Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương

I/ MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

 - Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính: haøng, coät, caùc oâ, hoäp teân, khoái, thanh coâng thöùc;

- Hieåu vai troø cuûa thanh coâng thöùc;

2) Kĩ năng:

- Bieát caùch choïn moät oâ, moät haøng, moät coät vaø moät khoái;

- Phaân bieät ñöôïc kieåu döõ lieäu soá, kieåu döõ lieäu kí töï.

3) Thái độ:

 -Biết hợp tác trong việc học nhóm.

II. Chuẩn bị:

 - Chuaån bò cuûa Giaùo vieân: trang thieát bò ôû phoøng maùy, 2 HS/ maùy, tranh phoùng to cuûa caùc hình (töø H.13 ñeán H.18 SGK)

 - Chuaån bò cuûa hoïc sinh:SGK, ñoïc tröôùc baøi .

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 909Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 9 	 Ngµy so¹n: 14/10/2010
TuÇn: 5
Hä Vµ Tªn: NguyÔn Thanh D­¬ng
BÀI 2: 
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH 
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
I/ MỤC TIÊU:
1) Kiến thức:
 - Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính: haøng, coät, caùc oâ, hoäp teân, khoái, thanh coâng thöùc;
- Hieåu vai troø cuûa thanh coâng thöùc;
2) Kĩ năng:
- Bieát caùch choïn moät oâ, moät haøng, moät coät vaø moät khoái;
- Phaân bieät ñöôïc kieåu döõ lieäu soá, kieåu döõ lieäu kí töï.
3) Thái độ:
 -Biết hợp tác trong việc học nhóm.
II. Chuẩn bị:
 - Chuaån bò cuûa Giaùo vieân: trang thieát bò ôû phoøng maùy, 2 HS/ maùy, tranh phoùng to cuûa caùc hình (töø H.13 ñeán H.18 SGK)
 - Chuaån bò cuûa hoïc sinh:SGK, ñoïc tröôùc baøi .
III: Tiến trình lên lớp:
Ổn định: Giáo viên kiểm tra sĩ số, ổn định trật tự lớp
Kiểm tra bài củ: 
? Ô tính đang được kich hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác?
OÂ ñang ñöôïc choïn
Bài mới:
1) Đặt vấn đề: 
Để các em biết ñöôïc caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính: haøng, coät, caùc oâ, hoäp teân, khoái, thanh coâng thöùc. Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay: 
2) Triển khai bài học
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Bổ sung
Hoaït ñoäng 1:Baûng tính
Gv giôùi thieäu: 
- Moät baûng tính coù theå coù nhieàu trang tính.
- Khi môû moät baûng tính môùi, thöôøng chæ goàm ba trang tính.
- Caùc trang tính ñöôïc phaân bieät baèng teân treân caùc nhaõn phía döôùi maøn hình (hình 13 SGK).
- Trang tính ñang ñöôïc kích hoaït(hay ñang ñöôïc môû ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu) laø trang tính ñang ñöôïc hieån thò treân maøn hình, coù nhaõn maøu traéng,teân trang vieát baèng chöõ ñaäm.
- Ñeå kích hoaït moät trang tính, em caàn nhaùy chuoät vaøo nhaõn töông öùng.
 Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän treân maùy .
Hoaït ñoäng 2: Caùc thaønh phaàn chính treân trang tính
- Em ñaõ bieát moät soá thaønh phaàn cuûa trang tính. Haõy neâu caùc thaønh phaàn ñoù? 
- Ngoaøi ra, treân trang tính coøn coù moät soá thaønh phaàn khaùc (h.14 SGK):
+ Hoäp teân:Laø oâ ôû goùc treân,beân traùi trang tính,hieån thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn.
 + Khoái: Laø moät nhoùm caùc oâ lieàn keà nhau taïo thaønh hình chöõ nhaät. Khoái coù theå laø moät oâ, moät haøng, moät coät hay moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa coät.
+ Thanh coâng thöùc:Thanh coâng thöùc cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc choïn.
Bảng tính
Các nhãn với tên trang tính
2. Caùc thaønh phaàn chính treân trang tính
- Hoäp teân:Laø oâ ôû goùc treân,beân traùi trang tính,hieån thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn.
- Khoái: Laø moät nhoùm caùc oâ lieàn keà nhau taïo thaønh hình chöõ nhaät. Khoái coù theå laø moät oâ, moät haøng, moät coät hay moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa coät.
Hộp tên
Thanh công thức
- Thanh coâng thöùc:Thanh coâng thöùc cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc choïn.
Địa chỉ ô được chọn
4.CUÕNG COÁ 
1. Haõy lieät keâ caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính?
2. Neâu caùch choïn moät oâ, choïn moät haøng, choïn moät coät, choïn moät khoái treân baûng tính?
5. DẶN DÒ
- Hoïc kó baøi
- Traû lôøi caùc caâu hoûi:1; 2; 3 SGK trang 18
IV: RUÙT KINH NGHIEÄM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương.doc