Giáo án Lớp 1 - Tuần 26 - Trường TH “B” Vĩnh Phú Tây

Tiết 2-3 TẬP ĐỌC Tiết chương trình: 251-252

BÀN TAY MẸ

(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, giặt, tã lót, rám nắng.

 - Hiểu nội dung bài:Tình cảm và sự biết ơn của bạn nhỏ.

 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Tranh trong SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 21 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 26 - Trường TH “B” Vĩnh Phú Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 luận, trình bày.
 Ruùt kinh nghieäm:	
 Tieát 4 ÑAÏO ÑÖÙC Tieát chöông trình: 26
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI 
(Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU:
- Neâu ñöôïc khi naøo caàn hoûi caûm ôn, xin loãi.
- Bieát caûm ôn, xin loãi trong caùc tình huoáng phoå bieán khi giao tieáp.
	* Bieát ñöôïc yù nghóa cuûa caâu caûm ôn vaø xin loãi
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Phân tích tranh bài tập 1
Hoaït ñoäng 2
Thaûo luaän 
caëp ñoâi theo baøi 
taäp 2.
Hoaït ñoäng 3
Lieân heä thöïc teá.
Hoaït ñoäng4
Cuûng coá, daën doø
Hôm nay chúng ta học bài Cảm ơn và xin lỗi.
1. Yêu cầu HS quan sát tranh bài tập 1 và trả lời câu hỏi: 
- Trong từng tranh có những ai?
- Họ đang làm gì?
- Họ đang nói gì? Vì sao?
GV kết luận: Ơ tranh 1 có ba bạn, một bạn đang cho bạn khác quả cam.
Bạn này đưa tay ra nhận và nói [Cảm ơn bạn] vì bạn đã cho cam.
Ơ tranh 2: Cô giáo đang dạy và một bạn đến muộn .Bạn đã vòng hay tai xin lỗi cô giáo vì đi học muộn.
 Như vậy, khi được người khác quan tâm, giúp đỡ thì chúng ta cảm ơn; khi có lỗi, làm phiền người khác thì phải xin lỗi.
Yêu cầu HS quan sát và cho biết:
- Trong tranh có những ai? Họ đang làm gì?
- Bạn Lan [tranh 1], bạn Hưng [tranh 2], bạn Vân [tranh 3], bạn Tuấn [tranh 4] cần phải nói gì? Vì sao?
 GV kết luận theo từng tranh.
Yêu cầu HS tự liên hệ với bản thân.
- Em [hay bạn] đã cảm ơn [hay xin lỗi] ai?
- Chuyện gì đã xảy ra khi đó?
- Em [hay bạn] đã nói gì để cảm ơn [hay xin lỗi]?
- Vì sao lại như vậy?
- Kết luận là gì?
GV tổng kết
Khen ngợi một số em đã biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.
Khi nào thì nói lời cảm ơn, khi nào thì nói lời xin lỗi.
Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù.
Veà nhaø hoïc baøi, thöïc hieän theo baøi hoïc.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS quan saùt, traû lôøi, boå sung
Töøng caëp hoïc sinh thaûo luaän , sau ñoù trình baøy keát quaû, boå sung yù kieán.
HS lieân heä vôùi baûn thaân.
 Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù ba ngaøy thaùng 03 naêm 2010
 Tieát 1 THỂ DỤC Tieát chöông trình :26
(Coù giaùo vieân boä moân daïy)
Tieát 2 Chính taû (taäp cheùp) Tieát chöông trình: 253
 Baøi: Baøn tay meï
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi ñuùng ñoaïn “ Haèng ngaøy,  chaäu taõ loùt ñaày”: 35 chöõ trong khoaûng 15-17 phuùt.
Ñieàn duùng vaàn an, at; chöõ g, gh vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp 2,3(SGK).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra söï chuaån bò vôû chính taû cuûa hoïc sinh.
Cho HS ñieàn chöõ c hoaëc k.
aù thöôùc eû laù oï
Nhaän xeùt
Hoâm nay coââ daïy caùc em baøi: Baøn tay meï. Ñieàn vaàn a, at, g, gh
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Baøn tay meï laøm nhöõng vieäc gì cho chò em Bình?
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø khoù.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû. Vieát luøi vaøo 1 oâ chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên. Sau daáu chaám phaûi vieát hoa.
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
Mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
phaân tích caùc töø khoù:
nhaát: nh + aât + /
vieäc: v + ieâc + .
giaët: gi + aêt + .
taõ : t + a + 
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn vaàn: an hay at?.
keùo ñ t ... nöôùc 
3.Ñieàn chöõ: g hay gh?
Nhaø a	caùi eá
 baøn tay meï
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 3 TOAÙN Tieát chöông trình: 101
CAÙC SOÁ COÙ HAI CHÖÕ SOÁ
I. MUÏC TIEÂU:
	Nhaän bieát veà soá löôïng; bieát ñoïc, vieát, ñeám caùc soá töø 20 ñeán 50; nhaän bieát ñöôïc thöù töï caùc soá töø 20 ñeán 50. 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Que tính chuïc vaø rôøi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Giôùi thieäu soá töø 20 ñeán 30
Hoaït ñoäng 2
Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS ñeám töø 10 ñeán 20 vaø ngöôïc laïi.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc caùc soá coù 2 chöõ soá
Yeâu caàu HS laáy 2 boù que tính (moãi boù 1 chuïc) vaø 3 que tính rôøi.
Hoûi: Coù taát caû bao nhieâu que tính? 
23 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò? 
Soá 23 ta vieát chöõ soá 2 tröôùc vaø chöõ soá 3 sau.
Ñoïc laø “ hai möôi ba”
GV vöøa noùi vöøa ghi nhö SGK
Töông töï nhö treân vôùi 36, 42
1a) Vieát soá:
Hai möôi, hai möôi moát, hai möôi hai, hai möôi ba, hai möôi tö, hai möôi laêm, hai möôi saùu, hai muôi baûy, hai möôi taùm, hai möôi chín.
b) Vieát soá vaøo döôùi moãi vaïch cuûa tia soá roài ñoïc caùc soá ñoù:
 192126 
3. Vieát soá:
Boán möôi, boán muôi moát, boán möôi hai, boán möôi ba, boán möôi tö, boán möôi laêm, boán möôi saùu, boán möôi baûy, boán möôi taùm, boán möôi chín, naêm möôi.
4. Vieát caùc soá thích hôïp vaøo oâ troáng roài ñoïc caùc soá ñoù:
24
26
30
36
35
38
42
46
40
45
50
	Coøn thôøi gian cho HS laøm baøi 2
Cho HS ñoïc caùc soá töø 20 ñeán 50
Veà nhaø hoïc baøi, vieát baøi vaø laøm baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS ñeám
Hai möôi ba que tính 
2 chuïc vaø 3 ñôn vò
 Hoïc sinh ñoïc laïi.
Hoïc sinh vieát soá vaøo baûng 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
HS vieát soá vaøo roài ñoïc.
HS ñoïc
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 Taäp vieát Tieát chöông trình : 254
 Baøi: C
I. MUÏC TIEÂU:
-Toâ ñöôïc caùc chöõ hoa: C
-Vieát ñuùng caùc vaàn: an, at ; caùc töø ngöõ baøn tay kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ chöõ theo vôû Taäp vieát1, taäp hai.
*Hoïc sinh khaù gioûi vieát ñieàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch vaø vieát ñuû soá doøng, soá chöõ quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Maãu chöõ vieát
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Höôùng daãn toâ chöõ hoa.
Hoaït ñoäng 2
Höôùng daãn vieát vaàn,töø ngöõ.
Hoaït ñoäng 3
Luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá,daën doø
Goïi hoïc sinh vieát: maùi tröôøng, sao saùng.
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi taäp vieát: C
 Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Höôùng daãn hoïc sinh toâ chöõ C
Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn, töø ngöõ.
Giaùo vieân giaûi nghóa töø
Cho hoïc sinh neâu chieàu cao cuûa caùc con chöõ
Giaùo vieân vieát leân baûng vaø cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
Giaùo vieân theo doõi,uoán naén , giuùp ñôõ.
Nhaän xeùt 
Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû luyeän vieát.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
Chaám moät soá baøi cuûa hoïc sinh 
Nhaän xeùt
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Nhaän xeùt 
Veà nhaø caùc em luyeän vieát	phaànB 
Nhaän xeùt tieát hoïc.	
Hoïc sinh vieát 
hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt toâ chöõ hoa, vaàn,töø ngöõ.
1-2 HS ñoïc caû baøi.
C
 an at 
 bàn tay h ạt thóc
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù tö ngaøy 17 thaùng 03 naêm 2010
Tieát 1 AÂM NHAÏC
Tieát 2-3 TẬP ĐỌC Tieát chöông trình : 255-256
 CÁI BỐNG
 I. MỤC TIÊU
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, mưa ròng.
	- Hiểu nội dung bài:Tình cảm và sự hiếu thảo của Bống đối với mẹ.
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)
	Học thuộc lòng bài đồng dao
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	Tranh trong SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu bài
Bài mới
Hoạt động 1
Luyện đọc tiếng, từ ngữ
Hoạt động 2
Luyện đọc câu, đoạn, bài
Hoạt động 3
Ôn vần
Hoạt động 1
Tìm hiểu bài đọc
Hoạt động 2
Luyện nói 
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
Cho học sinh đọc bài bàn tay mẹ.
Trả lời câu hỏi: Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình?
Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình với đôi bàn tay mẹ.
Nhận xét, ghi điểm
Hôm nay chúng ta học bài Cái Bống
GV đọc mẫu cả bài
GV lần lượt gạch chân từng tiếng, từ ngữ: khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, mưa ròng.
Lần lượt cho HS đọc nối tiếp từng câu, đoạn
Giảng từ: cái Bống, mưa ròng, gánh
1. Tìm tiếng trong bài có vần anh
Tiết 2
2. Tìm tiếng ngoài bài:
	- Có vần anh
3. Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach
Cho HS xem tranh, đọc câu mẫu
GV đọc mẫu trong SGK
Hỏi: Bống đã làm gì giúp mẹ?
Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?
Cho HS thi đọc thuộc toàn bài.
Cho học sinh xem tranh, thảo luận, trình bày.
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Mẫu:
 Ở nhà bạn làm gì để giúp bố mẹ?
 Em tự đánh răng, rửa mặt.
GV động viên, khuyến khích HS nói trọn câu.
Yêu cầu HS đọc thuộc cả bài.
Về nhà học bài, xem trước bàì sau.
Nhận xét giờ học 
Học sinh đọc rồi trả lời câu hỏi.
mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
HS đánh vần, đọc
HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS đọc toàn bài.
gánh
1-2 HS đọc lại toàn bài
Chanh, bức tranh, mạnh 
Nước chanh mát và bổ.
Quyển sách này rất hay.
HS nói thêm nhiều câu khác nữa
HS đọccá nhân, nhóm, đồng thanh
sảy, sàng gạo
gánh đỡ
HS thảo luận, trình bày.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 TOAÙN Tieát chöông trình:102 
CAÙC SOÁ COÙ HAI CHÖÕ SOÁ (tieáp theo)
I. MUÏC TIEÂU:
	Nhaän bieát veà soá löôïng; bieát ñoïc, vieát, ñeám caùc soá töø 50 ñeán 69; nhaän bieát ñöôïc thöù töï caùc soá töø 50 ñeán 69. 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Que tính chuïc vaø rôøi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Giôùi thieäu soá töø 50 ñeán 70
Hoaït ñoäng 2
Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS ñeám töø 10 ñeán 50 vaø ngöôïc laïi.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc caùc soá coù 2 chöõ soá (tieáp theo)
Yeâu caàu HS laáy 5 boù que tính (moãi boù 1 chuïc) vaø 4 que tính rôøi.
Hoûi: Coù taát caû bao nhieâu que tính? 
54 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò? 
Soá 54 ta vieát chöõ soá 5 tröôùc vaø chöõ soá 4 sau.
Ñoïc laø “ naêm möôi tö”
GV vöøa noùi vöøa ghi nhö SGK
Töông töï nhö treân vôùi 61, 68
1a) Vieát soá: Naêm möôi, naêm möôi moát, naêm möôi hai, naêm möôi ba, naêm möôi tö, naêm möôi laêm, naêm möôi saùu, naêm muôi baûy, naêm möôi taùm, naêm möôi chín.
2. Vieát soá: Saùu möôi, saùu muôi moát, saùu möôi hai, saùu möôi ba, saùu möôi tö, saùu möôi laêm, saùu möôi saùu, saùu möôi baûy, saùu möôi taùm, saùu möôi chín, baûy möôi.
4. Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng :
30
33
38
41
45
52
57
60
69
4. Ñuùng ghi ñ, sai ghi s:
a) Ba möôi saùu vieát laø 306 □
 Ba möôi saùu vieát laø 36 □
b) 54 goàm 5 chuïc vaø 4 ñôn vò □
 54 goàm 5 vaø 4 □
Cho HS ñoïc caùc soá töø 50 ñeán 70
Veà nhaø hoïc baøi, vieát baøi vaø laøm baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS ñeám
Naêm möôi tö que tính 
5 chuïc vaø 4 ñôn vò
 Hoïc sinh ñoïc laïi.
Hoïc sinh vieát soá vaøo baûng 
HS vieát soá vaøo.
HS ñoïc
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù naêm ngaøy 18 thaùng 03 naêm 2010
Tieát 1 Chính taû Tieát chöông trình: 255
 Baøi: Caùi Boáng
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi ñuùng baøi ñoàng daoCaùi Boáng trong khoaûng 10-15 phuùt.
Ñieàn duùng vaàn anh, ach; chöõ ng, ngh vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp 2,3(SGK).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra söï chuaån bò vôû chính taû cuûa hoïc sinh.
Cho HS ñieàn chöõ g hoaëc gh?
Nhaø a	caùi eá
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi: Caùi Boáng. Ñieàn vaàn anh, ach, ng, ngh
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Boáng ñaõ laøm gì cho meï naáu côm?
Boáng ñaõ laøm gì khi meï ñi chôï veà?
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø khoù.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû. Doøng 6 chöõ vieát luøi vaøo 1 oâ, chöõ caùi ñaàu vieát hoa. Doøng 8 chöõ vieát luøi ra 1 oâ, chöõ caùi ñaàu vieát hoa. 
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
phaân tích caùc töø khoù:
saûy: s + ay + 
saøng: s + ang + 
trôn: tr + ôn
ra: r + a
roøng: r + ong + 
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn vaàn: anh hay ach?.
Hoäp b   tuùi x ... tay 
3.Ñieàn chöõ: ng hay ngh?
 aø voi chuù eù
Caùi Boáng
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 2 TẬP ĐỌC (ÔN TẬP) Tieát chöông trình : 258
 VẼ NGỰA
 I.M ỤC TI ÊU:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: bao giờ, sao em biết, bức tranh.
	- Hiểu nội dung bài:Tính hài hước của câu chuyện: bé vẽ ngựa không ra hình con ngựa. Khi bà hỏi con gì, bé lại nghĩ bà chưa nhìn thấy con ngựa bao giờ. 
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)
II. Đ Ồ D ÙNG D ẠY H ỌC
	Tranh trong SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu bài
Bài mới
Hoạt động 1
Luyện đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn, bài
Hoạt động 3
Ôn vần
Hoạt động4
Tìm hiểu bài đọc
Hoạt động 2
Luyện nói 
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
Cho học sinh đọc bài cái Bống.
Trả lời câu hỏi:Bống đã làm gì giúp mẹ?
Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?
 Nhận xét, ghi điểm
Hôm nay chúng ta học bài vẽ ngựa
GV đọc mẫu cả bài
GV lần lượt gạch chân từng tiếng, từ ngữ: bao giờ, sao em biết, bức tranh.
 Lần lượt cho HS đọc nối tiếp từng câu, đoạn, bài
1. Tìm tiếng trong bài có vần ưa
2. Tìm tiếng ngoài bài:
	- Có vần ưa
	- có vần ua
3. Nói câu chứa tiếng có vần ưa hoặc ua.
Cho HS xem tranh, đọc câu mẫu
GV đọc mẫu trong SGK
Hỏi: Bạn nhỏ muốn vẽ con gì?
Vì sao nhìn tranh bà không nhận ra con vật ấy
Cho HS đọc theo vai.
Cho học sinh xem tranh, thảo luận, trình bày.
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Mẫu:
 Bạn có thích vẽ không?
Tôi rất thích vẽ.
GV động viên, khuyến khích HS nói trọn câu.
Yêu cầu HS đọc cả bài.
Về nhà học bài, xem trước bàì “Hoa ngọc lan”.
Nhận xét giờ học 
Học sinh đọc rồi trả lời câu hỏi.
sảy, sàng gạo
gánh đỡ
HS đánh vần, đọc
HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS đọc toàn bài.
ngựa, chưa
1-2 HS đọc lại toàn bài
bừa, bữa cơm, cưa, cửa, dưa, dừa 
con cua, của cải, chua.........
Trận mưa rất to.
Mẹ mua bó hoa rất đẹp.
HS nói thêm nhiều câu khác nữa
HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh
Con ngựa
Vì bé vẽ không ra hình con ngựa.
HS thảo luận, trình bày.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 3 TOAÙN Tieát chöông trình: 103
CAÙC SOÁ COÙ HAI CHÖÕ SOÁ (tieáp theo)
I. MUÏC TIEÂU:
	Nhaän bieát veà soá löôïng; bieát ñoïc, vieát, ñeám caùc soá töø 70 ñeán 99; nhaän bieát ñöôïc thöù töï caùc soá töø 70 ñeán 99. 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Que tính chuïc vaø rôøi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Giôùi thieäu soá töø 70 ñeán 99
Hoaït ñoäng 2
Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS ñeám töø 10 ñeán 70 vaø ngöôïc laïi.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc caùc soá coù 2 chöõ soá (tieáp theo)
Yeâu caàu HS laáy 7 boù que tính (moãi boù 1 chuïc) vaø 2 que tính rôøi.
Hoûi: Coù taát caû bao nhieâu que tính? 
72 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò? 
Soá 72 ta vieát chöõ soá 7 tröôùc vaø chöõ soá 2 sau.
Ñoïc laø “baûy möôi hai”
GV vöøa noùi vöøa ghi nhö SGK
Töông töï nhö treân vôùi 84, 95
1. Vieát soá:
Baûy möôi, baûy möôi moát, baûy möôi hai, baûy möôi ba, baûy möôi tö, baûy möôi laêm, baûy möôi saùu, baûy muôi baûy, baûy möôi taùm, baûy möôi chín, taùm möôi.
2. Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng roài ñoïc caùc soá ñoù:
a)
80
83
90
b)
90
99
3. Vieát (theo maãu): 
a) Soá 76 goàm 7 chuïc vaø 6 ñôn vò.
b) Soá 95 goàm  chuïc vaø  ñôn vò.
c) Soá 83 goàm  chuïc vaø  ñôn vò.
d) Soá 90 goàm  chuïc vaø  ñôn vò.
4. Trong hình veõ coù bao nhieâu caùi baùt?
 Trong soá ñoù coù maáy chuïc vaø maáy ñôn vò?
Cho HS ñoïc caùc soá töø 70 ñeán 99
Veà nhaø hoïc baøi, vieát baøi vaø laøm baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS ñeám
Baûy möôi hai que tính 
7 chuïc vaø 2 ñôn vò
 Hoïc sinh ñoïc laïi.
Hoïc sinh vieát soá vaøo baûng 
HS vieát soá vaøo roài ñoïc.
HS traû lôøi
33
Soá 33 coù 3 chuïc vaø 3 ñôn vò.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 Taäp vieát Tieát chöông trình : 254
 Baøi: D, Ñ
I. MUÏC TIEÂU:
-Toâ ñöôïc caùc chöõ hoa: D, Ñ.
-Vieát ñuùng caùc vaàn: anh, ach; caùc töø ngöõ: gaùnh ñôõ, saïch seõ kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ chöõ theo vôû Taäp vieát1, taäp hai.
*Hoïc sinh khaù gioûi vieát ñieàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch vaø vieát ñuû soá doøng, soá chöõ quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Maãu chöõ vieát
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Höôùng daãn toâ chöõ hoa.
Hoaït ñoäng 2
Höôùng daãn vieát vaàn,töø ngöõ.
Hoaït ñoäng 3
Luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá,daën doø
Goïi hoïc sinh vieát: maùi tröôøng, sao saùng.
Nhaän xeùt
Hoâm nay coâ daïy caùc em baøi taäp vieát: D, Ñ.
Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Höôùng daãn hoïc sinh toâ chöõ D, Ñ.
Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn, töø ngöõ.
Giaùo vieân giaûi nghóa töø
Cho hoïc sinh neâu chieàu cao cuûa caùc con chöõ
Giaùo vieân vieát leân baûng vaø cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
Giaùo vieân theo doõi,uoán naén , giuùp ñôõ.
Nhaän xeùt 
Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû luyeän vieát.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
Chaám moät soá baøi cuûa hoïc sinh 
Nhaän xeùt
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Nhaän xeùt 
Veà nhaø caùc em luyeän vieát	phaànB 
Nhaän xeùt tieát hoïc.	
Hoïc sinh vieát 
hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt toâ chöõ hoa, vaàn,töø ngöõ.
1-2 HS ñoïc caû baøi.
 D Đ 
anh ach 
 gánh đỡ sạch sẽ
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 5 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI Tieát chöông trình: 26
 CON GAØ
I. MUÏC TIEÂU:
	Neâu ích lôïicuûa con gaø.
Chæ ñöôïc caùc boä phaän beân ngoaøi cuûaco gaø treân hình veõ hay vaät thaät.
	* Phaân bieät ñöôïc con gaø troáng vôùi con gaø maùi veà hình daùng, tieáng keâu.	
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Tranh trong SGK
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ
Giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng 1
Làm việc với SGK
Hoaït ñoäng 2
Trò chơi 
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø 
Tuaàn tröôùc hoïc baøi gì? 
Kể một số bộ phận của cá?
Khi ăn cá phải chú ý những gì?
Nhận xét
Hôm nay chúng ta hoc bài con gì.
Con gà trong hình thứ nhất tranh 54 là gà trống hay gà mái?
- Con gà thứ hai trong tranh là gà trống hay gà mái?
- Hãy mô tả con gà con.
- Gà trống, gà mái, gà con giống và khác như thế nào?
- Mỏ gà và móng dùng để làm gì?
- Gà di chuyển như thế nào?
- Nó có bay được không?
Nuôi gà để làm gì?
Em có thích ăn thịt gà, trứng gà không?
Ăn thịt gà, trứng gà có lợi gì? 
 Cho HS đóng vai gà trống, gà mái, gà con.
Các em nên ăn thịt gà đã nấu chín; tiếp xúc với gà phải đi rửa tay, tắm.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS nghe, quan sát và trảlời.
Thịt gà, trứng gà cung cấp nhiều chất đạm và tốt cho sức khoẻ. 
Quan saùt tranh theo caëp
HS traû lôøi
 Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù saùu ngaøy 19 thaùng 03 naêm 2010
Tieát 1-2 TIẾNG VIỆT Tieát chöông trình: 359-360
 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ II
 (Đề kiểm tra do trường ra)
Tieát 3 TOAÙN Tieát chöông trình: 104 
 SO SAÙNH CAÙC SOÁ COÙ HAI CHÖÕ SOÁ
I. MUÏC TIEÂU:
	Bieát döïa vaøo caáu taïosoá ñeå so saùnh soá coù hai chöõ soá, nhaän ra soá lôùn nhaát, soá beù nhaát trong nhoùm coù 3 soá.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Que tính chuïc vaø rôøi .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
 Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Giôùi thieäu 
62 < 65
Hoaït ñoäng 2
Giôùi thieäu 
63 > 58
Hoaït ñoäng 2
Luyeän taäp
Cuûng coá, daën doø
GV ñoïc caùc soá töø 70 ñeán 90 cho HS vieát
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi so saùnh caùc soá coù hai chöõ soá.
Cho HS söû duïng que tính thaáy ñöôïc 62 coù 6 chuïc vaø 2 ñôn vò; 65 coù 6 chuïc vaø 5 ñôn vò. 62 vaø 65 cuøng coù 6 chuïc maø 2 62. 
63 coù 6 chuïc vaø 3 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 26 Lop 1_12257848.doc