Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Luyện gõ phím bằng typing test

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 HS hiểu và biết cách sử dụng phần mềm học tập đã trình bày trong SGK.

 Thông qua các phần mềm HS hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống (ví dụ học toán, địa lí, rèn luyện tư duy, tập gõ bàn phím nhanh).

2. Kỹ năng:

 HS có kĩ năng sử dụng và khai thác các phần mềm học tập đã được giới thiệu;

3. Thái độ:

 Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 - SGK, Giáo án, hình ảnh minh hoạ, phần mềm, máy tính

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút thước, xem trước bài mới, học bài cũ.

 

doc 9 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 294Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Luyện gõ phím bằng typing test", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:05
Ngày soạn: 02/10/2017
Tiết: 09
Ngày dạy: 05/10/2017
LUYỆN GÕ PHÍM BẰNG TYPING TEST
MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc:
 HS hieåu vaø bieát caùch söû duïng phaàn meàm hoïc taäp ñaõ trình baøy trong SGK.
 Thoâng qua caùc phaàn meàm HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc phaàn meàm maùy tính öùng duïng trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa cuoäc soáng (ví duï hoïc toaùn, ñòa lí, reøn luyeän tö duy, taäp goõ baøn phím nhanh).
2. Kyõ naêng:
 HS coù kó naêng söû duïng vaø khai thaùc caùc phaàn meàm hoïc taäp ñaõ ñöôïc giôùi thieäu;
3. Thaùi ñoä: 
 Hình thaønh phong caùch laøm vieäc chuaån möïc, thao taùc döùt khoaùt.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
 - SGK, Giaùo aùn, hình aûnh minh hoaï, phaàn meàm, maùy tính
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc, xem tröôùc baøi môùi, hoïc baøi cuõ.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc. Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
* Caâu hoûi: Em haõy leân thöïc hieän laïi thao thao taùc môû chöông trình baûng tính Excel, choïn 1 oâ, choïn 1 khoái goàm 4 oâ A2 ñeán B3, choïn taát caû caùc oâ, löu laïi baûng tính vaø thoaùt khoûi chöông trình baûng tính.
3. Baøi môùi: 
* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
 Nhö caùc em ñaõ ñöôïc tìm hieåu trong chöông trình lôùp 6, ñeå soaïn thaûo moät vaên baûn nhanh, chính xaùc chuùng ta söû duïng phaàn meàm gì? Töông töï vaày, trong chöông trình lôùp 7, chuùng ta tìm hieåu chöông trình giuùp ta soaïn thaûo nhanh ñoù laø “Phaàn meàm Typing Test”, phaàn meàm duøng ñeå luyeän goõ baøn phím nhanh thoâng qua moät soá troø chôi ñôn giaûn nhöng raát haáp daãn.
* Hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noâi dung
10’
Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà phaàn meàm.
Mục tiêu: Học sinh biết được mục mục đích của học phần mềm này
1. Giôùi thieäu phaàn meàm.
- Phaàn meàm Typing Test laø phaàn meàm duøng ñeå luyeän goõ baøn phím nhanh thoâng qua moät soá troø chôi ñôn giaûn nhöng raát haáp daãn. 
- Treo tranh veà giao dieän cuûa phaàn meàm
- Yeâu caàu HS ñoïc noäi dung SGK, thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi sau:
- Phaàn meàm Typing Test laø gì, duøng ñeå laøm gì?
- Nhaän xeùt
- Giôùi thieäu phaàn meàm
Phaàn meàm Typing Test laø phaàn meàm duøng ñeå luyeän goõ baøn phím nhanh baèng möôøi ngoùn maø khoâng can nhìn baøn phím thoâng qua moät soá troø chôi ñôn giaûn nhöng raát haáp daãn. 
- Quan saùt hình.
- Xem saùch giaùo khoa.
- Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu.
- Chuù yù laéng nghe
- Ghi nhôù noäi dung chính.
17’
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch khôûi ñoäng phaàn meàm
Mục tiêu: Biết cách mở trò chơi từ phần mềm
2. Khôûi ñoäng phaàn meàm
- Nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng treân maøn hình neàn
*Söû duïng phaàn meàm.
- Sau khi khôûi ñoäng ta tieán haønh goõ teân (hoaëc choïn trong danh saùch) hoïc sinh luyeän taäp vaøo oâ Enter your name, nhaùy choïn , nhaùy choïn Yes.
- Yeâu caàu HS neâu caùch khôûi ñoäng phaàn meàm Mario?
- Cuõng töông töï caùc phaàn meàm khaùc, ñeå khôûi ñoäng ta cuõng nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng Typing test treân maøn hình.
- Giôí thieäu caùch söû duïng phaàn meàm, treo tranh phaàn meàn.
- Yeâu caàu HS leân thöïc hieän thao taùc.
- Traû lôøi: Nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng Mario treân maøn hình.
- Chuù yù laéng nghe, ghi nhôù noäi dung chính.
- Chuù yù laéng nghe.
- Quan saùt hình vaø ghi nhôù noäi dung chính.
- Thöïc haønh treân maùy.
10’
Hoaït ñoäng 3: cuûng coá
- Heä thoáng toaøn boä kieán thöùc.
- Khôûi ñoäng vaø choïn moät chöông trình games luyeän taäp 
- Laéng nghe.
- Thöïc haønh
4. Daën doø: (1’)
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi trong SGK.
- Xem tröôùc noäi dung coøn laïi cuûa baøi.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
GIÁO ÁN
Tuần:05
Ngày soạn: 02/10/2017
Tiết: 10
Ngày dạy: 05/10/2017
LUYỆN GÕ PHÍM BẰNG TYPING TEST (TT)
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc:
 HS hieåu vaø bieát caùch söû duïng phaàn meàm hoïc taäp ñaõ trình baøy trong SGK.
 Thoâng qua caùc phaàn meàm HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc phaàn meàm maùy tính öùng duïng trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa cuoäc soáng (ví duï hoïc toaùn, ñòa lí, reøn luyeän tö duy, taäp goõ baøn phím nhanh).
2. Kyõ naêng:
 Thoâng qua hoaït ñoäng hoïc vaø chôi baèng phaàn meàm HS ñöôïc reøn luyeän khaû naêng thao taùc nhanh vôùi baøn phím vaø chuoät maùy tính.
3. Thaùi ñoä: 
 Hình thaønh phong caùch laøm vieäc chuaån möïc, thao taùc döùt khoaùt.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
 - SGK, Giaùo aùn, hình aûnh minh hoaï, phaàn meàm, maùy tính
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc, xem tröôùc baøi môùi, hoïc baøi cuõ.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc. Kieåm tra só soá:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Baøi môùi: 
* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
 	ÔÛ tieát hoïc tröôùc caùc em ñöôïc tìm hieåu chöông trình giuùp ta soaïn thaûo nhanh ñoù laø “Phaàn meàm Typing Test”, duøng ñeå luyeän goõ baøn phím nhanh thoâng qua moät soá troø chôi ñôn giaûn nhöng raát haáp daãn. Tieát hoïc naøy caùc em tieát tuïc tìm hieåu noäi dung coøn laïi tieát hoïc.
* Hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung 
37’
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu troø chôi Bubbles
3.Troø chôi Bubbles 
(bong boùng)
- Baét ñaàu troø chôi: Nhaùy nuùt Start Bubbles
-Nhaùy nuùt ñeå kthuùc vaø xem kquaû ñaït ñöôïc.
*Löu yù: Khi goõ caàn phaân bieät chöõ hoa chöõ thöôøng. Ta caàn nhaán phím Shift ñeå goõ chöõ in hoa.
-GV höôùng daãn caùch chôi trong troø chôi Bubbles(bong boùng)
Trong maøn hình naøy, caùc boït khí coù caùc chöõ caùi xuaát hieän.
-GV höôùng daãn caùch tính ñieåm cuûa troø chôi Bubbles
-Neáu goõ ñuùng thì boït khí bieán maát. Ñieåm soá seõ ñöôïc taêng leân taïi Score 
-GV höôùng daãn caùch tröø soá laàn goõ sai cuûa troø chôi Bubbles
-Neáu goõ sai thì boït khí vaãn tieáp tuïc chuyeån ñoäng leân treân ñeán khi chaïm vaøo khung treân maøn hình roài bieán maát. Taïi Missed bò ñaùnh daáu laø boû qua
-Ñang ôû cheá ñoä goõ thöôøng, cho bieát muoán goõ chöõ hoa laøm theá naøo?
-HS laéng nghe, theo doõi
-HS laéng nghe, theo doõi
-HS laéng nghe, theo doõi
-HS laéng nghe, theo doõi
-HS laéng nghe, theo doõi
-Ñeå goõ chöõ in hoa keát hôïp nhaán phím Shift
5’
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá
- Heä thoáng laïi noäi dung tieát hoïc.
- Neâu caùch khôûi ñoäng caùc troø chôi cuûa phaàn meàm Typing Test
- Laéng nghe
- Traû lôøi
4. Daën doø: (1’)
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi trong SGK.
- Xem tröôùc noäi dung coøn laïi cuûa baøi.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
GIÁO ÁN
Tuần:06
Ngày soạn: 09/10/2017
Tiết: 11
Ngày dạy: 12/10/2017
LUYỆN GÕ PHÍM BẰNG TYPING TEST (TT)
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc:
 Thoâng qua caùc phaàn meàm HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc phaàn meàm maùy tính öùng duïng trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa cuoäc soáng (ví duï hoïc toaùn, ñòa lí, reøn luyeän tö duy, taäp goõ baøn phím nhanh).
2. Kyõ naêng:
 HS coù kó naêng söû duïng vaø khai thaùc caùc phaàn meàm hoïc taäp ñaõ ñöôïc giôùi thieäu;
Thoâng qua hoaït ñoäng hoïc vaø chôi baèng phaàn meàm HS ñöôïc reøn luyeän khaû naêng thao taùc nhanh vôùi baøn phím vaø chuoät maùy tính.
3. Thaùi ñoä: 
 Hình thaønh phong caùch laøm vieäc chuaån möïc, thao taùc döùt khoaùt.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
 - SGK, Giaùo aùn, hình aûnh minh hoaï, phaàn meàm, maùy tính
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc, xem tröôùc baøi môùi, hoïc baøi cuõ.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc. Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
* Caâu hoûi: Trình baøy caùch khôûi ñoäng phaàn meàm Typing Test?
 3. Baøi môùi: 
* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
 	ÔÛ tieát hoïc tröôùc caùc em ñöôïc tìm hieåu chöông trình giuùp ta soaïn thaûo nhanh ñoù laø “Phaàn meàm Typing Test”, duøng ñeå luyeän goõ baøn phím nhanh thoâng qua moät soá troø chôi ñôn giaûn nhöng raát haáp daãn. Tieát hoïc naøy caùc em tieát tuïc tìm hieåu noäi dung coøn laïi tieát hoïc.
 * Hoaït ñoäng daïy hoïc
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung 
32’
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu troø chôi abc
4.Troø chôi abc (baûng chöõ caùi)
Goõ nhanh vaø chính xaùc caùc chöõ caùi coù trong voøng troøn theo ñuùng thöù töï xuaát hieän cuûa chuùng trong thôøi gian 5 phuùt.
+Score: Ñieåm soá ghi ñöôïc
+Time: Thôøi gian quy ñònh trong 5 phuùt
-Moät daõy caùc chöõ caùi xuaát hieän theo thöù töï trong moät voøng troøn.
-Cho bieát caùch chôi troø chôi naøy?
-Cho bieát thôøi gian quy ñònh khi goõ laø bao nhieâu?
-Gioáng nhö troø chôi bong boùng, neáu goõ ñuùng thì ñieåm soá ghi ñöôïc taïi ñaâu?
-Rieâng troø chôi naøy coù quy ñònh thôøi gian taïi Time, ñoàng hoà töï ñoäng seõ töï nhaûy ñeán khi ñuùng 5 phuùt. 
-Xuaát phaùt töø vò trí ban ñaàu, ta caàn goõ chính xaùc...
-Trong 5 phuùt.
-Taïi Score
-HS laéng nghe
5’
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá
- Heä thoáng laïi noäi dung tieát hoïc.
- Neâu caùch khôûi ñoäng caùc troø chôi cuûa phaàn meàm Typing Test
- Laéng nghe
- Traû lôøi
4. Daën doø: (1’)
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp. Xem tröôùc noäi dung thöïc haønh.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
GIÁO ÁN
Tuần:06
Ngày soạn: 9/10/2016
Tiết: 12
Ngày dạy: 12/10/2016
LUYỆN GÕ PHÍM BẰNG TYPING TEST (TT)
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc:
 Thoâng qua caùc phaàn meàm HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc phaàn meàm maùy tính öùng duïng trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa cuoäc soáng (ví duï hoïc toaùn, ñòa lí, reøn luyeän tö duy, taäp goõ baøn phím nhanh).
2. Kyõ naêng:
Thoâng qua hoaït ñoäng hoïc vaø chôi baèng phaàn meàm HS ñöôïc reøn luyeän khaû naêng thao taùc nhanh vôùi baøn phím vaø chuoät maùy tính.
3. Thaùi ñoä: 
 Hình thaønh phong caùch laøm vieäc chuaån möïc, thao taùc döùt khoaùt.
II. CHUAÅN BÒ
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
 - SGK, Giaùo aùn, hình aûnh minh hoaï, phaàn meàm, maùy tính
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
- Saùch vôû, buùt thöôùc, xem tröôùc baøi môùi, hoïc baøi cuõ.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1. Toå chöùc lôùp: (1’)
- OÅn ñònh toå chöùc. Kieåm tra só soá:
 2. Baøi môùi: 
 * Hoaït ñoäng daïy hoïc
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung 
20’
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu troø chôi Clouds
5.Troø chôi clouds (ñaùm maây)
- Khôûi ñoäng : Nhaùy chuoät vaøo nuùt Start Clouds
- Goõ theo kyù töï döôùi ñaùm maây coù khung bao quanh.
-Duøng phím Space hoaëc Enter ñeå chuyeån sang ñaùm maây tieáp theo.
-Neáu muoán quay laïi ñaùm maây ñaõ ñi qua thì nhaán phím Backspace.
-Nhaùy nuùt ñeå kthuùc vaø xem kquaû ñaït ñöôïc.
-Treân maøn hình seõ xuaát hieän caùc ñaùm maây vaø chuùng chuyeån ñoäng töø traùi sang phaûi maøn hình. Coù ñaùm maây ñöôïc ñoùng khung ñoù laø vò trí laøm vieäc hieän thôøi.
-GV giôùi thieäu caùch chôi troø chôi ñaùm maây.
-Neáu goõ ñuùng theo töø vöøa xuaát hieän chöõ taïi vò trí ñaùm maây thì ñaùm maây seõ bieán maát.
-Duøng phím Space hoaëc Enter ñeå chuyeån sang ñaùm maây tieáp theo.
-Neáu muoán quay laïi ñaùm maây ñaõ ñi qua thì nhaán phím Backspace.
-Cho bieát troø chôi naøy gioáng vaø khaùc vôùi troø chôi bong boùng ôû ñieåm naøo?
-HS laéng nghe
- Chuù yù laéng nghe
- Chuù yù laéng nghe
- Ghi nhôù noäi dung
- Phaùt bieåu
18’
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu troø chôi Wordtris
6.Troø chôi wordtris (goõ töø nhanh)
- Khôûi ñoäng : Nhaùy chuoät vaøo nuùt Start Clouds
+ Goõ theo nhöõng kyù treân thanh. Keát thuùc moãi thanh chöõ nhaán phím Space
-Nhaùy nuùt ñeå kthuùc vaø xem kquaû ñaït ñöôïc.
7.Keát thuùc phaàn meàm:
Nhaùy chuoät taïi 
- Giôùi thieäu troø chôi
-Coù moät khung chöõ U chæ cho pheùp chöõa ñöôïc 6 thanh chöõ. Caùc thanh chöõ seõ laàn löôït xuaát hieän taïi trung taâm maøn hình vaø troâi daàn xuoáng khung chöõ U. 
-GV gthieäu caùch chôi troø chôi Wordtris.
*Löu yù: Goõ chính xaùc chöõ caùi roài nhaán phím Space
- Chuù yù laéng nghe
- Ghi nhôù noäi dung
5’
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá
- Heä thoáng laïi noäi dung tieát hoïc.
- Laéng nghe
4. Daën doø: (1’)
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp. Xem tröôùc nội dung bài tiếp theo.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 9 10 11 12.doc