Giáo án Thể dục tiểu học - Tuần 12

Lớp 1

Thứ Hai : 14/11/2016 Bài 12:

THỂ DỤC RÈN LUYÊN

TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI

I- Mục tiêu – yêu cầu:

 - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Biết cách đứng kiểng gót hai tay chống hông

 - Học động tác đứng một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

 -Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “. Yêu cầu làm quen với trò chơi ( động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách ).

II – Địa điểm, phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ.

 - Phương tiện: Còi, dụng cụ chơi trò chơi.

III – Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 552Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục tiểu học - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG- MOÂN THEÅ DUÏC
 TUẦN: 12
 Thứ
 Ngày 
Lớp 
Buổi 
 TÊN BÀI DẠY
Ghi chú
THỨHAI
14/11/2016
1A
Sáng
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
1B
Sáng
1C
Sáng
5A
Chiều
Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
5B
Chiều
5C
Chiều
THỨ BA
15/11/2016
3A
Sáng
Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung
3B
Sáng
3C
Sáng
3D
Sáng
THỨ TƯ
16/11/2016
2A
Sáng
Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy 
2B
Sáng
2C
Sáng
2D
Sáng
5C
Chiều
Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Kết bạn”
5B
Chiều
5A
Chiều
THỨNĂM
17/11/2016
3A
Sáng
Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung
3B
Sáng
3C
Sáng
3D
Sáng
THỨ SÁU
18/11/2016
2A
Sáng
Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy 
2B
Sáng
2C
Sáng
2D
Sáng
Tuaàn 12 
	 Lôùp 1
Thöù Hai : 14/11/2016 Baøi 12:
THEÅ DUÏC REØN LUYEÂN 
TÖ THEÁ CÔ BAÛN – TROØ CHÔI
I- Mục tiêu – yêu cầu:
 - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Biết cách đứng kiểng gót hai tay chống hông
 - Học động tác đứng một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
 -Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “. Yêu cầu làm quen với trò chơi ( động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách ).
II – Địa điểm, phương tiện:
 	 - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
 - Phương tiện: Còi, dụng cụ chơi trò chơi.	 
III – Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
 Phöông phaùp toå chöùc
1 – Phần mở đầu:
 -GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 -Đứng vỗ tay và hát.
 -Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
2 – Phần cơ bản:
a.Ôn phối hợp:
+ Nhịp 1:Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước.
+ Nhịp 2:Về TTĐCB.
+ Nhịp 3:Đứng đưa hai tay dang ngang (Tay sấp).
+ Nhịp 4:Về TTĐCB.
- Ôn phối hợp:
+ Nhịp 1: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V 
+ Nhịp 2:Về TTĐCB.
+ Nhịp 3:Đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng. 
+ Nhịp 4:Về TTĐCB
b.Đứng kiểng gót, hai tay chống hông:
- GV hô cho cả lớp thực hiện.
*HSCHT: Chỉ đứng nhón gót và chống hông là được .
* HSHT: Biết cách đứng từ TTĐCB và đúng tư thế . 
c.Hoc Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng:
-Động tác đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao có thể không sát mang tai nhưng phải thẳng hướng.
+ GV nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác. HS tập bắt chước theo.
+ GV hô cho HS thực hiện đồng thời quan sát sửa sai. 
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 2:Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: : Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 4:Về TTĐCB
d.Trò chơi: “ Chuyển bóng tiếp sức “: 
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. 
- GV chỉ dẫn cho một tổ chơi thử sau đó chơi chính thức.
- Cả lớp chơi GV quan sát nhận xét.
3 – Phần kết thúc:
 - Đứng vỗ tay, hát.
 - GV cùng HS hệ thống bài.GV nhận xét giờ học.
 -Về nhà: Tập các tư đứng đã học.
 - Chuẩn bị bài sau Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
5 – 10’
18–22’
4 - 6‘
 €€€€€€€
€€€€€€€
 €€€€€€€
€€€€€€€
r
Lôùp 5
Baøi 23 :
 ÑOÄNG TAÙC VÖÔN THÔÛ, TAY, CHAÂN, VAËN MÌNH
VAØ TOAØN THAÂN – TROØ CHÔI “AI NHANH VAØ KHEÙO HÔN”
I- Mục tiêu – yêu cầu:
 - Ôn 5 động tác bài thể dục.Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
 - Chơi trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn “ biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi, tranh bài TDPTC .
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp 
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
-Chuyển đội hình vòng tròn Cán sự điều khiển lớp khởi động.
*Chơi trò chơi “ Nhóm 3 nhóm 7
2) Phần cơ bản :
a.Ôn 5 động tác thể dục đã học : 
-Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập. 
-Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi.Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh 
- Chia nhóm cho HS luyện tập (chia nhóm theo nam, nữ luyện tập riêng). GV quan sát chung, sửa sai cho HS (các em HS yếu thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình).
*GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó. 
- Các nhóm trình diễn trước lớp :
- Nhận xét tuyên dương. 
*Giáo viên điều khiển cho lớp tập lại 5 động tác.
b.Trò chơi : “Ai nhanh và khéo hơn” 
-GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . 
-Cho các tổ thi đua . Cho HS chơi (theo nhóm nam, nữ, riêng) Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học 
-Về nhà tập động tác vươn thở và động tác tay, chân ,vặn mình và toàn thân.
- Chuẩn bị bài sau Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Kết bạn” 
4 – 6’
18-22’
4 -6’
Các tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng. 
Thi đua trình diễn .
Lớp tập lại 5 động tác .
Lớp chơi trò chơi.
Lôùp 3 
Thöù ba : 15/11/2016 Baøi 23 :
 OÂN CAÙC ÑOÄNG TAÙC ÑAÕ HOÏC CUÛA 
BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG
I- Mục tiêu – yêu cầu:
 - Ôn 6 ĐT vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân.Y/c Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân.
 - Chơi trò chơi “ Kết bạn”. Y/c Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi, tranh bài TDPTC .
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
ĐL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
1) Phần mở đầu 
 -GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
- Khởi động các khớp.Giậm chân theo nhịp .
*Chơi trò chơi “ Chẵn, le”
2) Phần cơ bản :
a.Ôn 6 động tác thể dục đã học : 
-Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập. 
-Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi.
-Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh 
-Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình)
-Sau đó các tổ thi đua trình diễn.
*GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó.
- Nhận xét tuyên dương.
-Giáo viên điều khiển cho lớp tập lại 6 động tác.
b.Trò chơi : “Kết bạn” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . Hs chơi thật
-Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà :Ôn lại 6 động tác đã học. 
 - Chuẩn bị bài sau Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung 
7 -10’
18-22’
4 - 6’
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€€
 r
Caùc toå taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. 
Thi ñua trình dieãn 
Lôùp 2
Thöù Tư : 16/11/2016 Baøi 23 :
ÑI THÖÔØNG THEO NHÒP-TROØ CHÔI : 
“NHOÙM BA , NHOÙM BAÛY”
I- Mục tiêu -Yêu cầu:
Ôn đi thường theo nhịp. Y/c Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
 Học trò chơi “nhòm ba nhóm bảy”. Y/c Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi. 
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
ĐL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
1) Phần mở đầu :
 -GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
-Lớp trưởng cho học sinh khởi động.
* Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
2) Phần cơ bản :
a.Ôn đi thường theo 1-4 hàng dọc:
*HSCHT:Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp.
*HSHT: Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
b.Ôn quay phải, quay trái. Giáo viên điều khiển sau đó cho các tổ thi đua tập. Nhận xét tuyên dương. 
+HsHT: quay đúng hướng, đúng kỹ thuật. 
+HSCHT: xác định hướng quay theo bạn.
b.Ôn bài thể dục phát triển chung. Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình)
-Sau đó các tổ thi đua trình diễn.
*GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó.
- Nhận xét tuyên dương.
-Giáo viên điều khiển cho lớp tập bài thể dục .
c.Trò chơi : “ Nhóm ba, nhóm bảy” Giáo viên nêu tên trò chơi nêu cách chơi và luật chơi. Sau đó cho lớp chơi thử và tiến hành chơi. Nhận xét trò chơi.
3/sPhần kết thúc
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà tập bài thể dục phát triển chung và tập quay phải, quay trái.
- Chuẩn bị bài sau Ôn tập đi thường theo nhịp 
4 – 6’
20 -25’
3 -6’
Toå tröôûng ñieàu khieån toå taäp. 
Caùc toå thi ñua trình dieãn.
Lôùp 5
Baøi 24 :
OÂN 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC
PHAÙT TRIEÅN CHUNG
I- Mục tiêu -Yêu cầu:
 - Ôn 5 động tác BTDPTC. Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay , chân , vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
 - Chơi trò chơi “ Kết bạn”biết cách chơi và tham gia chơi được. 
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi, tranh bài TDPTC .
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
-Chuyển đội hình vòng tròn Cán sự điều khiển lớp khởi động.
*Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”.
2) Phần cơ bản :
a.Ôn 5 động tác thể dục đã học : 
-Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập. Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi.Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh 
- Chia nhóm cho HS luyện tập (chia nhóm theo nam, nữ luyện tập chung). GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình).
- Các nhóm trình diễn trước lớp :
-GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó.
-Nhận xét tuyên dương.
- Giáo viên điều khiển cho lớp tập liên hoàn 5 động tác .
b.Trò chơi : “Kết bạn” GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . Cho các tổ thi đua . Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà tập động tác vươn thở và động tác tay, chân ,vặn mình và toàn thân. 
- Chuẩn bị bài sau Động tác thăng bằng - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” 
6 -8’
18-26’
4 -6’
Lớp tập lại 5 động tác .
Lớp chơi trò chơi.
Lôùp 3
Thöù Năm 17/11/2016 Baøi 24 : 
ÑOÄNG TAÙC NHAÛY CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG
I- Mục tiêu - Yêu cầu :
 - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của BTDPTC. Y/c Biết cách thực hiện các động tác vươn thở , tay, chân ,động tác lườn , bụng và toàn thân .
 - Học động tác nhảy. Y/c Bước đầu biết cách thự hiện động tác Nhảycủa bài thể dục phat triển chung. 
 - Chơi trò chơi “ Ném trúng đích”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi, tranh bài TDPTC, bóng .
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
ĐL
 Phöông phaùp toå chöùc
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
- Cho học sinh khởi động các khớp
* Trò chơi “ Chẵn, lẻ”.
 2) Phần cơ bản :
a.Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung Giáo viên đếm nhịp cho lớp tập. Sau đó cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi. Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh . Nhắc nhở học sinh hít thở đúng động tác vươn thở. 
b.Động tác nhảy : Giáo viên nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích cho học sinh tập theo. Lần 2 giáo viên hô nhịp học sinh tập, kết hợp sửa động tác sai. Lần 3 lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi sửa động tác sai. 
-Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HS CHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình)
-Sau đó các tổ thi đua trình diễn.
*GV yêu cầu HSHTthì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó.
- Nhận xét tuyên dương.
*Giáo viên điều khiển cho lớp tập phối hợp cả 7 động tác :Vươn thở, động tác tay, động tác chân, động tác lườn, bụng và toàn thân. Giáo viên điều khiển cho lớp tập.
c.Trò chơi : “Ném trúng đích” GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . HS chơi thật
-Nhận xét tuyên dương.
Phần kết thúc: 
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà tập lại 7 động tác đã học
-Chuẩn bị bài sau Động tác điều hòa của bài thể dục
7-10’
18-25’
4 -6’
Lôùp 2
Thöù Saùu : 18/11/2016 Baøi 24 :
ÑI THÖÔØNG THEO NHÒP-TROØ CHÔI : 
“NHOÙM BA , NHOÙM BAÛY”
I- Mục tiêu- Yêu cầu :
Ôn đi thường theo nhịp. Y/c Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
 Ôn trò chơi “nhóm ba nhóm bảy”.Y/c Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị còi. 
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
ĐL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
1) Phần mở đầu :
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 
-Lớp trưởng cho học sinh khởi động.
* Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
 2) Phần cơ bản :
a.Ôn đi thường theo 1-4 hàng dọc
* HSCHT : Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp.
*HSHT: Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
-Ôn quay phải, quay trái. Giáo viên điều khiển sau đó cho các tổ thi đua tập. Nhận xét tuyên dương. 
+HsHT :quay đúng hướng, đúng kỹ thuật. 
+HsCHT: xác định hướng quay theo bạn.
b.Ôn bài thể dục phát triển chung. Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HS (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình)
-Sau đó các tổ thi đua trình diễn.
*GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHTthuộc động tác nào thì tập động tác đó.
- Nhận xét tuyên dương.
-Giáo viên điều khiển cho lớp tập bài thể dục .
c.Trò chơi : “ Nhóm ba, nhóm bảy” Giáo viên nêu tên trò chơi nêu cách chơi và luật chơi. Sau đó cho lớp chơi thử và tiến hành chơi. Nhận xét trò chơi.
3/Phần kết thúc:
-Cho học sinh thả lỏng .
-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà tập bài thể dục phát triển chung và tập quay phải, quay trái. 
-Chuẩn bị bài sau Trò chơi: “Bỏ khăn và nhóm ba, nhóm bảy 
4 -6’
20-26’
3 – 6’
Toå tröôûng ñieàu khieån toå taäp.
Lôùp chôi troø chôi.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an the duc tieu hoc tuan 12_12176632.doc