Bài thực hành 2. Làm quen với Windows

1. Mục đích yêu cầu - Thực hiện các thao tác vào/ra hê thống - Làm quen với bảng chọn Start; - Làm quen với biểu tượng, cửa sổ 2. Nội dung