Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh. Để sắp xếp dữ liệu em cần thực hiện theo các bước sau: 1. Nháy một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. 2. Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần).