Bài thực hành 2 - Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

1. Mục đích, yêu cầu - Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính. - Mở và lưu bảng tính trên máy tính. - Chọn các đối tượng trên trang tính. - Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.