Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em

1. Mục đích, yêu cầu - Biết kiểm tra trang tính trước khi in - Thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in. - Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in 2. Nội dung Bài tập 1. Kiểm tra trang tính trước khi in