Giáo án dạy học Lớp 5 - Tuần 31

Tiết 1: Chào cờ

TiÕt 2: Tập đọc

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

I. Mục tiêu :

 - Biết đọc diễn cảm bài văn, phù hợp với nội dung tính cách nhân vật.

 - Nội dung bài : Bài văn cho biết nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho cách mạng.

 - Kính trọng những người có công với cách mạng.

II. Đồ dùng dạy - học :

 GV – HS : - Tranh minh hoạ bài học trong SGK.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 39 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 651Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học Lớp 5 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BT.
HS đọc câu nối đã nối. Lớp nhận xét
+Anh hùng: có tài năng, khí phách,
+Bất khuất: không chịu khuất phục
+Trung hậu: chân thành và tốt bụng
+Đảm đang: biết gánh vác, lo toan mọi việc
b) Những từ ngữ chỉ phẩm chất của phụ nữ Việt Nam: chăm chỉ; cẩn cù ;nhân hậu; khoan dung; độ lượng ;dịu dàng; biết quan tâm đến mọi người..
- HS đọc yêu cầu đề bài, thảo luận nhóm đôi, đại diện Hs phát biểu ý kiến ; Lớp nhận xét
a) Mẹ lúc nào cũng nhường điều tốt nhất cho con: Lòng thương con, đức hi sinh, nhường nhịn của người mẹ.
b) Khi cảnh nhà khó khăn phải trông cậy vào vợ, đất nước có loạn nhờ cậy tướng giỏi Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang là người giữ gìn hạnh phúc
c) Đất nước có giặc, phụ nữ cũng tham gia đánh giặc : Phụ nữ dũng cảm, anh hùng.
TiÕt 4: Lịch sử
ANH HOÀNG VĂN THỤ NGƯỜI CON ƯU TÚ 
CỦA QUÊ HƯƠNG XỨ LẠNG
I. Mục tiêu:
	- Anh Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909, tại thôn Nhân Hoà, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Anh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, có nhiều đóng góp cho cách mạng, là ngươuì con ưu tú của xứ Lạng.
	- GD lòng kính yêu những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp CM VN.
	- Rèn kĩ năng sử dụng SGK, Kĩ năng khai thác ảnh lịch sử, kĩ năng kể chuyện.
II. Đồ dùng dạy- học:
	Tranh ảnh liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của anh Hoàng Văn Thụ.
III. Các hoạt động dạy- học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập môn Lịch sử địa phương của HS.
B. Bài mới:
1. Tiểu sử anh Hoàng Văn Thụ.
+ Nêu những hiểu biết của mình v ề anh Hoàng Văn Thụ?
* GV: 
2. Quá trình hoạt động của anh Hoàng Văn Thụ.
+ Nêu một số những hoạt động của anh Hoàng Văn Thụ?
* GV: từ tháng 5/ 1934.....
+ Chân dung Anh Hoàng Văn Thụ có những nét tiêu biểu nào?
* GV: Ngày 25/8/1943 ....
+ Điều đó khẳng định anh là người ntn?
* GV giới tiệu khái quát về sự nghiệp thơ ca của anh.
C. Củng cố- dặn dò:
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau
Lễ hội dân gian xứ Lạng.
- HS quan sát ảnh trong SGK (16), 
- 1 HS đọc từ đầu ... hiếu học.
+ Anh Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909, tại thôn Nhân Hoà, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng (thôn Phạc Lạn, tỏng Nhân Lý, châu Văn Uyên xưa) tỉnh Lạng Sơn.
+ Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nước.
- HS đọc cả bài.
+ Anh là một trong những Đảng viên đầu tiên của vùng núi Cao- Bắc -Lạng, XD phong trò, đào tạo cán bộ.
- HS quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi.
+ .. vầng trán cao cương nghị, đôi mắt sáng thông minh,...
+ ... kiên cường, yêu nước, dũng cảm.
* 1,2 HS đọc bài thơ Nhắn bạn, lớp đọc thầm.
Tiết 5: TT Lượng: Ôn Toán
ÔN : LUYỆN TẬP
I. Mụ tiêu: 
 - Củng cố kiến thức và làm các bài tập về phép trừ.
II . Đồ dùng dạy học:
	- Vở luyện tập toán
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 A. Luyện tập 
Bài 3 (48) 
- Gọi hs đọc yêu cầu.
- GV chốt kết quả đúng: 
 KQ: Đáp số: 1,45 lít
Bài 4 (48) 
 -Gọi hs đọc yêu cầu.
- GV chốt kết quả đúng: 
 a. b. 2
Bài 5 (48) 
- Gọi hs đọc yêu cầu.
- GV chốt kết quả đúng: 
 a. X= 1,43 b. X = 2,76
Bài 6 (49) . 
 -Gọi hs đọc yêu cầu.
- GV chốt kết quả đúng: 
 KQ: Đáp số: 754 người
B. Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học .Chuẩn bị bài sau
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài, chữa bài
- HS đọc yêu cầu
- HS chữa bài bảng lớp.
- HS đọc yêu cẩu
- HS tự làm và chữa bài.
- HS đọc yêu cẩu
- HS tự làm và chữa bài.
- HS ghi nhiệm vụ
Chiều:
Tiết 1: Kể chuyện
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
 I Môc tiªu:
 - T×m vµ kÓ ®­îc mét c©u chuyÖn mét c¸ch râ rµng vÒ mét viÖc lµm tèt cña b¹n .
 - BiÕt nªu c¶m nghÜ vÒ nh©n vËt trong c©u truyÖn. 
 II . §å dïng d¹y häc
 Tranh ¶nh vÒ t×nh thÇy trß
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A - KiÓm tra bµi cò
- Gäi HS lªn kÓ l¹i c©u chuyÖn ®· nghe hoÆc ®· ®äc nãi vÒ mét n÷ anh hïng hoÆc mét phô n÷ cã tµi .
B- Bµi míi
1. H­íng dÉn HS t×m hiÓu ®Ò bµi
- Gäi HS tiÕp nèi ®äc 2 ®Ò bµi
- GV g¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ quan träng trong ®Ò bµi : viÖc lµm tèt, b¹n em .
- Gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc phÇn Gîi ý trong SGK.
+ Em ®Þnh kÓ chuyÖn g× . H·y giíi thiÖu cho c¸c b¹n nghe .
2. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn
a) KÓ trong nhãm
- Yªu cÇu HS kÓ c©u chuyÖn cña m×nh trong nhãm, cïng trao ®æi, th¶o luËn vÒ ý nghÜa, viÖc lµm cña nh©n vËt trong truyÖn, bµy tá suy nghÜ, c¶m xóc cña m×nh vÒ c©u chuyÖn ®ã.
- GV ®i vµ gióp ®ì c¸c nhãm . Gîi ý cho HS c¸c c©u hái trao ®æi :
+ B¹n cã c¶m nghÜ g× khi chøng kiÕn viÖc lµm
 ®ã ?
+ ViÖc lµm cña b¹n Êy cã g× ®¸ng kh©m phôc ? 
+ NÕu lµ b¹n, b¹n sÏ lµm g× khi ®ã ?
b)Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp
- Yªu cÇu c¸c nhãm cö ®¹i diÖn thi kÓ. Mçi em kÓ xong sÏ cïng b¹n trao ®æi vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän b¹n cã c©u chuyÖn ý nghÜa nhÊt, b¹n kÓ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt trong tiÕt häc
C-Cñng cè-DÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc.Yªu cÇu HS vÒ nhµ tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n.
-1 HS lªn kÓ chuyÖn. Líp nghe vµ nhËn xÐt
-2 HS ®äc to, líp ®äc thÇm
-HS x¸c ®Þnh träng t©m, yªu cÇu ®Ò bµi
- 4 HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn Gîi ý. C¶ líp theo dâi trong SGK
+ HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh chän kÓ
- HS kÓ chuyÖn trong nhãm cho nhau nghe vµ trao ®æi vÒ néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn thi kÓ vµ trao ®æi vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn
Tiết 2: Khoa học:
ÔN TẬP: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
I. Mục tiêu : Ôn tập về : 
	- Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.
	- Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.
	- Một số hình thức sinh sản của thực vật, động vật thông qua một số đại diện
	- Có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy - học :
	- Tranh ảnh minh hoạ SGK trang 124, 125, 126.
	- Các thẻ từ dùng để làm bài tập theo hình thức lựa chọn đáp án.
	- Phiếu học tập cá nhân: Nội dung các bài tập từ 1 đến 5 (trang 124 - 126).
III. Các hoạt động dạy – học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra : 
- Hổ thường sinh sản vào mùa nào?
-Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh ?
+ Nhận xét, cho điểm.
II. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: 
 1. Thực hành làm bài tập
- GV phát phiếu và dành cho HS 6 phút để làm bài. Mỗi em có một phiếu bài tập. GV nhắc HS nhớ lại các kiến thức đã học và hoàn thành các bài tập này.
- Phát phiếu cho hs.
- Gọi hs trình bày kết quả.
Bài 1 :
1- c) Hoa là cơ quan sinh sản của của những loài thực vật có hoa. 2-a) Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị . 3-b) Cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ . (1-c; 2-a; 3-b).
Bài 2: Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình.
1 - nhuỵ ; 2 - nhị
Bài 3: 
Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng?
- GV nhận xét và đưa ra đáp án đúng
 Hình 2: Cây hoa hồng có hoa thụ phấn nhờ côn trùng. 
 Hình 3: Cây hoa hướng dương có hoa thụ phấn nhờ côn trùng.
 Hình 4: Cây ngô có hoa thụ phấn nhờ gió.
Bài 4: Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ nào trong câu.
Bài 5: Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con ?
- Nhận xét, kết luận, tuyên dương hs làm nhanh và đúng.
 2. Trò chơi “ Ai nhanh - ai đúng”
- GV nêu nhiệm vụ:
Mỗi nhóm có sẵn một thẻ từ lựa chọn A; B; C; D. Hãy dùng chúng để đưa ra đáp án đúng và nhanh nhất.
C. Củng cố - Dặn dò :
- Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật gì ? 
- Về nhà các em ôn tập những kiến thức đã học hôm nay và chuẩn bị bài sau.
- 2 hs trả lời.
- Hs làm việc cá nhân.
+ HS nhận phiếu và làm bài.
Bài 1 : Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với mỗi chỗ nào trong câu.
b) nhị 
a)Sinh dục
d) Nhụy
c) Sinh sản 
+ Một HS được chọn đọc to từng câu hỏi và các đáp án để HS khác lựa chọn. Sau mỗi câu chọn lựa đáp án đúng và hoàn chỉnh, bạn đó sẽ đọc to toàn bộ câu. 
HS chơi theo nhóm.
+ Các nhóm được quyền sử dụng 5 giây để thống nhất, đáp án rồi sau đó giơ bảng từ lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.
Đáp án: (1- e ; 2- d ; 3- a ; 4 - b ; 5- c)
Đáp án: Những động vật đẻ con: sư tử (H.5); hươu cao cổ (H.7).
Những động vật để trứng: Chim cánh cụt (H.6); cá vàng (H.8).
+ Thư kí theo dõi và ghi điểm cho các nhóm: 5 điểm nếu đoán đúng trong khoảng thời gian cho phép.
- Hoa là cơ quan sinh sản - của thực vật có hoa. 
- Cơ quan sinh dục cái gọi là nhị 
TiÕt 3: TËp lµm v¨n
T¶ con vËt (KiÓm tra viÕt)
I. Môc tiªu:
	- HS viÕt ®­îc mét bµi v¨n t¶ con vËt cã bè côc râ rµng, ®ñ ý, dïng tõ, ®Æt c©u ®óng.
II. §å dïng d¹y häc: 
	- Mét sè tranh, ¶nh minh ho¹ néi dung kiÓm tra.
	- GiÊy kiÓm tra.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi:
- Trong tiÕt TLV tr­íc, c¸c em ®· «n l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n t¶ con vËt, viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n ng¾n t¶ h×nh d¸ng hoÆc ho¹t ®éng cña mét con vËt mµ em thÝch. Trong tiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ viÕt mét bµi v¨n t¶ con vËt hoµn chØnh.
2. H­íng dÉn HS lµm bµi kiÓm tra:
- Mêi 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc ®Ò kiÓm tra vµ gîi ý trong SGK.
- GV hái HS ®· chuÈn bÞ cho tiÕt viÕt bµi nh­ thÕ nµo?
- GV: cã thÓ dïng l¹i ®o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng hoÆc ho¹t ®éng cña con vËt em ®· viÕt trong tiÕt «n tËp tr­íc, viÕt thªm mét sè phÇn ®Ó hoµn chØnh bµi v¨n. Cã thÓ viÕt mét bµi v¨n miªu t¶ mét con vËt kh¸c víi con vËt c¸c em ®· t¶ h×nh d¸ng hoÆc ho¹t ®éng trong tiÕt «n tËp tr­íc.
3. HS lµm bµi kiÓm tra:
- HS viÕt bµi vµo giÊy kiÓm tra.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi nghiªm tóc.
- HÕt thêi gian GV thu bµi.
4. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt tiÕt lµm bµi.
- VÒ nhµ chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt TLV tuÇn 31.
- HS chó ý nghe.
- HS nèi tiÕp ®äc ®Ò bµi vµ gîi ý.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®Ò v¨n.
- HS tr×nh bµy.
- HS chó ý l¾ng nghe.
- HS viÕt bµi.
-Thu bµi.
Thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2017
Tiết 1: Toán 
PHÉP NHÂN
 I. Mục tiêu : Cñng cè kÜ n¨ng 
 - Thùc hiện phÐp nh©n sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè vµ vËn dông ®Ó tÝnh nhÈm, gi¶i bµi to¸n.
 - HS yªu thÝch häc to¸n, tinh chÝnh x¸c, nhanh.
II. Các hoạt động dạy- học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra bài cũ 
Đặt tính rồi tính:
 35,12 + 564,123 
B. Bài mới :
1. Ôn tập về các thành phần và tính chất của phép nhân.
- Gv ghi phép nhân: a x b = c
-Yêu cầu hs cho biết đâu là thừa số, tích.
- Yêu cầu HS nêu các tính chất của phép nhân.
- Gv nhận xét 
2. Hướng dẫn Hs luyện tập :
Bài 1: GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài và cho điểm HS. 
Bài 2: 
- Yêu cầu hs đọc đề bài, hướng dẫn Hs nêu cách nhẩm: 
- Gv nhận xét
Bài 3: Yêu cầu hs làm bằng cách thuận tiện nhất vào vở.
Bài 4:
- Yêu cầu HS nêu đề bài tự tóm tắt bài toán rồi giải
4. Củng cố, dặn dò :
- Nhắc nội dung bài
- Gv nhận xét tiết học.
- HS lên bảng làm.
* KQ: 599,243
- HS đọc nêu phép tính.
a, b là thừa số; c là tích.
- Tính chất : giao hoán, kết hợp, nhân với 0; 1, nhân một tổng với một số.
- Lớp nhận xét. 
- Hs tự làm vào vở ; 3 Hs lên bảng làm.
a) 4802 x 324 =1555848
b) 
c) 35,4 6,8 = 240,72
- Làm và tự chữa bài cho nhau
- HS đọc to yêu cầu đề bài, lần lượt nêu miệng kết quả.
 a) 3,25 x 10 =32,5 
 b) 417,56 x 0,01= 4,1756
- Lớp nhận xét.
- Hs đọc đề bài, làm vào vở ,lên bảng làm
a) 2,5 x 7,8 x 4 = 8,7 x 2,5 x 4
 (t/c g..hoán)
 = 7,8 x 10 ( t/c kết hợp)
 = 78 (nhân nhẩm 10)
d)8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9
 = 10 x 7,9
 = 79 
- HS nêu đề bài tự tóm tắt bài toán rồi giải
- 1HS lên bảng giải
Bài giải
Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là:
 48,5 +33,5 = 82 (km)
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
 Độ dài quãng đường AB là:
 82 x 1,5 = 123 (km)
 Đáp số: 123km
Tiết 2: Tập đọc
BẦM ƠI
I. Mục tiêu:
- Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát.
- Hiểu nội dung: Bµi th¬ ca ng¬i tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam. 
- HTL bài thơ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ trang 130.
III. Các hoạt động dạy- học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra bài cũ
Đọc đoạn 1 bài Công việc đầu tiên và trả lời câu hỏi
B. Bài mới:
a) Luyện đọc:
- GV kết hợp sửa lỗi phát âm
- GV yêu cầu.
- GV đọc mẫu toàn bài.
b) Tìm hiểu bài
+ Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?
+ Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng
* ý 1: 
+ Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm mẹ yên lòng?
+ Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ em nghĩ gì về người mẹ của anh?
+ Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh?
* ý 2: 
+ Bài thơ cho em biết điều gì?
c) Đọc diền cảm và HTL: 
- GV đọc mẫu (đoạn 1;2)
- Tổ chức.
C. Củng cố dặn dò:
- Học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài sau Út Vịnh
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc bài 
- 1 HS giỏi đọc cả bải
- 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn thơ
Đ 1: Ai về nhớ thầm
Đ 2: Bầm ơi thương bầm bấy nhiêu
Đ 3: Bầm ơi đời bầm bấy nhiêu
Đ 4: Con ra mẹ hiền
- HS đọc chú giải
- HS đọc đoạn thơ 1;2
+ Cảnh chiều đông mưa phùn gió bấc làm anh chiến sĩ nhớ thầm tới người mẹ; Anh nhớ hình ảnh mẹ lội ruộng cấy mạ non, mẹ run lên vì rét.
. T/ cảm của mẹ với con:
 Mạ non....mấy lần
. T/cảm của con với mẹ:
 Mưa phùn .... bấy nhiêu!
Ý 1: T/ cảm của mẹ con thắm thiết, sâu nặng.
- HS đọc đoạn thơ 3;4.
+ Anh chiến sĩ an ủi mẹ bằng cách nói so sánh:
Con đi trăm núi ... sáu mươi.
+ Người mẹ của anh là người chịu thương chịu khó, hiền hậu thương yêu con.
+ Anh là một người con hiếu thảo, một chiến sĩ yêu nước.
* ý 2: Cách nói của anh chiến sĩ làm mẹ vui lòng.
* Nội dung: 
4 HS tiếp nối đọc lại bài thơ.
- HS đọc diễn cảm đoạn thơ 1;2
- HS thi đọc diễn cảm
- HS đọc thuộc lòng
TiÕt 3: Đạo đức
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (tiết 2)
I. Mục tiêu:
	- Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.
	- Vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
	- Đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học : Như tiết 1
III. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Tài nguyên thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho em và mọi người?
II. Bài mới :
+ Yêu cầu HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta mà mình biết 
Bài tập 2: (SGK)
GV tổng hợp, kết luận: tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều. Do đó chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Bài tập 4: (SGK)
- Gv cho HS đọc đề bài, thảo luận nhóm, nêu những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
* Gv nhận xét, tổng hợp và nêu thêm: phá rừng đầu nguồn gây lũ quét, đốt rẫy làm cháy rừng gây ô nhiễm môi trường
Bài tập 5: (SGK)
- Gv cho HS đọc đề bài, thảo luận nhóm, nêu một số biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
C. Củng cố, dặn dò :
- Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ.
- Gv nhận xét tiết học.
- Hs trả lời
- TL : than ở Quảng Ninh, dầu khí Vũng Tàu, A-pa-tít ở Lào Cai, bô-xít ở Tây Nguyên, vàng ở Bồng Miêu
- HS đọc đề bài, thảo luận nhóm 2, nêu những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét: không khai thác nước ngầm bừa bãi, sử dụng tiết kiêm điện, nước, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, 
- HS đọc đề bài, thảo luận nhóm 2, nêu một số biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét: chỉ sử dụng điện nước khi cần thiết, ra khỏi phòng cần tắt điện, quạt
+ HS nhắc lại ghi nhớ. 
Tiết 4: Tập làm văn
ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH
I. Mục tiêu :
	- Liệt kê những bài văn tả cảnh đã học trong học kì I. Trình bày được dàn ý của một trong những bài văn đó.
	- Biết phân tích trình tự miêu tả (theo theo thêi gian) vµ chØ ra ®­îc mét sè chi tiÕt thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ cña t¸c gi¶. 
II. Đồ dùng dạy học :
	- Gv - HS : - SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1
	- GV : - Bảng phụ liệt kê các bài văn tả cảnh.
III. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra : (Không KT)
B. Bài mới :: 	
* Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài tập 1: 
- Yêu cầu hs đọc nội dung của bài tập.
- Yêu cầu HS liệt kê những bài văn tả cảnh trong từ tuần 1 đến tuần 11.
- Gv cho Hs đọc kết quả trên bảng.
- 1 em đọc
- HS đọc nội dung của bài tập, lớp đọc thầm SGK. Hs thảo luận nhóm 2 (½ liệt kê từ tuần 1-5, ½ còn lại liệt kê từ tuần 6-11) liệt kê và làm vào vở, nêu kết quả.
Tuần
Các bài văn tả cảnh
Trang
1
- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
- Hoàng hôn trên sông hương
- Nắng trưa
- Buổi sớm trên cánh đồng
10
11
12
14
2
- Rừng trưa
- Chiều tối
21
22
3
- Mưa rào
31
6
- Đoạn văn tả biển của Vũ Tú Nam
- Đoạn văn tả con kênh của Đoàn Giỏi
62
62
7
- Vịnh Hạ Long
70
8
- Kì diệu rừng xanh
75
9
- Bầu trời mùa thu
- Đất cà Mau
87
89
- Lập dàn ý cho bài văn đó
- Gv nhận xét
- Dựa vào bảng liệt kê, chọn viết lại dàn ý của một trong các bài văn
- Hs nối tiếp nhau trình bày miệng dàn ý.
- Lớp nhận xét.
Bài tập 2: 
- Yêu cầu 3HS đọc nội dung BT2
Yêu cầu HS đọc 
yêu cầu các câu hỏi.
- Yêu cầu Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.
- Gv nhận xét, bổ sung, kết luận :
a)Miêu tả theo trình tự thời gian từ lúc trời hửng sáng đến lúc sáng rõ.
b) Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng Màn đêm mờ ảo Thành phố như bồng bềnh những vùng trời xanh Ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ Ba ngọn đèn đỏ Mặt trời chầm chậm lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.
c) Là câu cảm thán thể hiện tình cảm tự hào, ngưỡng mộ, yêu quý của tác giả với vẻ đẹp của thành phố
Củng cố, dặn dò :	
- Chuẩn bị nội dung tiết ôn tập về tả cảnh
- 3 HS đọc to nội dung BT2, thảo luận N2 trả lời lần lượt các câu hỏi
- Lớp nhận xét.
Tiết 5: Kĩ thuật
l¾p r«-bèt (tiÕt 2)
 I. Môc tiªu:
 HS cÇn ph¶i :
 - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p r«-bèt.
 - L¾p ®­îc r«-bèt ®óng kÜ thuËt, ®óng quy ®Þnh.
 - RÌn luyÖn tÝnh khÐo lÐo vµ kiªn nhÉn khi thùc hµnh.
 II.§å dïng d¹y vµ häc :
 - MÉu r«-bèt ®· l¾p s½n .
 - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. KiÓm tra bµi míi :
- §Ó l¾p ®­îc r«-bèt, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ?
 B. Bµi míi :
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Néi dung ho¹t ®éng:
- GV kiÓm tra HS chän chi tiÕt.
-Tr­íc khi HS thùc hµnh GV cÇn: 
+ Gäi 1 HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó toµn líp n¾m v÷ng quy tr×nh l¾p r«-bèt.
+ Yªu cÇu HS ph¶i quan s¸t kü c¸c h×nh vµ ®äc néi dung tõng b­íc l¾p trong SGK.
3. HS thùc hµnh l¾p rô- bốt
a. Chän chi tiÕt.
+ GV theo dâi uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng HS l¾p sai hoÆc cßn lóng tóng.
b. L¾p tõng bé phËn:
- Nh¾c HS chó ý khi l¾p th©n r«-bèt vµo gi¸ ®ì th©n cÇn ph¶i l¾p cïng víi tÊm tam gi¸c.
c. L¾p r«-bèt ( h×nh 1 - SGK)
C. Cñng cè, dÆn dß:
- GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cña HS.
- TiÕt sau thùc hµnh.
- 2 HS tr¶ lêi.
- Líp nhËn xÐt, bæ sung,GV tuyªn d­¬ng.
- HS chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt theo SGK vµ xÕp tõng lo¹i vµo n¾p hép.
-HS l¾p r¸p r«-bèt theo c¸c b­íc SGK.
-Nh¾c HS kiÓm tra sù n©ng lªn h¹ xuèng cña tay r«-bèt.
Chiều:
Tiết 1: Tiếng anh (GVBM)
Tiết 2: Mĩ thuật (GVBM)
Tiết 3: Âm nhạc (GVBM)
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017
Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
	- Biết vận dụng ý nghĩa phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, vận dụng kĩ năng thực hành phép nhân trong tính giá trị của biểu thức và giải bài toán.
	- HS tính toán chính xác nhanh.
II. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra bài cũ:
Tính: 
- Nhận xét
B. Bài mới :
*. Hướng dẫn Hs luyện tập :
Bài tập 1: 
- GV yêu cầu HS tự làm và chữa bài.
- Gv nhận xét, 
Bài tập 2: 
-GV yêu cầu HS tự làm và chữa bài, kết luận :
- Gv nhận xét, sửa chữa, hỏi : Vì sao trong hai biểu thức có các số giống nhau, các dấu tính giống nhau nhưng giá trị khác nhau?
Bài tập 3: 
- Cho HS nhận xét về số dân tăng trong 1 năm. GV GD dân số, về tuyên truyền thực hiện KHHGĐ.
Bài tập 4: 
- Yêu cầu HS nêu đề bài tự tóm tắt bài toán rồi giải
Tóm tắt:
vthuyền máy: 22,6 km/giờ
vdòng nước: 2,2 km/giờ
t: 1giờ 15 phút
sAB: ? km (thuyền xuôi dòng)
C. Củng cố, dặn dò :
- Gv nhận xét tiết học.
- 1HS lên bảng làm.
Hs tự làm vào vở, 3Hs lên bảng làm. Lớp nhận xét.
a) 6,75kg+6,75kg + 6,75kg = 6,75kg3 
 = 20,25kg
b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 3
= 7,14m2 2 + 7,14m2 3 = 7,14m2 5 
= 35,7m2 
c) 9,26dm3 9 + 9,26dm3 
= 9,26dm3 (9 + 1) 
= 9,26dm3 10 = 92,6dm3 
HS lên bảng, làm bài.
a)3,125 + 2,075 2 = 3,125 + 4,15 
= 7,275
b) (3,125 + 2,075) 2 = 5,2 2 = 10,4
- Hs đọc đề bài, làm vào vở, 1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét 
Bài giải
Số dân của nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:
 77 515 000 : 100 x 1,3 = 
 1007 695 (người)Số dân của nước ta tính đến cuối năm 2001 là:
77 515 000 + 1 007 695 = 
 78 522 695 (người)
 ĐS: 78 522 695 người
- HS nêu đề bài tự tóm tắt bài toán rồi giải
1HS lên bảng giải
Bài giải
Vận tốc thuyền máy khi xuôi dòng là:
22,6 +2,2 = 24,8 (km/giờ)
1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
Độ dài quãng sông AB là:
24,8 x 1,25 = 31 (km)
 Đáp số: 31km
- Lớp nhận xét. 
Tiết 2: Luyện từ và câu
ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (dấu phẩy) 
I. Mục tiêu :
	- Nắm được 3 tác dụng của dấu phẩy, biết phân tích chỗ sai trong khi dùng dấu phẩy, biết chữa lỗi dùng dấu phẩy dùng sai.
	- Hiểu sự tai hại nếu dùng sai dấu phẩy, có ý thức thận trọng khi sử dụng dấu phẩy.
II. Đồ dùng dạy học :
	GV : Bảng phụ ghi 3 tác dụng của dấu phẩy.
III. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS làm lại bài tập 2 (tiết Luyện từ và câu trước)
- Nhận xét
II. Bài mới :
*Hướng dẫn HS làm bài tập :
Bài 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 1, nêu lại 3 tác dụng của dấu phẩy. 
(Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép).
- Yêu cầu HS đọc thầm từng câu, thảo luận nhóm và làm vào vở 
- Gv nhân xét chốt lại ý đúng :
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS đọc thầm trao đổi N2 trả lời.
Gv nhấn mạnh: Dùng sai dấu phẩy khi viết văn bản có thể dẫn đến hiểu lầm rất tai hại.
Bài 3: 
- Yêu cầu HS đọc đề bài, lớp đọc thầm lại đoạn văn làm cá nhân vào VBT
- Gv nhận xét
C. Củng cố, dặn dò :
- Nhắc lại tác dụng của dấu phẩy.
- Chuẩn bị Ôn tập về dấu câ

Tài liệu đính kèm:

 • docTUẦN 31. doc.doc