Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ?

Với chương trình bảng tính em có thể tạo các biểu đồ để biểu diễn dữ liệu. Dưới đây là một vài dạng biểu đồ phổ biến nhất. - Biểu đồ cột: rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột. - Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu, đặc biệt là mô tả xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. - Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.