Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành

I. Mục tiêu bài học:

1. Về kiến thức:

- Học sinh lĩnh hội được khái niệm, các chức năng chính của hệ điều hành.

- Biết hệ điều hành là phần mềm không thể thiếu được đối với bất kỳ máy tính nào.

2. Về kỹ năng: Häc sinh hiÓu v× sao m¸y tÝnh cÇn cã hÖ ®iÒu hµnh và chức năng HĐH.

3. Về thái độ: HS biết cách làm việc khoa học. Hình thành ý thức bảo vệ, giữ gìn tài nguyên trong máy tính.

II. Chuẩn bị tài liệu – TBDH:

- Giáo viên: tranh minh họa.

- Học sinh: sách vở, bảng phụ nhóm.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1350Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 19/10/2014
Ngày dạy: 
6A1: 21/10/2014;
6A2: 22/10/2014;
6A3: 21/10/2014;
6A4: 24/10/2014;
Tiết 19:
BÀI 9: V Ì SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
- Học sinh lĩnh hội được khái niệm, các chức năng chính của hệ điều hành.
- Biết hệ điều hành là phần mềm không thể thiếu được đối với bất kỳ máy tính nào.
2. Về kỹ năng: Häc sinh hiÓu v× sao m¸y tÝnh cÇn cã hÖ ®iÒu hµnh và chức năng HĐH.
3. Về thái độ: HS biết cách làm việc khoa học. Hình thành ý thức bảo vệ, giữ gìn tài nguyên trong máy tính.
II. Chuẩn bị tài liệu – TBDH: 
Giáo viên: tranh minh họa.
Học sinh: sách vở, bảng phụ nhóm.
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp.
6A1:..; 6A2:; 6A3:..; 6A4:..
2. Kiểm tra bài cũ. 
3. Bài mới:	
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức
- GV treo tranh lên bảng, yêu cầu HS quan sát. 
- Gọi HS đọc quan sát 1 và quan sát 2 trong sgk.
- HS đọc bài 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm về hai bức tranh trên và trả lời các câu hỏi:
Câu hỏi nhóm thảo luận bức tranh 1:
?1. Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra?
?2. Nhiệm vụ của đèn giao thông là gì?
Câu hỏi nhóm thảo luận bức tranh 2:
?1. Nếu trong trường học không có thời khoá biểu khi đó việc gì sẽ xảy ra?
?2. Vai trò của thời khoá biểu là gì?
- GV yªu cÇu häc sinh ®a ra c¸c vÝ dô tương tù víi 2 quan s¸t trªn vµ ®a ra nhËn xÐt cña riªng m×nh.
- HS nêu ví dụ.
- GV kết luận:
+ Tranh 1 : H·y quan s¸t mét ng· tư đường phè. Em thÊy cã nhiÒu phương tiÖn giao th«ng kh¸c nhau: « t«, xe buýt, xe m¸y, xe ®¹p, người ®i bé Vµo giê cao ®iÓm, ë ®ã thường x¶y ra c¶nh ïn t¾c giao th«ng. Nh÷ng lóc ®ã hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng cã vai trß rÊt quan träng. HÖ thèng nµy cã nhiÖm vô ph©n luång cho c¸c phương tiÖn, ®ãng vai trß ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng giao th«ng.
+ Tranh 2 : Thö h×nh dung ho¹t ®éng cña trường em khi thêi kho¸ biÓu bÞ mÊt vµ mäi người kh«ng nhí thêi kho¸ biÓu cña m×nh. Khi ®ã, gi¸o viªn kh«ng t×m ®îc líp häc cÇn d¹y vµ häc sinh kh«ng biÕt sÏ häc nh÷ng m«n nµo. ViÖc häc tËp cña c¸c líp trë nªn hçn lo¹n. §iÒu nµy cho thÊy thêi khãa biÓu ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn häc tËp trong nhµ trường.
- GV đÆt c©u hái cho häc sinh: Qua hai quan s¸t trªn vµ c¸c vÝ dô mµ c¸c em ®· ®a ra, c¸c em h·y th¶o luËn vµ ®a ra c¸c kÕt luËn vÒ tÇm quan träng cña hÖ ®iÒu hµnh nãi chung.
- GV vµ HS cïng th¶o luËn c¸c ý kiÕn vµ ®¸nh gi¸ rót ra kÕt luËn chung.
è Qua hai quan s¸t trªn, em cã thÓ thÊy vai trß cña c¸c phương tiÖn ®iÒu khiÓn. §ã lµ hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng trong quan s¸t 1 vµ thêi kho¸ biÓu ho¹t ®éng cña nhµ trường trong quan s¸t 2. Bao gåm viÖc ®iÒu phèi, chØ ®Þnh, ph©n bæ, qu¶n lÝ.
- Trong trường hîp ®Ìn giao th«ng: cho phÐp hay kh«ng cho phÐp ®i qua ng· tư.
- Trong trường hîp thêi kho¸ biÓu : m«n nµo häc giê nµo, líp nµo häc m«n g×, ë ®©u, giê nµo,... 
V× v©y chóng ta thÊy cÇn cã “hÖ ®iÒu hµnh” ®Ó ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng chung.
-Tóm tắt ý của “quan sát 1”:
Ích lợi của hệ thống đèn tín hiệu giao thông: điều khiển trật tự của các phương tiện giao thông trên đường phố.
- Tóm tắt ý của “quan sát 2”
Nề nếp học tập của HS khi có thời khoá biểu 
 => Kết luận: Mọi hoạt động của con người cần có một hệ thống điều khiển.
4. Cñng cè 
- Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi
5. Hướng dÉn vÒ nhµ 
- Tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp SKG – Tr 41, đäc thªm tµi liÖu vÒ hÖ ®iÒu hµnh.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Vì sao cần có hệ điều hành (5).doc