Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 23, 24

1 – Mục tiêu:

1. 1Kiến thức: Hiểu được khái niệm về đường dẫn và các thao tác chính đối với tệp và thư mục.

1.2. Kỹ năng: Từ cây thư mục cụ thể, HS có thể chỉ ra đường dẫn tới các thư mục và các tệp trong cấu trúc. Biết cách xem thông tin về tệp và thư mục.

1.3. Thái Độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

2. Nội dung học tập :

- Đường dẫn

- Các thao tác chính với tệp và thư mục

3. Chuẩn bị:

3.1. Giáo viên: SGK, SGV

3.2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

4. Tổ chức các hoạt động học tập

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : ( 1 phút )

Lớp trưởng báo cáo sĩ số

4.2. Kiểm tra miệng: ( 5 phút )

Câu 1 : Nêu quy cách đặt tên tệp và tên thư mục ?

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 930Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 23, 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÀY TÍNH (tt)
Bài 11 - Tiết 23 
Tuần: 12
1 – Mục tiêu:
1. 1Kiến thức: Hiểu được khái niệm về đường dẫn và các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
1.2. Kỹ năng: Từ cây thư mục cụ thể, HS có thể chỉ ra đường dẫn tới các thư mục và các tệp trong cấu trúc. Biết cách xem thông tin về tệp và thư mục.
1.3. Thái Độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
2. Nội dung học tập :
- Đường dẫn
- Các thao tác chính với tệp và thư mục
3. Chuẩn bị:
3.1. Giáo viên: SGK, SGV
3.2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.
4. Tổ chức các hoạt động học tập
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : ( 1 phút )
Lớp trưởng báo cáo sĩ số 
4.2. Kiểm tra miệng: ( 5 phút )
Câu 1 : Nêu quy cách đặt tên tệp và tên thư mục ?
4.3. Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
HĐ 1 :Đường dẫn ( 12 phút )
MỤC TIÊU :
- Hiểu được khái niệm về đường dẫn 
- HS có thể chỉ ra đường dẫn tới các thư mục và các tệp trong cấu trúc
– GV: Để tìm một học sinh ta phải biết học sinh đó học trường nào, học khối mấy và học lớp nào.
– Trong tổ chức hình cây của các thư mục và tệp tin, để truy cập tới 1 tệp tin hay thư mục nào đó cần phải biết đường dẫn của nó.
GV giới thiệu về đường dẫn.
HĐ 2 :Các thao tác chính với tệp và thư mục ( 20 phút )
MỤC TIÊU :Hiểu được khái niệm về các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
GV: Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau đối với các thư mục và tệp tin.
+ Mỗi thao tác GV làm mẫu cho hs quan sát và giới thiệu vào tiết sau sẽ thực hành các thao tác này.
3. Đường dẫn
– Khái niệm: SGK– Tr46
– VD:
C:\ Hoctap\Mon Tin\ Tin hoc 6. doc
4. Các thao tác chính với tệp và thư mục
– Xem thông tin về các tệp và thư mục.
– Tạo mới.
– Xoá.
– Đổi tên.
– Sao chép.
– Di chuyển.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập : 
5.1 Tổng kết : ( 5 phút )
– Chỉ ra đường dẫn trên cây thư mục. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
– Trả lời câu hỏi 3,4 SGK– Tr.47.
5.2 Hướng dẫn học tập : ( 2 phút )
Đối với bài học ở tiết học này :
– Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học. 
Làm các bài tập 3.48 –> 3.59 trong SBT
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
– Đọc trước bài: Bài 12: Hệ điều hành Windows
Rút kinh nghiệm:
6 . Phụ lục
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Bài 12- Tiết 24:
Tuần: 12
1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức :
– HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của Hệ điều hành Windows.
1.2. Kỹ năng :
– HS biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh công việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng.
– HS biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
1.3. Thái độ:
– Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
2 . Nội dung học tập :
- Màn hình làm việc chính của Windows 
- Nút Start và bảng chọn Start 
3. Chuẩn bị:
3.1. Giáo viên: SGK, SGV
3.2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà.
4. Tổ chức các hoạt động học tập:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : ( 1 phút )
 Lớp trưởng báo cáo sĩ số 
4.2. Kiểm tra miệng: ( 5 phút )
 Câu hỏi :Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục? Lấy một số ví dụ về đường dẫn.
 4.3. Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1 : Giới thiệu về hệ điều hành windows
- Windows là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft . Phiên bản đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP ( 2 phút )
Hoạt động 2 : Màn hình làm việc chính của Windows ( 25 phút )
MỤC TIÊU :
- HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của Hệ điều hành Windows.
- HS biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
- GV cho HS khởi động máy vào màn hình nền của Windows XP
- HS vào màn hình nền của Windows XP và quan sát
- GV : Cho HS mở biểu tượng thùng rác và My Computer trên màn hình để xem 
- HS thực hành
- GV giới thiệu về các thành phần trong My Computer
- GV cho HS quan sát các biểu tượng chương trình trên màn hình Windows và giải thích ý nghĩa và cách mở từng chương trình
- HS quan sát trên màn hình
Hoạt động 3 : Nút Start và bảng chọn Start 
( 7 phút )
MỤC TIÊU : HS biết ý nghĩa của khái niệm quan trọng của hệ điều hành Windows qua nút Start
- GV cho HS nhấp chuột vào nút Start để quan sát 
- HS thực hành 
- GV giới thiệu về nội dung có trong nút Start
(Bảng chọn Start chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows ; Khi vào All Programs có thể khởi động bất kì chương trình nào đã được cài trên máy , để chạy chương trình nào chỉ cần nhấp chuột vào biểu tượng tương ứng )
1. Maøn hình laøm vieäc chính cuûa Windows
a. Maøn hình neàn:
– Maøn hình neàn cuûa Windows bao goàm caùc bieåu töôïng chöông trình, caùc bieåu töôïng chính, thanh coâng vieäc
b.Moät vaøi bieåu töôïng chính cuûa maøn hình neàn:
My Computer: Chöùa caùc thoâng tin coù treân maùy tính.
Recycle Bin: Thuøng raùc, chöùa caùc teäp vaø thö muïc bò xoaù.
c. Caùc bieåu töôïng chöông trình:
Caùc chöông trình öùng duïng ñeàu coù caùc bieåu töôïng rieâng, muoán chaïy chöông trình naøo ta nhaùy ñuùp vaøo bieåu töôïng töông öùng cuûa chöông trình ñoù.
2 / Nút Start và bảng chọn Start :
– Nhaùy nuùt Start, baûng choïn Start xuaát hieän.
– Baûng choïn Start chöùa moïi leänh caàn thieát ñeå baét ñaàu söû duïng Windows.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập :
5.1 Tổng kết : ( 3 phút )
 Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền.
(A) Nằm trên thanh công việc
(B) Nằm tại một góc của màn hình
(C) Nằm trong cửa sổ My Computer
– Vị trí của Thanh công việc.
– Cách di chuyển cửa sổ làm việc.
– Tác dụng của các nút phóng to, thu nhỏ và đóng cửa sổ.
5.2 Hướng dẫn học tập : ( 2 phút )
Đối với bài học ở tiết học này :
– Hoàn thành các bài tập trong SGK. Ôn lại bài cũ
Đối với bài học ở tiết tiếp học theo :
– Đọc trước phần tiếp theo của bài .
Rút kinh nghiệm:
 6. Phụ lục : 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_11_To_chuc_thong_tin_trong_may_tinh.doc