Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh. - Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều hình thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người. - Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính. - Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí tự 0 và 1.