Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 11: Học Toán với Toolkit Math

I.Mục tiêu

+ Kiến thức: Hướng dẫn HS biết cách sử dụng phần mềm.

+ Kỹ năng: HS biÕt khëi ®éng vµ sö dông mét sè lÖnh ®¬n gi¶n cña phÇn mÒm.

+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.

II.Chuẩn bị

1.Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan, Profector, m¸y tÝnh.

2. Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa , dông cô häc tËp.

III. Ph­¬ng ph¸p

+ Lấy HS làm trung t©m.

+ Nªu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và c¸c phương ph¸p kh¸c.

IV.Tiến trình giờ dạy

1. Ổn định tổ chức (1 phót):

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 992Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 11: Học Toán với Toolkit Math", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày so¹n 10/2/2011
Tiết 49 – TuÇn 25
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (TiÕt 1)
I.Mục tiêu
+ Kiến thức: Hướng dẫn HS biết cách sử dụng phần mềm.
+ Kỹ năng: HS biÕt khëi ®éng vµ sö dông mét sè lÖnh ®¬n gi¶n cña phÇn mÒm.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị 
1.Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan, Profector, m¸y tÝnh.
2. Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa , dông cô häc tËp.
III. Ph­¬ng ph¸p
+ Lấy HS làm trung t©m.
+ Nªu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và c¸c phương ph¸p kh¸c.
IV.Tiến trình giờ dạy
1. Ổn định tổ chức (1 phót):
Líp
Ngµy d¹y
TiÕt
SÜ sè
§iÓm KT
7A1
7A2
7A3
2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh
Néi dung cÇn ®¹t
Hoạt động 1(4 phót):Tæ chøc thùc hµnh
- Chia nhãm 2HS/1 m¸y
- Nªu yªu cÇu cÇn lµm
-Phổ biến nội dung bài thực hành
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị 
HS nắm được nội dung bài thực hành
Hoạt động 2(37 phót): Bài luyện tập
1.Giới thiệu phần mềm:
GV giới thiệu vầ phần mềm.
2.Khởi động phần mềm:
? Khởi động phần mềm Toolkit Math cũng giống như khởi động các phần mềm các em đã học. Em hãy nêu cách khởi động?
HS trả lời
GV: Nhận xét→Kết luận
GV làm mẫu cho HS quan sát.
HS quan sát nhìn trên màn hình máy tính.
3.Màn hình làm việc của phần mềm:
GV giới thiệu:
Thanh bảng chọn
Cửa sổ dòng lệnh
Cửa sổ làm việc chính
Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số
4. C¸c lÖnh tÝnh to¸n ®¬n gi¶n
GV h­íng dÉn HS thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n b»ng sö dông phÇn mÒm.
GV: Thao t¸c mÉu
HS: Quan s¸t
? Rót ra c¸c b­íc ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n ?
HS tr¶ lêi
GV nhËn xÐt→kÕt luËn
GV cho HS thùc hµnh
GV quan s¸t chung
1. Giới thiệu phần mềm
2. Khởi động phần mềm
Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Toolkit Math trên màn hình nền DeskTop
3. Mµn h×nh lµm viÖc cña phÇn mÒm
a. Thanh b¶ng chän: lµ n¬i thùc hiÖn c¸c lÖnh chÝnh cña phÇn mÒm.
b. Cöa sæ dßng lÖnh: N»m ë phÝa d­íi mµn h×nh lµm viÖc cña phÇn mÒm. Lµ n¬i gâ c¸c dßng lÖnh.
c. Cöa sæ lµm viÖc chÝnh: Lµ n¬i thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c lÖnh ®· ®­îc thÓ hiÖn cña phÇn mÒm.
d. Cöa sæ vÏ ®å thÞ cña hµm sè: lµ n¬i thÓ hiÖn kÕt qu¶ c¸c dßng lÖnh liªn quan ®Õn ®å thÞ.
4. C¸c lÖnh tÝnh to¸n ®¬n gi¶n
a, TÝnh to¸n biÓu thøc ®¬n gi¶n
B1: Nh¸y chuét vµo cöa sæ dßng lÖnh
B2: Gâ lÖnh Simplify…‡ biÓu thøc
HoÆc Vµo b¶ng chän Algebra/ Simplify xuÊt hiÖn b¶ng chän Simplify/gâ biÓu thøc t¹i dßng Expression to Simplify/OK
. 4 Củng cố (2 phót): -Đánh giá và nhận xét giê thùc hµnh.
 -Vệ sinh phòng máy.
5. Hướng dẫn về nhà (1 phót): 
 Tự thực hành thêm ở nh à
V/ NhËn xÐt – rót kinh nghiÖm giê d¹y 
Ngµy so¹n 11/2/2011
Tiết 50 – TuÇn 25
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)
I. Mục tiêu
+ Kiến thức: Hướng dẫn HS biết cách sử dụng phần mềm.
+ Kỹ năng: HS biÕt khëi ®éng vµ sö dông mét sè lÖnh ®¬n gi¶n cña phÇn mÒm.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị
1.Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan, Profector, m¸y tÝnh.
2. Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa , dông cô häc tËp, kiÕn thøc.
III. Ph­¬ng ph¸p
+ Lấy HS làm trung t©m.
+ Nªu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và c¸c phương ph¸p kh¸c.
IV.Tiến trình giờ dạy
1. Ổn định tổ chức(1 phót):
Líp
Ngµy d¹y
TiÕt
SÜ sè
§iÓm KT
7A1
7A2
7A3
2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh
Néi dung cÇn ®¹t
Hoạt động 1(4 phót): Tæ chøc thùc hµnh
- Chia nhãm 2HS/1 m¸y
- Nªu yªu cÇu cÇn lµm
-Phổ biến nội dung bài thực hành
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị 
HS nắm được nội dung bài thực hành
Hoạt động 2(37 phót): Bài luyện tập
4. Các lệnh tính toán đơn giản:
Tính toán các biểu thức đơn giản.
Vẽ đồ thị đơn giản
GV h­íng dÉn, lµm mÉu vÏ ®å thÞ ®¬n gi¶n b»ng sö dông phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh.
HS quan s¸t
? Rót ra c¸c b­íc ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n ?
HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt→kÕt luËn
5. C ác lệnh tính toán nâng cao:
 a. Biểu thức đại số:
GV h­íng dÉn, lµm mÉu tÝnh nh÷ng biÓu thøc ®¹i sè phøc t¹p b»ng c¸ch sö dông phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh.
HS quan s¸t
? Rót ra c¸c b­íc ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n c¸c biÓu thøc phøc t¹p ?
HS tr¶ lêi
 b.Tính toán với đa thức
GV h­íng dÉn, lµm mÉu tÝnh to¸n víi ®a thøc b»ng c¸ch sö dông phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh.
HS quan s¸t
? Rót ra c¸c b­íc ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n víi ®a thøc ?
HS tr¶ lêi, GV nh©n xÐt →kÕt luËn 
GV cho thùc hµnh
GV quan s¸t chung
4. C¸c lÖnh tÝnh to¸n ®¬n gi¶n
a.Tính toán các biểu thức đơn giản.
b.Vẽ đồ thị đơn giản
B1: Nh¸y chuét vµo cöa sæ dßng lÖnh
B2: Gâ lÖnh plot…‡ hµm sè
5. C¸c lÖnh tÝnh to¸n n©ng cao
a. BiÓu thøc ®¹i sè
B1: Nh¸y chuét vµo cöa sæ dßng lÖnh
B2: Gâ lÖnh Simplify…‡ biÓu thøc
HoÆc Vµo b¶ng chän Algebra/ Simplify xuÊt hiÖn b¶ng chän Simplify/gâ biÓu thøc t¹i dßng Expression to Simplify/OK
b. TÝnh to¸n víi ®a thøc
B1: Nh¸y chuét vµo cöa sæ dßng lÖnh
B2: Gâ lÖnh Expand…‡ biÓu thøc
HoÆc Vµo b¶ng chän Algebra/ Expand xuÊt hiÖn b¶ng chän Expand /gâ biÓu thøc t¹i dßng Expression to Expand /OK
4. Củng cố (2 phót): - Đánh giá và nhận xét.
 -Vệ sinh phòng máy.
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phót): VÒ nhµ tiÕp tôc thùc hµnh 
V/ NhËn xÐt – rót kinh nghiÖm giê d¹y 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Học Toán với Toolkit Math (2).doc