Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

1. MỤC TIÊU:

 1.1 Kiến thức

 - Hs biết:

 + Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm Mario.

 + Biết cách đăng kí, thiết đặt tuỳ chọn, biết lựa chọn các bài để luyện gõ bàn .

 - Hs hiểu:Phần mềm Mario dùng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.

 1.2 Kĩ năng:

- Thực hiện được việc khởi động, thoát khỏi phần mềm Mario.

- Sử dụng chương trình, lựa chọn bài học theo trình độ cá nhân.

- Gõ bàn phím ở mức độ đơn giản nhất.

 1.3 Thái độ:

 Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, nghiêm túc, thao tác dứt khoát.

2. TRỌNG TÂM:

 Luyện tập

3. CHUẨN BỊ:

 3.1 Giáo viên:

Phòng máy, phần mềm Mario được cài đặt đầy đủ vào các máy.

 3.2 Học sinh:

 Thuộc vị trí đặt các ngón tay trên bàn phím đã học ở bài 6.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1465Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 7 - Tiết: 13 + 14
Tuần: 7
Ngày dạy: 01/10/2013
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
1. MỤC TIÊU:
 1.1 Kiến thức
	- Hs biết:
	 + Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm Mario. 
	 + Biết cách đăng kí, thiết đặt tuỳ chọn, biết lựa chọn các bài để luyện gõ bàn .
	- Hs hiểu:Phần mềm Mario dùng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.
 1.2 Kĩ năng:
- Thực hiện được việc khởi động, thoát khỏi phần mềm Mario.
- Sử dụng chương trình, lựa chọn bài học theo trình độ cá nhân.
- Gõ bàn phím ở mức độ đơn giản nhất.
 1.3 Thái độ:
 Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, nghiêm túc, thao tác dứt khoát.
2. TRỌNG TÂM:
	Luyện tập
3. CHUẨN BỊ:
 3.1 Giáo viên:
Phòng máy, phần mềm Mario được cài đặt đầy đủ vào các máy.
 3.2 Học sinh:
	Thuộc vị trí đặt các ngón tay trên bàn phím đã học ở bài 6.
4. TIẾN TRÌNH:
 4.1 Ổn định tổ chức kiểm diện
 4.2 Kiểm tra miệng
	Câu hỏi. Nêu cách đặt ngón tay và gõ ngón, lên máy thực hành gõ hàng phím cơ sở. (10đ)
 4.3 Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Giới thiệu
 Để luyện gõ được thành thạo, nhanh bằng mười ngón ta có rất nhiều phần mềm ứng dụng dùng cho việc luyện gõ. Tiết này các em sẽ được làm quen một trong số các phần mềm dùng cho việc luyện gõ bằng mười ngón đó là phần mềm Mario.
Hoạt động 2: Tìm hiểu phần mềm Mario
* Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ mười ngón.
B¶ng chän Fie c¸c lÖnh hÖ thèng
B¶ng chän Student: Cµi ®Æt th«ng tin hs
B¶ng chän Lesson: Lùa chän c¸c bµi gâ
C¸c møc luyÖn tËp 
1. DÔ
2. Trung b×nh
3. Khã
4. LuyÖn tËp tù do
* HS xem sách giáo khoa kết hợp sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV: Để làm việc được với phần mềm đầu tiên ta phải làm gì?
* HS: Khởi động phần mềm
- GV: Hãy cho biết các cách khởi động phần mềm mà em biết?
* HS trả lời
- GV: Gọi HS khởi động
* HS thực hiện
- GV: Các em sẽ làm quen với giao diện phần mềm.
 Giới thiệu màn hình chính của phần mềm sau khi khởi động gồm.
* HS chú ý quan sát
- GV: Nhìn vào giao diện của phần mềm hãy cho biết em nhìn thấy những gì?
* HS trả lời thấy các bảng chọn
- GV giới thiệu qua từng bảng chọn.
* HS quan sát
- Bảng chọn File, Student, Lessons
- GV: Gọi 2 em nêu lại
* HS trả lời
Hoạt động 3: Luyện tập
* GV thao tác mẫu
* HS quan sát
- Các mức luyện tập luyện gõ các hàng phím.
* Gọi 5 em thao tác lại
* HS thao tác
?Để kết thúc một chương trình ta phải thực hiện thao tác gì?
* Đóng chương trình
?Cho biết các cách thoát khỏi phần mềm?
* HS: Trả lời
*GV thao tác mẫu - HS quan sát
*Gọi 2 em thao tác lại - HS thao tác
* Để luyện gõ ta nên đăng kí người luyện tập.
 GV: Các em nên bắt đầu từ bài luyện tập đầu tiên
- GV thao tác mẫu và hướng dẫn cách đăng ký tên của học sinh.
* HS quan sát
- GV: Gọi 2 em thao tác
 GV: Khi luyện gõ để tiện cho việc theo dõi việc học gõ, các em cần nạp tên mình đã đăng kí ở phần trên. Nạp tên bằng cách: Gõ phím L hoặc nháy chuột tại mục Student, sau đó chọn dòng Load trong bảng chọn
- Nháy chuột để chọn tên
- Nháy DONE để xác nhận việt nạp tên và đóng của sổ.
 GV thao tác mẫu
 Gọi 2 em thao tác
Hoạt động 4: Thực hành trực quan trên máy tính
* Câu 1: Khởi động phần mềm Mario và đăng kí nạp tên người luyện tập.
*GV: Hướng dẫn đặt lại mức WPM, chọn người dẫn đường bằng cách nháy chuột
- Nháy DONE để xác nhận và đóng cửa sổ hiện thời
* HS thực hành
Câu2:
 Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím.
GV: Hướng dẫn chọn các mức để học sinh luyện tập từ đơn giản đến nâng cao.
* Luyện gõ bàn phím
- Gõ theo hướng dẫn trên màn hình.
- GV thực hành mẫu cho học sinh
* Chú ý: HS gõ xong 1 bài sẽ xuất hiện bảng kết quả.
*Câu 3: Thoát khỏi phần mềm.
1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MARIO:
 Mario là một phần mềm ứng dụng dùng cho việc học luyện gõ phím bằng mười ngón.
2. KHỞI ĐỘNG MARIO:
1) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario trên màn hình Desktop
B2) Gõ phím Enter hoặc phím SpaceBar để vào của sổ phần mềm.
3. MÀN HÌNH CHÍNH CỦA PHẦN MỀM MARIO:
* Bảng chọn FILE: Chứa các lệnh hệ thống.
* Bảng chọn Student: Cài đặt thông tin về HS.
* Bảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học luyện gõ.
 - Home row only: Luyện tập các phím ử hàng cơ sở ® Gõ phím số 1 vào bài thực hành.
 - Add top row: Luyện gõ các phím ở hàng trên.
 - Add Bottom row: Luyện gõ phím hàng dưới.
- Add Numbers: Luyện gõ hàng phím số
- Add Symbols: Luyện gõ kí hiệu.
- All Keyboard: Luyện gõ toàn bàn phím.
4. THOÁT KHỎI PHẦN MỀM:
* Cách 1: Gõ phím Q
* Cách 2: File ® Quit
5. LUYỆN TẬP: 
 a. Đăng kí người luyện tập:
B1) Nháy chọn Student hoặc gõ phím W ® New
B2) Nhập tên em vào khung New Student Name ® Gõ phím Enter
B3) Nháy chọn DONE
b. Nạp tên người luyện tập:
B1) Student (hoặc gõ phím L) ® Load
B2) Nháy chọn tên mình
B3) Nháy chọn DONE
Câu 1: 
B1) HS khởi động phần mềm Mario
B2) Nạp tên người sử dụng
 B2.1) Vµo Student ® New hoÆc gâ phÝm W ® xuất hiện cöa sæ Student Information
 B2.2) T¹i New Student Name: NhËp tªn cña em
 B2.3) Student ® Edit : Chọn chế độ gõ và người dẫn chương trình
 B2.4) NhÊn DONE
Câu 2:
*HS thao tác gồm 4 mức.
- Mức 1: Mức đơn giản nhất.
- Mức 2: Trung bình WPM đạt 10.
- Mức 3: Luyện tập nâng cao WPM >= 30
- Mức 4: Luyện tập tự do
B1. Vµo Student\Load hoÆc gâ phÝm L
B2. NhÊn chuét chän tªn
B3. NhÊn DONE
* Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím
Chú ý:
+ Key Typed: Số kí tự đã gõ 
+ Errors: Số lần gõ bị lỗi, không chính xác.
+ Word/Min: WPM mức gõ đã đạt được của bài học.
+ Goal WPM: cần đạt được.
+ Accuracy: Tỉ lệ gõ đúng.
+ Lesson Time: Thời gian luyện gõ xong 1 bài.
Câu 3: 
Nhấn phím Q hoặc chọn File → Quit
 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
	Câu 1: Cách khởi động và thoát khỏi phần mền
	Đáp án câu 1:
Cách khởi động: 
 - B1) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario trên màn hình Desktop
 - B2) Gõ phím Enter hoặc phím SpaceBar để vào của sổ phần mềm.
Thoát khỏi phần mềm:
 - Cách 1: Gõ phím Q
 	 - Cách 2: File ® Quit
Câu 2: Cách đăng ký người sử dụng và nạp tên người luyện tập
Đáp án câu 2: 
Đăng ký người sử dụng
 	 1) Vµo Student ® New hoÆc gâ phÝm W ® xuất hiện cöa sæ Student Information
 2) T¹i New Student Name: NhËp tªn cña em
 3) Student ® Edit : Chọn chế độ gõ và người dẫn chương trình
 	 4) NhÊn DONE
Nạp tên người luyện tập
 1. Vµo Student\Load hoÆc gâ phÝm L
 	2. NhÊn chuét chän tªn
3. NhÊn DONE
 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học
	- Đối với bàn học ở tiết này:
	 + Về nhà học thuộc lí thuyết và tập luyện gõ phím bằng 10 ngón với phần mềm Mario
	- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
	 + Học sinh đọc trước bài: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
5. RÚT KINH NGHIỆM:
Nội dung: 	
Phương pháp:	
Đồ dùng dạy học:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (3).doc