Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn: Sử 9

Đề chính thức

Câu 1 (2,0 điểm):

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt

Nam đã làm xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới:

1- Nêu những hiểu biết của em về các giai cấp, tầng lớp mới và thái độ của họ

đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?

2- Sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới đã tác động đến cuộc đấu tranh giải

phóng dân tộc ở nớc ta đầu thế kỉ XX nh thế nào?

pdf 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 770Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn: Sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TaiLieu.VN Page 1 
 ĐỀ 1 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
MÔN: SỬ 9 
Thời gian: 150 phút 
Sở GD & ĐT Hải Dương 
Đề chính thức 
Câu 1 (2,0 điểm): 
 Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt 
Nam đã làm xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới: 
1- Nêu những hiểu biết của em về các giai cấp, tầng lớp mới và thái độ của họ 
đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc? 
2- Sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới đã tác động đến cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc ở nớc ta đầu thế kỉ XX nh thế nào? 
Câu 2 (3,5 điểm): 
Trớc và sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), chủ trơng và sách lợc của Đảng, Chính 
phủ ta đối phó với Pháp và Tởng có gì khác nhau? Ý nghĩa lịch sử của những 
chủ trương và sách lược đó? 
Câu 3 (1,5 điểm): 
Quan điểm của Đảng, Chính phủ ta về mối quan hệ giữa đấu tranh trên mặt trận 
quân sự với đấu tranh trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp (1946-1954)? Hãy lấy một dẫn chứng cụ thể về việc thắng lợi trên mặt 
trận quân sự quyết định thắng lợi trên mặt trận ngoại giao? 
Câu 4 (2,0 điểm): 
 Trình bày hoàn cảnh ra đời, biểu hiện và hậu quả của “Chiến tranh lạnh” 
do Mỹ phát động sau chiến tranh thế giới thứ hai? 
Câu 5 (1,0 điểm): 
 Ý nghĩa của những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt đợc trong công cuộc 
cải cách - mở cửa từ năm 1978 đến nay? 
---------------------Hết---------------------- 
TaiLieu.VN Page 2 
Đáp án 
Câu 1 (2,0 điểm): 
1- Học sinh nêu đợc: 
- Tầng lớp t sản: 
+ Họ là chủ nhà thầu khoán, đại lí, chủ xí nghiệp, chủ xởng thủ 
công, các chủ hãng buôn bán... Họ bị các nhà t bản Pháp chèn ép, 
chính quyền thực dân kìm hãm. 
0,25 điểm 
+ Do bị lệ thuộc, yếu ớt về mặt kinh tế, nên họ chỉ mong muốn có 
những thay đổi nhỏ để dễ bề làm ăn sinh sống, chứ cha dám tỏ thái 
độ hởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng giải phóng 
dân tộc... 
0,25 điểm 
- Tầng lớp tiểu t sản thành thị: 
+ Họ chiếm một lực lợng đông đảo bao gồm: chủ các xởng thủ công 
nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, những viên chức cấp thấp nh thông ngôn... 
Cuộc sống của họ bấp bênh... 
0,25 điểm 
+ Họ là những ngời có ý thức dân tộc, nên tích cực tham gia vào 
cuộc vận động cứu nớc đầu thế kỉ XX. 0,25 điểm 
- Giai cấp công nhân: 
+ Với lực lợng lúc đó khoảng 10 vạn, họ xuất thân từ nông dân, 
không có ruộng đất nên phải tìm đến các hầm mỏ, nhà máy, đồn 
điền... xin làm công ăn lơng. 
0,25 điểm 
+ Họ bị áp bức bóc lột nặng nề nên sớm có tinh thần đấu tranh 
mạnh mẽ chống bọn chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh 
hoạt (tăng lơng, giảm giờ làm...). 
0,25 điểm 
2- Sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới đã tác động đến cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở nớc ta đầu thế kỉ XX: 
Sự xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới đã tạo ra những điều kiện 
bên trong, kết hợp với những trào lu t tởng bên ngoài tràn vào, tạo 
thành những điều kiện xã hội và tâm lý, làm nảy sinh và thúc đẩy 
0,5 điểm 
TaiLieu.VN Page 3 
cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nớc ta theo xu hớng mới đầu 
thế kỉ XX... 
Câu 2 (3,5 điểm): 
* Chủ trơng, sách lợc của Đảng và Chính phủ ta... 
- Giai đoạn từ 2-9-1945 đến trớc 6-3-1946: 
Hòa hoãn với Tởng ở Miền Bắc, để tập trung lực lợng đánh Pháp 
ở Miền Nam. 
0,25 điểm 
+ Nhân nhợng cho chúng 70 ghế trong Quốc hội không thông qua 
bầu cử...đồng thời nhân nhợng cho chúng một số quyền lợi về kinh 
tế...cung cấp lơng thực, thực phẩm, tiêu tiền “quan kim” và “quốc 
tệ”... 
0,25 điểm 
+ Kiên quyết bác bỏ nhng yêu sách vô lý..., trấn áp bọn phản cách 
mạng, giam giữ những thành phần chống đối lại nớc VN DCCH; lập 
toàn án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng... 
0,25 điểm 
+ Đối với thực dân Pháp ở Miền Nam, khi chúng nổ súng trở lại 
xâm lợc (23-9-1945)... thì kiên quyết chống Pháp. 0,25 điểm 
- Giai đoạn từ 6-3-1946 đến 19-12-1946: 
Hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Tởng về nớc. 
0,25 điểm 
+ Pháp có ý định đa quân ra miền Bắc thay chân quân Tởng và tránh 
đụng độ với lực lợng kháng chiến của nhân dân ta... Tởng đang có ý 
định rút quân về nớc... 
0,25 điểm 
+ Thực dân Pháp kí với Tởng Giới Thạch hiệp ớc Hoa - Pháp (28-2-
1946)... đặt cách mạng nớc ta trớc 2 con đờng lựa chọn... 0,25 điểm 
+ Ngày 6-3-1946, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ VNDCCH kí 
với Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ... 0,5 điểm 
+ Ngày 14-9-1946, Hồ Chí Minh đã kí với Chính phủ Pháp bản 
Tạm ớc tiếp tục nhân nhợng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, 
văn hóa ở Việt Nam... 
0,25 điểm 
* Ý nghĩa lịch sử của những chủ trương và sách lược: 
- Thể hiện chủ trơng, sách lợc ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt về 
sách lợc nhng cứng rắn về nguyên tắc (hòa để tiến)..., tránh cùng 0,25 điểm 
TaiLieu.VN Page 4 
một lúc đụng độ với nhiều kẻ thù... 
- Có thêm thời gian cần thiết để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu 
dài.... 0,25 điểm 
- Nhờ chủ trơng, sách lợc đúng đắn, ta giữ vững đợc chính quyền và 
xây dựng đợc nền móng cho chế độ mới, bảo vệ thành quả của cuộc 
cách mạng tháng Tám... 
0,25 điểm 
- Chứng tỏ thiện chí hòa bình của ta...tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới... đồng thời cô lập kẻ thù... 0,25 điểm 
Câu 3 (1,5 điểm) 
* Quan điểm của Đảng: 
- Trong đờng lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện...”, Đảng đã 
khẳng định mặt trận quân sự quyết định thắng lợi trên mặt trận 
ngoại giao... 
0,25 điểm 
- Trong suốt quá trình kháng chiến, chúng ta luôn chủ trơng giải 
quyết vấn đề Đông Dơng bằng đàm phán, thơng lợng, hòa bình... 
Về phía Pháp không chấp nhận quan điểm thơng lợng, muốn bằng 
sức mạnh quân sự để kết thúc chiến tranh... 
0,25 điểm 
* Dẫn chứng: 
- Sau 9 năm kháng chiến chúng ta giành thắng lợi lớn về quân sự, 
ngợc lại Pháp ngày càng thất bại...buộc chúng phải nói đến thơng l-
ợng với ta...nhng khi Hội nghị đợc tiến hành thì phía ta không đợc 
tham gia... chỉ khi ta có chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) thì 
buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Giơnevơ 
8/5/1954... 
0,5 điểm 
...ngày 21/7/1954 Hiệp định Giơnevơ đợc kí kết đã góp phần chấm 
dứt chiến tranh... 0,25 điểm 
- Qua đó, chứng tỏ khi không có thắng lợi trên mặt trận quân sự thì 
sẽ không có thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, chiến thắng Điện 
Biên Phủ đã quyết định đến việc chấm dứt chiến tranh... 
0,25 điểm 
TaiLieu.VN Page 5 
Câu 4 (2,0 điểm): 
* Hoàn cảnh: 
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai không lâu, hai cờng quốc Mĩ và 
Liên Xô đã nhanh chóng chuyển từ liên minh chống phát xít sang 
tình trạng ngày càng mâu thuẫn, đối đầu nhau gay gắt. Đó là tình 
trạng “Chiến tranh lạnh” giữa 2 phe... 
0,25 điểm 
- “Chiến tranh lạnh” là chính sách thù địch mọi mặt của Mỹ và các 
nớc đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nớc xã hội chủ nghĩa. 0,25 điểm 
* Biểu hiện: 
- Mỹ và các nớc đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng ngân sách 
quân sự, thành lập các khối quân sự, lập các căn cứ quân sự..., gây 
ra các cuộc chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc... 
0,75 điểm 
- Trớc tình hình bị đe doạ, Liên Xô và các nớc xã hội chủ nghĩa 
buộc phải tăng cờng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng 
phòng thủ của mình... 
0,25 điểm 
* Hậu quả: 
- Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có những lúc 
đứng trớc nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới... 
0,25 điểm 
- Các quốc gia phải chi một khối lợng khổng lồ về tiền của và sức 
ngời để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt, xây dựng hàng nghìn căn 
cứ quân sự ... 
0,25 điểm 
Câu 5 (1,0 điểm ): 
- Với đờng lối cải cách mở cửa hơn 20 năm qua, nền kinh tế Trung 
Quốc đã và đang phát triển với tốc độ nhanh, tình hình chính trị xã 
hội Trung Quốc đang ổn định... Địa vị Trung Quốc ngày càng đợc 
nâng cao trên trờng quốc tế. 
0,5 điểm 
- Những thành tựu đó đã chứng tỏ đờng lối đúng đắn của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các n-
ớc XHCN; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất 
cả các lĩnh vực với các nớc trên thế giới 
0,5 điểm 
---------------------Hết---------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDE THI HSG 11_12264017.pdf