Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

Khởi động Word như mọi phần mềm trên Windows. Các lệnh Word có trong các bảng chọn. Các nút lệnh trên các thanh công cụ là biểu tượng của những lệnh thường dùng nhất. Mở văn bản mới bằng nút lệnh (New) và mở tệp văn bản đã có trên máy tính bằng nút lệnh (Open) Khi kết thúc soạn thảo văn bản cần lưu văn bản bằng nút lệnh (Save).