Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

1. Mục đích yêu cầu - Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP. - Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục. - Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có. 2. Nội dung