Bài 13. Môi trường truyền âm

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền âm được Chân không không thể truyền được âm Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí