Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel

1. Mục đích, yêu cầu - Khởi động và kết thúc Excel. - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel. - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.