Bài 6. Học gõ mười ngón

Khu vưc chính của bàn phím gồm 5 hàng phím. Các hàng phím từ trên xuống lần lượt là: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím cách (Speacebar). Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F và J. Đây là hai phím dùng làm vị trí đặt hai ngón tay trỏ. Tám phím trên hàng phím cơ sở A, S, D , F, J, K, L; còn lại được gọi là các phím xuất phát.