x 7 = 
125,86 x (17 – 7 ) =1258,6
Câu 9:
0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 = 
0,486 x ( 91,7 + 8,3) = 48,6
Câu 10:
1,369 x 23,9 + 1,369 x 76,1 = 
1,369 x ( 23,9 + 76,1 ) = 136,9
___________________o0o___________________

Tài liệu đính kèm:

  • docVong 141314 BG.doc